Forbikjøring av syklister

Tema­et her er forbi­kjø­ring av syk­lis­ter som befin­ner seg i van­lig kjøre­felt, og som blir forbi­kjørt av motor­kjøre­tøy. I prin­sip­pet gjel­der det sam­me også ved forbi­kjø­ring på syk­kel­vei og gang- og syk­kel­vei, og ved forbi­kjø­ring med syk­kel. Hoved­ut­ford­rin­gen er like­vel bilis­ter som kjø­rer for­bi syklister.

Først er det grunn til å min­ne om grunn­re­ge­len for tra­fikk i veg­tra­fikk­lo­ven § 3.

Enhver skal fer­des hen­syns­fullt og være akt­på­gi­ven­de og var­som så det ikke kan opp­stå fare eller vol­des ska­de og slik at annen tra­fikk ikke unø­dig blir hind­ret eller forstyrret.”

Den­ne gjel­der for alle tra­fikkan­ter: Bilis­ter, fot­gjen­ge­re og selv­føl­ge­lig syklister.

Mer spe­si­fik­ke bestem­mel­ser om forbi­kjø­ring fin­ner vi i tra­fikk­reg­le­ne § 12.

I § 12 nr 1 fin­ner vi hoved­re­ge­len om at forbi­kjø­ring skal skje til venst­re, med vis­se unntak.

1. Forbi­kjø­ring skal skje til venst­re. Like­vel skal føl­gen­de gjelde:”

Det reg­nes også som forbi­kjø­ring når man kjø­rer for­bi et kjøre­tøy som har stan­set av tra­fikk­mes­sig årsak, typisk ved krys­sen­de vei, stopp på rødt lys, osv. Det­te spørs­må­let er blant de tra­fikk­spørs­mål som Høy­este­rett har tatt stil­ling til, i Rt 1982 s. 1124, hvor de sier:

Hvor­vidt den foran­kjø­ren­de bil ved forbi­kjø­rin­gen fak­tisk sto stil­le eller var i ferd med å stan­se, har her­reds­ret­ten ikke tatt klart stand­punkt til. Spørs­må­let er etter min mening også uten betyd­ning for anven­del­sen av tra­fikk­reg­le­nes § 15. Rik­tig­nok fore­lig­ger det som påpekt av dom­fel­te to avgjø­rel­ser etter de tid­li­ge­re tra­fikk­reg­ler som til­leg­ger det betyd­ning om den annen bil var i gang eller sto stil­le. Det frem­går imid­ler­tid av Rt-1947–45 at Høy­este­rett la avgjø­ren­de vekt på ord­ly­den i de davæ­ren­de tra­fikk­reg­ler. Den nåvæ­ren­de bestem­mel­se om forbi­kjø­ring har en annen ord­lyd, idet det ikke len­ger tales om «forbi­pas­se­ring av kjø­en­de», men bestem­mes at «forbi­kjø­ring av kjøre­tøy skal skje til venstre».”

SperrelinjeFør vi går vide­re er det grunn til å min­ne om at det er for­budt å krys­se sperre­lin­je. I skilt­for­skrif­ten står det om 1004 sperrelinje:

Lin­jen skil­ler kjørefelt.
Det må ikke kjø­res på eller over sperre­lin­je, eller til venst­re for gul sperrelinje.”

Det­te gjel­der selv­sagt også når man skal kjø­re for­bi syk­lis­ter. I den­ne lil­le kaval­ka­den over forbi­kjø­rin­ger fra Mor­ten How Lode ser vi man­ge bilis­ter som krys­ser (dob­belt) sperre­lin­je for å kjø­re for­bi syk­list. (At det er dob­belt sperre­lin­je har egent­lig ikke noen betyd­ning. Det er den lin­jen som er nær­mest som gjel­der. Én sperre­lin­je er nok til at det er for­budt å krys­se den):

Et unn­tak vi som syk­lis­ter kan mer­ke oss, er det som står i § 12 nr 1 bok­stav d:

Kjø­ren­de i kjøre­felt som er for­be­holdt bestem­te tra­fi­kan­ter, kan kjø­re for­bi til høy­re for kjøre­tøy i annet felt.”

