Få bilene ut av sykkelveien langs Frognerstranden

Et sikkert og hyggelig vårtegn er at folk finner fram syklene sine og drar på sykkeltur, f.eks. ved å følge sykkelveien langs Frognerstranden i retning Bygdøy. Et annet, og langt mindre hyggelig vårtegn, er at båtfolket kjører bil på denne sykkelveien. De må selvfølgelig kjøre helt til båten.

Det er gang- og sykkelvei, heldigvis utformet som sykkelvei med fortau. Det er antagelig Norges mest trafikkerte sykkelvei. Allerede i 2010 var det i juni måned nesten 4.000 syklister pr døgn. I dag er det ganske sikkert mange fler. Selv om det er en sykkelvei av høy standard etter norske forhold er den altfor smal.

Om morgenenen og ettermiddagen er det jobbsyklistene som dominerer det som er kjent som “Tour de Finance”. I helgene er det tursyklistene som dominerer, blant dem mange familier med barn. Det er også i helgene man ser flest av båtfolkets biler i sykkelveien.

WIMG_3415_DxOWSIMG_3696_DxOVeien er skiltet som “gang og sykkelvei”. Det er ikke noe underskilt med noen form for avvikende regulering. Det er ingen tvil om hva som gjelder. Om skilt 522 gang og sykkelvei, står det i skiltforskriften:

“Skiltet angir veg som er anlagt for gående og syklende. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av slik veg gjelder.”

I trafikkreglene § 4 nr 1 står det:

“Andre kjørende enn syklende må ikke bruke sykkelveg eller sykkelfelt.”

Sagt på en annen måte: Det er ikke lov å kjøre bil på sykkelvei. Biler har like lite å gjøre på en sykkelvei som sykler på en motorvei.

Jeg pleier å plassere med slik i sykkelveien at bilene ikke kommer forbi når jeg møter dem, og tvinger dem til å stanse. Kanskje kommenterer jeg at de har en interessant sykkel, og forteller dem at de ikke har lov til å kjøre på sykkelveien. Jeg får en del underlige bortforklaringer.

Noen kan åpenbart ikke trafikk- og skiltreglene, og sier at det ikke står noe skilt om at det ikke er lov å kjøre der. De forstår altså ikke hva skiltet for gang- og sykkelvei betyr. Det overrasker meg ikke om noen av disse er de som pleier å påstå at syklister ikke kan trafikkreglene.

Noen snakker om at “det var en gang et skilt” som angivelig skulle ha sagt at det var lov å kjøre til båtplassene, eller noe tilsvarende. Fra det jeg vil kalle “velinformerte kilder” har jeg fått vite at politiet lenge motsatte seg å sette opp skilt som anga at dette var gang- og sykkelvei. For det ville jo bety at båtfolket ikke lenger kunne kjøre til båtene sine. Politiet er som kjent mye mer opptatt av at bilistene skal kunne kjøre og parkere, enn av syklisters fremkommelighet og sikkerhet. Dette er bare ett av alt for mange eksempler på at politiet misbruker skiltmyndigheten til skade for byens syklister.

Men politiet måtte heldigvis gi seg, og skiltet kom opp. I følge de samme velinformerte kildene skal det ha blitt satt opp et falskt underskilt om at det var tillatt å kjøre til båtplassene, eller noe tilsvarende. Men det har blitt fjernet.

Om det har vært et slikt underskilt, falskt eller ikke, så er det ikke noe underskilt i dag. Og det er dagens skilting som gjelder, ikke noe som kanskje “var en gang”.

Atter andre mumler noe om en dispensasjon fra “Park og idrettsetaten” som gir dem lov til å kjøre. Det er to ting å si til dette: For det første: Park og idrettsetaten har ikke myndighet til å gi noen dispensasjon til å kjøre bil i en sykkelvei. For det annet: Om det hadde vært gitt noen from for dispensasjon fra kompetent myndighet, så skulle det ha vært skiltet. Et eller annet mystisk brev, som de har hørt om, men ikke sett, kan man ikke bygge på.

Konklusjonen er veldig enkel: Det er ikke lov til å kjøre bil her.

Bymiljøetaten har ansvaret for å håndheve parkeringsforbud og all stans forbudt. Men forbudet mot å kjøre på sykkelvei, det er noe  av det som politiet må håndheve. Vi vet så altfor godt at politiet i Oslo ikke er opptatt av å håndheve noe som ivaretar syklisters interesse. Så de bryr seg neppe om dette.

<edit>Jeg har senere fått bekreftet at ingen har dispensasjon til å kjøre her, se mer i denne kommentaren.</edit>

Det skaper ikke noen store vanskeligheter for båtfolket at de ikke kan kjøre her. Denne mannen, som jeg møtte en dag jeg syklet denne veien, hadde funnet den mest åpenbare løsningen: Han fraktet det han skulle ha med på en liten tralle. [Bildet er klippet ut av en video, og billedkvaliteten er desverre ikke slik den burde være.]

Frognerstranda_tralle.Movie_Snapshot

Det er en utmerket løsning. Skal man laste eller losse større ting eller store mengder, så får man flytte båten til en gjestebrygge eller et annet sted hvor man kan parkere. Det tar litt ekstra tid, men det får man finne seg i.

Mine kilder sier at Vegvesenet skal sett opp trafikkøyer med låsbare pullerter som i praksis stenger sykkelveien slik at man ikke kan kjøre inn med bil. Vi får håpe at dette er på plass snart!

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.