Få bilene ut av sykkelveien langs Frognerstranden

Et sik­kert og hyg­ge­lig vår­tegn er at folk fin­ner fram syk­le­ne sine og drar på syk­kel­tur, f.eks. ved å føl­ge syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­den i ret­ning Bygd­øy. Et annet, og langt mind­re hyg­ge­lig vår­tegn, er at båt­fol­ket kjø­rer bil på den­ne syk­kel­vei­en. De må selv­føl­ge­lig kjø­re helt til båten.

Det er gang- og syk­kel­vei, hel­dig­vis utfor­met som syk­kel­vei med for­tau. Det er anta­ge­lig Nor­ges mest tra­fik­ker­te syk­kel­vei. Alle­re­de i 2010 var det i juni måned nes­ten 4.000 syk­lis­ter pr døgn. I dag er det gans­ke sik­kert man­ge fler. Selv om det er en syk­kel­vei av høy stan­dard etter nors­ke for­hold er den alt­for smal.

Om mor­ge­ne­nen og etter­mid­da­gen er det jobb­syk­lis­te­ne som domi­ne­rer det som er kjent som “Tour de Finan­ce”. I hel­ge­ne er det tur­syk­lis­te­ne som domi­ne­rer, blant dem man­ge fami­li­er med barn. Det er også i hel­ge­ne man ser flest av båt­fol­kets biler i sykkelveien.

WIMG_3415_DxOWSIMG_3696_DxOVei­en er skil­tet som “gang og syk­kel­vei”. Det er ikke noe under­skilt med noen form for avvi­ken­de regu­le­ring. Det er ingen tvil om hva som gjel­der. Om skilt 522 gang og syk­kel­vei, står det i skilt­for­skrif­ten:

Skil­tet angir veg som er anlagt for gåen­de og syk­len­de. Skil­tet angir dess­uten at tra­fikk­reg­le­nes bestem­mel­ser om bruk av slik veg gjelder.”

I tra­fikk­reg­le­ne § 4 nr 1 står det:

And­re kjø­ren­de enn syk­len­de må ikke bru­ke syk­kel­veg eller sykkelfelt.”

Sagt på en annen måte: Det er ikke lov å kjø­re bil på syk­kel­vei. Biler har like lite å gjø­re på en syk­kel­vei som syk­ler på en motorvei.

Jeg plei­er å plas­se­re med slik i syk­kel­vei­en at bile­ne ikke kom­mer for­bi når jeg møter dem, og tvin­ger dem til å stan­se. Kan­skje kom­men­te­rer jeg at de har en inter­es­sant syk­kel, og for­tel­ler dem at de ikke har lov til å kjø­re på syk­kel­vei­en. Jeg får en del under­li­ge bortforklaringer.

Noen kan åpen­bart ikke tra­fikk- og skilt­reg­le­ne, og sier at det ikke står noe skilt om at det ikke er lov å kjø­re der. De for­står alt­så ikke hva skil­tet for gang- og syk­kel­vei betyr. Det over­ras­ker meg ikke om noen av dis­se er de som plei­er å påstå at syk­lis­ter ikke kan trafikkreglene.

Noen snak­ker om at “det var en gang et skilt” som angi­ve­lig skul­le ha sagt at det var lov å kjø­re til båt­plas­se­ne, eller noe til­sva­ren­de. Fra det jeg vil kal­le “vel­in­for­mer­te kil­der” har jeg fått vite at poli­ti­et len­ge mot­sat­te seg å set­te opp skilt som anga at det­te var gang- og syk­kel­vei. For det vil­le jo bety at båt­fol­ket ikke len­ger kun­ne kjø­re til båte­ne sine. Poli­ti­et er som kjent mye mer opp­tatt av at bilis­te­ne skal kun­ne kjø­re og par­ke­re, enn av syk­lis­ters frem­kom­me­lig­het og sik­ker­het. Det­te er bare ett av alt for man­ge eksemp­ler på at poli­ti­et mis­bru­ker skilt­myn­dig­he­ten til ska­de for byens syklister.

Men poli­ti­et måt­te hel­dig­vis gi seg, og skil­tet kom opp. I føl­ge de sam­me vel­in­for­mer­te kil­de­ne skal det ha blitt satt opp et falskt under­skilt om at det var til­latt å kjø­re til båt­plas­se­ne, eller noe til­sva­ren­de. Men det har blitt fjernet.

Om det har vært et slikt under­skilt, falskt eller ikke, så er det ikke noe under­skilt i dag. Og det er dagens skil­ting som gjel­der, ikke noe som kan­skje “var en gang”.

Atter and­re mum­ler noe om en dis­pen­sa­sjon fra “Park og idretts­eta­ten” som gir dem lov til å kjø­re. Det er to ting å si til det­te: For det førs­te: Park og idretts­eta­ten har ikke myn­dig­het til å gi noen dis­pen­sa­sjon til å kjø­re bil i en syk­kel­vei. For det annet: Om det had­de vært gitt noen from for dis­pen­sa­sjon fra kom­pe­tent myn­dig­het, så skul­le det ha vært skil­tet. Et eller annet mys­tisk brev, som de har hørt om, men ikke sett, kan man ikke byg­ge på.

Kon­klu­sjo­nen er vel­dig enkel: Det er ikke lov til å kjø­re bil her.

Bymiljø­eta­ten har ansva­ret for å hånd­heve par­ke­rings­for­bud og all stans for­budt. Men for­bu­det mot å kjø­re på syk­kel­vei, det er noe  av det som poli­ti­et må hånd­heve. Vi vet så alt­for godt at poli­ti­et i Oslo ikke er opp­tatt av å hånd­heve noe som iva­re­tar syk­lis­ters inter­es­se. Så de bryr seg nep­pe om dette.

<edit>Jeg har sene­re fått bekref­tet at ingen har dis­pen­sa­sjon til å kjø­re her, se mer i den­ne kom­men­ta­ren.</edit>

Det ska­per ikke noen sto­re vans­ke­lig­he­ter for båt­fol­ket at de ikke kan kjø­re her. Den­ne man­nen, som jeg møt­te en dag jeg syk­let den­ne vei­en, had­de fun­net den mest åpen­ba­re løs­nin­gen: Han frak­tet det han skul­le ha med på en liten tral­le. [Bil­det er klip­pet ut av en video, og bil­led­kva­li­te­ten er desver­re ikke slik den bur­de være.]

Frognerstranda_tralle.Movie_Snapshot

Det er en utmer­ket løs­ning. Skal man las­te eller los­se stør­re ting eller sto­re meng­der, så får man flyt­te båten til en gjeste­bryg­ge eller et annet sted hvor man kan par­ke­re. Det tar litt eks­tra tid, men det får man fin­ne seg i.

Mine kil­der sier at Veg­ve­se­net skal sett opp tra­fikk­øyer med lås­ba­re pul­ler­ter som i prak­sis sten­ger syk­kel­vei­en slik at man ikke kan kjø­re inn med bil. Vi får håpe at det­te er på plass snart!

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email