Nye bysykler — noen muligheter

Oslo har bedt om anbud på nye bysyk­ler. Nes­te år skal alle bysyk­ler skro­tes, kan vi lese. Man vil øke antal­let. Det er bra. Bysyk­le­ne er popu­læ­re. For oss som syk­ler dag­lig på egne syk­ler er de et nyt­tig sup­ple­ment når det av en eller annen grunn ikke pas­ser å ha med egen sykkel.

Jeg liker ikke kom­mu­nens fik­se idé om at rekla­me skal finan­siere alt mulig. Rekla­me er visu­ell for­søp­ling i byen. Mens man ellers prø­ver å føre kamp mot tag­ging, er mora­len her at man kan gjø­re hva man vil, så len­ge man beta­ler. Tra­fikk­hind­re på for­tau er åpen­bart greit når det pak­kes inn i nyta­le og kal­les “bymøb­ler”. Dess­uten må vi vel snart nå et met­nings­punkt for slik reklame?

Jeg synes også det er uhel­dig at man gjør sli­ke kon­trak­ter kort­sik­ti­ge, uten at det er angitt kon­kret hvor len­ge de skal vare. Det kan ikke være god sam­funns­øko­no­mi i at man må fore­ta bety­de­li­ge inves­te­rin­ger med kort tidshorisont.

Con­ti­nue read­ing Nye bysyk­ler — noen mulig­he­ter

Forbikjøring av syklister

Tema­et her er forbi­kjø­ring av syk­lis­ter som befin­ner seg i van­lig kjøre­felt, og som blir forbi­kjørt av motor­kjøre­tøy. I prin­sip­pet gjel­der det sam­me også ved forbi­kjø­ring på syk­kel­vei og gang- og syk­kel­vei, og ved forbi­kjø­ring med syk­kel. Hoved­ut­ford­rin­gen er like­vel bilis­ter som kjø­rer for­bi syklister.

Først er det grunn til å min­ne om grunn­re­ge­len for tra­fikk i veg­tra­fikk­lo­ven § 3.

Enhver skal fer­des hen­syns­fullt og være akt­på­gi­ven­de og var­som så det ikke kan opp­stå fare eller vol­des ska­de og slik at annen tra­fikk ikke unø­dig blir hind­ret eller forstyrret.”

Den­ne gjel­der for alle tra­fikkan­ter: Bilis­ter, fot­gjen­ge­re og selv­føl­ge­lig syklister.

Mer spe­si­fik­ke bestem­mel­ser om forbi­kjø­ring fin­ner vi i tra­fikk­reg­le­ne § 12.

Con­ti­nue read­ing Forbi­kjø­ring av syk­lis­ter

Påkjørsel av syklist på Hønefoss

Ringe­ri­kets blad meld­te 25. april om at en syk­list, en 15 år gam­mel jen­te, var påkjørt av en bilist. Skjønt de meld­te ikke det. I media er sli­ke biler stort sett fører­løse. De meld­te at jen­ta var påkjørt av bil. Slik fjer­ner man per­sonen fra hen­del­sen og uan­svar­lig­gjør føre­ren. Men jeg reg­ner med at det var en fører i bilen, slik at hun ble påkjørt av en bilist.

Jeg skal ikke gjø­re noe for­søk på å for­de­le skyld. Som så alt for ofte har avi­sen bare en vel­dig upre­sis beskri­vel­se av hen­del­ses­for­lø­pet. Det er der­for ikke mulig å vite hva som skjed­de om vi base­rer oss på avis­om­ta­len. Man­ge jour­na­lis­ter gjør en slett jobb når de skri­ver om sli­ke hen­del­ser, og det har også den jour­na­lis­ten om skrev det­te gjort. Men siden jeg nett­opp skrev et inn­legg om syk­lis­ter og vike­plikt, er det fris­ten­de å se litt på den­ne hendelsen.

Con­ti­nue read­ing Påkjør­sel av syk­list på Høne­foss

Politioverbetjent Hans Olav Lier hetser syklister igjen — holdningsendringer er nødvendig i @politietoslo

[Foto: Petter Fisker­strand, Wikimwe­dia com­mons  (https://no.wikipedia.org/wiki/…] Det­te ble skre­vet for en del uker siden, omtrent da Tek­nisk uke­blad pub­li­ser­te artik­ke­len. Av uli­ke grun­ner valg­te jeg da ikke å pub­li­se­re det­te, og siden løp tiden fra saken. Grun­nen til at jeg nå hen­ter det­te fram og pub­li­se­rer det, er en dis­ku­sjon om poli­ti­et og syk­lis­ter på Twit­ter. Spørs­må­let er for stort til å behand­les på 140 tegn, og der­for pub­li­se­rer jeg det­te som en slags kom­men­tar til den debatten.

