Det er vår. Finn fram sykkelen og kom deg ut på veien!

Ende­lig går det mot vår. I vår del av lan­det har vin­te­ren i år vært used­van­lig kort, og noen vil mene at det har vært vår lenge.

WIMG_8439_DxOFor alle de som ikke har syk­let hele vin­te­ren, er det tid for å hen­te fram syk­ke­len, gi den en vår­puss og star­te en ny syk­kel­ses­ong. Til tross for tom­me løf­ter og dår­lig til­rette­leg­ging, blir det hel­dig­vis fler syk­lis­ter for hvert år. Mye kan tyde på at fle­re vil vel­ge syk­ke­len i 2014 enn i 2013. Hel­dig­vis går det litt frem­over, også i Oslo.

For den som vil syk­le på tur er Oslo utmer­ket, ikke minst for­di vi har mar­ka. Vi kan lags fle­re ruter syk­le nes­ten fra sen­trum ut i mar­ka og så godt som unn­gå vei­er med bil­tra­fikk. Jeg har beskre­vet ruten fra Frog­ner­par­ken til Bog­stad, Frog­ner­par­ken til Sogns­vann og Grøn­land til Bryn. I til­legg har vi ruten langs Akers­el­ven fra Grøn­land til Mari­dals­van­net / Fry­sja, men beskri­vel­sen av den ruten har jeg ennå ikke blitt fer­dig med. I til­legg kan man fin­ne fre­de­li­ge og fine syk­kel­ru­ter mel­lom Ring 2 (Kirke­vei­rin­gen) og Ring 3 (Sto­re ring­vei). Her har jeg bare ruk­ket å beskri­ve deler av ruten, fra Skøy­en til Blin­dern, og fra Blin­dern til Akers­el­ven. Fle­re syk­kel­ru­ter er beskre­vet her, for­hå­pent­lig­vis kom­mer det fle­re utover vår­en og sommeren.

WIMG_8572_DxOMen Ski­for­enin­gen mel­der om påske­føre i mar­ka, hvil­ket nok betyr at syk­kel­for­hol­de­ne ikke er så gode der ennå. Drar du i høy­den kan du gå på ski, på syk­kel bør du fort­satt hol­de deg i lavlandet.

WIMG_3067_DxOJeg kan f.eks. anbe­fa­le en syk­kel­tur til Bygd­øy, for de som bor ikke så alt for langt der­fra. Jeg site­rer fra nett­ste­det naturarv.no:

Bygd­øy har lan­dets størs­te fore­komst med plan­te- og sopp­ar­ter. Av lan­dets rundt 2000 plante­ar­ter er 796 doku­men­tet på Bygd­øy. Fleste­par­ten av dis­se arte­ne er varme­kjæ­re og kalkkrevende.”

En slik kalk­kre­ven­de plan­te er blå­veis. Det er gans­ke så blått på Bygd­øy, og da ten­ker jeg ikke på poli­tikk. Akku­rat nå er det blått i blått i blått av blå­veis. Ta turen og nyt de vak­re vårblomstene.

WIMG_3749_DxOBygd­øy er mitt nær­tur­om­rå­de. Bor du på and­re kan­ter av byen, eller på and­re kan­ter av lan­det, fin­nes det sik­kert and­re fine mål for en sykkeltur.

Men vi må i Nor­ge inn­se at syk­kel er et trans­port­mid­del, ikke bare noe vi bru­ker for sport og rekrea­sjon. Bruk syk­kel til og fra jobb, sko­le osv, om vei­en ikke er for lang. Strek­nin­ger på inn­til 5 km er helt greie syk­kel­dis­tan­ser. Selv i meget mode­rat tem­po kla­rer man 5 km på 20–30 minut­ter. Da får du des­uten litt rekrea­sjon og mosjon på vei­en. Anbe­fa­lin­gen er at vi bør få 15 til 30 minut­ter rela­tivt lett mosjon hver dag, for helse­ns skyld. Bru­ker du syk­ke­len får du det helt gra­tis. Her ankom­mer davæ­ren­de helse­mi­nis­ter, kan­skje snart Arbei­der­parti­le­der Jonas Gahr Stø­re på syk­kel for å åpne syk­le til job­ben aksjo­nen 2013.

