Hvorfor bruker jeg ikke alltid gang- og sykkelvei m.m?

Noen utgangspunkter

Før jeg begyn­ner vil jeg fast­slå det­te utgangs­punk­tet: Van­lig­vis vel­ger jeg syk­kel­felt, syk­kel­vei eller gang- og syk­kel­vei når det­te fin­nes. Når jeg i prak­sis som regel ikke bru­ker syk­kel­vei eller syk­kel­felt når jeg syk­ler, så skyl­des det at det ikke fin­nes sli­ke der jeg plei­er å syk­le. Det er fak­tisk hoved­pro­ble­met: Langs de fles­te vei­er er det ikke til­rette­lagt for sykling.

Som de fles­te and­re som syk­ler, er jeg først og fremst opp­tatt av å kom­me dit jeg skal på en rask og hen­sikts­mes­sig måte. Folk som syk­ler til og fra jobb har ikke noe bed­re tid enn de som vel­ger and­re frem­komst­mid­ler. En vik­tig grunn til å vel­ge syk­kel er at det ofte er den ras­kes­te og grei­es­te måten å kom­me seg fram på. Vi er ikke på tur. Vi vel­ger selv­sagt ras­kes­te vei, selv om noen vel­ger enkel­te omvei­er hvor bilis­te­ne ikke utset­ter dem for like stor fare.

En typisk trans­port­syk­list vil syk­le et sted mel­lom 25 og 40 km/t. Den som syk­ler noen mil om dagen er gjer­ne i gans­ke god form. Det som for noen kan vir­ke som et racer-tem­po, kan for en ruti­nert syk­list i god form være en grei marsj­fart. Ikke bedøm and­res syk­ling med utgangs­punkt i din egen dår­li­ge form og dår­li­ge sykkelferdigheter.

Den som syk­ler mye synes det er greit å ha en syk­kel som er egent til for­må­let, kan­skje også fle­re syk­ler til litt ulik bruk. En syk­kel er et bil­lig frem­komst­mid­del. En helt grei syk­kel til dag­lig bruk kos­ter ikke mer enn det folk glade­lig beta­ler for å få metal­lic-lakk på bilen. Selv de syk­le­ne som prof­fe­ne bru­ker i Tour de Fran­ce og and­re syk­kel­ritt kos­ter mind­re enn det folk van­lig­vis bru­ker på eks­tra­ut­styr når de kjø­per bil. Bilis­ter som snak­ker om at folk har dyre syk­ler ser ikke ver­den for bare eksos.

De bilis­ter som mener at det ikke er nød­ven­dig å syk­le “så fort”, kan kom­me til­ba­ke når de har mon­tert farts­sper­re på sin bil, slik at de ikke kan kjø­re mer enn 25 km/t. Bilis­ter som snak­ker med for­akt om “Tour de Finan­ce-syk­lis­ter i kon­dom­dress” kan par­ke­re sine BMWer, Por­scher, Audi­er, Mer­ce­de­ser, Vol­vo­er, all ver­dens SUVer og and­re jåle­te og unød­ven­dig dyre biler, før de snak­ker ned­set­ten­de om syk­lis­ter som kler seg hensiktsmessig.

Noen bilis­ter vil ha syk­lis­te­ne opp på for­tau­et, men det er stort sett tom­me blikk­s­kal­ler som ten­ker slik — i den grad det kan kal­les å ten­ke. For­tau er for fot­gjen­ge­re, ikke for syk­lis­ter. Der syk­ler jeg nes­ten aldri.

Men det hen­der at jeg vel­ger kjøre­fel­tet, selv om det fin­nes en gang- og syk­kel­vei, eller noe som kan se ut som en gang- og syk­kel­vei. Syk­lis­ter er kjø­ren­de. Vi er i vår ful­le rett til å vel­ge kjøre­fel­tet selv om det fin­nes en gang- og syk­kel­vei i nær­he­ten. Ingen liker å syk­le blant bile­ne. Når vi like­vel gjør det, er det for­di det tross alt er det bes­te på det stedet.

Noen bilis­ter synes å tro at syk­lis­ter ikke har lov å bru­ke kjøre­ba­nen når det også er gang- og syk­kel­vei. Det er feil. Jeg har mis­tan­ke om at bilis­ter som kla­ger over at syk­lis­ter vel­ger kjøre­fel­tet, er sterkt over­re­pre­sen­tert blant de bilis­ter som “skal bare” og mener at “det er ikke så far­lig” å stop­pe i et syk­kel­felt. Men jeg mang­ler empi­ri her.

