Kan vi nekte studenter og andre å gjøre opptak av forelesninger?

[Bil­de på top­pen: Foto Johan Roed, CC BY-NC-SA 2.0.] Det­te er et spørs­mål jeg får gans­ke ofte: Kan vi som fore­le­se­re nek­te stu­den­ter (eller and­re) å gjø­re opp­tak av våre fore­les­nin­ger? Jeg har tid­li­ge­re skre­vet om til­gjenge­lig­gjø­ring av fore­les­nin­ger ved podcast m.m., men da uten å gå inn på de juri­dis­ke problemstillingene.

Det­te er ikke først og fremst et opp­havs­retts­spørs­mål. Et opp­tak av en frem­fø­ring vil inne­bære at man frem­stil­ler et eksemp­lar av det som frem­fø­res, f.eks. en fore­les­ning. Men der­som stu­den­ter gjør opp­tak til eget bruk, vil det være en eksemp­lar­frem­stil­ling til pri­vat bruk, som er til­latt i med­hold av ånds­verks­lo­ven § 12. Det er de sam­me reg­le­ne som gjel­der både for lyd­opp­tak og videoopptak.

Om noen skul­le mene at fore­le­se­rens frem­fø­ring er slik at fore­le­se­ren må reg­nes som utøven­de kunst­ner, så gjel­der § 12 også for utøven­de kunst­ne­res pre­sta­sjo­ner, se ånds­verk­lo­vens § 42 sis­te ledd. Men om stu­den­te­ne pub­li­se­rer sli­ke opp­tak, f.eks. å leg­ge dem ut på YouT­ube eller gjø­re dem til­gjen­ge­lig via “fil­de­lings­tje­nes­ter”, da vil det være en klar opphavsrettskrenkelse.

Straffe­lo­ven § 145a for­byr å gjø­re hem­me­li­ge opp­tak av sam­ta­ler man selv ikke del­tar i og en del annen form for avlyt­ting. Men en fore­les­ning er ikke luk­ket eller hem­me­lig, så den­ne bestem­mel­sen er ikke anven­de­lig her.

Per­son­opp­lys­nings­lo­ven kan få anven­del­se på opp­tak av tele­fon­sam­ta­ler og and­re opp­tak, se Data­til­sy­nets vei­le­der Lyd­opp­tak og per­son­opp­lys­nings­lo­ven. Men per­son­opp­lys­nings­lo­ven gjel­der ikke for rent pri­vat virk­som­het, så den kom­mer hel­ler ikke til anvendelse.

Kon­klu­sjo­nen blir så langt at vi ikke har noen lov­hjem­mel for å nek­te opp­tak til pri­vat bruk av det som frem­fø­res offentlig.

I prak­sis møter vi ofte til­sva­ren­de regu­lert gjen­nom avta­ler. Går vi på en kon­sert, må vi aksep­te­re at det er et vil­kår for å kom­me inn på kon­ser­ten at det ikke gjø­res opp­tak, at det ikke tas bil­der på muse­er, osv.  På et pri­vat arran­ge­ment kan man gjø­re det sam­me, og si at det ikke er til­latt å gjø­re opp­tak av f.eks. et fore­drag. Hvis noen gjør opp­tak vil de da kun­ne kas­tes ut, fore­drags­hol­de­ren kan avbry­te fore­dra­get og ikke fort­set­te før opp­ta­ker er slått av, osv.

Spørs­må­let er så om vi kan gjø­re det­te ved fore­les­nin­ger ved offent­li­ge uni­ver­si­tet og høg­sko­ler.  Uni­ver­si­tets- og høg­skole­lo­ven § 3–8 annet ledd sier:

Fore­les­nin­ger er som hoved­re­gel offent­li­ge. Når fore­les­nin­ge­nes art til­si­er det, eller det er fast­satt egen­be­ta­ling for det aktu­el­le fag eller stu­di­um, kan sty­ret like­vel bestem­me at vis­se fore­les­nin­ger bare skal være for insti­tu­sjo­nens stu­den­ter eller vis­se grup­per av studenter.”

Når utgangs­punk­tet er at fore­les­nin­ger er offent­li­ge, kan man da set­te vil­kår om at man bare har adgang der­som man ikke gjø­re opp­tak? Og i for­len­gel­sen av det­te om vi kan nek­te stu­den­ter adgang til fore­les­nin­ger der­som det­te ikke respek­te­res. Nær­me­re et svar enn det­te, kla­rer jeg ikke å komme:

Om vi kan stil­le vil­kår om at stu­den­ter ikke gjør opp­tak, og nek­te dem adgang der­som det­te ikke respek­te­res, har jeg ikke noe svar på.

Print Friendly, PDF & Email