Rettigheter til plankart? Feil fra Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten

Går man inn på Oslo kommunes nettsider for kart over reguleringsplaner, kan vi lese følgende under overskriften “Vilkår”:

“Rettighetshaver til kart og bilder er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten.

Rettigheter til kart og bilder er beskyttet av Åndsverksloven og Katalogvernloven. Kartene og bildene som vises på denne siden kan ikke kopieres, mangfoldiggjøres eller distribueres uten avtale med rettighetshaver.

Kommunen har intet ansvar for nøyaktighet, pålitelighet eller fullstendighet i informasjon tilgjengeliggjort i tjenesten, eller for følgeskader som skyldes bruk av informasjon eller tekniske avbrudd i tjenesten.

Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, bestilles hos kommunen.

Kart til plan- og byggesaker må kjøpes via Bestillingstjenesten, Infoland eller Kundesenteret.”

Jeg vet ikke hvem som har ansvaret for den formuleringen. Men den eller de burde skaffe seg noen grunnleggende kunnskaper om opphavsrett, eller skaffe seg noen rådgivere som kan dette. I åndsverkloven § 9 står det:

“Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern etter denne lov. Det samme gjelder forslag, utredninger og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse, og er avgitt av offentlig myndighet, offentlig oppnevnt råd eller utvalg, eller utgitt av det offentlige. Likeledes er offisielle oversettelser av slike tekster uten vern etter denne lov.

Åndsverk som ikke er frembrakt særskilt til bruk i dokumenter som nevnt i første ledd, og som det siteres fra eller som gjengis i særskilt vedlegg, omfattes ikke av denne bestemmelse. Første ledd gjelder heller ikke lyrikk, musikkverk eller kunstverk.”

Reguleringsplaner er offentlig myndighetsutøvelse, derom kan det ikke herske noen tvil. Enten det er en vedtatt reguleringsplan “vedtak av offentlig myndighet” eller forslag til reguleringsplan “forslag(…) som gjelder offentlig myndighetsutøvelse” så omfattes det av denne bestemmelsen.  Det som er publisert på Oslo kommunes nettsider er “utgitt av det offentlige”.

Vi skal da merke oss formuleringen i I åndsverkloven § 9:  Nevnte dokumenter “er uten vern etter denne lov”. De er ikke beskyttet av opphavsrett, eller katalogregelen. Katalogregelen er den betegnelsen som brukes om åndsverkloven § 43. Når Oslo kommune skriver “Katalogvernloven”, en lov som ikke eksisterer, bekrefter de bare at dette kan de ikke noe om, og at de har brukt rådgivere som mangler nødvendig kunnskap, i den grad de har brukt rådgivere.

Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten bør snarest mulig fjerne de feilaktige påstandene i det de skriver under “Vilkår”. Vi andre kan rolig se bort fra det som står i “Vilkårene”. Kommunens reguleringskart er ikke vernet. Vi kan kopiere, mangfoldiggjøre og distribuere disse som vi vil, uten å bry oss om hva Oslo kommune måtte mene om saken.