Nye bysykler — noen muligheter

Oslo har bedt om anbud på nye bysyk­ler. Nes­te år skal alle bysyk­ler skro­tes, kan vi lese. Man vil øke antal­let. Det er bra. Bysyk­le­ne er popu­læ­re. For oss som syk­ler dag­lig på egne syk­ler er de et nyt­tig sup­ple­ment når det av en eller annen grunn ikke pas­ser å ha med egen sykkel.

Jeg liker ikke kom­mu­nens fik­se idé om at rekla­me skal finan­siere alt mulig. Rekla­me er visu­ell for­søp­ling i byen. Mens man ellers prø­ver å føre kamp mot tag­ging, er mora­len her at man kan gjø­re hva man vil, så len­ge man beta­ler. Tra­fikk­hind­re på for­tau er åpen­bart greit når det pak­kes inn i nyta­le og kal­les “bymøb­ler”. Dess­uten må vi vel snart nå et met­nings­punkt for slik reklame?

Jeg synes også det er uhel­dig at man gjør sli­ke kon­trak­ter kort­sik­ti­ge, uten at det er angitt kon­kret hvor len­ge de skal vare. Det kan ikke være god sam­funns­øko­no­mi i at man må fore­ta bety­de­li­ge inves­te­rin­ger med kort tidshorisont.

Man vil ha inno­va­ti­ve løs­nin­ger, blant annet har hun anty­det at det skal være mulig å for­hånds­be­stil­le en syk­kel. Det sis­te kan høres fris­ten­de ut, men jeg er skep­tisk så len­ge til­bu­det er gra­tis. Da kan det lett bli man­ge “kjekt å ha” bestil­lin­ger, og syk­ler som blir reser­vert og blok­kert, men som ikke blir benyt­tet. Skal man kun­ne for­hånds­re­ser­ve­re, må man ha tenkt gjen­nom hvor­dan man skal kun­ne hind­re dette.

At syk­le­ne også skal kun­ne bru­kes om vin­te­ren, er bra. Det foru­set­ter at de utsty­res med pigg­dekk om vin­te­ren. Kan­skje er det det­te som skal til for å få folk til å opp­da­ge at vin­ter­syk­ling er mye bed­re enn alle de som ikke har prøvd, tror.

De bysyk­le­ne jeg i prak­sis kjen­ner best, er V’lib i Paris. I Oslo bru­ker jeg stort sett egen syk­kel. I Paris er bysyk­le­ne ikke gra­tis. Et abon­ne­ment et år kos­ter van­lig­vis 29€ (ca 230 kr). Man kan få et slags pre­mi­um abon­ne­ment til 39€ (ca 310 kr) pr år. For ung­dom t.o.m 26 år og for enkel­te and­re grup­per kos­ter det 19€ (ca 150 kr) pr år. Som besø­ken­de kan man teg­ne et kort­tids­abon­ne­ment for en dag (1,70€) eller en uke (8€).

WIMG_5930_DxOSelv om man har abon­ne­ment er bru­ken ikke gra­tis. Den førs­te halv­ti­men (noen gan­ger 45 min) er gra­tis. Der­et­ter beta­ler man pr halv­time utover det­te, og pri­sen er pro­gres­siv. Behol­der man den sam­me syk­ke­len i man­ge timer, kan det bli gans­ke dyrt. Det sør­ger for å hol­de syk­le­ne i sirkulasjon.

Jeg har til gode å fin­ne bysyk­ler som vir­ke­lig er gode å syk­le på. Men slik må det vel bli når syk­le­ne skal lages for å tåle mye bruk av folk som ikke bryr seg så mye om syk­ke­len. Uan­sett synes jeg ikke syk­ler med et lite hjul foran er noen god idé, slik dagens bysyk­ler i Oslo er. Det må være mulig å fin­ne noen bed­re syk­ler enn disse.

Et gans­ke selv­sagt krav for en bysyk­kel­ord­ning for frem­ti­den er at man må kun­ne admi­ni­stre­re sitt abon­ne­ment via en app på en smart­te­le­fon — eller med et kort som nå. En app må også vise hvor det er syk­ler, og hvor det er ledig plass til å set­te fra seg sykler.

Går jeg til en annen fransk by, Montpel­li­er, har man en hel­het­lig løs­ning på kol­lek­tiv­trans­port. Hvis man kjø­per en peri­ode­bil­lett på offent­lig kom­mu­ni­ka­sjon, gjel­der den­ne for tog, buss og trikk, for bysyk­ler, for inn­farts­par­ke­ring og for avlåst syk­kel­par­ke­ring. Jeg liker at man får alt i en pak­ke. Har du først betalt peri­ode­bil­lett, så bør den også gjel­de for bysyk­ler. Det er ikke så mye spørs­mål om pen­ger, men at det er en prak­tisk ord­ning som gjør det enkelt for man­ge å ta i bruk bysyk­ler, uten noen form for eks­tra byrå­kra­ti. De som kan­skje kun­ne ten­ke seg å prø­ve en bysyk­kel, behø­ver ikke ten­ke på at de må bestil­le et nytt abonnement.

