Få bilene ut av sykkelveien langs Frognerstranden

Et sik­kert og hyg­ge­lig vår­tegn er at folk fin­ner fram syk­le­ne sine og drar på syk­kel­tur, f.eks. ved å føl­ge syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­den i ret­ning Bygd­øy. Et annet, og langt mind­re hyg­ge­lig vår­tegn, er at båt­fol­ket kjø­rer bil på den­ne syk­kel­vei­en. De må selv­føl­ge­lig kjø­re helt til båten.

Det er gang- og syk­kel­vei, hel­dig­vis utfor­met som syk­kel­vei med for­tau. Det er anta­ge­lig Nor­ges mest tra­fik­ker­te syk­kel­vei. Alle­re­de i 2010 var det i juni måned nes­ten 4.000 syk­lis­ter pr døgn. I dag er det gans­ke sik­kert man­ge fler. Selv om det er en syk­kel­vei av høy stan­dard etter nors­ke for­hold er den alt­for smal.

Con­ti­nue read­ing Få bile­ne ut av syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­den