Nye bysykler — noen muligheter

Oslo har bedt om anbud på nye bysyk­ler. Nes­te år skal alle bysyk­ler skro­tes, kan vi lese. Man vil øke antal­let. Det er bra. Bysyk­le­ne er popu­læ­re. For oss som syk­ler dag­lig på egne syk­ler er de et nyt­tig sup­ple­ment når det av en eller annen grunn ikke pas­ser å ha med egen sykkel.

Jeg liker ikke kom­mu­nens fik­se idé om at rekla­me skal finan­siere alt mulig. Rekla­me er visu­ell for­søp­ling i byen. Mens man ellers prø­ver å føre kamp mot tag­ging, er mora­len her at man kan gjø­re hva man vil, så len­ge man beta­ler. Tra­fikk­hind­re på for­tau er åpen­bart greit når det pak­kes inn i nyta­le og kal­les “bymøb­ler”. Dess­uten må vi vel snart nå et met­nings­punkt for slik reklame?

Jeg synes også det er uhel­dig at man gjør sli­ke kon­trak­ter kort­sik­ti­ge, uten at det er angitt kon­kret hvor len­ge de skal vare. Det kan ikke være god sam­funns­øko­no­mi i at man må fore­ta bety­de­li­ge inves­te­rin­ger med kort tidshorisont.

Con­ti­nue read­ing Nye bysyk­ler — noen mulig­he­ter