Når for­hol­de­ne til­la­ter det, syk­ler vi gjer­ne fle­re i bred­den. Hvis man er man­ge, utnyt­ter man vei­en bed­re når man syk­ler fler i bred­den. Bilis­ter må jo uan­sett fore­ta en ordent­lig forbi­kjø­ring, så van­lig­vis kom­mer de ras­ke­re for­bi en grup­pe syk­lis­ter som syk­ler fler i bred­den enn om alle syk­ler etter hverandre.Det kan være greit å repe­te­re noen av hoved­reg­le­ne for forbi­kjø­ring i tra­fikk­reg­le­ne § 12, siden man­ge synes å ha for­trengt dem når de snak­ker om syklister:

2. Før forbi­kjø­ring skal kjø­ren­de for­vis­se seg om at
a)    vegen er fri for hin­der på til­strek­ke­lig lang strek­ning framover,
..
d)    det åpen­bart lar seg gjø­re å kom­me inn i tra­fikk­strøm­men igjen uten å for­styr­re den.
3. Den som har kjørt for­bi til venst­re, skal svin­ge til høy­re igjen når forbi­kjø­rin­gen er avslut­tet uten å vol­de fare for eller hind­re eller unø­dig for­styr­re den forbikjørte

Er det ikke fri bane for å kjø­re for­bi på ordent­lig vis, får man ven­te til anled­nin­gen byr seg. Den som kjø­rer for­bi en grup­pe syk­lis­ter uten at det er plass nok til å kjø­re for­bi alle, uav­hen­gig av hvor man­ge det er i bred­den, vil defi­ni­tivt for­styr­re tra­fikk­strøm­men om han for­sø­ker å leg­ge seg inn i grup­pen av syk­lis­ter. Han vil også vol­de fare for, hind­re og unø­dig for­styr­re de syk­lis­ter han har kjørt forbi.

Selv synes jeg det er mye hyg­ge­li­ge­re å syk­le hvis jeg kan snak­ke med de jeg syk­ler sam­men med, og det går ikke om man syk­ler etter hver­and­re. Det fin­nes noen som som er så rust­ne i blikk­bok­sen at de får seg til å si at syk­lis­ter syk­ler fle­re i bred­den “bare for å hind­re tra­fik­ken”. Som om syk­lis­ter er en gjeng som bare fer­des i tra­fik­ken i den hen­sikt å lage pro­ble­mer for bilister.

Når noen kla­ger over folk som syk­ler fle­re i bred­den, bør de også ten­ke på alle de tom­me bil­se­te­ne som kjø­rer fle­re i bred­den. Det er et langt stør­re pro­blem med de alt for sto­re bile­ne og alle de tom­me bil­se­te­ne som fer­des på vei­en, enn at noen syk­lis­ter syk­ler fler i bred­den. Det er bilis­te­ne som fyl­ler opp vei­en og lager kø med sine ufor­holds­mes­sig sto­re kjøre­do­nin­ger, ikke syklistene.

Når jeg vel­ger kjøre­fel­tet frem­for det som kan­skje er en gang- og syk­kel­vei, er det all­tid en grunn til at jeg gjør det. Det har også and­re syk­lis­ter som vel­ger til­sva­ren­de. I lik­het med de fles­te and­re syk­lis­ter, er jeg en erfa­ren tra­fi­kant. Jeg har kjørt mye bil, både langs lande­vei og inne i byer. Jeg har også noen års erfa­ring som taxi­sjå­før i Oslo. Og jeg har syk­let man­ge ste­der. Vi som syk­ler vet best hvor vi bør syk­le. De som bare ser ver­den fra inn­si­den av en bil, har ingen for­ut­set­nin­ger for å vur­de­re om det som er ut som en gang- og syk­kel­vei er bruk­bart eller ikke.

Sykkelfelt

En vik­tig grunn til at syk­kel­felt ofte er ubru­ke­li­ge, er par­ker­te biler i syk­kel­fel­tet. De har ikke noe der å gjø­re. Det er “all stans for­budt” i syk­kel­felt. Som regel er det lov å stan­se i kjøre­fel­tet uten­for. Men da hind­rer jo de som stop­per and­re bilis­ter, og det vil bilis­ter ikke. I syk­kel­fel­tet hind­rer man “bare” syklister.

WIMG_3364_DxO

Det er vel­dig man­ge som “skal bare”, og som åpen­bart mener at det er langt vik­ti­ge­re at de selv slip­per å gå noen eks­tra meter inn i butik­ken, som oven­for i Karens­lyst Allé.

