Rettigheter til plankart? Feil fra Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten

Går man inn på Oslo kom­mu­nes nett­si­der for kart over regu­le­rings­pla­ner, kan vi lese føl­gen­de under over­skrif­ten “Vil­kår”:

Ret­tig­hets­ha­ver til kart og bil­der er Oslo kom­mu­ne, Plan- og byg­nings­eta­ten.

Ret­tig­he­ter til kart og bil­der er beskyt­tet av Ånds­verks­lo­ven og Kata­log­vern­lo­ven. Kar­te­ne og bil­de­ne som vises på den­ne siden kan ikke kopie­res, mang­fol­dig­gjø­res eller dis­tri­bu­eres uten avta­le med ret­tig­hets­ha­ver.

Kom­mu­nen har intet ansvar for nøy­ak­tig­het, påli­te­lig­het eller full­sten­dig­het i infor­ma­sjon til­gjenge­lig­gjort i tje­nes­ten, eller for følge­ska­der som skyl­des bruk av infor­ma­sjon eller tek­nis­ke avbrudd i tje­nes­ten.

Kart­opp­lys­nin­ger som kre­ves ved omset­ning av eien­dom­mer, bestil­les hos kom­mu­nen.

Kart til plan- og bygge­sa­ker må kjø­pes via Bestil­lings­tje­nes­ten, Info­land eller Kunde­sen­te­ret.”

Jeg vet ikke hvem som har ansva­ret for den for­mu­le­rin­gen. Men den eller de bur­de skaf­fe seg noen grunn­leg­gen­de kunn­ska­per om opp­havs­rett, eller skaf­fe seg noen råd­gi­ve­re som kan det­te. I ånds­verk­lo­ven § 9 står det:

Lover, for­skrif­ter, retts­av­gjø­rel­ser og and­re ved­tak av offent­lig myn­dig­het er uten vern etter den­ne lov. Det sam­me gjel­der for­slag, utred­nin­ger og and­re utta­lel­ser som gjel­der offent­lig myn­dig­hets­ut­øvel­se, og er avgitt av offent­lig myn­dig­het, offent­lig opp­nevnt råd eller utvalg, eller utgitt av det offent­li­ge. Like­le­des er offi­si­el­le over­set­tel­ser av sli­ke teks­ter uten vern etter den­ne lov.

Ånds­verk som ikke er frem­brakt sær­skilt til bruk i doku­men­ter som nevnt i førs­te ledd, og som det site­res fra eller som gjen­gis i sær­skilt ved­legg, omfat­tes ikke av den­ne bestem­mel­se. Førs­te ledd gjel­der hel­ler ikke lyrikk, musikk­verk eller kunst­verk.”

Regu­le­rings­pla­ner er offent­lig myn­dig­hets­ut­øvel­se, der­om kan det ikke hers­ke noen tvil. Enten det er en ved­tatt regu­le­rings­plan “ved­tak av offent­lig myn­dig­het” eller for­slag til regu­le­rings­plan “for­slag(…) som gjel­der offent­lig myn­dig­hets­ut­øvel­se” så omfat­tes det av den­ne bestem­mel­sen.  Det som er pub­li­sert på Oslo kom­mu­nes nett­si­der er “utgitt av det offent­li­ge”.

Vi skal da mer­ke oss for­mu­le­rin­gen i I ånds­verk­lo­ven § 9:  Nevn­te doku­men­ter “er uten vern etter den­ne lov”. De er ikke beskyt­tet av opp­havs­rett, eller kata­log­re­ge­len. Kata­log­re­ge­len er den beteg­nel­sen som bru­kes om ånds­verk­lo­ven § 43. Når Oslo kom­mu­ne skri­ver “Kata­log­vern­lo­ven”, en lov som ikke eksis­te­rer, bekref­ter de bare at det­te kan de ikke noe om, og at de har brukt råd­gi­ve­re som mang­ler nød­ven­dig kunn­skap, i den grad de har brukt råd­gi­ve­re.

Oslo kom­mu­ne ved Plan- og byg­nings­eta­ten bør sna­rest mulig fjer­ne de feil­ak­ti­ge påstan­de­ne i det de skri­ver under “Vil­kår”. Vi and­re kan rolig se bort fra det som står i “Vil­kå­re­ne”. Kom­mu­nens regu­le­rings­kart er ikke ver­net. Vi kan kopiere, mang­fol­dig­gjø­re og dis­tri­bu­ere dis­se som vi vil, uten å bry oss om hva Oslo kom­mu­ne måt­te mene om saken.

Print Friendly, PDF & Email
 • Olav­Tor­vund

  Lov­data er en pri­vat stif­tel­se, og omfat­tes som sådann ikke av åvl § 9. Lov­teks­ter, dom­mer osv er fri, også når man hen­ter dem fra Lov­data. Men Lov­data har ret­tig­he­ter til data­ba­sen, alt­så sam­men­stil­lin­gen og pre­sen­ta­sjo­nen — som gjør at man ikke kan utnyt­te hele eller vesent­li­ge deler av data­ba­sen.

  Lov­data gjør også redak­sjo­nelt arbeid, som de har ret­tig­he­ter til. De skri­ver man­ge av sam­men­dra­ge­ne til dom­me­ne som pub­li­se­res, og da har Lov­data ret­tig­he­ter til sam­men­dra­ge­ne. Sam­men­dra­ge­ne er uan­sett ikke en del av dom­men, slik at de ikke omfat­tes av § 9.