WIMG_9915_DxOHvis du har ambi­sjo­ner om vir­ke­lig å bli sprek, må du tre­ne mer. Men det hol­der for å ta vare på helsen, og det er tross alt det vik­tigs­te. Og du kan nyte våre på en helt annen måte enn de som betrak­ter den gjen­nom vin­du­et på en buss eller bil.

WIMG_0122_DxOMan­ge i Oslo bor slik at man får mye ned­over­bak­ke til jobb, og mot­bak­ke hjem. Hvis man har en syk­kel med lave nok gir, behø­ver ikke bak­ke­ne å bli sær­lig tun­ge — i alle fall så len­ge man ikke har ambi­sjo­ner om å syk­le fort opp bak­ke­ne. Det er helt greit å gå av syk­ke­len og tril­le, om du synes mot­bak­ken blir for tung. El-syk­kel kan være et utmer­ket alter­na­tiv for den som har litt tun­ge motbakker.

En opp­ford­ring til alle syk­lis­ter: Bruk vei­en! Der det er syk­kel­vei­er eller gang- og syk­kel­vei­er, vel­ger vi dem — i alle fall så len­ge stan­dar­den ikke er alt for dår­lig. Men gang- og syk­kel­vei­er er ikke laget for de som vil syk­le fort — de er dimen­sjo­nert for has­tig­he­ter opp til ca 20 km/t. Syk­ler du for­te­re bør du nor­malt vel­ge kjøre­ba­nen.  Som syk­lis­ter er vi kjø­ren­de, og vi har akku­rat like stor rett til å bru­ke vei­ene som bilis­te­ne, selv om en del bilis­ter fort­satt synes å leve i den vill­fa­rel­se at det­te er “bil­vei­er”, for­be­holdt bilis­ter. De tar feil. Det fin­nes ikke “bil­vei­er”. Men vi kan ikke bry oss om dem. Vi har også lov til å syk­le i kollektivfeltene.

SykkelforbudSå len­ge vi hol­der oss unna motor­vei­er og vei­er som er skil­tet med “For­budt for syk­ler”, har vi full rett til å bru­ke vei­en. Jo fler syk­lis­ter som vel­ger å syk­le i vei­en, jo bed­re og tryg­ge­re blir det å syk­le der.

I Nor­ge har polit­ker­ne “løst” pro­ble­met med dår­lig til­rette­leg­ging på en sær­de­les dår­lig måte: Man til­la­ter syk­ling på for­tau­et. I ste­det for å løse pro­ble­met, skjøv man det over på en enda myke­re tra­fi­kant­grup­pe. Så kun­ne poli­ti­ker­ne lene seg til­ba­ke i noen år til, uten å gjø­re noe. Pro­ble­met var “løst”, eller i alle fall skjø­vet til­ba­ke under tep­pet. For vi vet at i norsk tra­fikk­plan­leg­ging har frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter ald­ri vært noe mål. Bare man unn­går at syk­lis­te­ne er i vei­en for de hel­li­ge bile­ne, er poli­ti­ker­ne for­nøyd. Ved å til­la­te syk­ling på for­tau­et, sør­get man for at det har blitt kon­flik­ter mel­lom syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. I tra­fikk­reg­le­ne § 18 nr 3 står det føl­gen­de om syk­ling på gang­vei og fortau:

Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gåen­de. Slik syk­ling må ved pas­se­ring av gåen­de skje i god avstand og i til­nær­met gangfart.”

Det er nok litt for man­ge som syk­ler på for­tau uten å ta sær­lig hen­syn til dette.

Jeg tror Nor­ge er det enes­te lan­det hvor syk­ling på for­tau­et er til­latt. I sivi­li­ser­te syk­kel­land blir syk­lis­te­ne bøt­lagt for å syk­le på for­tau­et. Syk­lis­ter er kjø­ren­de. Vi har ikke noe på for­tau­et å gjø­re. Kom dere ned fra for­tau­et og ut i kjøre­ba­nen, der vi hører hjem­me. Jeg kan gi ordet til den nors­ke attrak­sjo­nen Lin­da Eide, som vil ha syk­lis­ter vekk fra for­tauet:

5. For­by syk­ling på for­tau. Slett ikkje så kon­tro­ver­si­elt som du trur. Sintef fore­slo det for fem år sidan og det er van­leg i hei­le Euro­pa, med Sve­rige som nær­maste stu­die­tur. Gevinst: Dei gåan­de kan trap­pa ned på nerve­me­di­si­nen, og dei syk­lande blir fak­tisk tryg­gare. Di flei­re syk­lis­tar i vegen, di tryg­gare syk­ling. Det mei­nar til og med Sta­tens veg­ve­sen. Og når bilis­tane må dela vegen med tvangs­ut­sendte syk­lis­tar, skal ein ikkje sjå vekk frå at også dei vil kre­va meir syk­kel­felt langs vega­ne. Og når kra­vet kjem frå den kan­ten skal du pin­ameg sjå at det skjer noko. Stat­lege pen­gar i fan­get før du veit ordet av det! Grø­nare heste­han­del får du ikkje!”

Når det­te er sagt, mener jeg at man i dag ikke kan snu i den­ne saken. Vil poli­ti­ker­ne ha syk­lis­te­ne vekk fra for­tau­et, kan de bare gjø­re det­te på én måte: De må leg­ge så godt til ret­te for syk­ling at folk ikke len­ger fin­ner noen grunn til å syk­le på for­tau­et. Der­for er jeg uenig med Trygg Tra­fikk, som ald­ri har gjort noe sær­lig for syk­lis­ter, når de fore­slår å for­by syk­ling på for­tau. Når noen vel­ger å syk­le på for­tau­et også der hvor det er syk­kel­felt, betyr det bare en ting: Den løs­nin­gen som er valg for syk­lis­ter er for dårlig!

WIMG_3286_DxOÅ syk­le på for­tau­et gir en falsk trygg­het. Det er fak­tisk tryg­ge­re å syk­le i vei­en enn på for­tau­et. Det opp­le­ves ikke all­tid slik, men det er det ulyk­kes­sta­ti­stik­ken for­tel­ler. Men skal man få folk til å syk­le, hol­der det ikke å peke på sta­ti­stik­ker. Til­rette­leg­gin­gen må være slik at man opp­le­ver syk­ling som trygt.

Så len­ge vi er på for­tau­et er risi­ko­en ikke så stor, med mind­re man blir dyt­tet ut i kjøre­ba­nen. Den tra­gis­ke ulyk­ken i Kirke­vei­en høs­ten 2012 vil­le nep­pe ha skjedd der­som de ikke had­de syk­let på for­tau­et. Men der for­taus­syk­lis­te­ne vir­ke­lig er utsatt, er når de kom­mer ned fra for­tau­et og skal krys­se en vei. Her kom­mer man fra uven­te­de kan­ter, bilis­te­ne ser ikke syk­lis­te­ne, og det skjer ulyk­ker. Føl­ger man tra­fik­ken i vei­en, er man tryggere.

Sam­men er vi ster­ke. Jo fle­re som syk­ler i vei­en, desto tryg­gere blir det å syk­le i vei­en. Poli­ti­et uttryk­te bekym­ring for at det skul­le bli fle­re ulyk­ker med fle­re syk­lis­ter. Men poli­ti­et har gang på gang vist at de er utvi­ten­de og lider av kunn­skaps­ve­gring, i alle fall når det gjel­der syk­kel og syk­lis­ter. Ulyk­kes­tal­let har gått ned mens antal­let syk­lis­ter har økt. Der det er flest syk­lis­ter er det også tryg­gest å syk­le.  Bilis­ter må gans­ke enkelt bli vant til at syk­lis­ter er en del av tra­fikk­bil­det, og det blir de ikke om vi lar oss pres­se opp på for­tauet. Vi ser det­te ved at når fle­re syk­ler går ulyk­kes­tal­lene ned selv om fle­re sykler.

