Stenging av veier

Byrå­det, med bysty­rets til­slut­ning har ved­tatt å sten­ge Finn­marks­gt mel­lom Sofien­berggt og Sørligt/Økernveien. Jeg er til­hen­ger av til dels dras­tis­ke til­tak for å redu­se­re bil­tra­fik­ken i byen. Det bør være et poli­tisk mål å redu­se­re bil­tra­fik­ken, og man tren­ger kla­re mar­ke­rin­ger av at bruk av pri­vat­bil i byen er uøns­ket. Jeg er helt enig med Guri Mel­by at bilis­te­ne ikke skal stå øverst på noen prio­ri­te­rings­lis­te — slik de i prak­sis gjør så alt for ofte. Der­for liker jeg at byrå­det våger å utford­re så man­ge bilis­ter. At Carl I Hagen raser og mener det er gal­skap, er i seg selv et tegn på at man har gjort noe riktig.

At kjøre­for­bu­det ikke respek­te­res, er ingen stor over­ras­kel­se. Det er sik­kert man­ge av de som kjø­rer her, som kla­ger på syk­lis­ter og sier at de “ald­ri” føl­ger tra­fikk­reg­le­ne. Jeg syk­let en tur hit Kris­ti him­mel­farts­dag for å se på for­hol­de­ne. Det var en etter­mid­dag med gene­relt lite tra­fikk. Men det av et stort mang­fold av “bus­ser i rute” den­ne dagen. Det vir­ker dess­uten som om en del el-bilis­ter har pro­ble­mer med å for­stå at de ikke er fri­tatt for alle kjøre­for­bud. En el-motor er også en motor, og en el-bil er motor­kjøre­tøy. En vei som er stengt for motor­kjøre­tøy­er, med unn­tak for “Buss i rute”, even­tu­elt unn­tak for “Buss og taxi” er ikke et kol­lek­tiv­felt, og ikke til­latt for el-biler.

WIMG_0049_DxO Con­ti­nue read­ing Sten­ging av vei­er

I vini del Giro d’Italia 2014 — 21. etappe: Finale — Gemona del Friuli — Trieste

Giro_2014_NE21Årets avslut­ning kan min­ne om den typis­ke Tour de Fran­ce avslut­nin­gen: En flat etap­pe som avslut­tes med et antall run­der inne i byen, den­ne gang i Tries­te. Sam­men­lagt­stil­lin­gen vil i prak­sis være avgjort. Bare uhell vil kun­ne føre til end­rin­ger her. Kan­skje vil det fort­satt være kamp om poeng­trøy­en, det kom­mer an på hvil­ke spur­te­re som har kom­met seg over alle fjel­le­ne. Og det vil selv­føl­ge­lig være kamp om etappeseieren.

21. og sis­te etap­pe går fra Gemo­na del Fri­uli til Trieste.

G12_Template_plan_soprVi er fort­satt i områ­det Fri­uli-Vene­zia Giulia. Men nå skal vi hol­de oss i den øst­li­ge og mest inter­es­san­te delen av det­te områ­det. Vi star­ter litt nord for den klas­si­fi­ser­te vinen, men det tar ikke lang tid før vi kan fin­ne noe å drikke.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 21. etap­pe: Fina­le — Gemo­na del Fri­uli — Tries­te

I vini del Giro d’Italia 2014 — 20. etappe: Maniago — Monte Zoncolan

Giro_2014_NE20Så ble det som ven­tet: Et brudd med ufar­li­ge ryt­te­re fikk gå inn, med rundt 15 minut­ter på hoved­fel­tet, hvor de som har ambi­sjo­ner om sam­men­lagt­sei­er satt.

I dag skal ryt­ter­ne ut i bakke­tem­po. Det kun­ne være fris­ten­de å si at de skal ut på en liten him­mel­fart. Her kan det fort bli tids­for­skjel­ler, så mye kan end­re seg her. Jeg vet ikke nok om hvil­ke ryt­te­re som er ster­kest i den­ne spe­si­el­le disi­pli­nen, så jeg vil ikke spe­ku­le­re i hvem som er nær­mest til å vin­ne dette.

