Forbikjøring av syklister

Temaet her er forbikjøring av syklister som befinner seg i vanlig kjørefelt, og som blir forbikjørt av motorkjøretøy. I prinsippet gjelder det samme også ved forbikjøring på sykkelvei og gang- og sykkelvei, og ved forbikjøring med sykkel. Hovedutfordringen er likevel bilister som kjører forbi syklister.

Først er det grunn til å minne om grunnregelen for trafikk i vegtrafikkloven § 3.

“Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.”

Denne gjelder for alle trafikkanter: Bilister, fotgjengere og selvfølgelig syklister.

Mer spesifikke bestemmelser om forbikjøring finner vi i trafikkreglene § 12.

I § 12 nr 1 finner vi hovedregelen om at forbikjøring skal skje til venstre, med visse unntak.

“1. Forbikjøring skal skje til venstre. Likevel skal følgende gjelde:”

Det regnes også som forbikjøring når man kjører forbi et kjøretøy som har stanset av trafikkmessig årsak, typisk ved kryssende vei, stopp på rødt lys, osv. Dette spørsmålet er blant de trafikkspørsmål som Høyesterett har tatt stilling til, i Rt 1982 s. 1124, hvor de sier:

“Hvorvidt den forankjørende bil ved forbikjøringen faktisk sto stille eller var i ferd med å stanse, har herredsretten ikke tatt klart standpunkt til. Spørsmålet er etter min mening også uten betydning for anvendelsen av trafikkreglenes § 15. Riktignok foreligger det som påpekt av domfelte to avgjørelser etter de tidligere trafikkregler som tillegger det betydning om den annen bil var i gang eller sto stille. Det fremgår imidlertid av Rt-1947-45 at Høyesterett la avgjørende vekt på ordlyden i de daværende trafikkregler. Den nåværende bestemmelse om forbikjøring har en annen ordlyd, idet det ikke lenger tales om «forbipassering av kjøende», men bestemmes at «forbikjøring av kjøretøy skal skje til venstre».”

SperrelinjeFør vi går videre er det grunn til å minne om at det er forbudt å krysse sperrelinje. I skiltforskriften står det om 1004 sperrelinje:

“Linjen skiller kjørefelt.
Det må ikke kjøres på eller over sperrelinje, eller til venstre for gul sperrelinje.”

Dette gjelder selvsagt også når man skal kjøre forbi syklister. I denne lille kavalkaden over forbikjøringer fra Morten How Lode ser vi mange bilister som krysser (dobbelt) sperrelinje for å kjøre forbi syklist. (At det er dobbelt sperrelinje har egentlig ikke noen betydning. Det er den linjen som er nærmest som gjelder. Én sperrelinje er nok til at det er forbudt å krysse den):

Et unntak vi som syklister kan merke oss, er det som står i § 12 nr 1 bokstav d:

“Kjørende i kjørefelt som er forbeholdt bestemte trafikanter, kan kjøre forbi til høyre for kjøretøy i annet felt.”

Det betyr at vi med den beste samvittighet i sykkelfelt kan sykle forbi den bilreligiøse prosesjonen i kjørefeltet. Eller om vi sykler i kollektivfelt, som syklister også kan bruke.

§ 12 nr 2 innledes med

“2. Før forbikjøring skal kjørende forvisse seg om at”,

som etterfølges av fire punkter som angir hva man skal forvisse seg om.

“a) vegen er fri for hinder på tilstrekkelig lang strekning framover”

Den som vil kjøre forbi, typisk bilisten, skal forvisse seg om at det er tilstrekkelig fri bane til å kjøre forbi. Det gjelder selvsagt også når man skal kjøre forbi syklister.

I Statens vegvesens håndbok nr 60 (Trafikkreglene med fortolkninger m.m.) skriver man bl.a. dette på s. 58 om hva man skal forvisse seg om for så vidt gjelder fri sikt:

“Den som vil foreta forbikjøring, må være oppmerksom på
gående både på venstre og høyre side av vegen. Gående på
høyre side betyr at forankjørende trekker over mot venstre.
Dette vil gjøre forbikjøring ulovlig.”

Det er fristende å si at man på tilsvarende måte må være oppmerksom på syklister, men det blir nok en annen vurdering. Skal man forbi en syklist, vil det være en forbikjøring av en kjørende. Det vil da være § 12 nr 2 bokstav d (se nedenfor) som da kommer til anvendelse. Den som ligger foran vil da ikke kunne begynne å kjøre forbi syklisten før den som har startet forbikjøringen bak har kommet forbi.

Bokstavene b og c har ikke like stor betydning ved forbikjøring av syklister.

