Politioverbetjent Hans Olav Lier hetser syklister igjen — holdningsendringer er nødvendig i @politietoslo

[Foto: Petter Fisker­strand, Wikimwe­dia com­mons  (https://no.wikipedia.org/wiki/…] Det­te ble skre­vet for en del uker siden, omtrent da Tek­nisk uke­blad pub­li­ser­te artik­ke­len. Av uli­ke grun­ner valg­te jeg da ikke å pub­li­se­re det­te, og siden løp tiden fra saken. Grun­nen til at jeg nå hen­ter det­te fram og pub­li­se­rer det, er en dis­ku­sjon om poli­ti­et og syk­lis­ter på Twit­ter. Spørs­må­let er for stort til å behand­les på 140 tegn, og der­for pub­li­se­rer jeg det­te som en slags kom­men­tar til den debatten.

Vil Oslo la syk­kel­po­li­ti­et gå under­cover for å avslø­re grise­kjø­ring? spør Tek­nisk Uke­blad, med utgangs­punkt i hvor­dan poli­ti­et i Hous­ton for­sø­ker å ta bilis­ter som kan ska­de syklister.

Nok en gang er det politi­over­be­tjent Hans Olav Lier, fag­an­svar­lig for politi­tje­nes­te på vei ved Grøn­land politi­sta­sjon, som sva­rer på veg­ne av poli­ti­et. Jeg lurer på hvor­dan de som utta­ler seg til pres­sen på poli­ti­ets veg­ne vel­ges ut.

Det­te vil vi nok ald­ri opp­le­ve i Nor­ge. Du vil ald­ri se politi­folk kle seg i sivil og syk­le rundt i byen på den­ne måten”

sier Hans Olav Lier.

Nei, det had­de vi vel ikke trodd at de vil­le gjø­re. At poli­ti­et opp­trer i sivil er ikke noe nytt, og er ikke akku­rat det jeg vil reg­ne for å “gå under­cover”. Men at poli­ti­et skul­le vise noen form for inter­es­se for, eller krea­ti­vi­tet i å luke bilis­ter som opp­trer hen­syns­løst og far­lig ovefor syk­lis­ter ut av tra­fik­ken, det vil­le vært en sen­sa­sjon og en stor nyhet. Hans Olav Lier & co er nok mer opp­tatt av å ha kon­trol­ler for å bøt­leg­ge syk­lis­ter. For poli­ti­et er syk­lis­ter uøns­ke­de og bry­som­me ele­men­ter i trafikken.

Hans Olav Lier peker på and­re til­tak, og under­stre­ker at det er vik­tig å byg­ge ut syk­kel­felt og syk­kel­sti­er, og at bilis­te­ne må ta hen­syn til syk­lis­te­ne. Det er det nep­pe man­ge som er ueni­ge i, selv om det er litt lett­vint av poli­ti­et å peke på noe de selv ikke har ansva­ret for. Skjønt det er grunn til å min­ne om at poli­ti­et har vært en sabo­tør når det gjel­der å leg­ge til ret­te for syk­ling i Oslo. Mye av det ver­ste i Oslo er det poli­ti­et som har direk­te ansvar for, ved at de har mis­brukt sin skilt­myn­dig­het til å påtvin­ge byen dår­li­ge løs­nin­ger, og å hind­re gode.

Men det tar ikke lang tid før den sed­van­li­ge syk­kel­hes­tin­gen kom­mer til over­fla­ten hos Hans Olav Lier, slik vi er vant til å se den fra poli­ti­et. Han fort­set­ter: “Vi har erfa­ring med at syk­lis­te­ne glem­mer at de er kjørende.”

Jeg tror ikke så man­ge syk­lis­ter glem­mer at de er kjø­ren­de. Men det skal inn­røm­mes at noen syk­ler for­te­re og mind­re hen­syns­fullt på for­tau enn de bur­de gjø­re. Det er en kon­se­kvens av at poli­ti­ker­ne skjøv pro­ble­met med dår­lig til­rette­leg­ging for syk­ling over på fot­gjen­ger­ne ved å til­la­te syk­ling på for­tau. I dagens Nor­ge kan syk­lis­ter helt lov­lig skif­te mel­lom fot­gjen­ger­om­rå­der og kjøre­felt. Som syk­list er man mel­lom bar­ken og veden, og man vel­ger det som pas­ser best der og da. Det er ikke noe å anbe­fa­le. Men det er en kon­se­kvens av poli­ti­ker­nes valg og for­søm­mel­ser. Resul­ta­tet er ikke godt.