Krev din plass i kjøre­fel­tet. Bilis­ter som skal kjø­re for­bi en syk­list skal måt­te fore­ta en ordent­lig forbi­kjø­ring hvor man gir syk­lis­ten til­strek­ke­lig plass. Bilis­tene skal ikke kun­ne pres­se seg for­bi der det ikke er plass nok til å fore­ta en ordent­lig forbi­kjø­ring. De får ven­te til mulig­he­ten byr seg. Det tar som regel ikke lang tid. Man­ge av oss opp­le­ver dag­lig at bilis­ter abso­lutt skal pres­se seg for­bi, selv om det enes­te de opp­når er å kom­me ti sekun­der tid­li­gere fram til nes­te røde lys — hvor vi som syk­ler tar dem igjen. Når jeg syk­ler i bytra­fikk til job­ben, blir jeg hind­ret av bilis­ter mer enn jeg hind­rer dem. Selv om bilis­te­ne sta­dig skal for­bi, kom­mer de ikke noe for­te­re fram.

Når det ikke er lagt til ret­te for syk­lis­ter så er det gjer­ne for­di det ikke plass — ofte for­di de ansvar­lige vel­ger å prio­ri­tere par­ke­rings­plas­ser for biler frem­for syk­lis­ter. Da er det ikke plass til både syk­lis­ter og bilis­ter ved siden av hver­andre, med mind­re bilis­ten kan fore­ta en ordent­lig forbi­kjø­ring. Vi som syk­ler vet at man­ge bilis­ter gjer­ne vil for­søke å pres­se seg for­bi like­vel. Det må vi ikke gi dem mulig­he­ten til. Er det ikke nok plass så er det ikke nok plass. Bilis­tene får ven­te til det er mulig å kjø­re forbi.

Som syk­list må man ha en viss sik­ker­hets­mar­gin. Jeg syk­ler minst en meter fra kan­ten. I prak­sis syk­ler jeg gans­ke nær midt­en av kjøre­fel­tet. Er det ikke plass til å pas­se­re med betryg­gen­de avstand og ikke mulig­het for å fore­ta en ordent­lig forbi­kjø­ring, da leg­ger jeg meg så langt ute i vei­en at bile­ne ikke kom­mer for­bi. Jeg syk­ler omtrent dag­lig i Hen­rik Ibsens gt, hvor kjøre­fel­tet et par ste­der går mel­lom trikke­holde­plas­sen og for­tau­et. Her er det ikke plass til å kjø­re for­bi en syk­list. Da må vi leg­ge oss midt i kjøre­fel­tet, så det ikke er mulig å prø­ve seg på en forbi­kjø­ring. Noen bilis­ter blir sure og er kan­skje ufor­skam­me­de nok til å tute. Slikt må vi ikke bry oss om og ikke la oss bli stres­set av. De får bare ven­te til det åpner seg en mulighet.

Det er selv­føl­ge­lig ikke et mål å pro­vo­se­re. Når det er plass, slip­per jeg bilis­ter for­bi. Men det er ingen grunn til at man som syk­list sta­dig skal måte vike for­di en bilist så gjer­ne vil kom­me tre sekun­der tid­li­ge­re fram til nes­te røde lys.

Der det går trikke­skin­ner langs kan­ten av vei­en er syk­lis­te­nes plass mel­lom trikke­skin­ne­ne. Noen prø­ver å få plass mel­lom den inners­te trikke­skin­nen og for­tau­et. Det er for smalt. Dess­uten opp­ford­rer man da bilis­ter til å pres­se seg for­bi. Men trik­ken skal fram, så vi får svin­ge unna og slip­pe den fram når mulig­he­ten er der. Men husk: Det kan være risi­ka­belt å krys­se trikke­skin­ner i for spiss vin­kel. Får man et hjul ned i trikke­skin­ne­ne er løpet kjørt, og det er nes­te umu­lig å hol­de balan­sen. Å fal­le like foran trik­ken, det er ikke sær­lig lurt. Gi tegn når du skal svin­ge, og ta en krapp sving ut av trikke­skin­ne­ne slik at du krys­ser dem i så rett vin­kel som mulig.

Den­ne damen har plas­sert seg slik man skal i gater med trikke­skin­ner. Legg mer­ke til at bilen som kjø­rer for­bi må fore­ta en ordent­lig forbi­kjø­ring. Sånn skal det være!