  Vide­re sør­ger Lov­data for kon­so­li­de­ring av lov­teks­ter. Når det ved­tas end­rin­ger i lover ved­tas end­rings­lo­ver, uten at det ved­tas en opp­da­tert ver­sjon av den lov som end­res. Lov­data inn­ar­bei­der ved­tat­te end­rin­ger i eksis­te­ren­de lov­teks­ter, slik at lov­teks­te­ne frem­står i en kon­so­li­dert (ajour­ført) utga­ve. Den­ne kon­so­li­de­rin­gen av Lov­data ret­tig­he­ter til.

  De offi­si­el­le ver­sjo­ne­ne av love­ne er de som pub­li­se­res i Norsk lov­ti­dend. Den pub­li­se­res også av Lov­data, men da på veg­ne av Jus­tis­dep. Norsk lov­ti­dend er ikke ver­net etter ånds­verk­lo­ven http://lovdata.no/register/lovtidend

  I prak­sis har det­te bare betyd­ning hvis man f.eks. vil utgi sær­trykk av lover, sær­skil­te lov­sam­lin­ger osv. Når man gjen­gir enkelt­be­stem­mel­ser, slik jeg gjør i mitt inn­legg, er det uten betyd­ning.

 • Andreas Bjørk­lund

  Ahh, ok. Takk for opp­kla­rin­gen! 🙂

 • Olav­Tor­vund

  Det står i annet ledd, førs­te punkt­um:

  Ånds­verk som ikke er frem­brakt sær­skilt til bruk i doku­men­ter som nevnt i førs­te ledd, og som det site­res fra eller som gjen­gis i sær­skilt ved­legg, omfat­tes ikke av den­ne bestem­melse.”

  For det førs­te står det © Oslo kom­mu­ne på kar­te­ne, og da får vi tro at kom­mu­nen har utar­bei­det dis­se til bruk i sin plan­leg­ging m.m. Had­de det stått © Sta­tens kart­verk eller en annen eks­tern kart­pro­du­sent, kun­ne man ha dis­ku­tert det­te. Men har kom­mu­nen anskaf­fet kart for å bru­ke som grunn­lag for bl.a. plan­kart, da må leve­ran­dø­ren ha aksep­tert at kar­te­ne blir brukt på den­ne måten, med den kon­se­kvens det måt­te ha for bl.a. ret­tig­he­ter. Jeg har selv gjort en del utred­nin­ger for det offent­li­ge, som betyr at dis­se ikke vil være opp­havs­retts­lig ver­net.

  Men et kart som viser en regu­le­rings­plan er vel uan­sett ikke et “sær­skilt ved­legg”. Og Sta­tens kart­verk gjør nå kart­data fritt til­gjen­ge­lig, og det kom­mu­nen evt leg­ger oppå dis­se kar­te­ne, vil ikke være ver­net.

 • Håkon Enger

  Takk for sva­ret! Det­te var vel­dig inter­es­sant. Tid­li­ge­re har fle­re kom­mu­ner og kart­ver­ket bl.a. hev­det at kom­mune­gren­se­ne er beskyt­tet av Ånds­verk­lo­ven. Som du skri­ver har kart­ver­ket i sene­re tid gjort en del kart­data til­gjen­ge­lig med en «fri» lisens, så det­te er kan­skje ikke så rele­vant len­ger, men tid­li­ge­re har de bl.a. skre­vet at «geo­gra­fisk infor­ma­sjon i data­ba­ser ikke kom­mer inn under doku­ment­be­gre­pet etter [ver­ken den gam­le eller nye] offent­lig­hets­lo­ven» og at «Det er Sta­tens kart­verk som er ret­tig­hets­ha­ver til kom­mune­gren­se­ne» (se frigeonorge.net). Men mulig at det er for­skjell på kom­mune­gren­ser og regu­le­rings­pla­ner.

 • Olav­Tor­vund

  At kom­mune­gren­ser skul­le være opp­havs­retts­lig ver­net, høres ut som det rene tøv. Men det er ikke til hin­der for at noen påstår slikt. Det er en fak­tisk opp­lys­ning som uan­sett ikke er ver­net.

  Det har vært (og er kan­skje fort­satt) hjem­mel i for­skrif­te­ne til offent­lig­hets­lo­ven at Kart­ver­ket kan ta betalt for å leve­re ut kart. Men det har ikke noe med opp­havs­rett å gjø­re. Noe annet er at kar­te­ne i seg selv kan være ver­net. Men kart er en vans­ke­lig og inter­es­sant opp­havs­retts­lig kate­go­ri. En gang ble kar­te­ne teg­net for hånd, og det var den­ne teg­nin­gen man vil beskyt­te. I dag er kart en gra­fisk pre­sen­ta­sjon av inn­hol­det i en data­base med geo­gra­fis­ke data.

 • Paul Chaf­fey

  Vel­dig nyt­tig og inter­es­sant gjen­nom­gang, Olav.

  Når det gjel­der kar­te­ne som bru­kes i for­bin­del­se med kom­mune­del­pla­ner og regu­le­rings­pla­ner er det vel også slik at kart utgjør selve den offent­li­ge beslut­nin­gen, og ikke bare er bare “sitat” eller “sær­skilt ved­legg”. Poli­ti­ker­ne ved­tar kar­te­ne, med grense­lin­jer, farge­ko­der og annen infor­ma­sjon om ret­tig­he­ter og plik­ter. Regu­le­rings­be­slut­nin­ger som ikke er offent­lig infor­ma­sjon gir ikke mye mening.