Syklister og vikeplikt

Syk­lis­ter er tra­fik­kens paria­kas­te. Den gjen­nom­gå­en­de hold­nin­gen i alle fall de sis­te 70 åre­ne, synes å ha vært at syk­kel repre­sen­te­rer det umo­der­ne, som bør erstat­tes av det moder­ne (dvs bil). Tra­fikk­reg­ler og vei­ut­for­ming synes å ha vært utfor­met for å bidra til det­te. Vi sto nederst på rang­sti­gen da tra­fikk­reg­le­ne ble utfor­met, og har stort sett vike­plikt for alt og alle. Når tra­fikk­løs­nin­ger plan­leg­ges, står vi gjer­ne ikke en gang nederst på rang­sti­gen. Vi står uten­for, og blir gang på gang “glemt”. Den­ne gan­gen tar jeg for meg vikepliktsreglene.

Syk­lis­ter er kjø­ren­de. Det sies fak­tisk ikke uttryk­ke­lig i tra­fikk­reg­le­ne, men det frem­går klart av f.eks. § 4 nr 1 hvor det står “And­re kjø­ren­de enn syk­len­de må ikke …”, og i § 5 nr 2, hvor det står “Syk­kel eller annet kjøre­tøy som ikke er motor­vogn …”. Som kjø­ren­de er vår plass i utgangs­punk­tet i kjøre­ba­nen. Hol­der vi oss der, gjel­der de all­min­ne­li­ge vike­plikts­reg­ler også for syk­lis­ter: Syk­ler man i kjøre­ba­nen på en for­kjørs­vei har krys­sen­de tra­fikk vike­plikt, uan­sett hvor de kom­mer fra.

På and­re vei­er har man vike­plikt for tra­fikk fra høy­re, som også betyr at bilis­ter har vike­plikt for syk­lis­ter som kom­mer fra høy­re. Kjø­ren­de som skal svin­ge til venst­re har også vike­plikt for møten­de tra­fikk. “Den som har vike­plikt, skal tyde­lig vise det­te ved i god tid å set­te ned far­ten eller stan­se” heter det i tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 1. Som syk­lis­ter opp­le­ver vi ikke at bilis­ter føl­ger det­te i den grad de burde.

Som syk­lis­ter kom­mer vi i prak­sis all­tid tapen­de ut av kol­li­sjo­ner med bilis­ter. De fles­te alvor­li­ge syk­kel­ulyk­ker skyl­des bilis­ter som ikke over­hol­der vike­plikt over­for syk­lis­ter. Bet­ter safe than sor­ry. Vi kan selv­sagt ikke ta sjan­sen på at bilis­ter over­hol­der vike­plik­ten, og vi syk­ler der­et­ter. Men bilis­ter som bry­ter vike­plik­ten for­tje­ner å bli gjort tyde­lig opp­merk­som på at de kjø­rer ulov­lig og far­lig. Dess­ver­re har vi et poli­ti som er bilis­te­nes venn og syk­lis­te­nes fien­de. De er mer opp­tatt av å bøt­leg­ge syk­lis­ter for ufar­lig (men ulov­lig) rødlys­syk­ling enn av å slå ned på bilis­ter som opp­trer far­lig over­for syk­lis­ter — ved f.eks. ikke å over­hol­de vikeplikten.

Et syk­kel­felt er et kjøre­felt. Det­te føl­ger av tra­fikk­reg­le­ne § 1 bok­stav g. Det betyr at annen tra­fikk har vike­plikt for syk­lis­ter i syk­kel­felt som de har for and­re kjørende.

Som syk­lis­ter bør vi være opp­merk­som­me på at når de som har plan­lagt kryss har sett på sikt­lin­jer m.m., da har de sett ver­den fra fører­se­tet i en bil, som befin­ner seg på bilens venst­re side, gans­ke nær midt­en av vei­en. Man får da en helt annen vin­kel når man skal se til høy­re enn når man kom­mer i et syk­kel­felt helt til høy­re i vei­ba­nen. Det er man­ge hek­ker, gjer­der og hus­hjør­ner som gir far­li­ge kryss­løs­nin­ger i vei­er med sykkelfelt.