“b)    den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring,
c)    ingen bakenforkjørende har begynt å kjøre forbi ham,”

Men likevel: Hvis vi har gitt tegn til å sykle forbi noen foran, det kan være en annen syklist, er det etter bokstav b ikke tillatt å kjøre forbi oss før vi har kommet forbi. Men det forutsetter at man har gitt tegn, og det er nok noe mange syklister synder mot litt for ofte. Bokstav c kan f.eks. få betydning der vi har begynt å sykle forbi en buss som har stanset på en holdeplass (eller et annet kjøretøy som har stanset), og en bil som har stanset bak bussen. Bilen har da ikke lov til å starte å kjøre forbi bussen før vi er forbi. Men jeg er vel ikke den eneste som har blitt presset lenger ut i veien av bilister som åpenbart mener det ikke er så nøye når det “bare” er en syklist.

Bokstav d er mer viktig:

“d) det åpenbart lar seg gjøre å komme inn i trafikkstrømmen igjen uten å forstyrre den”

Den som kjører forbi skal ikke bare ha tilstrekkelig plass til å komme forbi, men også til å komme inn i trafikkstrømmen. De som synes det er så ille at noen syklister velger å sykle to i bredden, bør tenke på at de kommer raskere forbi et par syklister som ligger ved siden av hverandre enn om flere ligger på en lang rekke. Dessuten er det ikke noe stort problem for fremkommelighet at man sykler to i bredden. Det som virkelig skaper fremkommelighetsproblemer er alle de som kjører med flere tomme bilseter i bredden.

§ 12 nr 3 er også viktig:

“3. Den som har kjørt forbi til venstre, skal svinge til høyre igjen når forbikjøringen er avsluttet uten å volde fare for eller hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte.”

I Håndboken står det dette på s 59 om dette:

“Det følger av grunnreglene i vegtrafikkloven § 3 at det skal
holdes trygg avstand i sideretningen til det kjøretøyet som
blir forbikjørt.

Ved forbikjøring av syklende er det viktig at denne får særlig
god plass. En sykkel lar seg ikke styre helt presist.
Dessuten vil luftpresset fra forbikjørende lett bringe sykkelen
ut av balanse. Halvannen meter bør normalt være minste
avstand. Kan den syklende ikke få trygg plass, må forbikjøringen
utsettes.”

WCRW_6903_DxO_rawDessverre er ikke kravet om 1,5 m avstand når man kjører forbi syklister gjort til en del av trafikkreglene. Dermed er ikke dette noe som kan håndheves direkte. Dette burde vært fastslått i trafikkreglene, og bilister burde blitt jevnlig minnet om dette ved skilting, som vi ser i mer siviliserte sykkelland.

1610889Det er neppe mange som sykler langs veien som ikke har opplevd bilister som kjører forbi med alt for liten avstand. Han som her kjører forbi Morten How Lode er bare et av alt for mange eksempler på bilister som kjører for nær, og dermed ulovlig. Skiltet til høyre er et skilt som Syklistenes landsforening arbeider for å få innført. Men skal det skje, må Vegdirektoratet og andre ansvarlige myndigheter begynne å ta syklister på alvor — så det er nok langt fram.

Vi kan i denne sammenhengen ta med vikepliktbestemmelsen i trafikkreglene § 7 nr 3.

3. Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder. Kjørende som vil svinge inn over fortau har vikeplikt for gående og syklende som ferdes på fortauet.”

Den litt for utbredte praksis blant bilister at man kjører forbi en syklist, for så å svinge til høyre foran syklisten, er brudd på vikeplikten og følgelig ulovlig. Et eksempel på dette er denne taxien som kjørte forbi for så å svinge til høyre rett foran meg, i krysset Kirkeveien x Ullevålsveien. WIMG_7881_DxOEt sykkelfelt er et kjørefelt. Når en bilist som skal svinge må krysse sykkelfelt, har bilisten vikeplikt for syklister i sykkelfeltet. Dette gjelder enten det er sykkelfelt på høyre side, eller midtstilt sykkelfelt. Dette følger av trafikkreglene § 8 nr 1:

“Kjørende som vil skifte kjørefelt, har vikeplikt for kjørende som befinner seg i det felt det skal kjøres inn i eller som først må krysses.”

cycletracksignimage Igjen mener jeg at dette er noe som bør skiltes. Det kan skje ved skilt med samme innhold som skiltet til høyre (men tilpasset norsk skiltstandard). Eller det kan være som skilt med trafikksikkerhetsinformasjon, som de skiltene som stadig minner bilister på at de skal bruke bilbeltet. Kanskje er det siste det beste. Da risikerer man ikke å bygge opp under en mulig misforståelse at bilistene bare har vikeplikt når det er skiltet.

I Oslo er vanlig praksis at sykkelfelt opphører lenge før kryssene, gjerne for å gi plass til et ekstra kjørefelt for biler.

