Påkjørsel av syklist på Hønefoss

Ringe­ri­kets blad meld­te 25. april om at en syk­list, en 15 år gam­mel jen­te, var påkjørt av en bilist. Skjønt de meld­te ikke det. I media er sli­ke biler stort sett fører­løse. De meld­te at jen­ta var påkjørt av bil. Slik fjer­ner man per­sonen fra hen­del­sen og uan­svar­lig­gjør føre­ren. Men jeg reg­ner med at det var en fører i bilen, slik at hun ble påkjørt av en bilist.

Jeg skal ikke gjø­re noe for­søk på å for­de­le skyld. Som så alt for ofte har avi­sen bare en vel­dig upre­sis beskri­vel­se av hen­del­ses­for­lø­pet. Det er der­for ikke mulig å vite hva som skjed­de om vi base­rer oss på avis­om­ta­len. Man­ge jour­na­lis­ter gjør en slett jobb når de skri­ver om sli­ke hen­del­ser, og det har også den jour­na­lis­ten om skrev det­te gjort. Men siden jeg nett­opp skrev et inn­legg om syk­lis­ter og vike­plikt, er det fris­ten­de å se litt på den­ne hendelsen.

Vi får vite at syk­lis­ten syk­let nord­over på Hønengata, og at syk­lis­ten ble påkjørt da hun krys­set et fot­gjen­ger­felt ved Asbjørn­sens gate. Bilis­ten kjør­te også nord­over på den sam­me vei­en, i føl­ge avi­sa. Hol­der vi oss til Goog­le Stre­et View ser det slik ut på det­te stedet.

Hønengt HønefossAsbjørn­sens gt er den som tar til Høy­re før det hvi­te huset, og det er grunn til å tro at påkjør­se­len skjed­de i fot­gjen­ger­fel­tet like etter det­te krysset.

Som vi ser, er det syk­kel­felt på beg­ge sider av vei­en. Det er til og med ført gjen­nom krys­set, som man kan gjø­re når vei­en er for­kjørs­vei (som her). Skal man til venst­re kan syk­kel­felt være litt skum­le. I utgangs­punk­tet er det ikke til­latt å kjø­re for­bi like foran eller i vei­kryss. Men det er til­latt når de er to kjøre­felt og man befin­ner seg i hvert sitt kjøre­felt. Syk­kel­felt reg­nes i den­ne sam­men­heng som kjøre­felt, så det er til­latt å kjø­re for­bi syk­list i syk­kel­fel­tet, og vi kan syk­le for­bi biler som f.eks. står i kø i kjørefeltet.

Ved kjøre­felt­skif­te har man vike­plikt for tra­fikk i kjøre­felt kjø­rer inn i og i kjøre­felt man krys­ser. Det­te føl­ger av tra­fikk­reg­le­ne § 8 nr 1. Skif­ter man fra syk­kel­felt til kjøre­felt er det et slikt kjøre­felt­skif­te hvor man har vike­plikt. Selv om man gir tyde­lig tegn til at man vil skif­te felt, har man vike­plikt for tra­fikk i det fel­tet man vil inn i eller krysse.

Avi­sens beskri­vel­se er upre­sis. Kan­skje kan syk­lis­ten ha kom­met syk­len­de i syk­kel­fel­tet, og ha svingt til venst­re i eller ved fot­gjen­ger­fel­tet. Da vil­le hun i såfall hatt vike­plikt ved kjøre­felt­skif­tet. At det var et fot­gjen­ger­felt der, spil­ler i den sam­men­hen­gen ingen rolle.

Slik venstre­sving er en risi­ka­bel situa­sjon. Man må her, som all­tid, se seg godt for og for­vis­se seg om at det er klart før man skif­ter felt. Man må for­vis­se seg om at det ikke kom­mer noen bak­fra. Har man speil på syk­ke­len er det en god hjelp. Snur man seg bak­over for å se over venst­re skul­der, vil man nes­ten umer­ke­lig svin­ge til venst­re og ut i kjøre­fel­tet. Er man til­strek­ke­lig uhel­dig, kan det være nok til at man blir truf­fet at en pas­se­ren­de bil.

Skal man ta en venstre­sving et sted som det­te, må man skif­te kjøre­felt og leg­ge seg midt i eller kan­skje over mot venst­re side av  kjøre­fel­tet i god tid før man skal svin­ge. Og man må gi tegn om at man skal svin­ge. Den tren­te syk­list vil anta­ge­lig­vis vel­ge den­ne vari­an­ten. Kom­mer det en bil bak­fra, vil den ikke ha lov til å kjø­re for­bi, med mind­re man har lagt seg så langt til venst­re at det er plass til å kjø­re for­bi på høy­re side. Å føl­ge syk­kel­fel­tet fram til fot­gjen­ger­fel­tet og så svin­ge til venst­re der, er farlig.

En annen mulig­het er å gå av syk­ke­len ved fot­gjen­ger­fel­tet. Goog­le har klart å få med seg en syk­list som gjør akku­rat det, på sitt bilde.

Hønengt Hønefoss SyklistGår man av syk­ke­len og lei­er den over fot­gjen­ger­fel­tet, da er man gåen­de, og tra­fikk i vei­en har vike­plikt for gåen­de i fot­gjen­ger­felt. Det er også lov å syk­le over fot­gjen­ger­fel­tet. Noen bilis­ter påstår at det ikke er lov, men de tar feil. Det står klart i tra­fikk­reg­le­ne § 18 nr 3 førs­te punkt­um, som lyder:

Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gående”

Men vel­ger man å syk­le over gang­fel­tet, da er man kjø­ren­de og annen tra­fikk har ikke len­ger vikeplikt.

Vi vet ikke hva som har skjedd. Syk­lis­ten kan ha svingt til venst­re foran bilen, ikke ha sett seg godt nok for og kan­skje ikke gitt tyde­lig tegn. Hvis det­te har skjedd, kan nok bilis­ten ikke las­tes for ulykken.

Uan­sett: Vi får bare håpe at syk­lis­tens ska­der ikke er alvor­lig, og øns­ke hen­ne god bedring!

[SLF]

Print Friendly, PDF & Email