Men det blir mye ver­re. Han kom­mer trek­ken­de med at det er sto­re mørke­tall. Mørke­tall er en omskri­ving for at de ikke vet, men at de gjet­ter og syn­ser. Og de sør­ger selv­sagt for å svart­male, slik at mørke­tal­le­ne skal frem­stå som mye mør­ke­re enn de sann­syn­lig­vis er.

Hans Olav Lier fortsetter:

Det er utro­lig mye av det jeg vil kal­le “selv­ska­ding”. Det vil si at man­ge syk­lis­ter ska­der seg for­di de ikke føl­ger med. De koli­de­rer i for­taus­kan­ter, gjer­der og par­ker­te biler, og kjø­rer syk­kel­hju­le­ne ned i trikke­skin­ner. Sli­ke ulyk­ker blir ikke regist­rert, eller bare regist­rert hos lege­vak­ten. Men det vi med sik­ker­het kan si er at sli­ke ulyk­ker fører til man­ge tap­te dags­verk og stu­die­da­ger på arbeds­plas­ser og skoler.”

Selv­ska­ding? Hva fore­går inne i hodet til en som kan fin­ne på å si noe slikt? Er det en intern­kon­kur­ran­se i poli­ti­et om å fin­ne på nye uttryk for å het­se syk­lis­ter? Nå tror jeg ikke syk­lis­ter er så klø­ne­te som Hans Olav Lier her gir inn­trykk av. Og uan­sett er det ikke ver­re enn når folk selv­ska­der seg når de f.eks. går på ski. Man tref­fer kan­skje et tre, eller fal­ler for­di man ikke har god nok kon­troll. Jeg fal­ler nok ofte­re på ski enn jeg fal­ler på syk­kel, i alle fall rela­tivt til antall kilo­me­ter. Men jeg rap­por­te­rer da ikke til poli­ti­et om jeg har falt på ski og kan­skje fått et blå­mer­ke, like lite som jeg vil­le fin­ne på å rap­por­te­re det om jeg skul­le fal­le på syk­kel og få noen skrubb­sår. Jeg vil­le nok ikke ha gått til poli­ti­et om jeg skul­le ha bruk­ket en fin­ger eller en arm, heller.

Og hvor­dan kan den­ne Hans Olav Lier ha noen kunn­skap om “selv­ska­dings­ulyk­ker” som ikke rap­por­te­res? Det enk­le sva­ret er at det kan han ikke vite, så det­te er ikke annet enn gjetninger.

På spørs­mål om han har over­sikt over hvor ofte syk­lis­te­ne har skyl­den og hvor ofte bilis­te­ne har skyl­den, sva­rer Hans Olav Lier:

Jeg har ikke den sta­ti­stik­ken foran meg. Men det må to til for å dan­se tan­go, alt­så at det må to til for å ska­pe en ulyk­ke. Men fasi­ten er uan­sett at syk­lis­ten får det von­de­re enn bilis­ten. Der­for må syk­lis­te­ne ten­ke seg om. Selv om de har ret­ten på sin side, tren­ger de ikke all­tid stå på den retten.”

Nei, han har selv­sagt ikke sta­ti­stik­ken foran seg. Det er ikke len­ge siden sist den­ne politi­over­be­tjent Hans Olav Lier sist var ute og het­set syk­lis­ter. Han kun­ne ikke doku­men­te­re sine påstan­der da hel­ler. Hva med å sjek­ke fak­ta før du på nytt utta­ler deg til media, Hans Olav Lier?

Poli­ti­et synes all­tid å være ute av stand til å under­byg­ge og doku­men­te­re sine påstan­der når de utta­ler seg om syk­lis­ter. Jeg får gjen­ta det jeg har skre­vet noen gan­ger før: Hvis poli­ti­et har data som til­si­er at alt annet som fore­lig­ger av doku­men­ta­sjon om det­te, da får de de leg­ge fra sin doku­men­ta­sjon, ikke bare slen­ge ut påstan­der “uten å ha sta­ti­stik­ken for hån­den”. Jeg ser ingen grunn til å tro på poli­ti­et i sli­ke spørs­mål når de ikke kan under­byg­ge det de sier.

Men han peker også på en ikke uvan­lig situasjon:

Der bilis­ter har vike­plikt for syk­lis­ter som kom­mer fra høy­re. Det­te er situa­sjo­ner der man­ge bilis­ter er alt­for dår­li­ge til å ten­ke at syk­lis­te­ne har forkjørsrett. ”

Vi kun­ne ha lagt til de til­fel­le­ne hvor syk­lis­ten kom­mer på for­kjørs­vei, og bilis­ten ikke over­hol­der sin vike­plikt. Og at bilis­ter svin­ger til venst­re foran møten­de syk­list. At bilis­ten ikke over­hol­der vike­plik­ten for syk­lis­ter er en av de vik­tigs­te årsa­ker til ulyk­ker som fører til alvor­li­ge ska­der. Men det er like­vel uten­ke­lig at poli­ti­et vil opp­tre i sivil for å kon­trol­le­re bilis­ter som kjø­rer på måte som utset­ter syk­lis­ter for fare, sier alt­så den­ne Hans Olav Lier.