Man­ge bilis­ter lever også med den uhold­ba­re illu­sjo­nen om at når ufor­holds­mes­sig man­ge har valgt bil og det ikke er plass for alle til å par­ke­re, da sus­pen­de­res alle reg­ler og de kan par­ke­re der de måt­te fin­ne plass. Bil­det neden­for er tatt i Mono­litt­vei­en på “Alle hel­gens dag” i 2012. Det er en dag man­ge besø­ker kirke­går­de­ne. Her går hoved­syk­kel­vei­en langs Vest­re grav­lund. Man får mene hva man vil om hel­ge­ner. Men det var ikke mye hel­gen­ak­tig over de som kjør­te dis­se bile­ne og par­ker­te i syk­kel­fel­tet. Om man min­net dem om at de sto i syk­kel­felt hvor det er all stans for­budt, pek­te de stort sett bare på alle de and­re bile­ne og vis­te at man­ge and­re også par­ker­te — som om det er en unn­skyld­ning. Bymiljø­eta­ten bør set­te inn eks­tra styr­ker til å patrul­je­re Mono­litt­vei­en og and­re ste­der hvor syk­kel­felt går like ved grav­lun­der på Alle hel­gens dag. Selv om man må beta­le helge­godt­gjø­rel­se til folk på jobb, så vil det gans­ke sik­kert løn­ne seg.

WIMG_5875_DxO

I Oslo har man dess­ver­re ofte valgt den gans­ke idio­tis­ke og tra­fikk­far­li­ge løs­nin­gen med par­ke­rings­lom­mer på inn­si­den av syk­kel­felt. Det­te er far­lig. Vi risi­ke­rer å bli døret når en uopp­merk­som bilist åpner bil­døren uten å seg seg godt nok for. Vi risi­ke­rer også at bilis­ter svin­ger ut fra en par­ke­ring­lom­me uten å ha opp­merk­som­he­ten ret­te mot annet enn om det kom­mer and­re biler, og over­ser syk­lis­ter. Dess­uten blir vi hind­ret hver gang en bilist skal klø­ne seg ut og inn av sli­ke parkeringslomme.

WIMG_4614_DxOI Veg­ve­se­nets syk­kel­hånd­bok fra­rå­des det­te. Det står i avsnitt 3.3.4:

Kom­bi­na­sjon syk­kel­felt og kant­par­ke­ring bør unngås.”

Det står videre:

Der­som kom­bi­na­sjo­nen like­vel vel­ges bør føl­gen­de forutsettes:

  • farts­gren­se 30 eller 40 km/t og ÅDT < 8 0000

  • syk­kel­fel­tet utvi­des med 0,25 m og

  • en sik­ker­hets­sone på mini­mum 0,5 m etab­le­res mel­lom par­ke­rings­area­let og syk­kel­fel­tet (for å unn­gå kon­flikt ved åpning av bildør) ”

Like­vel plan­leg­ger Oslo, i 2014, en slik løs­ning i Finn­marks­gata. Det er også grunn til å min­ne byråd Guri Mel­by om den­ne for­mu­le­rin­gen i Oslo Venst­res pro­gram for 2011–2015, hvor det heter at man skal:

etab­le­re syk­kel­tra­se­er i sen­tra­le deler av Oslo med trygg og høy stan­dard  med  bre­de­re trasé­er, tyde­li­ge­re avgrens­ning mot kjøre­ba­nen, bed­re mer­king og uten  bil­par­ke­ring på inn­si­den av syk­kel­tra­se­ene.”

Det er nep­pe man­ge ste­der i Oslo hvor dis­se kra­ve­ne er opp­fylt. Når man syk­ler der det er par­ke­ring på inn­si­den av syk­kel­felt, må man sør­ge for å ha til­strek­ke­lig sik­ker­hets­mar­gin til par­ker­te biler. Det betyr ofte i prak­sis at man må leg­ge seg i kjøre­fel­tet, uten­for syk­kel­fel­tet. Også ellers må man ha til­strek­ke­lig sik­ker­hets­mar­gin når man syk­ler for­bi par­ker­te biler, hvil­ket vil si at vi må gans­ke langt ut i kjørefeltet.

