Rettigheter til plankart? Feil fra Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten

Går man inn på Oslo kom­mu­nes nett­si­der for kart over regu­le­rings­pla­ner, kan vi lese føl­gen­de under over­skrif­ten “Vil­kår”:

Ret­tig­hets­ha­ver til kart og bil­der er Oslo kom­mu­ne, Plan- og bygningsetaten.

Ret­tig­he­ter til kart og bil­der er beskyt­tet av Ånds­verks­lo­ven og Kata­log­vern­lo­ven. Kar­te­ne og bil­de­ne som vises på den­ne siden kan ikke kopie­res, mang­fol­dig­gjø­res eller dis­tri­bu­eres uten avta­le med rettighetshaver.

Kom­mu­nen har intet ansvar for nøy­ak­tig­het, påli­te­lig­het eller full­sten­dig­het i infor­ma­sjon til­gjenge­lig­gjort i tje­nes­ten, eller for følge­ska­der som skyl­des bruk av infor­ma­sjon eller tek­nis­ke avbrudd i tjenesten.

Kart­opp­lys­nin­ger som kre­ves ved omset­ning av eien­dom­mer, bestil­les hos kommunen.

Kart til plan- og bygge­sa­ker må kjø­pes via Bestil­lings­tje­nes­ten, Info­land eller Kundesenteret.”

Jeg vet ikke hvem som har ansva­ret for den for­mu­le­rin­gen. Men den eller de bur­de skaf­fe seg noen grunn­leg­gen­de kunn­ska­per om opp­havs­rett, eller skaf­fe seg noen råd­gi­ve­re som kan det­te. I ånds­verk­lo­ven § 9 står det:

Lover, for­skrif­ter, retts­av­gjø­rel­ser og and­re ved­tak av offent­lig myn­dig­het er uten vern etter den­ne lov. Det sam­me gjel­der for­slag, utred­nin­ger og and­re utta­lel­ser som gjel­der offent­lig myn­dig­hets­ut­øvel­se, og er avgitt av offent­lig myn­dig­het, offent­lig opp­nevnt råd eller utvalg, eller utgitt av det offent­li­ge. Like­le­des er offi­si­el­le over­set­tel­ser av sli­ke teks­ter uten vern etter den­ne lov.

Ånds­verk som ikke er frem­brakt sær­skilt til bruk i doku­men­ter som nevnt i førs­te ledd, og som det site­res fra eller som gjen­gis i sær­skilt ved­legg, omfat­tes ikke av den­ne bestem­mel­se. Førs­te ledd gjel­der hel­ler ikke lyrikk, musikk­verk eller kunstverk.”

Regu­le­rings­pla­ner er offent­lig myn­dig­hets­ut­øvel­se, der­om kan det ikke hers­ke noen tvil. Enten det er en ved­tatt regu­le­rings­plan “ved­tak av offent­lig myn­dig­het” eller for­slag til regu­le­rings­plan “for­slag(…) som gjel­der offent­lig myn­dig­hets­ut­øvel­se” så omfat­tes det av den­ne bestem­mel­sen.  Det som er pub­li­sert på Oslo kom­mu­nes nett­si­der er “utgitt av det offent­li­ge”.

Vi skal da mer­ke oss for­mu­le­rin­gen i I ånds­verk­lo­ven § 9:  Nevn­te doku­men­ter “er uten vern etter den­ne lov”. De er ikke beskyt­tet av opp­havs­rett, eller kata­log­re­ge­len. Kata­log­re­ge­len er den beteg­nel­sen som bru­kes om ånds­verk­lo­ven § 43. Når Oslo kom­mu­ne skri­ver “Kata­log­vern­lo­ven”, en lov som ikke eksis­te­rer, bekref­ter de bare at det­te kan de ikke noe om, og at de har brukt råd­gi­ve­re som mang­ler nød­ven­dig kunn­skap, i den grad de har brukt rådgivere.

Oslo kom­mu­ne ved Plan- og byg­nings­eta­ten bør sna­rest mulig fjer­ne de feil­ak­ti­ge påstan­de­ne i det de skri­ver under “Vil­kår”. Vi and­re kan rolig se bort fra det som står i “Vil­kå­re­ne”. Kom­mu­nens regu­le­rings­kart er ikke ver­net. Vi kan kopiere, mang­fol­dig­gjø­re og dis­tri­bu­ere dis­se som vi vil, uten å bry oss om hva Oslo kom­mu­ne måt­te mene om saken.

Print Friendly, PDF & Email