En trist twitter-serie om sykling i Oslo

Tirs­dag 22. april kun­ne vi lese føl­gen­de tris­te serie av twit­ter-mel­din­ger om å syk­le i Oslo.

Det star­tet med at skrev det­te:

Da har jeg kjøpt måneds­kort igjen. Er rett og slett redd for å syk­le gjen­nom Oslo sen­trum.

En av Oslos erfar­ne bysyk­lis­ter, @morten_lode, fulg­te opp:

trist å høre! Hvor skal du til og fra? Kan­skje noen kan hjel­pe deg med å fin­ne en tryg­ge­re rute?”

fort­sat­te:

tar gjer­ne i mot tips! Skal fra Marienlyst/Majorstuen til Barco­de i Bjør­vi­ka. Nes­ten vans­ke­ligst tilbake…”

Mor­ten How Lode fulg­te opp igjen:

Noen som kan hjel­pe med trygg rute for fra Marienlyst/Majorstuen til Barco­de i Bjør­vi­ka?

Jeg var nok ikke den enes­te som for­søk­te å ten­ke ut en rute som vi kun­ne anbe­fa­le til en som øns­ket å syk­le trygt fra den ene kan­ten av det som må reg­nes som Oslo sen­trum til den and­re, om vi ser litt stort på det. Selv klar­te jeg ikke å kom­me med noen gode forslag.

En erfa­ren kon­kur­ranse­syk­list og bysyk­list , fulg­te opp:

Det er et strek­ke som er usyklbart; folk, biler, trikke­spor osv. Over­alt. Bare kaos. Må syk­le rundt “gry­ta”.

Twit­ter­ut­veks­lin­gen fikk med til å ten­ke på den­ne mel­din­gen fra en annen aktiv kon­kur­ranse­syk­list, fra for omtrent tre år siden:

Syk­let fra Major­stu­en til Pos­tens Gods­sen­ter i dag, og vide­re til Løren torg. Skum­le­re enn fel­tet i norgescupen :-)”

Når akti­ve kon­kur­ranse­syk­lis­ter, som ikke plei­er å være skvet­ne, synes strek­nin­gen er skum­mel og usyklbar, da er det ikke ove­r­as­ken­de at de som van­lig­vis er litt mer for­sik­tig på syk­ke­len vel­ger å la den­ne stå. Slikt er trist, og under­stre­ker med all mulig tyde­lig­het at det er poli­ti­ker­nes for­søm­mel­ser gjen­nom alt for man­ge år som gjør at såpass få i Oslo syk­ler. Folk må opp­le­ve det som trygt å syk­le der­som de skal beve­ge seg ut i Oslo­tra­fik­ken på syk­kel. Vi får jevn­lig høre om at tra­fikk prio­ri­te­res i omtrent den­ne rekke­føl­ge: Gåen­de, syk­lis­ter, kol­lek­tiv­trans­port, vare­trans­port, pri­vat­bil. Men alle ser at det­te i prak­sis ikke er sant. Bilen prio­ri­te­res langt høy­ere enn ansvar­li­ge poli­ti­ke­re er vil­li­ge til å innrømme.

Jeg var nep­pe den enes­te bysyk­lis­ten som for­søk­te å ten­ke ut en anbe­fa­lel­ses­ver­dig rute. Jeg kun­ne nok ha sagt noe om hvor jeg vil­le ha valgt å syk­le,  men det betyr ikke at det er en anbe­fa­lelse­ver­dig rute for en som vil føle seg trygg i tra­fik­ken. Det hen­der jeg syk­ler mel­lom mitt kon­tor på St Olavs plass til noen av uni­ver­si­tets­byg­nin­ge­ne i Gau­stad­bekk­da­len, even­tu­elt til NRK, som inne­bæ­rer å syk­le mel­lom Sen­trum og Mari­en­lyst. De vel­ger jeg gjer­ne den­ne ruten, uten at det er en rute jeg vil anbe­fa­le en litt for­sik­tig syk­list. Ikke så å for­stå at jeg er en ufor­sik­tig syk­list. Men jeg er ikke redd for så syk­le i bytra­fik­ken, og jeg tar den plas­sen jeg tren­ger som syklist.

Vi får sta­dig hører at man skal prio­ri­te­re gåen­de, syk­len­de og koll­ke­tiv­tra­fik­ken, og at at bilen kom­mer etter det­te. Davæ­ren­de bymiljø­by­råd Ola Elve­stu­en sa det bl.a. til NRK 17.07.2013,. Det står også i Bymiljø­eta­tens doku­ment “Oslo — trygg, miljø­venn­lig, vak­ker og spor­ty”. Men vi ser hver dag at det­te er teori, ikke prak­sis. Suhms gate, som er på min rute, er bare et av alt for man­ge eksemp­ler på det­te. Det fin­nes alt for man­ge gater mel­lom Major­stu­om­rå­det og sen­trum som er til­rette­lagt for bil­kjø­ring, og ingen som er til­rette­lagt for syk­ling.