Det hen­der jeg tar en tre­nings­tur inn Mari­da­len. I Mari­dals­vei­en og Ber­gens­vei­en er det syk­kel­felt mel­lom Ring 3 (Sto­re ring­vei) og Bjøl­sen. Når jeg er på vei hjem er det ned­over­bak­ke, og man får god fart. Her tar jeg ald­ri sjan­sen på å syk­le i syk­kel­fel­tet. Til det er sik­ten i krys­se­ne alt for dår­lig. I føl­ge Veg­di­rek­to­ra­tet sykldes tre av ti døds­ulyk­ker på syk­kel dår­lig sikt. Jeg leg­ger meg gans­ke langt ut i kjøre­fel­tet, for å få bed­re sikt. Jeg lig­ger stort sett gans­ke nær farts­gren­sen her, så bilis­ter som kom­mer bak­fra bør bare hol­de seg der.

Bilis­ter og and­re som skal svin­ge til høy­re har vike­plikt for syk­lis­ter på høy­re side som skal rett fram, enten de lig­ger i kjøre­fel­tet, i syk­kel­felt eller på vei­skul­de­ren. Tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 3 sier det­te uttrykkelig:

Kjø­ren­de som vil svin­ge har vike­plikt for gåen­de eller syk­len­de som skal rett fram på kjøre­ba­nen eller vegens skulder.”

Men vi har vel alle opp­levd å bli avskå­ret av bilis­ter som kjø­rer for­bi på vår venst­re side, som skjæ­rer inn for å svin­ge til høy­re rett foran oss, slik den­ne taxi­en gjor­de foran meg i krys­set Kirke­vei­en x Ulle­våls­vei­en. WIMG_7881_DxOSlikt blir det ofte ulyk­ker av, som det ble i det til­fel­let som end­te i den van­vit­ti­ge dom­men i Ned­re Tele­mark ting­rett.

Det er i de alt for få til­fel­ler hvor det er laget egne syk­kel­vei­er, even­tu­elt der man har valgt den gans­ke ubru­ke­li­ge bas­tard­løs­nin­gen gang- og syk­kel­vei, at vike­plikt­reg­le­ne blir rik­tig ille.

Hoved­re­ge­len i tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4 er den som kla­rest viser at syk­lis­ter er pariakaste.

Kjø­ren­de som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau, har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen. Den­ne plik­ten gjel­der ikke over­for kjø­ren­de fra eller til områ­der nevnt i førs­te ledd.”

Selv om man syk­ler på syk­kel­vei langs for­skjørs­vei, har man etter den­ne rege­len vike­plikt for all krys­sen­de tra­fikk, også bilis­ter som skal svin­ge til høy­re. Det­te er en vik­tig grunn til at man­ge syk­lis­ter hel­ler vel­ger kjøre­fel­tet enn de typis­ke gang- og syk­kel­vei­er. Man sty­rer unna “til­rette­leg­ging” som påfø­rer en vike­plikt for alt og alle i ethvert kryss. Når det sta­dig ofte­re frem­mes for­slag om sepa­ra­te syk­kel­vei­er hel­ler enn dagens syk­kel­felt, blir den­ne vike­plikt­re­ge­len anført som et argu­ment mot den­ne løs­nin­gen. Men det er rege­len det er noe galt med, ikke adskil­te syk­kel­vei­er. Det has­ter med å få gjort noe med den­ne regelen!

Det vises til at det­te ikke gjel­der over­for kjø­ren­de fra eller til områ­der som nevnt i førs­te ledd. Det­te lyder:

Kjø­ren­de som kom­mer fra par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nen­de områ­de har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Det sam­me gjel­der den som kom­mer fra gårds­veg eller annen veg som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel, eller som svin­ger inn på kjøre­ba­nen fra vegens skulder.”

Når en utkjør­sel fra “par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nen­de områ­de” krys­ser en syk­kel­vei, har syk­lis­ter på syk­kel­vei­en ikke vike­plikt. Et ele­men­tært minste­krav til tra­fikk­reg­ler og tra­fikk­re­gu­le­ring er at den skal være enty­dig og klar. Man kan gjer­ne være mis­for­nøyd med valgt regu­le­ring, men det skal i alle fall ikke være tvil om hva som gjel­der. Hvor­dan kan man vite om det som krys­ser er en utkjør­sel fra en par­ke­rings­plass, eller kan­skje en vei inn til et kjøpesenter?

