Kan vi nekte studenter og andre å gjøre opptak av forelesninger?

[Bilde på toppen: Foto Johan Roed, CC BY-NC-SA 2.0.] Dette er et spørsmål jeg får ganske ofte: Kan vi som forelesere nekte studenter (eller andre) å gjøre opptak av våre forelesninger? Jeg har tidligere skrevet om tilgjengeliggjøring av forelesninger ved podcast m.m., men da uten å gå inn på de juridiske problemstillingene.

Dette er ikke først og fremst et opphavsrettsspørsmål. Et opptak av en fremføring vil innebære at man fremstiller et eksemplar av det som fremføres, f.eks. en forelesning. Men dersom studenter gjør opptak til eget bruk, vil det være en eksemplarfremstilling til privat bruk, som er tillatt i medhold av åndsverksloven § 12. Det er de samme reglene som gjelder både for lydopptak og videoopptak.

Om noen skulle mene at foreleserens fremføring er slik at foreleseren må regnes som utøvende kunstner, så gjelder § 12 også for utøvende kunstneres prestasjoner, se åndsverklovens § 42 siste ledd. Men om studentene publiserer slike opptak, f.eks. å legge dem ut på YouTube eller gjøre dem tilgjengelig via “fildelingstjenester”, da vil det være en klar opphavsrettskrenkelse.

Straffeloven § 145a forbyr å gjøre hemmelige opptak av samtaler man selv ikke deltar i og en del annen form for avlytting. Men en forelesning er ikke lukket eller hemmelig, så denne bestemmelsen er ikke anvendelig her.

Personopplysningsloven kan få anvendelse på opptak av telefonsamtaler og andre opptak, se Datatilsynets veileder Lydopptak og personopplysningsloven. Men personopplysningsloven gjelder ikke for rent privat virksomhet, så den kommer heller ikke til anvendelse.

Konklusjonen blir så langt at vi ikke har noen lovhjemmel for å nekte opptak til privat bruk av det som fremføres offentlig.

I praksis møter vi ofte tilsvarende regulert gjennom avtaler. Går vi på en konsert, må vi akseptere at det er et vilkår for å komme inn på konserten at det ikke gjøres opptak, at det ikke tas bilder på museer, osv.  På et privat arrangement kan man gjøre det samme, og si at det ikke er tillatt å gjøre opptak av f.eks. et foredrag. Hvis noen gjør opptak vil de da kunne kastes ut, foredragsholderen kan avbryte foredraget og ikke fortsette før opptaker er slått av, osv.

Spørsmålet er så om vi kan gjøre dette ved forelesninger ved offentlige universitet og høgskoler.  Universitets- og høgskoleloven § 3-8 annet ledd sier:

“Forelesninger er som hovedregel offentlige. Når forelesningenes art tilsier det, eller det er fastsatt egenbetaling for det aktuelle fag eller studium, kan styret likevel bestemme at visse forelesninger bare skal være for institusjonens studenter eller visse grupper av studenter.”

Når utgangspunktet er at forelesninger er offentlige, kan man da sette vilkår om at man bare har adgang dersom man ikke gjøre opptak? Og i forlengelsen av dette om vi kan nekte studenter adgang til forelesninger dersom dette ikke respekteres. Nærmere et svar enn dette, klarer jeg ikke å komme:

Om vi kan stille vilkår om at studenter ikke gjør opptak, og nekte dem adgang dersom dette ikke respekteres, har jeg ikke noe svar på.