En trafikkforsker synser om syklister

Jeg hop­pet litt i sto­len i dag mor­ges, da en tra­fikk­fors­ker men­te at man­ge syk­lis­ter opp­tråd­te på måter som er skrem­men­de for fot­gjen­ge­re. Saken fin­nes også på NRKs nett­si­der, med over­skrif­ten “Kul­tu­ren har blitt slik at JEG skal fram”.

Jeg har for len­ge siden blitt lei av medie­opp­slag av typen “Fors­ker mener at …”. Det er ofte mye syn­sing, og lite forsk­ning bak man­ge sli­ke opp­slag. Man vil gjer­ne gi syn­sin­gen litt eks­tra tyng­de ved å vise til at den kom­mer fra en forsker.

Man er den man er, og har ikke all­tid kon­troll med hvor­dan media vink­ler en sak. Selv syn­ser jeg om mye, blant annet om syk­kel og syk­ling. Når jeg mener noe om syk­ling, så gjør jeg det som en per­son som bru­ker syk­ke­len til trans­port i det dag­li­ge, og noen gan­ger (ikke så ofte som jeg bur­de) til tre­ning. Og jeg er enga­sjert i at syk­lis­te­ne må få bed­re for­hold. Mitt yrke har ingen rele­vans for det­te, med unn­tak av spørs­mål av juri­disk karak­ter, som for­stå­el­se av vei­tra­fikk­lov, tra­fikk­reg­ler m.m. Men media liker tit­ler. Så der­med har jeg møtt meg selv i opp­slag av typen “Juss­pro­fes­ser mener …”, “Juss­pro­fes­sor kri­ti­se­rer …”, osv — også i saker som ikke har noe med jus å gjø­re, og hvor jeg selv har for­søkt å unn­gå slik tittelbruk.

Vi som syk­ler vet at ikke alle som syk­ler opp­trer slik de bur­de i tra­fik­ken. Man­ge syk­ler på rødt lys, uten lys når det er mørkt, er lite hen­syns­ful­le over­for fot­gjen­ge­re, osv. Vi vet det og vi mis­li­ker at folk øde­leg­ger syk­lis­ters ryk­te ved å opp­tre slik. Men vi vet også at mye av kri­tik­ken mot syk­lis­ter er helt ube­ret­ti­get. Og man­ge av oss, i alle fall jeg, mener at også fot­gjen­ger­ne må ta hen­syn til at de deler f.eks. en gang- og syk­kel­vei med syk­lis­ter. Er man i syk­kel­byer som Køben­havn og Amster­dam, så er ingen syk­lis­ter høf­li­ge over­for fot­gjen­ge­re som vaser rundt i syk­kel­vei­en eller syk­kel­fel­tet. Turis­ter (nors­ke?) som ikke for­står at syk­kel­om­rå­der er for syk­lis­ter, ikke for fot­gjen­ge­re, kan være et pro­blem i de byene.

Hvis det er forsk­ning som sier noe om for­hol­det mel­lom syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re, da blir jeg inter­es­sert. Jeg vil så langt som mulig byg­ge på fak­ta når jeg mener noe om syk­kel­po­li­tikk m.m. Der­for ble jeg nys­gjer­rig da det var en trans­port­fors­ker som uttal­te seg.

Den som uttal­te seg, var Liv Øvste­dal. I NRK-artik­ke­len omta­les hun slik:

Liv Øvste­dal er senior­fors­ker ved Sintef tek­no­lo­gi og sam­funn i Trond­heim. Hun har fors­ket på fot­gjen­ge­re i by, barn i tra­fik­ken og adfer­den til syklister.”

Jeg har sendt en e‑post til Liv Øvste­dal hvor jeg har sagt at det er gans­ke man­ge som rea­ge­rer på hen­nes utta­lel­ser, og at jeg gjer­ne vil ha refe­ran­ser til de forsk­nings­rap­por­ter hun byg­ger sine utta­lel­ser på. Den har hun så langt ikke svart på. Selv om jeg selv ikke er trans­port­fors­ker, for­sø­ker jeg å føl­ge med på fel­tet og har lest de fles­te rap­por­ter jeg har kom­met over som gjel­der sykling.