Her hvor syk­kel­vei­en krys­ser vei­en til kafe­en og par­ke­rings­plas­sen ved “Kon­gen” langs Frog­ner­stran­den, er det en utkjør­sel (med vike­plikt) som krys­ser syk­kel­vei­en, eller syk­ler man fra syk­kel­vei ut i vei slik at syk­lis­te­ne har vike­plikt? Jeg synes ikke at det er lett å sva­re på det­te.  Det er åpen­bart at de som krys­ser syk­kel­vei­en her bør ha vike­plikt, og sann­syn­lig­vis har de det også.WIMG_0643_DxOOm min hukom­mel­se ikke er helt feil, var det et til­fel­le for noe år siden, jeg tror det var i Røa/Husebyområdet i Oslo, hvor ingen kun­ne gi noe svar. Det end­te med at noe sa at man måt­te sjek­ke gjel­den­de regu­le­rings­plan for å kun­ne sva­re på det­te. Syk­lis­ter har selv­sagt all­tid med seg gjel­den­de regu­le­rings­pla­ner når man er ute og syk­ler, og sjek­ker dis­se foran hvert kryss hvor man er i tvil!

Jeg syk­ler gans­ke mye i Frank­ri­ke, vel­dig ofte på syk­kel­vei som er fysisk adskilt fra det ord­niæ­re kjøre­fel­tet. Jeg aner ikke hva slags vike­plikt­reg­ler som gjel­der for sli­ke vei­er. Men det spil­ler ingen rol­le. I prak­sis er det all­tid skil­tet, og da er det ingen tvil.

WIMG_1824Litt for ofte er det syk­lis­te­ne som har vike­plikt. Men vi fin­ner hel­dig­vis også slikt som dette:

FIMG_3227_DxOInne i byer, som i Paris, er det gjer­ne lys­re­gu­lert, ofte med eget lys for syk­lis­ter. WIMG_5817_DxOMen i Nor­ge skil­ter man for bilis­ter. Ved utkjø­rin­gen fra båtopp­lags­plas­sen ved Bestum­ki­len i Oslo er det skil­tet med et skilt som vars­ler “fare, syk­lis­ter”, men under­tit­tel “Krys­sen­de syk­kel­vei”. Det bur­de selv­sagt ha vært et skilt med “vike­plikt”. Men det­te er i Nor­ge, og her tas ikke syk­lis­ter på alvor av ansvar­li­ge myn­dig­he­ter. Vike­plikt eller ikke? Pytt pytt, det er jo bare syk­lis­ter — rik­tig­nok på Nor­ges mest tra­fik­ker­te syk­kel­vei, men like­vel. Erre så nøye a? Bilen skal fram!

WIMG_0624_DxOSkil­ter som først og fremst har betyd­ning for syk­lis­ter, fin­nes ikke i Nor­ge. WIMG_0621_DxOFør krys­set som er avbil­det oven­for, har man span­dert det­te tul­le­skil­tet på syk­lis­te­ne. Det er enes­te måten syk­lis­ter vars­les om en far­lig utkjør­sel som krys­ser sykkelveien.

Veg­di­rek­to­ra­tet mener at det ikke er nød­ven­dig med skilt for syk­lis­ter. De lever åpen­bart i den vill­fa­rel­se at syk­lis­ter er risk-lovers som helst vil at fare­ne skal kom­me brått og uven­tet. Den spen­nin­gen og gle­den må man ikke øde­leg­ge ved å vars­le med skilt! Det er et prin­sipp at man ikke skil­ter for syk­lis­ter (eller fot­gjen­ge­re). De ansvar­li­ge myn­dig­he­ter fore­trek­ker å la fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter bli drept, frem­for å skil­te for å hind­re ulykker.

Skjønt det hen­der at man gjør avvik fra prak­sis også i Nor­ge. Det­te skil­tet står (eller i alle fall sto) fak­tisk i Oslo. Men det er ikke ofte man ser slikt. På nevn­te sted ved “Kon­gen” bur­de det åpen­bart ha vært skil­tet på den­ne måten.

WIMG_5212_DxOI Nor­ge er prin­sip­pet at det er bed­re med ti skilt for lite enn ett for mye. I frykt for å få “skilt­jun­gel” lager man hel­ler “skil­tør­ken”.

For fot­gjen­ge­re er det litt ander­le­des. Det heter i tra­fikk­reg­le­ne § 9 nr 2:

Kjø­ren­de som krys­ser gang­veg eller for­tau, har vike­plikt for gåen­de. Det sam­me gjel­der kjø­ring på gågate eller gatetun.”