Han fort­set­ter:

I and­re til­fel­ler kan det være syk­lis­te­ne som har skyl­da. Han viser til at noen syk­lis­ter prø­ver å benyt­te seg av en del for­de­ler som fot­gjen­ger­ne har. Som når noen syk­lis­ter tror det er lov å syk­le mot enveiskjøring.

– De har gjer­ne hørt at det er lov noen ste­der i byen. Der­med vrir de det til at det er lov også and­re ste­der. Men det­te er alt­så kun lov i ett pro­sjekt nede i sen­trum av Oslo.

– Men har du for­stå­el­se for at syk­lis­ter vil si at det er nød­ven­dig å bry­te tra­fikk­reg­le­ne for å sør­ge for sin egen sik­ker­het i en by som ikke er til­rette­lagt for syk­ling. For eksem­pel ved å syk­le på rødt for å kom­me seg foran bile­ne og unn­gå å bli snei­et av bilister?

– Nei, jeg har ingen for­stå­el­se for sli­ke argu­men­ter. I den grad de skal bry­te loven, må det være ved nød­ver­ge eller nød­rett, ikke for eget for­godt­fin­nen­de. Det går på hold­nin­ger igjen.”

Ord­n­ung muss sein!

Jeg har sagt det før, og jeg gjen­tar det gjer­ne: Jeg syk­ler mot enveis­kjø­ring omtrent hver dag, som regel fle­re gan­ger om dagen.  For­kla­rin­gen er ikke slik som Hans Olav Lier synes å tro, at jeg har hørt at det er lov noen ste­der i byen. Jeg syk­let slik len­ge før poli­ti­et måt­te bite i det som for dem frem­sto som et vel­dig surt eple, og til­la­te slik syk­ling i to gater.

enveiskjoring_untatt_2Ofte er enveis­re­gu­le­ring brukt for tra­fikk­sa­ne­ring, slik at man hind­rer bilis­ter i å kun­ne bru­ke typis­ke bolig­ga­ter til gjen­nom­kjø­ring i for­søk på å avan­se­re noen plas­ser i køen. Det fin­nes ingen for­nuf­tig grunn til at slik enveis­kjø­ring også skal gjel­de for syk­lis­ter. I and­re land er det helt van­lig at det er til­latt for syk­lis­ter å syk­le i beg­ge ret­nin­ger i ellers enveis­kjør­te gater. Det fun­ge­rer utmer­ket. Når det fin­nes så få gater som er regu­lert på den­ne måten i Oslo, til tross for at det er til­latt å regu­le­re gater på den­ne måten, skyl­des det­te at Oslo­po­li­ti­et har mis­brukt sin skilt­myn­dig­het til å stan­se så godt som alle for­søk. Oslo­po­li­ti­et lider av lærings­ve­gring, og vil hel­ler base­re seg på egen frykt og egne for­dom­mer, enn på kunn­skap fra and­re ste­der. I til­legg viser Oslo­po­li­ti­et stor omsorg for bilister.

Jeg kjen­ner ikke til noen ulyk­ker som kan for­kla­res med at syk­lis­ten syk­let mot en enveis­kjørt gate. Det er kon­sta­te­rin­gen av at det ofte er tryg­ge­re å kjø­re mot enn med bilens kjøre­ret­ning, og at det ikke var ulyk­ker som føl­ge av syk­ling mot enveis­kjø­ring som har gjort at man­ge land har gjort det­te til hoved­re­gel. Vi skal ikke len­ger enn til Lille­strøm for å se gans­ke man­ge eksemp­ler på slik regu­le­ring. poli­ti­et i Ber­gen ser hel­ler ikke ut til å være like bak­stre­versk som poli­ti­et i Oslo, siden man i Ber­gen i stør­re grad vil åpne opp for syk­ling i beg­ge ret­nin­ger i ellers enveis­kjør­te gater. Når bare poli­ti­et mis­ter skilt­myn­dig­he­ten er det håp om at også Oslo får en for­nuf­tig regu­le­ring på det­te området!