Det betyr at vi med den bes­te sam­vit­tig­het i syk­kel­felt kan syk­le for­bi den bil­re­li­giø­se pro­se­sjo­nen i kjøre­fel­tet. Eller om vi syk­ler i kol­lek­tiv­felt, som syk­lis­ter også kan bruke.

§ 12 nr 2 inn­le­des med

2. Før forbi­kjø­ring skal kjø­ren­de for­vis­se seg om at”,

som etter­føl­ges av fire punk­ter som angir hva man skal for­vis­se seg om.

a) vegen er fri for hin­der på til­strek­ke­lig lang strek­ning framover”

Den som vil kjø­re for­bi, typisk bilis­ten, skal for­vis­se seg om at det er til­strek­ke­lig fri bane til å kjø­re for­bi. Det gjel­der selv­sagt også når man skal kjø­re for­bi syklister.

I Sta­tens veg­ve­sens hånd­bok nr 60 (Tra­fikk­reg­le­ne med for­tolk­nin­ger m.m.) skri­ver man bl.a. det­te på s. 58 om hva man skal for­vis­se seg om for så vidt gjel­der fri sikt:

Den som vil fore­ta forbi­kjø­ring, må være opp­merk­som på
gåen­de både på venst­re og høy­re side av vegen. Gåen­de på
høy­re side betyr at foran­kjø­ren­de trek­ker over mot venstre.
Det­te vil gjø­re forbi­kjø­ring ulovlig.”

Det er fris­ten­de å si at man på til­sva­ren­de måte må være opp­merk­som på syk­lis­ter, men det blir nok en annen vur­de­ring. Skal man for­bi en syk­list, vil det være en forbi­kjø­ring av en kjø­ren­de. Det vil da være § 12 nr 2 bok­stav d (se neden­for) som da kom­mer til anven­del­se. Den som lig­ger foran vil da ikke kun­ne begyn­ne å kjø­re for­bi syk­lis­ten før den som har star­tet forbi­kjø­rin­gen bak har kom­met forbi.

Bok­sta­ve­ne b og c har ikke like stor betyd­ning ved forbi­kjø­ring av syklister.

b)    den foran­kjø­ren­de ikke har gitt tegn om forbikjøring,
c)    ingen baken­for­kjø­ren­de har begynt å kjø­re for­bi ham,”

Men like­vel: Hvis vi har gitt tegn til å syk­le for­bi noen foran, det kan være en annen syk­list, er det etter bok­stav b ikke til­latt å kjø­re for­bi oss før vi har kom­met for­bi. Men det for­ut­set­ter at man har gitt tegn, og det er nok noe man­ge syk­lis­ter syn­der mot litt for ofte. Bok­stav c kan f.eks. få betyd­ning der vi har begynt å syk­le for­bi en buss som har stan­set på en holde­plass (eller et annet kjøre­tøy som har stan­set), og en bil som har stan­set bak bus­sen. Bilen har da ikke lov til å star­te å kjø­re for­bi bus­sen før vi er for­bi. Men jeg er vel ikke den enes­te som har blitt pres­set len­ger ut i vei­en av bilis­ter som åpen­bart mener det ikke er så nøye når det “bare” er en syklist.

Bok­stav d er mer viktig:

d) det åpen­bart lar seg gjø­re å kom­me inn i tra­fikk­strøm­men igjen uten å for­styr­re den”

Den som kjø­rer for­bi skal ikke bare ha til­strek­ke­lig plass til å kom­me for­bi, men også til å kom­me inn i tra­fikk­strøm­men. De som synes det er så ille at noen syk­lis­ter vel­ger å syk­le to i bred­den, bør ten­ke på at de kom­mer ras­ke­re for­bi et par syk­lis­ter som lig­ger ved siden av hver­and­re enn om fle­re lig­ger på en lang rek­ke. Dess­uten er det ikke noe stort pro­blem for frem­kom­me­lig­het at man syk­ler to i bred­den. Det som vir­ke­lig ska­per frem­kom­me­lig­hets­pro­ble­mer er alle de som kjø­rer med fle­re tom­me bil­se­ter i bredden.

§ 12 nr 3 er også viktig:

3. Den som har kjørt for­bi til venst­re, skal svin­ge til høy­re igjen når forbi­kjø­rin­gen er avslut­tet uten å vol­de fare for eller hind­re eller unø­dig for­styr­re den forbikjørte.”

