Politiet frikjenner bilist i ulykke og feilinformerer — igjen!

Utgangs­punk­tet den­ne gan­gen er en sak fra Lil­le­ham­mer, refe­rert i avi­sen Gud­brands­dø­len 30. april 2014, med overskrift

Kvinne til sykehus etter påkjørsel

med under­tit­tel:

Syk­list kjør­te inn i bil på Smestad.

Hen­del­ses­for­øpet beskri­ves slik:

En bil som ryg­get ut av en gara­sje i Simon Dar­res veg i Lil­le­ham­mer fikk brått en kvin­ne­lig syk­list i 50-åre­ne i siden man­dag ettermiddag.

- Ambu­lan­se og poli­ti ble sendt til ste­det. Kvin­nen had­de falt av syk­ke­len og kla­get over smer­ter i nak­ken, så hun ble kjørt til Lil­le­ham­mer syke­hus for en sjekk, for­tel­ler ope­ra­sjons­le­der Atle B. von Obst­fel­der ved Gud­brands­dal politidistrikt.”

Jeg er ikke lokalk­jent på Lil­le­ham­mer, men her ser vi  i alle fall hvor Simon Dar­res veg er, selv om jeg ikke vet hvor i gaten ulyk­ken skjedde.

Den­ne ope­ra­sjons­le­der Atle B. von Obst­fel­der ved Gud­brands­dal politi­dis­trikt fort­set­ter slik, iføl­ge avisen:

Vi har snak­ket med vit­ner, og de for­tel­ler at syk­lis­ten kom rela­tivt fort ned­over vei­en. Det kom­mer til å bli opp­ret­tet sak, slik ruti­nen er når det er per­son­ska­de, men fører­kor­tet til sjå­fø­ren er ikke beslag­lagt. Man skal være akt­på­gi­ven­de når man kjø­rer bil, men i det­te til­fel­let anser vi det ikke for å være bil­fø­re­rens feil. ”

Det er en skan­da­le! Den­ne ope­ra­sjons­le­der Atle B. von Obst­fel­der bør nek­tes å utta­le seg offent­lig, tas ut av tje­nes­te og umid­del­bart sen­des på etter­ut­dan­ning, og set­tes til å flyt­te papir til det­te er gjen­nom­ført. Som alle syk­lis­ter vet: Poli­ti­et er ikke til å sto­le på, og jour­na­lis­ter evner ikke å stil­le kri­tis­ke spørs­mål til politiet.

Poli­ti­et gir sta­dig vekk feil­ak­tig infor­ma­sjon om ulyk­ker som involve­rer syk­lis­ter, fri­kjen­ner bilis­ten og leg­ger helt urett­mes­sig skyl­den på syk­lis­te­ne. I til­legg til at poli­ti­et føy­er spott til ska­de over­for den syk­list som har blitt ska­det som føl­ge av bilis­tens uakt­som­me opp­tre­den og opp­trer kren­ken­de over­for syk­lis­ten, bedri­ver de des­in­for­ma­sjon om tra­fikk­reg­ler, ved at de ikke rea­ge­rer slik de bur­de gjø­re og ikke gir pub­li­kum klar beskjed om hva som er aksep­ta­belt og hva som ikke er akseptabelt.

Poli­ti­et må set­te inn res­sur­ser til skade­be­grens­ning når de har dum­met seg ut som de har gjort her. Offent­lig bekla­gel­se og kor­ri­ge­ring av feil­in­for­ma­sjon er påkre­vet. De bør dess­uten bekla­ge over­for ska­de­lid­te den kren­kel­se de har utsatt hen­ne for, ved å utta­le seg offent­lig slik de har gjort. Men van­lig­vis er poli­ti­et så arro­gan­te og fei­ge at de bare vel­ger å for­hol­de seg tau­se — og det gjør de sik­kert den­ne gan­gen også.

Når poli­ti­et fri­kjen­ner bilis­ten som her, unn­la­ter de gjer­ne å rea­ge­re over­for bilis­ten som har opp­trådt uakt­somt. I prin­sip­pet er det dom­sto­le­ne som avgjør om noen skal fri­kjen­nes eller ikke, skjønt de her hel­ler ikke all­tid til å sto­le på, men dom­sto­le­ne prø­ver ikke det­te om ikke none (i prak­sis poli­ti­et) rei­ser sak.