Nes­te steg blir da å sjek­ke Liv Øvste­dals pub­li­ka­sjons­lis­te, for å se om det er noe der som kan under­byg­ge det hun sier. Den­ne type medie­opp­slag er ofte basert på at man har gjen­nom­ført et forsk­nings­pro­sjekt og vil gjø­re resul­ta­te­ne kjent. Mye av det som er lis­tet på den pub­li­ka­sjons­lis­ten er “pre­sen­ta­sjo­ner”, uten at det lig­ger noen doku­men­ta­sjon på nett.

Hoved­te­ma­ene i hen­nes forsk­ning synes å være el-bil, el-bus­ser, utfor­kjø­rin­ger (med bil), bruk av bil­bel­te og uni­ver­sell utfor­ming. I prak­sis plei­er “uni­ver­sell utfor­ming” å bety frem­kom­me­lig­het for alle, unn­tatt syklister.

Det enes­te på hen­nes pub­li­ka­sjons­lis­te som ut fra over­skrif­ten kan synes å ha en viss rele­vans, er artik­ke­len “For­gjen­ge­ren i fokus. Hvor­dan er kom­for­ten i euro­pe­is­ke byer?” fra 2009, pub­li­sert i noe som heter “Kom­mu­nal­tek­nikk”. Men siden artik­ke­len ikke er på nett, i alle fall er det ikke noe len­ke til den fra pub­li­ka­sjons­lis­ten, er det umu­lig å vur­de­re inn­hol­det i den. Intet annet synes ut fra over­skrif­te­ne i pub­li­ka­sjons­lis­ten å ha inter­es­se for det­te spørsmålet.

Ordet ‘syk­kel’ eller ‘syk­list’ fore­kom­mer ikke.  Jeg fin­ner ingen kon­kret forsk­nings­rap­port som kan under­byg­ge det hun sier, og hen­nes pub­li­ka­sjons­lis­te gir hel­ler ikke inn­trykk av at hun har sær­lig godt gene­relt grunn­lag for å kom­me med sine utta­lel­ser. Pub­li­ka­sjons­lis­ten gir hel­ler ikke holde­punk­ter for den beskri­vel­sen som NRK har gitt av hen­ne i sitt oppslag.

Min kon­klu­sjon så langt er at Liv Øvste­dals utta­lel­ser er ren syn­sing uten at de er forsk­nings­ba­ser­te, og at det ikke er dek­ning for NRKs beskri­vel­se av hen­nes forsk­nings­bak­grunn. Kom­mer Liv Øvste­dal med forsk­nings­rap­por­ter som under­byg­ger det hun sier, skal jeg ta det­te opp til ny vur­de­ring. Da er også min kon­klu­sjon at min syn­sing er like god som hen­nes. Så da kan vi gå over til det hun sier, slik det er gjen­gitt av NRK.

Gåen­de føler ofte ube­hag i møte med syk­lis­ter, sier Liv Øvste­dal. Det kan godt hen­de. I Nor­ge “løs­te” poli­ti­ker­ne pro­ble­met med dår­lig til­rette­leg­ging for syk­lis­ter ved å sky­ve det over på fot­gjen­ger­ne: Man til­lot syk­ling på for­tau­et. Det var et feil­grep og det bur­de ikke ove­r­as­ke noen at det vil­le føre til kon­flik­ter mel­lom syk­lis­ter og gåen­de. (Syk­lis­ter bør vel­ge kjøre­fel­tet, ikke for­tau­et.) Her er jeg enig i det lede­ren i SLF Trond­heimRichard Liodden San­ders, sier:

Hvis man ikke skil­ler syk­len­de og gåen­de på en klar måte, så føler selv­føl­ge­lig de gåen­de at de syk­len­de kan være farlige.”

Men for Liv Øvste­dal er ikke det noen løs­ning. Hun sier:

Jeg er litt utrygg på den utvik­lin­gen, for­di jeg tror det kan føre til at de som syk­ler vil kjø­re enda fortere.”

Syk­lis­ter syk­ler ikke sær­lig fort. Has­tig­he­ter på 15–20 km/t er nok det nor­ma­le, omtrent det bilis­ter synes å tro er gang­fart. På typis­ke trans­port­strek­nin­ger kan far­ten for noen bli høy­ere, kan­skje et sted mel­lom 25 og 40 km/t.

Dess­uten: Hvis man skil­ler gåen­de og syk­len­de, da har ikke fot­gjen­ge­re noe i syk­kel­om­rå­det å gjø­re, selv om man­ge fot­gjen­ge­re i Nor­ge ikke synes å ha for­stått det. Om de som går i syk­kel­vei­en her føler ube­hag når syk­lis­ter pas­se­rer, så synes jeg at det bør de føle.