Nå er det vel slik at i de fles­te kryss opp­hø­rer gang­vei og syk­kel­vei før krys­set, selv­sagt uten at det er vars­let ved skilt, og da gjel­der rege­len om at man har vike­plikt når man skal ut i vei.

Det er etter det jeg kan se, ingen sær­skil­te reg­ler for gang- og syk­kel­vei, så her må både det som gjel­der for gang­vei og for syk­kel­vei gjel­de. Det betyr at i det omtal­te krys­set ved “Kon­gen” har bilis­ter i alle fall vike­plikt for fot­gjen­ge­re. Det inklu­de­rer også folk på rulle­skøy­ter og rulleski.

Vi får jevn­lig høre fra bilis­ter at det ikke er lov å syk­le over et fot­gjen­ger­felt, og man­ge ynder å bru­ke det som et eksem­pel på at syk­lis­ter ikke føl­ger tra­fikk­reg­le­ne. Det­te er feil. I tra­fikk­reg­le­ne § 18 nr 3 står bl.,a. føl­gen­de: “Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt er til­latt når  …” [min uth].

Det er lov å syk­le over fot­gjen­ger­felt, akku­rat som man kan krys­se vei­en alle and­re ste­der. Men tra­fikk i vei­en har vike­plikt for gåen­de. Når vi syk­ler er vi kjø­ren­de, og annen tra­fikk har ikke vike­plikt for kjø­ren­de i fot­gjen­ger­felt. Går vi av syk­ke­len er vi gåen­de. Så skul­le det være noen irri­ter­te og irri­te­ren­de bilis­ter er det bare å kom­me seg av syk­ke­len og gå rolig over fotgjengerfeltet.

<edit>Den­ne saken er en påmin­nel­se om at man ikke har påkjørs­rett, selv om den and­re har vikeplikt.

Det kan også være på sin plass også å min­ne om at fot­gjen­ger­lys ikke gjel­der for syk­lis­ter. Det er ikke lov å syk­le på rødt lys, men det er lov å syk­le på “rød mann”. Det betyr vel også at “grønn mann” hel­ler ikke gjel­der for syk­lis­ter. Men krys­ser man på “grønn mann” har tra­fik­ken i det kjøre­felt man krys­ser uan­sett rødt lys.</edit>

I Nor­ge bør man omgå­en­de kut­te ut alle tulle­løs­nin­ger som ikke er laget for å gi trygg­het og frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter. Fysisk adskil­te syk­kel­vei­er, også adskilt fra fot­gjen­ger­tra­fikk, er det som skal til. Sam­ti­dig må syk­kel­fiend­li­ge tra­fikk­reg­ler revi­de­res. En syk­kel­vei er en vei. Går den langs en for­kjørs­vei er det selv­sagt at syk­kel­vei­en også skal ha for­kjørs­rett. I and­re til­fel­ler bør den van­li­ge høyre­re­ge­len gjel­de. Uan­sett må det skil­tes slik at det ikke er det mins­te tvil om hva som gjel­der. Ikke minst må det skil­tes for å min­ne bilis­ter på at de har vike­plikt, og det må føl­ges opp med kon­trol­ler. Det vil være livs­far­lig å base­re seg på at en regel­end­ring bare skal syn­ke inn hos bilis­ter når den er vedtatt.

Dess­uten bør det iverk­set­tes infor­ma­sjons­kam­pan­jer, først og fremst ret­tet mot bilis­ter for å min­ne dem om deres plik­ter over­for myke tra­fikkan­ter. Trygg Tra­fikk bør slut­te med skrem­sels­pro­pa­gan­da som skal for­tel­le folk hvor far­lig det er å syk­le uten hjelm, og hel­ler bru­ke res­sur­ser på å for­tel­le bilis­ter at syk­lis­ter er kjø­ren­de som for­trinns­vis skal syk­le i kjøre­ba­nen, om vike­plikt­reg­ler, osv.

Til slutt: For­kjørs­r­sett betyr ikke påkjørs­rett, ver­ken for bilis­ter eller syk­lis­ter. Det er gene­relt bed­re å foku­se­re på plik­ter enn ret­tig­he­ter i tra­fik­ken, og det er bed­re å spør­re om hvem som har vike­plikt enn om hvem som har for­kjørs­rett. Vike­plikt eller ikke. Som syk­lis­ter kan vi ald­ri sto­le på at bilis­ter opp­trer slik de skal, i alle fall ikke før vi har fått øye­kon­takt med sjåføren.

[SLF]

Print Friendly, PDF & Email