Så til­ba­ke til den­ne kon­kre­te saken.

Det er ele­men­tært: Viten­ob­ser­va­sjo­ner om syk­lis­ters fart er noto­risk upå­li­te­li­ge. Det bur­de enhver politi­tje­neste­mann vite. Men ele­men­tær kunn­skap synes å bli for­trengt i hode­ne til politi­folk hvis den taler til syk­lis­ters for­del. Vi har hørt påstan­den om at syk­lis­ten kom i høy has­tig­het alt for man­ge gan­ger fra bilist­venn­li­ge og syk­kel­fiend­li­ge politifolk.

Ut fra Goog­le Stre­et veiw ser det ut til at farts­gren­sen i den­ne gaten er 30 km/t.

SimonDarresVeg_LillehammerDet er de sam­me farts­gren­ser som gjel­der for syk­lis­ter som for bilis­ter. Syk­let syk­lis­ten for­te­re enn 30 km/t? Jeg tvi­ler sterkt på det. 30 km/t på syk­kel er for de fles­te gans­ke fort. På gans­ke flat vei skal man være rela­tivt godt trent og ha en noen­lun­de rask syk­kel for i det hele tatt å kom­me opp i den­ne far­ten. Og uan­sett: Om noen kjø­rer litt for fort, enten det er med bil eller syk­kel, så fri­tar ikke det and­re for vikepliktregler.

Men der utta­lel­se­ne til  ope­ra­sjons­le­der Atle B. von Obst­fel­der vir­ke­lig står til kva­li­fi­sert stryk, og som gjør at han bør flyt­te papir til etter­ut­dan­ning er gjen­nom­ført, er den avslut­ten­de setningen:

Man skal være akt­på­gi­ven­de når man kjø­rer bil, men i det­te til­fel­let anser vi det ikke for å være bil­fø­re­rens feil.”

Den som skal være ope­ra­sjons­le­der i tra­fikk­sa­ker i poli­ti­et må for­ut­set­tes å ha ele­men­tær inn­sikt i de vik­tigs­te tra­fikk­reg­le­ne. Tra­fikk­reg­le­ne § 11 nr 1 er krystallklar:

§ 11.Rygging og vending
1. Den som ryg­ger eller ven­der, har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Er utsik­ten ikke til­strek­ke­lig, må det ikke fore­tas ryg­ging eller ven­ding uten at en annen pas­ser på eller fører ved selv­syn har for­vis­set seg om at det ikke kan opp­stå fare eller skade.”

Bilis­ten i den­ne ulyk­ken kom ryg­gen­de ut fra gara­sje. Det er i seg selv ufor­svar­lig, av den enk­le grunn at man ikke kan se krys­sen­de tra­fikk før man alle­re­de har ryg­get i alle fall 2/3 av bilen ut av gara­sjen — og da kan det være for sent. Det bur­de være ele­men­tært for enhver bilst: Man ryg­ger inn, og kjø­rer ut fra gara­sjer hvor man kom­mer rett ut i annen tra­fikk. Av sam­me grunn bør man ryg­ge inn på par­ke­rings­plas­ser og kjø­re ut, og gi blaf­fen i skilt som gir uttrykk for at eie­ren er mer bekym­ret for å få eksos­flek­ker på en vegg enn av sik­ker­het for annen trafikk.

Tra­fikk­reg­le­ne er helt kla­re: Bilis­ten skul­le i en sak som den­ne ha for­vis­set seg om at det ikke kun­ne opp­stå fare eller ska­de. Det er åpen­bart at bilis­ten ikke har gjort det i det­te til­fel­let. Ryg­ger man ut på tra­fik­kert vei er det hel­ler ikke til­strek­ke­lig at man for­vis­ser seg om at det ikke er noen på vei­en før man star­ter ryg­gin­gen, for innen man har ryg­get ut kan det ha kom­met noen man da ikke kun­ne se. Når bilis­ten har inn­ret­tet seg så klø­ne­te at han eller hun måt­te ryg­ge ut i vei­en, da skul­le en annen ha pas­set på at det var klart.

