Syklister og vikeplikt

Syk­lis­ter er tra­fik­kens paria­kas­te. Den gjen­nom­gå­en­de hold­nin­gen i alle fall de sis­te 70 åre­ne, synes å ha vært at syk­kel repre­sen­te­rer det umo­der­ne, som bør erstat­tes av det moder­ne (dvs bil). Tra­fikk­reg­ler og vei­ut­for­ming synes å ha vært utfor­met for å bidra til det­te. Vi sto nederst på rang­sti­gen da tra­fikk­reg­le­ne ble utfor­met, og har stort sett vike­plikt for alt og alle. Når tra­fikk­løs­nin­ger plan­leg­ges, står vi gjer­ne ikke en gang nederst på rang­sti­gen. Vi står uten­for, og blir gang på gang “glemt”. Den­ne gan­gen tar jeg for meg vikepliktsreglene.

Syk­lis­ter er kjø­ren­de. Det sies fak­tisk ikke uttryk­ke­lig i tra­fikk­reg­le­ne, men det frem­går klart av f.eks. § 4 nr 1 hvor det står “And­re kjø­ren­de enn syk­len­de må ikke …”, og i § 5 nr 2, hvor det står “Syk­kel eller annet kjøre­tøy som ikke er motor­vogn …”. Som kjø­ren­de er vår plass i utgangs­punk­tet i kjøre­ba­nen. Hol­der vi oss der, gjel­der de all­min­ne­li­ge vike­plikts­reg­ler også for syk­lis­ter: Syk­ler man i kjøre­ba­nen på en for­kjørs­vei har krys­sen­de tra­fikk vike­plikt, uan­sett hvor de kom­mer fra.

Con­ti­nue read­ing Syk­lis­ter og vike­plikt

En trist twitter-serie om sykling i Oslo

Tirs­dag 22. april kun­ne vi lese føl­gen­de tris­te serie av twit­ter-mel­din­ger om å syk­le i Oslo.

Det star­tet med at skrev det­te:

Da har jeg kjøpt måneds­kort igjen. Er rett og slett redd for å syk­le gjen­nom Oslo sen­trum.

En av Oslos erfar­ne bysyk­lis­ter, @morten_lode, fulg­te opp:

trist å høre! Hvor skal du til og fra? Kan­skje noen kan hjel­pe deg med å fin­ne en tryg­ge­re rute?”

fort­sat­te:

tar gjer­ne i mot tips! Skal fra Marienlyst/Majorstuen til Barco­de i Bjør­vi­ka. Nes­ten vans­ke­ligst tilbake…”

Mor­ten How Lode fulg­te opp igjen:

Noen som kan hjel­pe med trygg rute for fra Marienlyst/Majorstuen til Barco­de i Bjør­vi­ka?

Jeg var nok ikke den enes­te som for­søk­te å ten­ke ut en rute som vi kun­ne anbe­fa­le til en som øns­ket å syk­le trygt fra den ene kan­ten av det som må reg­nes som Oslo sen­trum til den and­re, om vi ser litt stort på det. Selv klar­te jeg ikke å kom­me med noen gode forslag.

Con­ti­nue read­ing En trist twit­ter-serie om syk­ling i Oslo