Forbikjøring av syklister

Tema­et her er forbi­kjø­ring av syk­lis­ter som befin­ner seg i van­lig kjøre­felt, og som blir forbi­kjørt av motor­kjøre­tøy. I prin­sip­pet gjel­der det sam­me også ved forbi­kjø­ring på syk­kel­vei og gang- og syk­kel­vei, og ved forbi­kjø­ring med syk­kel. Hoved­ut­ford­rin­gen er like­vel bilis­ter som kjø­rer for­bi syklister.

Først er det grunn til å min­ne om grunn­re­ge­len for tra­fikk i veg­tra­fikk­lo­ven § 3.

Enhver skal fer­des hen­syns­fullt og være akt­på­gi­ven­de og var­som så det ikke kan opp­stå fare eller vol­des ska­de og slik at annen tra­fikk ikke unø­dig blir hind­ret eller forstyrret.”

Den­ne gjel­der for alle tra­fikkan­ter: Bilis­ter, fot­gjen­ge­re og selv­føl­ge­lig syklister.

Mer spe­si­fik­ke bestem­mel­ser om forbi­kjø­ring fin­ner vi i tra­fikk­reg­le­ne § 12.

Con­ti­nue read­ing Forbi­kjø­ring av syk­lis­ter

Påkjørsel av syklist på Hønefoss

Ringe­ri­kets blad meld­te 25. april om at en syk­list, en 15 år gam­mel jen­te, var påkjørt av en bilist. Skjønt de meld­te ikke det. I media er sli­ke biler stort sett fører­løse. De meld­te at jen­ta var påkjørt av bil. Slik fjer­ner man per­sonen fra hen­del­sen og uan­svar­lig­gjør føre­ren. Men jeg reg­ner med at det var en fører i bilen, slik at hun ble påkjørt av en bilist.

Jeg skal ikke gjø­re noe for­søk på å for­de­le skyld. Som så alt for ofte har avi­sen bare en vel­dig upre­sis beskri­vel­se av hen­del­ses­for­lø­pet. Det er der­for ikke mulig å vite hva som skjed­de om vi base­rer oss på avis­om­ta­len. Man­ge jour­na­lis­ter gjør en slett jobb når de skri­ver om sli­ke hen­del­ser, og det har også den jour­na­lis­ten om skrev det­te gjort. Men siden jeg nett­opp skrev et inn­legg om syk­lis­ter og vike­plikt, er det fris­ten­de å se litt på den­ne hendelsen.

Con­ti­nue read­ing Påkjør­sel av syk­list på Høne­foss