Mener den­ne ope­ra­sjons­le­der Atle B. von Obst­fel­der vir­ke­lig at det ikke er bilis­tens feil når den­ne ikke for­sik­rer seg om at det er trygt å ryg­ge ut, slik tra­fikk­reg­le­ne uttryk­ke­lig sier han skal gjø­re, og så bry­ter en sole­klar vike­plikt? Mener du det, da er du ikke kva­li­fi­sert for den job­ben du har, ope­ra­sjons­le­der Atle B. von Obst­fel­der, og bør sna­rest set­te til and­re opp­ga­ver hvor du ikke kan gjø­re slik ska­de som her.

Jeg har ikke helt over­sikt over ters­ke­len for fører­kort­be­slag. Men når en per­son opp­trer som i den­ne saken og for­år­sa­ker per­son­ska­de, da mener jeg det er gans­ke åpen­bart at fører­kor­tet bør beslag­leg­ges. Føre­ren bør også bøtlegges/tiltales for brudd på veg­tra­fikk­lo­ven § 3.

Det påhvi­ler i førs­te omgang politi­mes­ter Arne Ham­mers­mark å ta tak i pro­ble­met og ryd­de opp i egne rek­ker. Dess­ver­re er ikke Gud­brands­dal politi­dis­trikt ale­ne om å opp­tre slik, så det bør løf­tes opp til Politi­di­rek­to­ra­tet og/eller Jus­tis­de­par­te­men­tet. Det er full­sten­dig uak­sep­ta­belt at poli­ti­et opp­trer på den­ne måten. Kan­skje må man også se på utdan­nin­gen ved Politi­høg­sko­len, for å hind­re at frem­ti­di­ge politi­tje­neste­menn leg­ger seg til sli­ke hold­nin­ger som de involver­te her har gitt uttrykk for.

<edit> 14. mai 2014 fikk jeg føl­gen­de kom­men­tar på epost fra politi­over­be­tjent Jør­gen Berg ved Gud­brands­dal politi­dis­trikt. Et pro­blem med poli­ti­et er at de som regel ikke sva­rer, og da er dia­log umu­lig. Der­for set­ter jeg stor pris på å få svar den­ne gan­gen. Her er hans svar,  gjen­gitt med hans tillatelse:

Takk for en infor­ma­tiv og klar­gjø­ren­de mail om nevn­te trafikksak.

Det er selv­føl­ge­lig slik som du sier vel­dig kla­re reg­ler i Veg­tra­fikk­lo­ven som gir myke tra­fi­kan­ter et høy­ere vern enn and­re. Sam­ti­dig som bil­lis­ter, og spe­si­elt ved ryg­ging og vike­plikts­for­hold, gis et sær­skilt aktsomhetsansvar.

I den­ne anled­ning har jeg kon­fe­rert med ope­ra­sjons­le­der Atle Obst­fel­der, som for øvrig er en meget erfa­ren og dyk­tig kol­le­ga, om utta­lel­se­ne til media.

Opp­lys­nin­ge­ne gitt til media var i all hoved­sak at politi­pa­trul­jen på ste­det opp­ret­tet en rap­port om veg­tra­fikk­uhell hvor sjå­før av bilen har sta­tus som mis­tenkt. Det ble ikke vur­dert dit­hen  at grunn­la­get for fører­kort­be­slag var til­ste­de uti­fra den strak­set­ter­forsk­nin­gen som ble fore­tatt på ste­det av politipatruljen.

Politi­sa­ken vil nå gå den ordi­næ­re vei­en til etter­forsk­nings­av­de­lin­gen på Lil­le­ham­mer politi­sta­sjon og der­et­ter en påtale­mes­sig avgjø­rel­se hos politi­ju­rist. Der vil bl.a. grunn­la­get for even­tu­elt fører­kort­be­slag eller krav om inn­drag­ning av fører­kor­tet for en peri­ode vil bli gjen­stand for vur­de­ring. Even­tu­elt vil ret­ten som sis­te instans vur­de­re skyld og even­tu­ell inndragning.

Det er dess­ver­re slik at alt som står i media ikke nød­ven­dig­vis gir det hele og ful­le bil­det av en sak. Noen gan­ger gis til og med enkel­te saker en jour­na­lis­tisk vink­ling for å gjø­re en ting mer “salg­bar” eller “spen­nen­de”. Det­te er for­hold som lig­ger uten­for poli­ti­ets myn­dig­hets­om­rå­de og sty­res av redak­tø­rens “Vær varsom-plakat”.

Inn­spil­let ditt vil bli med vide­re for å gjø­re oss bedre.”</edit>

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email