WIMG_3056Dermed styrer man unna den vikepliktregelen som er nevnt ovenfor. Det er det sykkelfiendtlige Oslopolitiet som har påtvunget byens syklister disse sykkelfellene. Vi får bare håpe de snart mister skiltmyndigheten, slik at de mister den makten de i dag har til å sabotere gode sykkelløsninger.

Bildet øverst, fra Stenersgt i Oslo, kan gi inntrykk av at det er et sykkelfelt her. Det er det ikke. Det var et sykkelfelt. Det vi ser er restene etter det sykkefeltet som en gang var der. Men politiet mente det var viktigere med parkering og muligheter for å stanse når man skulle levere noe til Oslo spektrum. Så de (mis)brukte nok en gang sin skiltmyndighet til å få fjernet sykkelfeltet. Dessverre sier skilt­for­skrif­ten § 28 blant annet at politiet kan treffe vedtak om å sette opp eller ta ned bl.a. skilt nr. 521 “Sykkelfelt”. Politiet har ingen respekt for demokratiske beslutninger, og midbruker denne myndigheten til å overprøve demokratisk fattede vedtak. Slikt er selvsagt uakseptabelt. Slik arbeider politiet for en mindre trygg hovedstad — i alle fall for syklister.

Av Kommunerevisjonens rapport om hovedsykkelveinettet fra 14. juni 2011 fremgår det på s. 21 at politiet bl.a. ga denne forklaringen på hvorfor sykkelfeltet opphører i Ullevålsveien mot St Olavs gt:

“Videre vil det kunne opp­stå kon­flik­ter ved tra­fikk som ev. svin­ger til høyre og krys­ser syk­lis­tens kjøreretning.”

Det er ikke lett å skjønne hva politiet har tenkt her. Eller det er vel vanskelig å skjønne at de har tenkt i det hele tatt. Mente de at uten sykkelfelt kunne bilistene bare avskjære syklistene ved å svinge til høyre foran dem? Er problemet i politiets øyne at bilistene da må tvinges til å ta hensyn til syklister?

I dag er det klart at bilister har vikeplikt for syklister som skal rett fram når de skal svinge til høyre. Et sykkelfelt fra eller til ville ikke spille noen rolle for dette. Dessuten: I dette krysset er det ikke lov å svinge til høyre. Men vi vet jo at politiet ikke er så nøye med faktum når de uttaler seg om sykkel.

WIMG_1028DxOFor syklister gjelder at man på steder hvor sykkelfelt forsvinner for å gi plass til ekstra kjørefelt, da skal man svinge ut og legge seg midt i kjørefeltet slik at bilister ikke kommer forbi. Er det ikke plass til sykkelfelt er det heller ikke plass til å kjøre forbi en syklist uten å skifte kjørefelt. Da skal man ikke invitere bilister til å forsøke å presse seg forbi, ved å legge seg helt ute til høyre.

§ 12 nr 5 er en annen bestemmelse det ofte syndes mot. Denne lyder:

“5. Forbikjøring er forbudt like foran eller i vegkryss. Dette gjelder ikke”

Deretter angis fire situasjoner hvor dette ikke gjelder. Vi opplever ganske ofte biler som skal presse seg forbi f.eks. når man venter på grønt, eller idet lyset skifter til grønt. Det er ulovlig. Bilistene får holde seg bak gjennom krysset, og kjøre forbi etterpå om anledningen byr seg. Jeg har igjen hentet en av Morten How Lodes videoer, som viser en bilist som kjører forbi i et veikryss, umiddelbart foran det neste krysset (med trafikkøy og innsnevring foran kryss 2). Så dette er en dobbel ulovlig forbikjøring.

I denne videoen får vi to ulovlige forbikjøringer. Den første kjører forbi umiddelbart foran et kryss, den andre i en innsnevring. Jeg synes nok at Morten syklet litt taktisk uklokt i det siste. Ved slike innsnevringer hvor det er for liten plass til å komme forbi på ordentlig vis, bør man som syklist legge seg så langt ut i kjørefeltet at man effektivt sperrer bilen og det ikke er mulig å presse seg forbi.

24088389-do-not-overtake-cyclist-yellow-traffic-signPå min daglige sykkelrute inngår bl.a. å passere trikkeholdeplassene ved Slottsparken og Solli plass (her er gaten for tinden gravd opp, uten at jeg har klart å finne ut hvorfor). Mellom trikkeholdeplass og fortau er kjørefeltet flere steder så smalt at forbikjøring vil være helt uakseptabelt. Her legger jeg meg midt i kjørefeltet, slik at bilistene ikke har plass til å presse seg forbi. Det har hendt at noen tuter, men det bryr jeg meg ikke om.

Forbikjøring av sykkel forbudtPå slike steder burde det være forbudt å kjøre forbi syklister. Vi kunne hatt et skilt med innhold som er gjengitt i avsnittet over. Men i norsk skilttradisjon burde det vel heller sett ut som skiltet til høyre.