WIMG_0114_DxOVir­rer fot­gjen­ge­re rundt i kjøre­fel­tet, så kan det nok hen­de at de også synes at bilis­ter kjø­rer fort, og de kjø­rer stort sett for­te­re og er langt far­li­ge­re enn syk­lis­ter (bort­sett fra når de gjen­nom­fø­rer sine bil­re­li­giø­se mor­gen- og etter­mid­dags­ri­tua­ler hvor de kjø­rer i sak­te prosesjon).

Men det blir dum­me­re fra Liv Øvste­dal. Hun sier:

Det er et demo­krati­pro­blem. Skal de som er fot­gjen­ge­re få lov til å gå på gata? Skal syk­lis­te­ne som syk­ler hur­tig få lov til å bolt­re seg?

Hvis det er et demo­krati­pro­blem (eller egent­lig for­de­lings­pro­blem) i den­ne sek­to­ren, så er det at bilis­te­ne har fått alt for mye plass, både til å kjø­re på og ikke minst til par­ke­ring. En gang kun­ne både fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter bolt­re seg i vei­en. Men bilis­te­ne har jaget dem bort og har okku­pert plassen.

Det dum­mes­te kom­mer til slutt:

Det­te jeg sier nå vil bli en brann­fak­kel, men jeg er vel­dig for hver­dags­mo­sjon, men usik­ker på om noen av syk­lis­te­ne bur­de ha vært på et luk­ket treningsanlegg”

Hvis man, når året er omme, skal kåre årets dum­mes­te syk­kelutta­lel­se, vil det­te være en sterk kan­di­dat. Hvis det skal være en brann­fak­kel, må det i de mins­te være fyr på den. Det­te min­ner mer om en våt sokk enn om en brann­fak­kel. Det som gjør syk­ling så flott er at vi får mosjon sam­ti­dig som vi utnyt­ter tiden til å kom­me til jobb på den mest mulig effek­ti­ve måten. Luk­ke­de sykkel­an­legg fin­nes ikke, og de tar oss uan­sett ikke til jobb eller hjem igjen fra jobb.

Man skul­le tro at Liv Øvste­dal mener at de som vil bru­ke sykel til tre­ning skal set­te syk­ke­len på bil­ta­ket, kjø­re til et luk­ket tre­ning­an­legg, par­ke­re bilen, syk­le rundt og rundt fra ingen­steds til ingen­steds, set­te syk­ke­len til­ba­ke på bil­ta­ket og kjø­re hjem i bil. Det er selv­føl­ge­lig mye bed­re for alle at folk syk­ler i gate­ne enn at de kjø­rer bil fram og til­ba­ke til diver­se treningssentre.

Jeg er glad for at vi i Oslo ende­lig har fått en byråd som viser vil­je til å sat­se på syk­kel. Hun gir Liv Øvste­dal svar på til­ta­le, og sier til slutt i den sam­me NRK-artik­ke­len:

Byråd for mil­jø og sam­ferd­sel i Oslo, Guri Mel­by (V) rea­ge­rer kraf­tig på dagens utta­lel­ser fra SINTEF-fors­ker Liv Øvste­dal. I Oslo har sykke­lan­de­len økt fra 5 til 8 pro­sent i løpet av de sis­te fire årene.

– Syk­ling er bra for folke­hel­sa, bra for bymil­jø­et og kli­ma, og det avlas­ter vei- og kol­lek­tiv­sys­te­met. Å angri­pe syk­lis­ter for å være ego­is­tis­ke fal­ler på sin uri­me­lig­het, sier byråden.

Hun mener påstan­den fra Øvste­dal tyder på liten tole­ran­se over­for bred­den av uli­ke syklister.”

Det er ikke len­ge siden Helse­di­rek­to­ra­tet la fra bereg­nin­ger som viser at mode­rat mosjon, f.eks. syk­ling, kan spa­re det nors­ke sam­fun­net for 239 mrd pr år. Jeg vel­ger å avslut­te det­te ved å vise til Oslo kom­mu­ne Bymiljø­eta­tens “Her er 10 vel­dig gode grun­ner til å syk­le”.

[SLF]

Print Friendly, PDF & Email