WIMG_3287_DxOMan fin­ner i ver­ste fall svært få eksemp­ler på ulyk­ker som skyl­des at syk­lis­ter syk­let på rødt lys. Da Trans­port­øko­no­misk insti­tutt had­de et forsk­nings­pro­sjekt hvor de stu­der­te syk­ling mot rødt lys, gikk de gjen­nom et stort antall ulyk­ker uten å fin­ne en enes­te ulyk­ke som skyld­tes at syk­lis­ten syk­let på rødt. [Men poli­ti­et nevn­te nylig en ulyk­ke som så ut til å skyl­des syk­ling på rødt lys. Så nå har de i alle fall ett doku­men­ter­bart tilfelle.]

Uan­sett: Det han hol­der fram som eksemp­ler på at syk­lis­ten har skyl­den er påstan­der han ikke har dek­ning for. Det nyt­ter ikke å vise til at han ikke har sta­ti­stik­ken for hån­den. Politi­over­be­tjent Hans Olav Lier kun­ne ikke under­byg­ge sine påstan­der sist han var ute og het­set syk­lis­ter. Da var det sta­sjons­sjef på Grøn­land politi­sta­sjon, Kåre Stø­len, som  måt­te ut og for­sva­re politi­over­be­tjent Hans Olav Liers utta­lel­ser, og Stø­len vis­te til noe sta­ti­stikk som visst­nok skul­le ha vært refe­rert i Aften­pos­ten, men som ikke hand­let om det Lier og Stø­len uttal­te seg om. Ikke sær­lig seriøst for­hold til fak­ta på Grøn­land politi­sta­sjon.  Men den gan­gen vil­le ikke Kåre Stø­len dis­ku­te­re det­te offent­lig. Det vil vel ikke han eller Hans Olav Lien den­ne gan­gen hel­ler. Poli­ti­et bekref­ter sin makt­ar­ro­gan­se ved ver­ken å under­byg­ge eller dis­ku­te­re sine påstander.

Det fort­set­ter:

Men kun­ne ikke dere vært mer på hug­get og ta bilis­ter som utset­ter syk­lis­te­ne for fare?

– Det gjør vi også. Når vi er på jobb og kjø­rer gjen­nom Grøn­lands­lei­ret i Oslo der det er syk­kel­felt på beg­ge sider, er det biler som stan­ser og par­ke­rer i syk­kel­fel­te­ne. Da smel­ler vi til med geby­rer med en gang.”

Hans Olav Lier har kan­skje sta­ti­stikk på hvor man­ge bøter poli­ti­et har skre­vet ut til bilis­ter som stan­ser og par­ke­rer i syk­kel­felt? Jeg har sett at Bymiljø­eta­ten skri­ver ut geby­rer, men ald­ri poli­ti­et. Statsistikk takk, Hans Olav Lier! Poli­ti­et kun­ne ta en tur og ta seg av alle de som f.eks. kjø­rer bil på syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­den. Det er uten­for Bymiljø­eta­tens kom­pe­tan­se, så det er noe poli­ti­et må ta seg av. Men det enes­te jeg vet om poli­ti­et på den strek­nin­gen, er at de meget mot­vil­lig sat­te opp skil­te­ne som sier at det er gang- og syk­kel­vei, “for da kun­ne jo ikke båt­fol­ket kjø­re til båte­ne”. Poli­ti­et had­de stør­re omsorg for båt­folk og bilis­ter enn for syk­lis­ter, selv på en gang- og sykkelvei.

Det hele slut­ter med dette:

Politi­over­be­tjent Hans Olav Lier på sin side vil ikke kom­men­te­re hvil­ke sto­re grep han mener vil­le vært nød­ven­dig for å gjø­re Oslo til en mer syk­kel­venn­lig by, og viser til at det­te får være opp til politikerne.”

Det er poli­ti­ker­ne som har hoved­an­sva­ret. Men til nå har poli­ti­et sabo­tert poli­tis­ke ved­tak i sin omsorg for bilis­ter. Det mins­te poli­ti­et kun­ne gjø­re var å slut­te å sabo­te­re gode løs­nin­ger, slik de til nå har gjort. Men vi får håpe at det ikke går lang tid før poli­ti­et i Oslo blir rib­bet for sin skilt­myn­dig­het, slik at de ikke len­ger vil ha kom­pe­tan­se til å blok­ke­re demo­kra­tisk fat­te­de vedtak.

De hold­ning man ser i poli­ti­et når de utta­ler seg om syk­lis­ter er skrem­men­de. Hans Olav Lier og en del av hans politi­kol­le­ger bur­de få kjøre­for­bud både for bil og motor­syk­kel, og tvin­ges til å beve­ge seg rundt i byen på syk­kel. Dess­uten trengs det en hold­nings­kam­pan­je internt i politet.

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email