Rettigheter til plankart? Feil fra Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten

Går man inn på Oslo kom­mu­nes nett­si­der for kart over regu­le­rings­pla­ner, kan vi lese føl­gen­de under over­skrif­ten “Vil­kår”:

Ret­tig­hets­ha­ver til kart og bil­der er Oslo kom­mu­ne, Plan- og bygningsetaten.

Ret­tig­he­ter til kart og bil­der er beskyt­tet av Ånds­verks­lo­ven og Kata­log­vern­lo­ven. Kar­te­ne og bil­de­ne som vises på den­ne siden kan ikke kopie­res, mang­fol­dig­gjø­res eller dis­tri­bu­eres uten avta­le med rettighetshaver.

Kom­mu­nen har intet ansvar for nøy­ak­tig­het, påli­te­lig­het eller full­sten­dig­het i infor­ma­sjon til­gjenge­lig­gjort i tje­nes­ten, eller for følge­ska­der som skyl­des bruk av infor­ma­sjon eller tek­nis­ke avbrudd i tjenesten.

Kart­opp­lys­nin­ger som kre­ves ved omset­ning av eien­dom­mer, bestil­les hos kommunen.

Kart til plan- og bygge­sa­ker må kjø­pes via Bestil­lings­tje­nes­ten, Info­land eller Kundesenteret.”

Jeg vet ikke hvem som har ansva­ret for den for­mu­le­rin­gen. Men den eller de bur­de skaf­fe seg noen grunn­leg­gen­de kunn­ska­per om opp­havs­rett, eller skaf­fe seg noen råd­gi­ve­re som kan det­te. I ånds­verk­lo­ven § 9 står det:

Con­ti­nue read­ing Ret­tig­he­ter til plan­kart? Feil fra Oslo kom­mu­ne ved Plan- og byg­nings­eta­ten