I Oslo lager man nes­ten all­tid syk­kel­felt for sma­le. De skal være 1,50 eller 1,80m bre­de (til sam­men­lig­ning er det i Køben­havn og Amster­dam van­lig å lage dem 2,2 til 2,5 m bre­de). I Oslo er de ofte under nor­men. Jeg har hatt med meg tom­me­stok­ken i bl.a. Kirke­vei­en, og kon­sta­tert at syk­kel­fel­te­ne der noe ste­der er så sma­le som 80–90 cm. Da er det bed­re å leg­ge seg så langt ut i kjøre­fel­tet at bilis­ter (og bussjå­fø­rer) tvin­ges til å skif­te felt om de skal for­bi. Vi får bare heve oss over sure taxi­sjå­fø­rer og and­re. And­re, som syk­lis­ten på bil­det, vel­ger å syk­le på for­tau­et. Når syk­lis­ter vel­ger for­tau­et til tross for at det er “til­rette­lagt” for syk­ling, da sier det bare en ting: Den såkal­te til­rette­leg­gin­gen er for dårlig!

WIMG_3270_DxO

Det er vel ingen som mener at syk­lis­ter skal bru­ke det­te håp­løse eksem­pe­let på et syk­kel­felt i St. Hall­vards gt?

WIMG_5234_DxOOm vin­te­ren fyl­les gjer­ne både syk­kel­vei­er og syk­kel­felt med snø. Oslo kom­mu­ne til­ber fort­satt bilen, og synes det er helt greit å bru­ke syk­kel­vei­er og syk­kel­felt som snø­de­po­ni for snø som ryd­des i kjøre­fel­te­ne. Da er selv­føl­ge­lig syk­kel­vei og syk­kel­felt ubru­ke­li­ge. Da må man leg­ge seg et godt styk­ke ut i kjøre­fel­tet, i prak­sis midt i høy­re hjul­spor. Hvis det å flyt­te seg der­fra betyr at man må krys­se snø­kan­ter, så får man bare hol­de plas­sen og la bilis­te­ne skif­te felt for å fore­ta en ordent­lig forbikjøring.

WIMG_6108_DxONår det er gode syk­kel­felt med til­strek­ke­lig bredd (som gjer­ne skul­le vært fysisk adskilt fra kjøre­fel­tet, slik det er i sivi­li­ser­te syk­kel­byer), og de blir ved­li­ke­holdt både som­mer og vin­ter, da blir de brukt.

Det finnes nesten ingen sykkelveier. Det er gang- og sykkelveier

Det fin­nes ikke man­ge syk­kel­vei­er i Nor­ge. Det som fin­nes er for det mes­te gang- og syk­kel­vei­er. Gang- og syk­kel­vei­er er stort sett ubru­ke­li­ge. De er laget for å få syk­lis­ter vekk fra kjøre­ba­nen slik at de ikke hind­rer bilis­te­ne, og for at barn ikke skal fer­des på vei­en.  Gang- og syk­kel­vei­er er ikke laget for å ska­pe frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter. Alle vet at de er ubru­ke­li­ge, like­vel fort­set­ter man å lage dem. De er plan­lagt med utgangs­punkt i at syk­kel er et leke­tøy, ikke et trans­port­mid­del. I Nor­ge har vi stort sett hatt tafat­te og syk­kel­fiendt­li­ge regje­rin­ger, som ikke har vist evne eller vil­je til å ta tak i det­te gans­ke grunn­leg­gen­de problemet.

Myten om at man­ge syk­lis­ter vel­ger kjøre­fel­tet selv om det fin­nes en utmer­ket syk­kel­vei ved siden av, eksis­te­rer bare i den olje­til­gri­se­de fan­ta­si­en til noen bilis­ter. Men akku­rat som det fin­nes man­ge idio­tisk bilis­ter, fin­nes det også enkel­te idio­tis­ke syk­lis­ter. Så man fin­ner sik­kert enkel­te eksemp­ler på syk­lis­ter som vel­ger kjøre­felt der de abso­lutt ikke bur­de gjort det, akku­rat som det f.eks. fin­nes bilis­ter som kjø­rer på gang­vei­er og kjø­rer ned rulle­stol­bru­ke­re, eller bru­ker gang­vei som forbi­kjø­rings­felt. Og det fin­nes alt for man­ge bilis­ter som par­ke­rer i syk­kel­felt — noe de ald­ri har lov til å gjøre.

Men gang- og syk­kel­vei­er star­ter et av pro­ble­me­ne: Fot­gjen­ge­re av alle slag. Det er barne­vogn­ma­fia­en som går tre i bred­den og sper­rer hele vei­en. De tre her går fak­tisk i det som Oslo kom­mu­ne kal­ler en hoved­syk­kel­vei. Det er egent­lig ikke så rart om de ikke har opp­fat­tet akku­rat det, for det er ikke slik man ven­ter at en hoved­syk­kel­vei skal se ut!