Vil Oslo la syk­kel­po­li­ti­et gå under­cover for å avslø­re grise­kjø­ring? spør Tek­nisk Uke­blad, med utgangs­punkt i hvor­dan poli­ti­et i Hous­ton for­sø­ker å ta bilis­ter som kan ska­de syklister.

Nok en gang er det politi­over­be­tjent Hans Olav Lier, fag­an­svar­lig for politi­tje­nes­te på vei ved Grøn­land politi­sta­sjon, som sva­rer på veg­ne av poli­ti­et. Jeg lurer på hvor­dan de som utta­ler seg til pres­sen på poli­ti­ets veg­ne vel­ges ut. Con­ti­nue read­ing Politi­over­be­tjent Hans Olav Lier het­ser syk­lis­ter igjen — hold­nings­end­rin­ger er nød­ven­dig i @politietoslo

Syklister og vikeplikt

Syk­lis­ter er tra­fik­kens paria­kas­te. Den gjen­nom­gå­en­de hold­nin­gen i alle fall de sis­te 70 åre­ne, synes å ha vært at syk­kel repre­sen­te­rer det umo­der­ne, som bør erstat­tes av det moder­ne (dvs bil). Tra­fikk­reg­ler og vei­ut­for­ming synes å ha vært utfor­met for å bidra til det­te. Vi sto nederst på rang­sti­gen da tra­fikk­reg­le­ne ble utfor­met, og har stort sett vike­plikt for alt og alle. Når tra­fikk­løs­nin­ger plan­leg­ges, står vi gjer­ne ikke en gang nederst på rang­sti­gen. Vi står uten­for, og blir gang på gang “glemt”. Den­ne gan­gen tar jeg for meg vikepliktsreglene.

Syk­lis­ter er kjø­ren­de. Det sies fak­tisk ikke uttryk­ke­lig i tra­fikk­reg­le­ne, men det frem­går klart av f.eks. § 4 nr 1 hvor det står “And­re kjø­ren­de enn syk­len­de må ikke …”, og i § 5 nr 2, hvor det står “Syk­kel eller annet kjøre­tøy som ikke er motor­vogn …”. Som kjø­ren­de er vår plass i utgangs­punk­tet i kjøre­ba­nen. Hol­der vi oss der, gjel­der de all­min­ne­li­ge vike­plikts­reg­ler også for syk­lis­ter: Syk­ler man i kjøre­ba­nen på en for­kjørs­vei har krys­sen­de tra­fikk vike­plikt, uan­sett hvor de kom­mer fra.

Con­ti­nue read­ing Syk­lis­ter og vike­plikt

En trist twitter-serie om sykling i Oslo

Tirs­dag 22. april kun­ne vi lese føl­gen­de tris­te serie av twit­ter-mel­din­ger om å syk­le i Oslo.

Det star­tet med at skrev det­te:

Da har jeg kjøpt måneds­kort igjen. Er rett og slett redd for å syk­le gjen­nom Oslo sen­trum.

En av Oslos erfar­ne bysyk­lis­ter, @morten_lode, fulg­te opp:

trist å høre! Hvor skal du til og fra? Kan­skje noen kan hjel­pe deg med å fin­ne en tryg­ge­re rute?”

fort­sat­te:

tar gjer­ne i mot tips! Skal fra Marienlyst/Majorstuen til Barco­de i Bjør­vi­ka. Nes­ten vans­ke­ligst tilbake…”

Mor­ten How Lode fulg­te opp igjen:

Noen som kan hjel­pe med trygg rute for fra Marienlyst/Majorstuen til Barco­de i Bjør­vi­ka?

Jeg var nok ikke den enes­te som for­søk­te å ten­ke ut en rute som vi kun­ne anbe­fa­le til en som øns­ket å syk­le trygt fra den ene kan­ten av det som må reg­nes som Oslo sen­trum til den and­re, om vi ser litt stort på det. Selv klar­te jeg ikke å kom­me med noen gode forslag.

Con­ti­nue read­ing En trist twit­ter-serie om syk­ling i Oslo

Sven Egil Omdal: Paris, en veiviser

9788243008045Guide­bø­ker kan være nyt­ti­ge, men er ofte kje­de­li­ge. Jeg plei­er å bla i dem og slå opp i dem, men sjel­den lese dem i sam­men­heng. Dess­uten ble jeg skep­tisk til pro­fe­sjo­nel­le guide­bø­ker etter å ha lest boken Smi­le When You’­re Lying. Der­for er jeg glad for at Sven Egil Omdals bok, Paris. En vei­vi­ser, ikke er en guide­bok i van­lig for­stand. Det er en per­son­lig bok om hvor­for Sven Egil Omdal els­ker å besø­ke Paris, med man­ge gode tips om hvor­dan vi and­re kan få mye ut av besøk i byen.

