Hvorfor bruker jeg ikke alltid gang- og sykkelvei m.m?

Noen utgangspunkter

Før jeg begyn­ner vil jeg fast­slå det­te utgangs­punk­tet: Van­lig­vis vel­ger jeg syk­kel­felt, syk­kel­vei eller gang- og syk­kel­vei når det­te fin­nes. Når jeg i prak­sis som regel ikke bru­ker syk­kel­vei eller syk­kel­felt når jeg syk­ler, så skyl­des det at det ikke fin­nes sli­ke der jeg plei­er å syk­le. Det er fak­tisk hoved­pro­ble­met: Langs de fles­te vei­er er det ikke til­rette­lagt for sykling.

Som de fles­te and­re som syk­ler, er jeg først og fremst opp­tatt av å kom­me dit jeg skal på en rask og hen­sikts­mes­sig måte. Folk som syk­ler til og fra jobb har ikke noe bed­re tid enn de som vel­ger and­re frem­komst­mid­ler. En vik­tig grunn til å vel­ge syk­kel er at det ofte er den ras­kes­te og grei­es­te måten å kom­me seg fram på. Vi er ikke på tur. Vi vel­ger selv­sagt ras­kes­te vei, selv om noen vel­ger enkel­te omvei­er hvor bilis­te­ne ikke utset­ter dem for like stor fare.

Con­ti­nue read­ing Hvor­for bru­ker jeg ikke all­tid gang- og syk­kel­vei m.m?