I Hånd­bo­ken står det det­te på s 59 om dette:

Det føl­ger av grunn­reg­le­ne i veg­tra­fikk­lo­ven § 3 at det skal
hol­des trygg avstand i side­ret­nin­gen til det kjøre­tøy­et som
blir forbikjørt.

Ved forbi­kjø­ring av syk­len­de er det vik­tig at den­ne får særlig
god plass. En syk­kel lar seg ikke sty­re helt presist.
Dess­uten vil luft­pres­set fra forbi­kjø­ren­de lett brin­ge sykkelen
ut av balan­se. Halv­an­nen meter bør nor­malt være minste
avstand. Kan den syk­len­de ikke få trygg plass, må forbikjøringen
utsettes.”

WCRW_6903_DxO_rawDess­ver­re er ikke kra­vet om 1,5 m avstand når man kjø­rer for­bi syk­lis­ter gjort til en del av tra­fikk­reg­le­ne. Der­med er ikke det­te noe som kan hånd­he­ves direk­te. Det­te bur­de vært fast­slått i tra­fikk­reg­le­ne, og bilis­ter bur­de blitt jevn­lig min­net om det­te ved skil­ting, som vi ser i mer sivi­li­ser­te sykkelland.

1610889Det er nep­pe man­ge som syk­ler langs vei­en som ikke har opp­levd bilis­ter som kjø­rer for­bi med alt for liten avstand. Han som her kjø­rer for­bi Mor­ten How Lode er bare et av alt for man­ge eksemp­ler på bilis­ter som kjø­rer for nær, og der­med ulov­lig. Skil­tet til høy­re er et skilt som Syk­lis­te­nes lands­for­ening arbei­der for å få inn­ført. Men skal det skje, må Veg­di­rek­to­ra­tet og and­re ansvar­li­ge myn­dig­he­ter begyn­ne å ta syk­lis­ter på alvor — så det er nok langt fram.

Vi kan i den­ne sam­men­hen­gen ta med vike­plikt­be­stem­mel­sen i tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 3.

3. Kjø­ren­de som vil svin­ge har vike­plikt for gåen­de eller syk­len­de som skal rett fram på kjøre­ba­nen eller vegens skul­der. Kjø­ren­de som vil svin­ge inn over for­tau har vike­plikt for gåen­de og syk­len­de som fer­des på fortauet.”

Den litt for utbred­te prak­sis blant bilis­ter at man kjø­rer for­bi en syk­list, for så å svin­ge til høy­re foran syk­lis­ten, er brudd på vike­plik­ten og føl­ge­lig ulov­lig. Et eksem­pel på det­te er den­ne taxi­en som kjør­te for­bi for så å svin­ge til høy­re rett foran meg, i krys­set Kirke­vei­en x Ulle­våls­vei­en. WIMG_7881_DxOEt syk­kel­felt er et kjøre­felt. Når en bilist som skal svin­ge må krys­se syk­kel­felt, har bilis­ten vike­plikt for syk­lis­ter i syk­kel­fel­tet. Det­te gjel­der enten det er syk­kel­felt på høy­re side, eller midt­stilt syk­kel­felt. Det­te føl­ger av tra­fikk­reg­le­ne § 8 nr 1:

Kjø­ren­de som vil skif­te kjøre­felt, har vike­plikt for kjø­ren­de som befin­ner seg i det felt det skal kjø­res inn i eller som først må krysses.”

cycletracksignimage Igjen mener jeg at det­te er noe som bør skil­tes. Det kan skje ved skilt med sam­me inn­hold som skil­tet til høy­re (men til­pas­set norsk skilt­stan­dard). Eller det kan være som skilt med tra­fikk­sik­ker­hets­in­for­ma­sjon, som de skil­te­ne som sta­dig min­ner bilis­ter på at de skal bru­ke bil­bel­tet. Kan­skje er det sis­te det bes­te. Da risi­ke­rer man ikke å byg­ge opp under en mulig mis­for­stå­el­se at bilis­te­ne bare har vike­plikt når det er skiltet.