Ett av de angitte unntakene står i bokstav a:

“a) på kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen,”

Er det sykkelfelt kan vi kjøre forbi, og det betyr også at bilister kan kjøre forbi syklister som venter i sykkelfelt. Et det sykkelfelt og sykkelboks kan vi kjøre fram til sykkelboksen og stille oss i den. Bilistene må vente bak sykkelboksene. Her burde det være egne trafikklys for syklister som gir grønt lys noen sekunder før det gis generelt grønt lys, slik at man som syklist får et forsprang over krysset.

Trafikkregelen § 18 har særskilte regler for syklende . ) § 18 nr 1, står det:

“1. Syklende kan kjøre forbi til høyre for annet kjøretøy enn sykkel”

Vi kan altså sykle forbi bilister på deres høyre side, uavhengig av om det er sykkelfelt der eller ikke.

Så kommer vi til det som er mange bilisters sutteklut, trafikkreglene § 12 nr 4. Denne lyder:

“Når noen vil kjøre forbi til venstre, skal forankjørende holde så langt til høyre som mulig, og ikke øke farten. Når kjøretøyet beveger seg sakte eller tar stor plass, og vegen er uoversiktlig eller har motgående trafikk, skal føreren om nødvendig vike til høyre og sette ned farten eller stanse.”

Det pleier ikke ta lang tid i saker om syklister, før noen representanter for kommentariatets bunnfall i kommentarfeltene, kommer trekkende med denne, og påstår at syklister skal stanse for å slippe fram bilister. Hvilket selvsagt er tøv.

Men la oss starte med begynnelsen. At man skal holde så langt til høyre som mulig, betyr selvsagt ikke at man skal balansere helt ytterst på veikanten eller endog utenfor denne. Som syklist må man alltid sørge for å ha tilstrekkelig sikkerhetsmargin, også på sin høyre side. Så dette må forstås slik at man sykler der man vanligvis sykler. Sykler man om vinteren på vei som ikke er godt nok brøytet, holder man seg i høyre hjulspor. Man svinger ikke ut i snøen som har samlet seg til høyre, uansett utålmodige bilister. Her får vi bare slå oss til ro med at det ikke er mulig, eller i alle falle ikke forsvarlig å sykle lenger ute til høyre. De som vil forbi får skifte felt eller holde seg bak. Og kravet om at det skal være klar bane for å kjøre forbi og at den som kjører forbi skal holde forsvarlig avstand, gjelder selvfølgelig.

Man har ingen plikt til å vike til side og/eller stanse hver gang det kommer en utålmodig tulling som vil forbi. Vi venter ikke at folk i lastebiler, bobiler og andre litt saktegående kjøretøyer skal svinge til siden og stanse hver gang de blir tatt igjen av en bilist som gjerne vil kjøre litt fortere. Akkurat slik er det når man tar igjen syklister også.

Mange forbikjøringer er helt unødvendige. I rushtrafikken er sykkel ofte raskere enn bil. Men mange bilister tåler ikke å se en syklist foran seg, og skal på død og liv forbi — selv om det eneste de oppnår er å få et lite forsprang før de igjen må stanse når de tar igjen saktegående/stillestående kø, eller må stanse på rødt lys. Det er ikke noen grunn til å gjøre noe som helst for å slippe fram slike bilister, uansett hvor utålmodige de måtte være ut uansett hvor krenket deres selvfølelse blir av å bli frasyklet i trafikken.

Under normale trafikkforhold er det ikke vanskelig å kjøre forbi syklister på ordentlig måte. Det kan hende man må vente noen sekunder, kanskje til og med et minutt eller to før anledningen byr seg til en ordentlig og forsvarlig forbikjøring. Trafikkreglene sier at man om nødvendig [skal] vike til høyre og sette ned farten eller stanse”. Mange av kommentarfeltsbilistene synes å ha et filter som blokkerer de to ordene “om nødvendig”. At en bilist må holde seg bak en syklist i kort tid, gjør det ikke nødvendig å vike til høyre eller stanse. Det blir ikke mer nødvendig at at bilisten er utålmodig, og har et stort og oppblåst ego som får ham til å tro at det viktigste i verden er at HAN kommer fram med en gang.

Hvis forholdene skulle være slik at det ikke er mulig å kjøre forbi på normalt vis og man har samlet seg en lang hale av biler bak seg, så får man nok slippe dem fram. I praksis gjør syklister det, stort sett oftere enn man er forpliktet til etter trafikkreglene. Ingen syklister liker å ha en utålmodig bilist liggende på bakhjulet. Det er bedre å slippe bilisten forbi så man blir kvitt ham. Men man kan godt vente til det byr seg en mulighet i form at en busslomme eller annen utvidelse av veien som gjør det lett å slippe trafikken forbi.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.