Kan vi nekte studenter og andre å gjøre opptak av forelesninger?

[Bil­de på top­pen: Foto Johan Roed, CC BY-NC-SA 2.0.] Det­te er et spørs­mål jeg får gans­ke ofte: Kan vi som fore­le­se­re nek­te stu­den­ter (eller and­re) å gjø­re opp­tak av våre fore­les­nin­ger? Jeg har tid­li­ge­re skre­vet om til­gjenge­lig­gjø­ring av fore­les­nin­ger ved podcast m.m., men da uten å gå inn på de juri­dis­ke problemstillingene.

Det­te er ikke først og fremst et opp­havs­retts­spørs­mål. Et opp­tak av en frem­fø­ring vil inne­bære at man frem­stil­ler et eksemp­lar av det som frem­fø­res, f.eks. en fore­les­ning. Men der­som stu­den­ter gjør opp­tak til eget bruk, vil det være en eksemp­lar­frem­stil­ling til pri­vat bruk, som er til­latt i med­hold av ånds­verks­lo­ven § 12. Det er de sam­me reg­le­ne som gjel­der både for lyd­opp­tak og videoopptak.

Con­ti­nue read­ing Kan vi nek­te stu­den­ter og and­re å gjø­re opp­tak av fore­les­nin­ger?