Boken er basert på hans erfa­rin­ger etter utal­li­ge besøk i byen, sup­plert med noen tips fra folk han sto­ler på. Den er pre­get av for­fat­te­rens inter­es­ser, og utgir seg på ingen måte for å være en kom­plett guide. Han skri­ver f.eks. at moter og shop­ping ikke er innen­for hans inter­esse­felt, så den som vil ha en guide til det­te må søke infor­ma­sjon and­re ste­der. Selv deler jeg hans mang­len­de inter­es­se for det­te, og sav­ner det der­for ikke.

Con­ti­nue read­ing Sven Egil Omdal: Paris, en vei­vi­ser

Rettigheter til plankart? Feil fra Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten

Går man inn på Oslo kom­mu­nes nett­si­der for kart over regu­le­rings­pla­ner, kan vi lese føl­gen­de under over­skrif­ten “Vil­kår”:

Ret­tig­hets­ha­ver til kart og bil­der er Oslo kom­mu­ne, Plan- og bygningsetaten.

Ret­tig­he­ter til kart og bil­der er beskyt­tet av Ånds­verks­lo­ven og Kata­log­vern­lo­ven. Kar­te­ne og bil­de­ne som vises på den­ne siden kan ikke kopie­res, mang­fol­dig­gjø­res eller dis­tri­bu­eres uten avta­le med rettighetshaver.

Kom­mu­nen har intet ansvar for nøy­ak­tig­het, påli­te­lig­het eller full­sten­dig­het i infor­ma­sjon til­gjenge­lig­gjort i tje­nes­ten, eller for følge­ska­der som skyl­des bruk av infor­ma­sjon eller tek­nis­ke avbrudd i tjenesten.

Kart­opp­lys­nin­ger som kre­ves ved omset­ning av eien­dom­mer, bestil­les hos kommunen.

Kart til plan- og bygge­sa­ker må kjø­pes via Bestil­lings­tje­nes­ten, Info­land eller Kundesenteret.”

Jeg vet ikke hvem som har ansva­ret for den for­mu­le­rin­gen. Men den eller de bur­de skaf­fe seg noen grunn­leg­gen­de kunn­ska­per om opp­havs­rett, eller skaf­fe seg noen råd­gi­ve­re som kan det­te. I ånds­verk­lo­ven § 9 står det:

Con­ti­nue read­ing Ret­tig­he­ter til plan­kart? Feil fra Oslo kom­mu­ne ved Plan- og byg­nings­eta­ten

En trafikkforsker synser om syklister

Jeg hop­pet litt i sto­len i dag mor­ges, da en tra­fikk­fors­ker men­te at man­ge syk­lis­ter opp­tråd­te på måter som er skrem­men­de for fot­gjen­ge­re. Saken fin­nes også på NRKs nett­si­der, med over­skrif­ten “Kul­tu­ren har blitt slik at JEG skal fram”.

Jeg har for len­ge siden blitt lei av medie­opp­slag av typen “Fors­ker mener at …”. Det er ofte mye syn­sing, og lite forsk­ning bak man­ge sli­ke opp­slag. Man vil gjer­ne gi syn­sin­gen litt eks­tra tyng­de ved å vise til at den kom­mer fra en forsker.

Con­ti­nue read­ing En tra­fikk­fors­ker syn­ser om syk­lis­ter

Få bilene ut av sykkelveien langs Frognerstranden

Et sik­kert og hyg­ge­lig vår­tegn er at folk fin­ner fram syk­le­ne sine og drar på syk­kel­tur, f.eks. ved å føl­ge syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­den i ret­ning Bygd­øy. Et annet, og langt mind­re hyg­ge­lig vår­tegn, er at båt­fol­ket kjø­rer bil på den­ne syk­kel­vei­en. De må selv­føl­ge­lig kjø­re helt til båten.

Det er gang- og syk­kel­vei, hel­dig­vis utfor­met som syk­kel­vei med for­tau. Det er anta­ge­lig Nor­ges mest tra­fik­ker­te syk­kel­vei. Alle­re­de i 2010 var det i juni måned nes­ten 4.000 syk­lis­ter pr døgn. I dag er det gans­ke sik­kert man­ge fler. Selv om det er en syk­kel­vei av høy stan­dard etter nors­ke for­hold er den alt­for smal.

Con­ti­nue read­ing Få bile­ne ut av syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­den