Så len­ge det ikke er noen godt til­rette­lag­te syk­kel­for­bin­del­ser mel­lom Major­stu­en og sen­trum er min opp­ford­ring: Bruk Bog­stad­vei­en. Han­delstan­den ba om kaos da de kjem­pet for biler og par­ke­ring og mot til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Dess­ver­re ga fei­ge poli­ti­ke­re etter, og han­delstan­den fikk det som de vil­le. La oss bidra til at han­dels­stan­den får det kao­set de øns­ker, og la oss håpe at Bog­stad­vei­en syn­ker enda len­ger ned i gjør­ma som handle­gate. En gang må også han­delstan­den i Oslo lære.

WIMG_0257_DxO

Det er ingen rime­lig eller for­nuf­tig grunn til at bilis­te­ne skal kun­ne leg­ge beslag på så man­ge gater. Man bur­de lage et hoved­bil­vei­nett, bestå­en­de av de gater hvor gjen­nom­kjø­ring med bil til­la­tes. Da skal man hus­ke på at biler har motor, og godt kan kjø­re en omvei. Hoved­bil­vei­ene bør være slik at de klart sig­na­li­se­res at biler tole­re­res når kjø­ring er nød­ven­dig, men at de gene­relt er uøns­ket i byen. Bog­stad­vei­en er åpen­bart en vei hvor gjen­nom­kjø­ring med bil ikke bør til­la­tes. Det fin­nes ingen rime­lig grunn til at bilis­ter skal ha rett vei, mens syk­lis­ter tvin­ges ut på omvei­er. Byen skal leg­ges til ret­te for folk, ikke for biler.

Suhms gt kun­ne ha vært stengt for gjen­nom­kjø­ring med bil, gate­par­ke­rin­gen kun­ne ha vært fjer­net og det kun­ne ha blitt lagt til ret­te for syk­kel. Det er ikke en ide­ell tra­sé. Den starter/ender i rund­kjø­rin­gen ved Bis­lett, som ikke er god for syk­lis­ter. Men den kan sik­kert for­bed­res. Dess­uten er “Nora­bak­ken” bratt, og gans­ke tung når man skal syk­le opp. Her bør man enten være i gans­ke bruk­bar form eller ha elsykkel.

Bis­lett­gata og Sofies gate er åpen­ba­re valg for syk­kel­tra­se­er, i alle fall til Stens­berggt / Hol­bergs gt. Hele Hol­bergs gt med fort­set­tel­se i Stens­berggt opp til Ulle­våls­vei­en bur­de vært til­rette­lagt for syk­ling. Min vei vide­re går gjen­nom gang­vei­er i et bolig­om­rå­de, og er ikke det som bør anbe­fa­les som en hoved­ferd­sels­åre for syklende.

Skul­le man vel­ge å føl­ge det som påstås å være et hoved­syk­kel­vei­nett, må man vel­ge livs­far­lig sma­le syk­kel­felt langs Kirke­vei­en, enten mot Major­stu­en eller Adamstuen.

WIMG_3270_DxOIngen kan anbe­fa­les å bru­ke dis­se. Kom­mer man seg hel­skin­net over Major­stu­krys­set kan man vel­ge det som påstås å være hoved­syk­kel­vei fra Frog­ner sta­dion til Slotts­par­ken. Men det er bare bløff. Det er Oslo­spe­sia­li­te­ten “Hoved­syk­kel­vei til­rette­lagt for gate­par­ke­ring”, men null til­rette­leg­ging for syk­kel. Adam­stu­en og så Ulle­våls­vei­en har bed­re ret­ning mot Bjørvika/Barcode. I Ulle­våls­vei­en er det syk­kel­felt. Men det er man­ge far­li­ge par­ke­rings­lom­mer på innsiden.

Dess­uten har Oslo­po­li­ti­et her sabo­tert syk­lis­te­ne ved å insis­te­re på en tra­fikk­fel­le uten­for Ulle­våls­vei­en 15.

Len­ger inn mot sen­trum lider syk­lis­te­ne under Peter N. Myh­re og Anders Behring Brei­vik, som beg­ge på hver sin måte har fått satt sitt preg på gate­ne. Tid­li­ge­re sam­ferd­sels­by­råd Peter N Myh­re sa i et inter­vju med Aften­pos­ten (jeg har notert dato­en 29. sep­tem­ber 2004, men i den ombruk­ne og rad­bruk­ne artik­ke­len som nå er på nett står det at den er opp­da­tert 19. okto­ber 2011 — det var kan­skje da den ble radbrukket):

Vi sat­ser på blan­det tra­fikk, og mer­ker ikke opp for­di det er såpass lite plass. Man får bare fin­ne seg til ret­te som best man kan, sier Myhre.”