WIMG_6306_DxOSelv der det er syk­kel­vei med for­tau, som langs Frog­ner­stran­den, er det fot­gjen­ge­re som ikke synes å for­stå at syk­kel­vei­en er for syk­lis­ter og at de som fot­gjen­ge­re bør hol­de seg på for­tau­et. De kla­ger sik­kert om en syk­list skul­le pas­se­re dem i det som er en gans­ke nor­mal syk­kel­fart på en strek­ning som denne.

WIMG_0114_DxODet er barn, det er hun­der i så lan­ge bånd at bån­det går tvers over hele vei­en, det er løse hun­der, osv.

Man selv­sagt ikke kla­ge over at det er fot­gjen­ge­re i en gang- og syk­kel­vei, like lite som man kan kla­ge over at det er syk­lis­ter der — eller over at det er syk­lis­ter i van­li­ge kjøre­felt. Men fot­gjen­ge­re, og i sær­de­les­het barn, er ube­reg­ne­li­ge. De kan plut­se­lig ta to skritt til siden. Der man for et øye­blikk siden had­de klar bane for å pas­se­re, er det plut­se­lig en fot­gjen­ger som gikk til side uten å se seg for.

Gang- og syk­kel­vei­er er laget for fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter som syk­ler opp til ca 20 km/t, i føl­ge Veg­di­rek­to­ra­tet. I føl­ge det sam­me Veg­di­rek­to­ra­tet bør syk­lis­ter som syk­ler for­te­re enn det­te, alt­så typis­ke trans­port­syk­lis­ter, vel­ge kjørebanen.

Fot­gjen­ge­re må lære seg at de er i en gang- og syk­kelvei, ikke på for­tau. Det er vei, ikke en leke­plass. Barn er barn. Men når vi ser for­eld­re som kla­ger over at barn blir kjef­tet på når de bru­ker en gang- og syk­kel­vei som leke­plass, at for­eld­re tar med barn i grup­per som blok­ke­rer hele vei­en og kla­ger på syk­lis­ter og igjen tror at gaten er leke­plass så len­ge det ikke er motor­vei, da har man en lang vei å gå. (Det er typisk at Bud­stik­ka i den­ne saken kon­se­kvent omta­ler strek­nin­gen som gang­vei og ikke gang- og syk­kelvei.) I Bærum var det en Sigrid Haralds­son som gjor­de seg til tal­s­per­son mot syk­lis­te­ne, og hun uttal­te bl.a:

De gru­er seg til å gå den vei­en for­di de har blitt kjef­tet på av syk­lis­ter mens de har lekt i gaten.”

Man und­res på hva slags for­eld­re det er som lar sine små barn leke i gaten, sær­lig når det er barn fra villa­be­byg­gel­se med roms­li­ge hager. Den strek­nin­gen hvor dis­se fol­ke­ne kla­ger over at  folk syk­ler, er en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet i Bærum. Barn er barn. Men for­eld­re må fin­ne seg i å bli vur­dert som voks­ne folk, og de har ansvar for å opp­dra sine barn, blant annet når det gjel­der å fer­des i tra­fik­ken. Det er uan­svar­li­ge for­eld­re som lærer barn dår­lig tra­fikkul­tur. Hun fortsetter:

Det har også vært til­fel­ler der syk­lis­ter har skjelt ut voks­ne som føl­ger gågrup­per til sko­len, og bedt dem om å pel­le seg av vei­en, sier hun.”

Hvis ord­bruk er gjen­gitt rik­tig, så for­sva­rer jeg ikke den. Men Sigrid Haralds­son er avbil­det med en slik “gågrup­pe” hvor de går syv i bred­den på det som alt­så er en gang- og syk­kelvei. Som syk­list vil­le jeg også ha blitt pro­vo­sert av slik opp­tre­den fra Sigrid Haralds­son, og jeg vil­le sagt fra. Syk­lis­ter skal ta hen­syn. Men fot­gjen­ge­re må også skjøn­ne at de deler en slik vei med syklister.

Noe helt annet er at jeg på den aktu­el­le strek­nin­gen vil­le ha valgt kjøre­fel­tet på vei ned­over. Men vei­en er slik at om man har valgt å føl­ge syk­kel­ru­ten, da er det i prak­sis ingen flukt­mu­lig­he­ter for å kom­me ut i kjøre­fel­tet, eller fra kjøre­fel­tet og inn i gang- og syk­kel­vei­en. Og vel­ger man kjøre­fel­tet, da blir syk­lis­ter het­set av bilis­te­ne. Det er nok av blikk­s­kal­ler som en Rad­ney Thom­sen, som på Twit­ter skrev føl­gen­de:

Bur­de være strengt for­budt å syk­le i vei­en der det er til­rette­lagt for syk­kel og gangsti!”