WIMG_0257_DxONår poli­ti­ker­ne ikke vil set­te av plass til syk­lis­ter, og tror at pro­ble­met der­med er “løst”, får vi vise dem at de tar feil. Det synes som om de tror at syk­lis­te­ne bare for­svin­ner i løse luf­ten når det ikke leg­ges til ret­te for dem. Det gjør vi ikke! I løpet av vår­en skal Bog­stad­vei­en igjen åpnes, uten noen form for til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Jeg skal kom­me til­ba­ke til det­te. Men min kla­re opp­ford­ring er: Bruk kjøre­fel­tet i Bog­stad­vei­en. Bruk kjøre­fel­tet. Ta gaten til­ba­ke. Men husk at det er han­dels­stan­den i Bog­stad­vei­en som har pres­set på for at det skal leg­ges til ret­te for biler og ikke syk­ler, og dess­ver­re har poli­ti­ker­ne gitt etter. De øns­ker ikke syk­lis­ter. Så min opp­ford­ring er også at vi som syk­ler og som gjer­ne vil ha en by hvor det er bed­re å syk­le, ikke pla­ger butik­ke­ne i Bog­stad­vei­en med vårt nær­vær i butik­ke­ne. Vi kan hand­le hos noen som ikke aktivt mot­ar­bei­der syk­lis­ter.

Jeg vil også opp­ford­re til en viss sivil uly­dig­het: Gi blaf­fen i enveis­kjø­ring der det opp­le­ves greit å syk­le mot enveis­kjø­ring. Oslo lider under å ha et syk­kel­fiendt­lig og bak­stre­versk poli­ti som dess­ver­re er til­delt makt som de liker å mis­bru­ke. De har sabo­tert man­ge syk­kel­løs­nin­ger i Oslo, blant annet har de omtrent kon­se­kvent sagt nei til syk­ling i beg­ge ret­nin­ger i ellers enveis­re­gu­ler­te gater. Mot­vil­lig lot de seg pres­se til å god­ta syk­ling i beg­ge ret­nin­ger i to gater i sentrum.

Bilis­ter må ven­ne seg til at man syk­ler i beg­ge ret­nin­ger, selv om gaten er enveiss­kjørt for moto­ri­sert tra­fikk. Det må være slik i alle by- og bolig­ga­ter, slik det er i sivi­li­ser­te syk­kel­land som ikke er så idio­tis­ke at de lar poli­ti­et sty­re byut­vik­lin­gen. Val­get står ofte mel­lom å prio­ri­te­re egen sik­ker­het i tra­fik­ken, eller å føl­ge idio­tis­ke reg­ler. Men et slikt valg prio­ri­te­rer i alle fall jeg min sik­ker­het i tra­fik­ken. Vi kan ikke ven­te på at poli­ti­et tar til for­nuft eller til at poli­ti­ker­ne en gang får strip­pet poli­ti­et for den makt de ald­ri bur­de ha hatt. Vi må ta saken på egne hjul. Jo fler som gjør det, desto bedre.

Når det er sagt: Ordent­li­ge syk­lis­ter syk­ler ikke på rødt lys. Det er ikke så far­lig som poli­ti­et og and­re vil ha det til. Men det er for­budt, og vi kan ikke begrun­ne syk­ling mot rødt lys med hen­sy­net til vår egen sik­ker­het. Sier vi at bilis­ter må fin­ne seg i å bli lig­gen­de bak en syk­list i noen sekun­der, da må vi også kun­ne ven­te noen sekun­der på at det blir grønt lys.

Vide­re: Vi bru­ker selv­sagt lys når vi syk­ler i mør­ket. Egent­lig bør vi bru­ke lys hele dagen for å bli sett. Som syk­lis­ter har vi fritt utsyn. Vi ser ikke ver­den gjen­nom en til tider ikke alt for klar vin­dus­rute, slik bilis­ter gjør. Vi har hel­ler ingen død­vink­ler. Så vi kla­rer oss gans­ke godt, selv i dår­lig lys. Men vi synes ikke! Når jeg syk­ler om kvel­den møter jeg alt for ofte syk­lis­ter uten lys. Det er ingen unn­skyld­ning for å syk­le uten lys.

Når alt det­te er sagt: Nyt vår­en, og nyt den på syk­kel for å få mak­si­malt ut av den. Nyt den fri­hets­fø­lel­sen det gir å syk­le. At det dess­uten er sunt og bra for mil­jø­et, er egent­lig bare bonus i til­legg til den gode opp­le­vel­sen syk­ling gir.

WIMG_3382_DxO[SLF]

Print Friendly, PDF & Email