Vi har kom­met fram til  20. etap­pe og nest­sis­te etap­pe, som går fra Maniago til Mon­te Zon­co­lan. Mot slut­ten av et ritt som Giro d’I­ta­lia ang­rer jeg all­tid litt på at jeg hol­der meg to dager foran syk­lis­te­ne, som gjør at jeg i blog­gen ikke hen­ger med syk­lis­te­ne helt til mål. Jeg vil si at på den­ne etap­pen skal det hele avgjøres.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 20. etap­pe: Maniago — Mon­te Zon­co­lan

I vini del Giro d’Italia 2014 — 19. etappe: Bassano del Grappa — Cima Grappa (Crespano del Grappa) (ITT)

Giro_2014_NE19Så ble det som ven­tet dår­lig vær og dra­ma­tikk, og dess­uten en del rot på gårs­da­gens etap­pe. Det er ikke bra hvis feil­ak­ti­ge beskje­der får betydning.

Den etap­pen ryt­ter­ne skal ut på i dag, 17. etap­pe, er gans­ke flat. Den star­ter ca 650 moh, og mål er 4–500 meter lave­re. Så her går det mest ned­over. Det er tre fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­ger, men de byr nok ikke på noen utford­rin­ger. Kan­skje blir det en masse­spurt, men etap­pen er såpass kupert at et brudd uten far­li­ge kan­di­da­ter bør han en viss sjans til å gå inn. De som kjem­per om sam­men­lagt­sei­e­ren vil nok helst at det­te skal bli en slags resti­tu­sjons­etap­pe etter gårs­da­gen, og før det de har i ven­te. Jeg had­de egent­lig tenkt at det­te bur­de være en etap­pe som kun­ne pas­se for Edvald Boa­sson Hagen. Men nå som han er ute av rit­tet, er ikke det mer å ten­ke på. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 19. etap­pe: Bassa­no del Grap­pa — Cima Grap­pa (Cre­spa­no del Grap­pa) (ITT)

Bilkjøring i sykkelfelt — en oppfølging

Det kom­mer sta­dig fle­re obser­va­sjo­ner av bilis­ter som kjø­re i syk­kel­vei­en lags Frog­ner­stran­den. Som jeg tid­li­ge­re har skre­vet, påstår de gjer­ne at de har en eller annen dis­pen­sa­sjon. Noen har også møtt bilis­ter som har vist fram noe de påstår er en dis­pen­sja­sjon.

La oss star­te med det ele­men­tæ­re. Om skilt 522 gang og syk­kel­vei, står det i skilt­for­skrif­ten:

Skil­tet angir veg som er anlagt for gåen­de og syk­lende. Skil­tet angir dess­uten at tra­fikk­reg­le­nes bestem­mel­ser om bruk av slik veg gjelder.”

I tra­fikk­reg­lene § 4 nr 1 står det:

And­re kjø­rende enn syk­lende må ikke bru­ke syk­kel­veg eller sykkelfelt.”

Sagt på en annen måte: Det er ikke lov å kjø­re bil på syk­kel­vei. Biler har like lite å gjø­re på en syk­kel­vei som syk­ler på en motorvei.

Con­ti­nue read­ing Bil­kjø­ring i syk­kel­felt — en opp­føl­ging

I vini del Giro d’Italia 2014 — 18. etappe Belluno — Rif. Panarotta (Valsugana)

Giro_2014_NE18På hvile­da­gen har det ikke skjedd noe spen­nen­de som jeg har fått med med. Taylor Phin­ny har bruk­ket benet og mis­ter Tour de Fran­ce. Men han del­tar ikke i giro­en, så det er ikke akku­rat noen giro­ny­het. Nå bærer det inn i fjel­let igjen.

Ryt­ter­ne skal løs på førs­te mons­ter­etap­pe som blant annet skal ta dem over Pas­so del­la Stel­vio. Vi har også lagt bak oss en flat tap­pe, og har kom­met til nok en fjell­e­tap­pe. 18. etap­pe går fra Bell­uno til Rif. Pan­a­rot­ta (Val­su­ga­na).