Vel­ger vi kjøre­felt blir vi het­set av bilis­ter, vel­ger vi gang- og syk­kel­vei blir vi het­set av fot­gjen­ger­ne. Og uan­sett tar pres­sen par­ti mot syklistene.

Poli­ti­et og medie­ne het­ser syk­lis­ter, og gir all­tid syk­lis­te­ne skyl­den uan­sett. Mens man blir “påkjørt av bil” (ingen fører), blir man stort sett “meid ned av syk­list”, om vi skal tro medie­ne. Vi vet selv­føl­ge­lig at det er en helt feil frem­stil­ling. Det er stort sett bilis­ter (ikke fører­løse biler) som ska­der og dre­per andre.

Hvis det bare er noen få fot­gjen­ge­re, det er liten tra­fikk av og på gang- og syk­kel­vei­en, og det er gans­ke over­sikt­lig, da kan den­ne løs­nin­gen være OK. Langs hoved­vei­ene uten­for tett­be­byg­gel­se kan det fungere.

Syk­ler man litt fort, er gang- og syk­kel­vei­ene ofte lite egnet. De er dimen­sjo­nert for fart opp til ca 20 km/t. I Ber­gen har man hatt farts­kon­trol­ler i gang- og syk­kel­vei­er for å ta “råsyk­lis­ter” som syk­let i “hele 22 km/t”. I føl­ge vei­di­rek­to­ra­tet bør de som syk­ler for­te­re hel­ler vel­ge kjøre­fel­tet. Selv syk­ler jeg typisk 25–35 km/t på flat­mark når for­hol­de­ne er gode og jeg har en god syk­kel. Det er i bes­te fall på gren­sen for å vel­ge en gang- og syk­kel­vei. Det er vel­dig man­ge syk­lis­ter som er spre­ke­re enn meg, og som syk­ler for­te­re. Det lever jeg helt greit med. Men man­ge av dis­se bør vel­ge kjøre­fel­tet frem­for gang- og syk­kel­vei, noe de også ofte gjør (og får kjeft av bilis­ter som tror de eier veien).

Gang- og syk­kel­vei­er er ofte dår­lig utfor­met og i dår­lig stand. Det ser ofte ut som om de som har plan­lagt gang- og syk­kel­vei­er bare har tenkt på fot­gjen­ge­re, ikke syk­lis­ter. Det er utkjø­rin­ger som krys­ser, åpning for fot­gjen­ger og and­re som kom­mer inn på gang- og syk­kel­vei­en gjen­nom hull i hek­ken eller på and­re full­sten­dig uover­sikt­li­ge steder.

Bil­det under er fra Trond­heims­vei­en mel­lom Lin­de­rud og Bjer­ke. Her er det et hull i støy­skjer­men, hvor man kom­mer rett ut i gang og syk­kel­vei­en. Syk­lis­ter som kom­mer ned­over har gjer­ne gans­ke godt fart. Det er selv­føl­ge­lig ikke skil­tet. Man kom­mer ut i gang- og syk­kel­vei­en fra inn­si­den i en sving, slik at sik­ten er elen­dig både for den som kom­mer i gang- og syk­kel­vei­en og den som går ut i den. Det­te er far­lig. For noen år siden skjed­de det en stygg ulyk­ke i Stav­an­ger­om­rå­det, da en fot­gjen­ger kom rett ut gjen­nom et hull i hek­ken og ut i en gang- og syk­kel­vei, hvor han ble påkjørt av en syk­list og døde av skadene.

WIMG_7254_DxO

 Tre av ti døds­ulyk­ker på syk­kel skyl­des dår­lig sikt, skri­ver Veg­ve­se­net. Dår­lig sikt kan også gjø­re syk­kelfelt ubru­ke­li­ge. Hol­der man seg ytterst på høy­re side er sik­ten mye dår­li­ge­re når det gjel­der krys­sen­de tra­fikk fra høy­re. Det hen­der gans­ke ofte at jeg leg­ger meg et godt styk­ke inn i kjøre­fel­tet (omtrent i midt­en) og lar syk­kel­fel­tet være en del av den sik­ker­hets­mar­gin jeg tren­ger, ikke minst for å få bed­re sikt ved krys­sen­de vei­er. Når jeg syk­ler Mari­dals­vei­en ned­over fra Sto­re ring­vei til Bjøl­sen syk­ler jeg i prak­sis all­tid på den måten. De som ten­ker sikt­lin­jer og fri sikt når de plan­leg­ger, ser nok helst ver­den fra fører­se­tet i en bil — på bilens venst­re side og gans­ke nær midt­en av veien.