WIMG_5776_DxOI Paris er det enkelt for besø­ken­de å teg­ne abon­ne­ment for kort tid. Man kan gjø­re det på nett, eller man kan gjø­re det på bysyk­kel­sta­sjo­ne­ne og beta­le med kreditt­kort. Det kos­ter ikke mye, men man blir belas­tet med et depo­si­tum på 150€, slik at man ikke bare kan ta med en syk­kel og slen­ge den fra seg et eller annet sted. Men mulig­het for kort­tids­leie er visst noe av det man vil ha hos oss også.

Nå er ikke jeg besø­ken­de i Oslo, og som med­lem av Syk­lis­te­nes lands­for­ening er bysykkel­abon­ne­ment inklu­dert i med­lem­ska­pet. Mitt inn­trykk er like­vel at dagens bysyk­kel­ord­ning ikke er sær­lig godt til­rette­lagt for besø­ken­de. Et enkelt grep vil være å inklu­de­re bysyk­kel i Oslo Pass.

I Paris kan man vel­ge hvil­ken syk­kel man vil ha av de som er til­gjen­ge­li­ge. Da kan man ta en titt på dem, sjek­ke om de vir­ker vel­dig skrang­le­te, om det er luft i hju­le­ne, om brem­se­ne kjen­nes ut til å være i orden, osv. Med det sys­te­met vi har i Oslo må man bare ta den syk­ke­len man får, uan­sett hva slags til­stand den er i.

WIMG_4613_DxOI Paris er prak­sis at man snur setet bak­over hvis syk­ke­len tren­ger repa­ra­sjon. Da vet de som har ansvar for ved­li­ke­hold at det­te er en syk­kel de må ta med seg og sjek­ke. Og de som skal ha ut en syk­kel vet at de ikke skal vel­ge en syk­kel som har setet bak­over. Så len­ge vi ikke kan vel­ge hvil­ken syk­kel vi skal bru­ke, vil en slik enkel løs­ning ikke kun­ne fun­ge­re. Men det bør være et sys­tem for å vars­le at syk­ke­len tren­ger repa­ra­sjon. Det bør vars­le de som har ansvar for ved­li­ke­hold, og det bør blok­ke­re syk­ke­len slik at den ikke tas ut igjen før den er reparert.

På bysyk­kel­sta­sjo­ne­ne må det være enkelt å fin­ne ut hvor nær­mes­te sta­sjon som har syk­kel eller som har ledig plass, befin­ner seg.

I Montpel­li­er har de i alle fall på enkel­te bysyk­kel­sta­sjo­ner også syk­ler med barne­sete, samt syk­ler med til­hen­ger for trans­port av barn.

Med Oslos topo­gra­fi kun­ne det være en idé å ta i bruk en del elsyk­ler, med mulig­het til å vel­ge hva slags syk­kel man bør ha.

WIMG_6901_DxOBysyk­kel­sta­sjo­ne­ne bør lages slik at de også er nyt­tig for alle som syk­ler på egne syk­ler. En kom­pres­sor­pum­pe ved hver bysyk­kel­sta­sjon vil være en stor hjelp. I dag fin­nes det enkel­te sli­ke, gans­ke til­fel­dig plassert.

Vide­re bør det være lade­mu­lig­he­ter for el-syk­ler. I Oslo pop­per det sta­dig opp lade­sta­sjo­ner for el-biler hvor eli­bil­ster kan par­ke­re gra­tis og få gra­tis strøm, gjer­ne i det som er en del av det såkal­te hoved­syk­kel­vei­net­tet. Det vil­le vært fint om nytte­tra­fik­ken blir utslipps­fri. Men en el-bil tar like stor plass som and­re biler. En poli­tikk som opp­ford­rer og sti­mu­le­rer til bruk av pri­vat­bil til og i byen, er ikke bære­kraf­tig byut­vik­ling. Syk­kel, med eller uten hjelpe­mo­tor, er et langt bed­re bymiljøtiltak.

De lade­sta­sjo­ne­ne for el-bil som pop­per opp som padde­hat­ter i byen, er ikke reklame­fi­nan­siert. Der­for bør lade­sta­sjo­ner for elsyk­kel ved bysyk­kel­sta­tiv (og and­re ste­der) være noe som kom­mu­nen beta­ler. Og strøm­men må selv­sagt være gra­tis, slik den er for el-bilene.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email