Giro_2014_18Vi star­ter i Vene­to og skal igjen inn i Tren­ti­no — Alto Adi­ge. Men vi er stort sett så langt nord og høyt oppe i fjel­le­ne, så her blir det vans­ke­lig å fin­ne fin.

Etter start går etap­pen opp til Pas­so San Pelle­gri­no. Jeg for­bin­der San Pelle­grino med vann, ikke vin. Men til tross for nav­net, det er ikke her­fra mine­ral­van­net San Pelle­grino kom­mer. Det pro­du­se­res i San Pelle­gri­no Ter­me, ved Bergamo. Man bør all­tid drik­ke rike­lig med vann ved siden av vinen. Man sluk­ker tørs­ten med vann og drik­ker vin for sma­kens skyld. I utgangs­punk­tet synes det er menings­løst å drik­ke impor­tert vann i Nor­ge. Men San Pelle­gri­no, som er et natur­lig kull­syre­hol­dig mine­ral­vann med rela­tivt lite kull­syre, er blant de impor­ter­te mine­ral­vann det kan være verdt å kjøpe.

Når det ikke er vin å fin­ne i sli­ke områ­der, får vi gå ut etter øl. Men også her må jeg kon­sta­te­re at det er lite å hen­te — i alle fall har ikke jeg klart å fin­ne noen bryg­ge­ri­er det er verdt å skri­ve om i det­te området.

Mot mål kom­mer vi inn igjen i Tren­ti­no, men da får jeg bare vise til­ba­ke til det jeg skrev i går. Vinen har nok ikke end­ret seg stor siden det.

I vini del Giro d’Italia 2014

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

I vini del Giro d’Italia 2014 — 17. etappe: Sarnonico — Vittorio Veneto

Giro_2014_NE17Så ble det vel omtrent som ven­tet: Sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vok­tet på hver­and­re, og en som ikke repre­sen­ter­te noen trus­sel i sam­men­dra­get kun­ne gå for etappe­sei­er. I dag har ryt­ter­ne sin sis­te og sik­kert meget vel­kom­ne hviledag.

Vi har kom­met til 17. etap­pe går fra Sar­no­ni­co til Vitt­orio Vene­to. Det­te er årets nest­sis­te fla­te etap­pe. For sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vil det­te være en slags trans­port­etap­pe hvor man vil være opp­tatt av å vok­te på hver­and­re slik at ingen skal kun­ne ta noe tid på de and­re. For dis­se og lage­ne deres er det vik­tig å ha kref­ter igjen til de sis­te fjel­le­ne. Det kan være en mulig­het for sprin­te­re som har “over­levd” 16. etap­pe. Men det er en etap­pe som vir­ker såpass små­kupert at det også bør være mulig­he­ter for at et brudd skal kun­ne hol­de inn. Vi får igjen håpe at Edvald Boa­sson Hagen har dagen.

Sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne har nok lært fra 13. etap­pe i Tour de Fran­ce 2006 at de ikke må være alt for avslap­pet i for­hold til til­syne­la­ten­de ufal­ri­ge ryt­te­re i brudd. Da fikk Óscar Pereiro Sío og Jens Voigt omtrent 30 minut­ters for­sprang, Óscar Pereiro Sío over­tok den gule leder­trøy­en og end­te som en over­ras­ken­de vin­ner av Touren det året. Men de vil vel ikke være vel­dig opp­tatt av å kjø­re inn et brudd, så len­ge de ikke får alt for mye tid. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 17. etap­pe: Sar­no­ni­co — Vitt­orio Vene­to

I vini del Giro d’Italia 2014 — 16. etappe: Ponte di Legno — Val Martello/Martelltal

Giro_2014_NE16Jeg håpet på Edvald i går. Men som en inn­sen­der til Euro­sport skrev på en twit­ter­mel­ding: Når ham må være hjelpe­ryt­ter også når han er i brudd, hvor­dan skal han da kun­ne vin­ne noe?