Syk­ler man fra Sand­vi­ka i ret­ning Slep­en­den og Bil­ling­stad, får man en gang- og syk­kel­vei på venst­re side. Det er man­ge grun­ner til at jeg ikke liker å syk­le på venst­re side, hel­ler ikke på en gang- og syk­kel­vei. Et pro­blem er at man ikke vet hvor len­ge det varer. Kor­te og usam­men­hen­gen­de strek­nin­ger, gjer­ne med man­ge sys­tem­skif­ter, er at de ting man som syk­list må være for­be­redt på.  Etter ca 600 meter kom­mer man til det­te. Gang- og syk­kel­vei­en opp­hø­rer uten var­sel, og på and­re siden av krys­set er det bare for­tau. For­tau er for fot­gjen­ge­re, så det unn­går jeg helst. Så da må man krys­se vei­en på et gans­ke uover­sikt­lig sted. Det er mer far­lig å krys­se vei­en enn å syk­le i kjøre­fel­tet. Nå har jeg lært. Nes­te gang jeg syk­ler her, vel­ger jeg kjøre­fel­tet på høy­re side.

WIMG_0606_DxOSkil­tin­gen er ofte elen­dig. Her, på Nes­bru, er det noe som kan se ut som en gang- og syk­kel­vei. Men den er ikke skil­tet som det, så da er det vel egent­lig for­tau. Uan­sett: Den er på feil side av vei­en om man syk­ler i ret­ning Oslo. Å krys­se vei­en, for så å syk­le noen hund­re meter på det som kan­skje er en gang- og syk­kel­vei, for så å måt­te krys­se til­ba­ke på høy­re side av vei­en. Det gjør i alle fall ikke jeg. Det er langt tryg­ge­re å syk­le i kjøre­fel­tet enn til sta­dig­het å måt­te krys­se veien.

WIMG_0614_DxODet­te er på Nes­bru. Jeg kom­mer fra det som kan se ut som en gang- og syk­kel­vei, men som ikke er skil­tet. Den end­te i hull, og det som synes å være et for­tau. Er noen over­ras­ket over at det blir en “been the­re, done that, never again” erfaring?

WIMG_0610_DxOEn gang fulg­te jeg noe som så ut til å være en gang- og syk­kel­vei ved Hol­men. Etter gans­ke kort tid end­te jeg i det­te, så den vei­en kom­mer jeg ikke til å vel­ge fle­re ganger.

WDSC_0403Når man har hatt noen sli­ke erfa­rin­ger, da blir ikke all­tid en ukjent og umer­ket “gang- og syk­kel­vei” førstevalget.

Noen gan­ger opp­da­ger man at det går en gang- og syk­kel­vei ved siden av den vei­en man syk­ler på, men utfor­min­gen og skil­tin­gen er så dår­lig at man ikke kom­mer seg inn på den. Ikke sjel­den må man vel­ge mel­lom tre onder: Klat­re gjen­nom enn hekk eller over en grøft, syk­le mot kjøre­ret­nin­gen til­ba­ke til det krys­set man nett­opp har pas­sert, eller fort­set­te i kjøre­fel­tet til det åpner seg en ny mulighet.

Jeg er gans­ke sik­ker på at det var grun­nen til at den­ne syk­lis­ten had­de for­vil­let seg ut i kjøre­fel­tet på Sto­re ring­vei. Det var vei­ar­beid, en syk­kel­vei var stengt, det var som van­lig ikke lagt til ret­te for at syk­lis­ter skul­le kun­ne pas­se­re arbeids­ste­det, og skil­tin­gen var elen­dig — slik den gjer­ne er på sli­ke ste­der. Jeg hus­ker situa­sjo­nen gans­ke godt. Selv had­de jeg båret syk­ke­len gjen­nom et bloms­ter­bed og over gres­set for å kom­me inn på gang- og syk­kel­vei­en. Den­ne syk­lis­ten så seg gans­ke søken­de omkring, for å fin­ne en mulig­het til å kom­me ut av kjørebanen.