I Oslo er van­lig prak­sis at syk­kel­felt opp­hø­rer len­ge før krys­se­ne, gjer­ne for å gi plass til et eks­tra kjøre­felt for biler.

WIMG_3056Der­med sty­rer man unna den vike­plikt­re­ge­len som er nevnt oven­for. Det er det syk­kel­fiendt­li­ge Oslo­po­li­ti­et som har påtvun­get byens syk­lis­ter dis­se syk­kel­fel­le­ne. Vi får bare håpe de snart mis­ter skilt­myn­dig­he­ten, slik at de mis­ter den mak­ten de i dag har til å sabo­te­re gode sykkelløsninger.

Bil­det øverst, fra Ste­ners­gt i Oslo, kan gi inn­trykk av at det er et syk­kel­felt her. Det er det ikke. Det var et syk­kel­felt. Det vi ser er res­te­ne etter det sykke­fel­tet som en gang var der. Men poli­ti­et men­te det var vik­ti­ge­re med par­ke­ring og mulig­he­ter for å stan­se når man skul­le leve­re noe til Oslo spekt­rum. Så de (mis)brukte nok en gang sin skilt­myn­dig­het til å få fjer­net syk­kel­fel­tet. Dess­ver­re sier skilt­for­skrif­ten § 28 blant annet at poli­ti­et kan tref­fe ved­tak om å set­te opp eller ta ned bl.a. skilt nr. 521 “Syk­kel­felt”. Poli­ti­et har ingen respekt for demo­kra­tis­ke beslut­nin­ger, og mid­bru­ker den­ne myn­dig­he­ten til å over­prø­ve demo­kra­tisk fat­te­de ved­tak. Slikt er selv­sagt uak­sep­ta­belt. Slik arbei­der poli­ti­et for en mind­re trygg hoved­stad — i alle fall for syk­lis­ter.

Av Kom­mune­re­vi­sjo­nens rap­port om hoved­syk­kel­vei­net­tet fra 14. juni 2011 frem­går det på s. 21 at poli­ti­et bl.a. ga den­ne for­kla­rin­gen på hvor­for syk­kel­fel­tet opp­hø­rer i Ulle­våls­vei­en mot St Olavs gt:

Vide­re vil det kun­ne opp­stå kon­flik­ter ved tra­fikk som ev. svin­ger til høy­re og krys­ser syk­lis­tens kjøreretning.”

Det er ikke lett å skjøn­ne hva poli­ti­et har tenkt her. Eller det er vel vans­ke­lig å skjøn­ne at de har tenkt i det hele tatt. Men­te de at uten syk­kel­felt kun­ne bilis­te­ne bare avskjæ­re syk­lis­te­ne ved å svin­ge til høy­re foran dem? Er pro­ble­met i poli­ti­ets øyne at bilis­te­ne da må tvin­ges til å ta hen­syn til syklister?

I dag er det klart at bilis­ter har vike­plikt for syk­lis­ter som skal rett fram når de skal svin­ge til høy­re. Et syk­kel­felt fra eller til vil­le ikke spil­le noen rol­le for det­te. Dess­uten: I det­te krys­set er det ikke lov å svin­ge til høy­re. Men vi vet jo at poli­ti­et ikke er så nøye med fak­tum når de utta­ler seg om sykkel.

WIMG_1028DxOFor syk­lis­ter gjel­der at man på ste­der hvor syk­kel­felt for­svin­ner for å gi plass til eks­tra kjøre­felt, da skal man svin­ge ut og leg­ge seg midt i kjøre­fel­tet slik at bilis­ter ikke kom­mer for­bi. Er det ikke plass til syk­kel­felt er det hel­ler ikke plass til å kjø­re for­bi en syk­list uten å skif­te kjøre­felt. Da skal man ikke invi­te­re bilis­ter til å for­sø­ke å pres­se seg for­bi, ved å leg­ge seg helt ute til høyre.