Etter dagens etap­pe har ryt­ter­ne en vel­for­tjent hvile­dag. Men vi har alle­re­de lagt hvile­da­gen bak oss, og går løs på det som må kun­ne kal­les “hel­ve­tes­uka”, i alle fall for alle and­re enn utpre­ge­de klat­re­re. Vi har kom­met fram til 16. etap­pe, som går fra Pon­te di Legno til Val Martello/Martelltal. Her får vi Giro d’I­ta­lia på sitt ver­ste eller sitt bes­te, alt etter­som hvor­dan man ser det. Her skal syk­lis­te­ne vir­ke­lig få kjørt seg i har­de fjell, blant annet over klas­si­ke­ren Pas­sio del­lo Stel­vio.

T16_ValMartello_planNå skal vi inn i fjel­le­ne. Spen­nen­de syk­ling, men her er det ikke lett å fin­ne inter­es­sant vin.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 16. etap­pe: Pon­te di Legno — Val Martello/Martelltal

Sykkelskandalen i Bjørvika forverres. Gjør noe nå!

Fra en syk­lists syns­punkt er Bjør­vi­ka en plan­lagt skan­da­le, og nå ser den ut til å bli ver­re enn fryk­tet. I dag kan vi lese i Oslo­by: “Syk­lis­ter er uøns­ket i Oslos nye parade­gate”. Etter en beskri­vel­se av for­hol­de­ne, kan vi lese:

Det skal males opp syk­kel­felt på beg­ge sider av parade­ga­ten, men syk­lis­te­ne må ven­te enda en stund før for­hol­de­ne leg­ges til rette.”

Men det blir verre:

Tra­fik­ken i Dron­ning Eufe­mia har ikke satt seg ennå, bilis­te­ne har ikke lært seg det nye kjøre­møns­te­ret og opp­fø­rer seg ufor­ut­sig­bart. Der­med blir det såpass uover­sikt­lig at vi ikke øns­ker syk­lis­ter der, for­kla­rer Eystein Hans­sen i Sta­tens veg­ve­sen i en e‑post til Syk­lis­te­nes Lands­for­ening (SLF).

Hva slags tanke­gang er det­te, Eystein Hans­sen? Vi får jevn­lig høre fra Oslo­po­li­ti­ke­re at man i Oslo prio­ri­te­rer tra­fikk slik: Fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter, kol­lek­tiv­trans­port, vare­trans­port og så biler. Bjør­vi­ka er en klar illust­ra­sjon som viser: Dere lyver, dere lyver, dere lyver! Hvis dere vir­ke­lig mener det dere sier, da blir Dron­ning Eufe­mias gate øye­blik­ke­lig stengt for biler.

Con­ti­nue read­ing Syk­k­els­kan­da­len i Bjør­vi­ka for­ver­res. Gjør noe nå!

I vini del Giro d’Italia 2014 — 15. etappe: Valdengo — Plan di Montecampione

Gir0_2014_15xN1Jeg had­de ikke ven­tet at Rigo­ber­to Uran skul­le vin­ne tempo­etap­pen, lagt mind­re at han skul­le vin­ne med så mye at han kap­ret den rosa trøy­en fra Cadel Evans. Etap­pen de skal syk­le i dag ender nok enten med en masse­spurt eller med at et brudd kla­rer å hol­de til mål. Jeg tror ikke Rigo­ber­to Uran eller Cadel Evans kla­rer å ta noe tid på hver­and­re på den etap­pen. Etter det gjen­står det seks fjell­e­tap­per, og det blir nep­pe lett å ta tid fra Rigo­ber­to Uran der. Når han slo Cadel Evans på en van­lig tem­po, blir han nep­pe lett å slå i en bakke­tem­po når den kom­mer. Paris-Rou­baix kal­les for “hel­ve­te i nord”, men den beten­gel­sen kan også pas­se gans­ke godt på den avslut­ten­de delen av Giro d’Italia.

Vi har kom­met fram til 15. etap­pe, som går fra Val­den­go til Plan di Montecampione.

Giro_2014_1515. etap­pe star­ter omtrent der den 14. end­te, i Pie­mon­te. Men vi kom­mer raskt over i Lombardia.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 15. etap­pe: Val­den­go — Plan di Mon­tecam­pione