WIMG_7109_DxO

For ikke så len­ge siden had­de Tøns­bergs blad en av de “mobb en syk­list”-artik­le­ne som vi ser så alt for man­ge av for tiden. En syk­list syk­let langs vei­en. Han lå helt ute på vei­skul­de­ren. Ved siden av gikk det en gang- og syk­kel­vei. En buss­pas­sa­sjer “rea­ger­te på syk­lin­gen” og tok bil­de. Og Tøns­bergs blad lot seg vil­lig bru­ke til litt syk­list­mob­bing. Vi får ikke vite hvor­for syk­lis­ten syk­let som han gjor­de. Jeg vil tro at han had­de pas­sert påkjø­rin­gen til gang- og syk­kel­vei­en uten å opp­da­ge den, og valg­te vei­skul­de­ren frem­for å bære syk­ke­len over grøften.

I den­ne saken kas­tet den gam­le TV-slug­ge­ren Per Stå­le Løn­ning seg inn i debat­ten, med føl­gen­de usak­li­ge kom­men­tar på Twit­ter:

Når eg ser på det bil­de du har lagt ut så får eg full sym­pa­ti med bilis­tar som tek i bruk spylveske!”

Per Stå­le Løn­ning bekref­ter sitt bøl­le-ima­ge. Skul­le man ta igjen med sam­men mynt, kun­ne man sagt at “man har full sym­pa­ti med syk­lis­ter som gir folk som Per Stå­le Løn­ning en på try­net”. Men jeg vil ikke dis­ku­te­re på sam­me ape­nivå som ham, så jeg sier det ikke.

Vi fin­ner en litt spe­si­ell vari­ant på Hol­men i Asker. Jeg kom syk­len­de i kjøre­fel­tet, og så at der nede, der er det en syk­kel­vei. Den ser ikke så verst ut hel­ler. Men hvor­dan kom­mer jeg dit? Skal jeg klat­re over auto­ver­net og ned muren på siden av syk­kel­vei­en? Det var et stort skilt som for­tal­te hvor man skul­le kjø­re for å kom­me til par­ke­ring, men ikke noe som sa hvor man skul­le sykle.

WDSC_0400

Se også Eivind_k video hvor han for­sø­ker å kom­me inn på ny gang- og syk­kel­vei på Hellerud.

Gang- og syk­kel­vei­er er ofte dår­lig utfor­met i kryss. Krys­se­ne er plan­lagt for å gi frem­kom­me­lig­het for bilis­ter. For å få til det lager man ofte omvei­er og man­ge svin­ger for syk­lis­ter. Det er ofte kan­ter som øde­leg­ger fly­ten, og i ver­ste fall øde­leg­ger hju­le­ne. Et vir­ke­lig håp­løst kryss fin­ner vi ved Filip­stad, på Nor­ges mest tra­fik­ker­te syk­kel­vei, den såkal­te “Tour de Finance”-traseen. Her har det skjedd alvor­li­ge ulykker.

WIMG_0162_DxO Dess­uten har syk­lis­ter vike­plikt for all krys­sen­de tra­fikk når man syk­ler på gang- og syk­kel­vei, også om den går langs for­kjørs­vei. Kall det gjer­ne idio­tisk. Men det er man­ge idio­tis­ke og syk­kel­fiendt­li­ge tra­fikk­reg­ler i Nor­ge. Det­te gjør at kjøre­fel­tet ofte er et bed­re valg.

Ved utkjø­rin­gen fra båtopp­la­get ved Bestum­ki­en, er det skil­tet slik:

WIMG_0624_DxO

Det bur­de selv­sagt ha vært skil­tet med vike­plikt. Anta­ge­lig­vis er det­te en utkjør­sel  hvor man har vike­plikt for syk­lis­ter på krys­sen­de gang- og syk­kel­vei etter tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4. Men det skal ikke være tvil om hva som gjel­der på sli­ke ste­der. Der­for må vike­plikt skiltes!

Gang- og syk­kel­vei­er er dess­ver­re ofte dår­lig ved­li­ke­holdt. Det lig­ger løs­grus, glasskår og mye annet som gjør det far­lig å syk­le der, og som gjør at det er stor risi­ko for å punk­te­re. Det taler for å vel­ge kjøre­fel­tet. Den­ne gang- og syk­kel­vei­en i Hal­den er et eksem­pel på gang- og syk­kel­vei med et far­lig hull. Den vir­ker dess­uten smal og uover­sikt­lig ut fra bil­det. Jeg vil­le ha valgt en annen vei, om det fin­nes alter­na­ti­ver — gjer­ne i kjørefelt.

Vi som syk­ler vet best hvor det er best å syk­le, og der syk­ler vi. Noen gan­ger på gang- og syk­kel­vei, and­re gan­ger i syk­kel­felt og atter and­re gan­ger i kjørefeltet.

[SLF]

Print Friendly, PDF & Email