§ 12 nr 5 er en annen bestem­mel­se det ofte syn­des mot. Den­ne lyder:

5. Forbi­kjø­ring er for­budt like foran eller i veg­kryss. Det­te gjel­der ikke”

Der­et­ter angis fire situa­sjo­ner hvor det­te ikke gjel­der. Vi opp­le­ver gans­ke ofte biler som skal pres­se seg for­bi f.eks. når man ven­ter på grønt, eller idet lyset skif­ter til grønt. Det er ulov­lig. Bilis­te­ne får hol­de seg bak gjen­nom krys­set, og kjø­re for­bi etter­på om anled­nin­gen byr seg. Jeg har igjen hen­tet en av Mor­ten How Lodes video­er, som viser en bilist som kjø­rer for­bi i et vei­kryss, umid­del­bart foran det nes­te krys­set (med tra­fikk­øy og inn­snev­ring foran kryss 2). Så det­te er en dob­bel ulov­lig forbikjøring.

I den­ne video­en får vi to ulov­li­ge forbi­kjø­rin­ger. Den førs­te kjø­rer for­bi umid­del­bart foran et kryss, den and­re i en inn­snev­ring. Jeg synes nok at Mor­ten syk­let litt tak­tisk uklokt i det sis­te. Ved sli­ke inn­snev­rin­ger hvor det er for liten plass til å kom­me for­bi på ordent­lig vis, bør man som syk­list leg­ge seg så langt ut i kjøre­fel­tet at man effek­tivt sper­rer bilen og det ikke er mulig å pres­se seg forbi.

24088389-do-not-overtake-cyclist-yellow-traffic-signPå min dag­li­ge syk­kel­rute inn­går bl.a. å pas­se­re trikke­holde­plas­se­ne ved Slotts­par­ken og Sol­li plass (her er gaten for tin­den gravd opp, uten at jeg har klart å fin­ne ut hvor­for). Mel­lom trikke­holde­plass og for­tau er kjøre­fel­tet fle­re ste­der så smalt at forbi­kjø­ring vil være helt uak­sep­ta­belt. Her leg­ger jeg meg midt i kjøre­fel­tet, slik at bilis­te­ne ikke har plass til å pres­se seg for­bi. Det har hendt at noen tuter, men det bryr jeg meg ikke om.

Forbikjøring av sykkel forbudtPå sli­ke ste­der bur­de det være for­budt å kjø­re for­bi syk­lis­ter. Vi kun­ne hatt et skilt med inn­hold som er gjen­gitt i avsnit­tet over. Men i norsk skilt­tra­di­sjon bur­de det vel hel­ler sett ut som skil­tet til høyre.

Ett av de angit­te unn­ta­ke­ne står i bok­stav a:

a) på kjøre­bane med to eller fle­re kjøre­felt i kjøreretningen,”

Er det syk­kel­felt kan vi kjø­re for­bi, og det betyr også at bilis­ter kan kjø­re for­bi syk­lis­ter som ven­ter i syk­kel­felt. Et det syk­kel­felt og syk­kel­boks kan vi kjø­re fram til syk­kel­bok­sen og stil­le oss i den. Bilis­te­ne må ven­te bak syk­kel­bok­se­ne. Her bur­de det være egne tra­fikk­lys for syk­lis­ter som gir grønt lys noen sekun­der før det gis gene­relt grønt lys, slik at man som syk­list får et for­sprang over krysset.

Tra­fikk­re­ge­len § 18 har sær­skil­te reg­ler for syk­len­de . ) § 18 nr 1, står det:

1. Syk­len­de kan kjø­re for­bi til høy­re for annet kjøre­tøy enn sykkel”

Vi kan alt­så syk­le for­bi bilis­ter på deres høy­re side, uav­hen­gig av om det er syk­kel­felt der eller ikke.

Så kom­mer vi til det som er man­ge bilis­ters sutte­klut, tra­fikk­reg­le­ne § 12 nr 4. Den­ne lyder:

Når noen vil kjø­re for­bi til venst­re, skal foran­kjø­ren­de hol­de så langt til høy­re som mulig, og ikke øke far­ten. Når kjøre­tøy­et beve­ger seg sak­te eller tar stor plass, og vegen er uover­sikt­lig eller har mot­gå­en­de tra­fikk, skal føre­ren om nød­ven­dig vike til høy­re og set­te ned far­ten eller stanse.”

Det plei­er ikke ta lang tid i saker om syk­lis­ter, før noen repre­sen­tan­ter for kom­men­ta­ria­tets bunn­fall i kom­men­tar­fel­te­ne, kom­mer trek­ken­de med den­ne, og påstår at syk­lis­ter skal stan­se for å slip­pe fram bilis­ter. Hvil­ket selv­sagt er tøv.

