Politiet frikjenner bilist i ulykke og feilinformerer — igjen!

Utgangs­punk­tet den­ne gan­gen er en sak fra Lil­le­ham­mer, refe­rert i avi­sen Gud­brands­dø­len 30. april 2014, med overskrift

Kvinne til sykehus etter påkjørsel

med under­tit­tel:

Syk­list kjør­te inn i bil på Smestad.

Hen­del­ses­for­øpet beskri­ves slik:

En bil som ryg­get ut av en gara­sje i Simon Dar­res veg i Lil­le­ham­mer fikk brått en kvin­ne­lig syk­list i 50-åre­ne i siden man­dag ettermiddag.

- Ambu­lan­se og poli­ti ble sendt til ste­det. Kvin­nen had­de falt av syk­ke­len og kla­get over smer­ter i nak­ken, så hun ble kjørt til Lil­le­ham­mer syke­hus for en sjekk, for­tel­ler ope­ra­sjons­le­der Atle B. von Obst­fel­der ved Gud­brands­dal politidistrikt.”

Jeg er ikke lokalk­jent på Lil­le­ham­mer, men her ser vi  i alle fall hvor Simon Dar­res veg er, selv om jeg ikke vet hvor i gaten ulyk­ken skjedde.

Con­ti­nue read­ing Poli­ti­et fri­kjen­ner bilist i ulyk­ke og feil­in­for­me­rer — igjen!

Minneseminar for Jon Bing — bilder

Jon Bing vil­le ha fyllt 70 år  30. april 2014. Dess­ver­re døde Jon 14. janu­ar i år, så det ble en dag han ikke fikk opp­le­ve selv. Her er det jeg skrev etter Jons død. Det var plan­lagt et fest­skrift som skul­le over­rek­kes på semi­nar den­ne dagen. Det ble i ste­det et minne­skrift og semi­na­ret ble et minne­se­mi­nar. De som ikke alt har sik­ret seg boken, kan bestil­le den fra bingboken.net. Det er også laget en nett­side for å hed­re min­net om den­ne ekt­ra­or­niæ­re per­sonen, jonbing.net. Her er noen av mine bil­der fra minne­se­mi­na­ret for Jon Bing.

Minne­bo­ken er klar til avhen­ting før semi­nar­start.WIMG_7012_DxO Con­ti­nue read­ing Minne­se­mi­nar for Jon Bing — bil­der