Vi kan jo ellers mer­ke oss at Peter N Myh­re i det sam­me inter­vju­et sa seg godt for­nøyd med Oslo som syk­kel­by, og da er det vel ingen stor over­ras­kel­se at det ikke skjed­de stort for syk­lis­ter i den tiden han had­de ansva­ret for det­te. Han sa også dette:

[om] innen­for Ring 1. Der går sam­ferd­sels­by­råd Peter N. Myh­re inn for at syk­lis­te­ne skal kjø­re på for­tau­et eller i vei­ba­nen, ikke i eget sykkelfelt. — ”

(U)Ansvarlig byråd vil­le ha syk­lis­te­ne til å syk­le på for­tau­et i sen­trum! Snakk om å opp­ford­re til kon­flikt mel­lom syk­len­de og fot­gjen­ge­re! Det er også åpen­bart at han som sam­ferd­sels­by­råd ikke kun­ne reg­le­ne for å syk­le på for­tau­et. Tra­fikk­reg­le­ne § 18 nr 3, førs­te punkt­um lyder:

Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gående”

Hvor ofte er gang­tra­fik­ken så liten at syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gåen­de i Oslo sen­trum?  Det er ikke ofte det vil være lov å syk­le på for­tau­et her, om man skal føl­ge trafikkreglene.

Det­te med ikke å mer­ke opp, slik at man får fin­ne seg til ret­te som best man kan, har nå fått et nytt navn: “Shared space”, den løs­nin­gen som også er valgt på alt for man­ge lande­vei­er som kun er til­rette­lagt for bil­kjø­ring. Det høres lik­som så mye fine­re ut når man bru­ker et engelsk navn.

Anders Behring Brei­vik har sør­get for at det har blitt satt opp man­ge styg­ge betong­sper­rin­ger og and­re sper­rin­ger, som gjør frem­kom­me­lig­he­ten for syk­lis­ter (og fot­gjen­ge­re) enda dårligere.

WIMG_0639

Det er ille at man må set­te seg ned å ten­ke for å fin­ne en vei hvor det er aksep­ta­belt å syk­le når man skal fra en del av byen til en annen. En hoved­for­skjell mel­lom en rela­tivt god syk­kel­by som Paris, og den dår­lig syk­kel­by som Oslo er denne:

Når jeg syk­ler i Paris vel­ger jeg ret­nin­gen til dit jeg skal, og reg­ner med at jeg fin­ner en rute som er til­rette­lagt for syk­ling uten sto­re pro­ble­mer og uten å måt­te syk­le sto­re omvei­er. I Oslo har jeg en del fas­te ruter som jeg plei­er å syk­le til de ste­de­ne jeg van­lig­vis syk­ler til. Et eksem­pel på en slik rute er min rute fra Frog­ner til Sin­sen. Men skal jeg til et annet sted enn jeg plei­er, eller star­ter turen fra et annet sted, må jeg all­tid ten­ke meg om og plan­leg­ge, i håp om å fin­ne en bruk­bar syk­kel­rute. Kata­stro­falt blir det når man fak­tisk ikke kan fin­ne en slik vei, og det blir gans­ke ofte resul­ta­tet. Selv plei­er jeg å tros­se dår­lig til­rette­leg­ging og syk­le like­vel. Hanne Brat­lie valg­te i ste­det å kjø­pe nytt månedskort.

Hvis Oslos poli­ti­ke­re mener alvor med at Oslo skal bli en syk­kel­by, kan det ikke være slik. Man må bare gå i gang og gjø­re noe, og det haster.

Våger politikerne å bli med på sykkelorientering i Oslo?

Jeg sen­der føl­gen­de utford­ring til Sti­an Ber­ger Røs­land, Guri Mel­by, Bård Fol­ke Fred­rik­sen, Ketil Sol­vik Olsen, Ter­je Moe Gus­tav­sen og fle­re (gjer­ne også med et pas­sen­de presse­korps på hjul): Bli med på syk­kel­ori­en­te­ring i Oslo.

Opp­leg­get er enkelt: Fra et fel­les starts­ted får man opp­gitt en rute med ste­der man skal inn­om i en bestemt rekke­føl­ge. Man må selv fin­ne en egnet syk­kel­rute mel­lom de angit­te ste­der. Alle syk­lis­te­ne er utstyrt med GPS og video­ka­me­ra, slik at vi i etter­tid kan se på hvil­ke ruter de valg­te og hvor­dan turen har gått. Jeg vet en del ste­der jeg vil leg­ge inn på en slik rute, men den kan jeg ikke si på forhånd.

Vil dere bli med, så skal vi sik­kert kla­re å fin­ne en dag.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email