Men la oss star­te med begyn­nel­sen. At man skal hol­de så langt til høy­re som mulig, betyr selv­sagt ikke at man skal balan­se­re helt ytterst på vei­kan­ten eller endog uten­for den­ne. Som syk­list må man all­tid sør­ge for å ha til­strek­ke­lig sik­ker­hets­mar­gin, også på sin høy­re side. Så det­te må for­stås slik at man syk­ler der man van­lig­vis syk­ler. Syk­ler man om vin­te­ren på vei som ikke er godt nok brøy­tet, hol­der man seg i høy­re hjul­spor. Man svin­ger ikke ut i snø­en som har sam­let seg til høy­re, uan­sett utål­mo­di­ge bilis­ter. Her får vi bare slå oss til ro med at det ikke er mulig, eller i alle fal­le ikke for­svar­lig å syk­le len­ger ute til høy­re. De som vil for­bi får skif­te felt eller hol­de seg bak. Og kra­vet om at det skal være klar bane for å kjø­re for­bi og at den som kjø­rer for­bi skal hol­de for­svar­lig avstand, gjel­der selvfølgelig.

Man har ingen plikt til å vike til side og/eller stan­se hver gang det kom­mer en utål­mo­dig tul­ling som vil for­bi. Vi ven­ter ikke at folk i laste­bi­ler, bobi­ler og and­re litt sakte­gå­en­de kjøre­tøy­er skal svin­ge til siden og stan­se hver gang de blir tatt igjen av en bilist som gjer­ne vil kjø­re litt for­te­re. Akku­rat slik er det når man tar igjen syk­lis­ter også.

Man­ge forbi­kjø­rin­ger er helt unød­ven­di­ge. I rush­tra­fik­ken er syk­kel ofte ras­ke­re enn bil. Men man­ge bilis­ter tåler ikke å se en syk­list foran seg, og skal på død og liv for­bi — selv om det enes­te de opp­når er å få et lite for­sprang før de igjen må stan­se når de tar igjen saktegående/stillestående kø, eller må stan­se på rødt lys. Det er ikke noen grunn til å gjø­re noe som helst for å slip­pe fram sli­ke bilis­ter, uan­sett hvor utål­mo­di­ge de måt­te være ut uan­sett hvor kren­ket deres selv­fø­lel­se blir av å bli fra­syk­let i trafikken.

Under nor­ma­le tra­fikk­for­hold er det ikke vans­ke­lig å kjø­re for­bi syk­lis­ter på ordent­lig måte. Det kan hen­de man må ven­te noen sekun­der, kan­skje til og med et minutt eller to før anled­nin­gen byr seg til en ordent­lig og for­svar­lig forbi­kjø­ring. Tra­fikk­reg­le­ne sier at man om nød­ven­dig [skal] vike til høy­re og set­te ned far­ten eller stan­se”. Man­ge av kom­men­tar­felts­bi­lis­te­ne synes å ha et fil­ter som blok­ke­rer de to orde­ne “om nød­ven­dig”. At en bilist må hol­de seg bak en syk­list i kort tid, gjør det ikke nød­ven­dig å vike til høy­re eller stan­se. Det blir ikke mer nød­ven­dig at at bilis­ten er utål­mo­dig, og har et stort og opp­blåst ego som får ham til å tro at det vik­tigs­te i ver­den er at HAN kom­mer fram med en gang.

Hvis for­hol­de­ne skul­le være slik at det ikke er mulig å kjø­re for­bi på nor­malt vis og man har sam­let seg en lang hale av biler bak seg, så får man nok slip­pe dem fram. I prak­sis gjør syk­lis­ter det, stort sett ofte­re enn man er for­plik­tet til etter tra­fikk­reg­le­ne. Ingen syk­lis­ter liker å ha en utål­mo­dig bilist lig­gen­de på bak­hju­let. Det er bed­re å slip­pe bilis­ten for­bi så man blir kvitt ham. Men man kan godt ven­te til det byr seg en mulig­het i form at en buss­lom­me eller annen utvi­del­se av vei­en som gjør det lett å slip­pe tra­fik­ken forbi.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email