Politiet frikjenner bilist i ulykke og feilinformerer — igjen!

Utgangspunktet denne gangen er en sak fra Lillehammer, referert i avisen Gudbrandsdølen 30. april 2014, med overskrift

Kvinne til sykehus etter påkjørsel

med undertittel:

Syklist kjørte inn i bil på Smestad.

Hendelsesforøpet beskrives slik:

“En bil som rygget ut av en garasje i Simon Darres veg i Lillehammer fikk brått en kvinnelig syklist i 50-årene i siden mandag ettermiddag.

– Ambulanse og politi ble sendt til stedet. Kvinnen hadde falt av sykkelen og klaget over smerter i nakken, så hun ble kjørt til Lillehammer sykehus for en sjekk, forteller operasjonsleder Atle B. von Obstfelder ved Gudbrandsdal politidistrikt.”

Jeg er ikke lokalkjent på Lillehammer, men her ser vi  i alle fall hvor Simon Darres veg er, selv om jeg ikke vet hvor i gaten ulykken skjedde.

[mappress mapid=”66″]

Denne operasjonsleder Atle B. von Obstfelder ved Gudbrandsdal politidistrikt fortsetter slik, ifølge avisen:

“Vi har snakket med vitner, og de forteller at syklisten kom relativt fort nedover veien. Det kommer til å bli opprettet sak, slik rutinen er når det er personskade, men førerkortet til sjåføren er ikke beslaglagt. Man skal være aktpågivende når man kjører bil, men i dette tilfellet anser vi det ikke for å være bilførerens feil. “

Det er en skandale! Denne operasjonsleder Atle B. von Obstfelder bør nektes å uttale seg offentlig, tas ut av tjeneste og umiddelbart sendes på etterutdanning, og settes til å flytte papir til dette er gjennomført. Som alle syklister vet: Politiet er ikke til å stole på, og journalister evner ikke å stille kritiske spørsmål til politiet.

Politiet gir stadig vekk feilaktig informasjon om ulykker som involverer syklister, frikjenner bilisten og legger helt urettmessig skylden på syklistene. I tillegg til at politiet føyer spott til skade overfor den syklist som har blitt skadet som følge av bilistens uaktsomme opptreden og opptrer krenkende overfor syklisten, bedriver de desinformasjon om trafikkregler, ved at de ikke reagerer slik de burde gjøre og ikke gir publikum klar beskjed om hva som er akseptabelt og hva som ikke er akseptabelt.

Politiet må sette inn ressurser til skadebegrensning når de har dummet seg ut som de har gjort her. Offentlig beklagelse og korrigering av feilinformasjon er påkrevet. De bør dessuten beklage overfor skadelidte den krenkelse de har utsatt henne for, ved å uttale seg offentlig slik de har gjort. Men vanligvis er politiet så arrogante og feige at de bare velger å forholde seg tause — og det gjør de sikkert denne gangen også.

Når politiet frikjenner bilisten som her, unnlater de gjerne å reagere overfor bilisten som har opptrådt uaktsomt. I prinsippet er det domstolene som avgjør om noen skal frikjennes eller ikke, skjønt de her heller ikke alltid til å stole på, men domstolene prøver ikke dette om ikke none (i praksis politiet) reiser sak.

Så tilbake til denne konkrete saken.

Det er elementært: Vitenobservasjoner om syklisters fart er notorisk upålitelige. Det burde enhver polititjenestemann vite. Men elementær kunnskap synes å bli fortrengt i hodene til politifolk hvis den taler til syklisters fordel. Vi har hørt påstanden om at syklisten kom i høy hastighet alt for mange ganger fra bilistvennlige og sykkelfiendlige politifolk.

Ut fra Google Street veiw ser det ut til at fartsgrensen i denne gaten er 30 km/t.

SimonDarresVeg_LillehammerDet er de samme fartsgrenser som gjelder for syklister som for bilister. Syklet syklisten fortere enn 30 km/t? Jeg tviler sterkt på det. 30 km/t på sykkel er for de fleste ganske fort. På ganske flat vei skal man være relativt godt trent og ha en noenlunde rask sykkel for i det hele tatt å komme opp i denne farten. Og uansett: Om noen kjører litt for fort, enten det er med bil eller sykkel, så fritar ikke det andre for vikepliktregler.

Men der uttalelsene til  operasjonsleder Atle B. von Obstfelder virkelig står til kvalifisert stryk, og som gjør at han bør flytte papir til etterutdanning er gjennomført, er den avsluttende setningen:

“Man skal være aktpågivende når man kjører bil, men i dette tilfellet anser vi det ikke for å være bilførerens feil.”

Den som skal være operasjonsleder i trafikksaker i politiet må forutsettes å ha elementær innsikt i de viktigste trafikkreglene. Trafikkreglene § 11 nr 1 er krystallklar:

Ҥ 11.Rygging og vending
1. Den som rygger eller vender, har vikeplikt for annen trafikant. Er utsikten ikke tilstrekkelig, må det ikke foretas rygging eller vending uten at en annen passer på eller fører ved selvsyn har forvisset seg om at det ikke kan oppstå fare eller skade.”

Bilisten i denne ulykken kom ryggende ut fra garasje. Det er i seg selv uforsvarlig, av den enkle grunn at man ikke kan se kryssende trafikk før man allerede har rygget i alle fall 2/3 av bilen ut av garasjen — og da kan det være for sent. Det burde være elementært for enhver bilst: Man rygger inn, og kjører ut fra garasjer hvor man kommer rett ut i annen trafikk. Av samme grunn bør man rygge inn på parkeringsplasser og kjøre ut, og gi blaffen i skilt som gir uttrykk for at eieren er mer bekymret for å få eksosflekker på en vegg enn av sikkerhet for annen trafikk.

Trafikkreglene er helt klare: Bilisten skulle i en sak som denne ha forvisset seg om at det ikke kunne oppstå fare eller skade. Det er åpenbart at bilisten ikke har gjort det i dette tilfellet. Rygger man ut på trafikkert vei er det heller ikke tilstrekkelig at man forvisser seg om at det ikke er noen på veien før man starter ryggingen, for innen man har rygget ut kan det ha kommet noen man da ikke kunne se. Når bilisten har innrettet seg så klønete at han eller hun måtte rygge ut i veien, da skulle en annen ha passet på at det var klart.

Mener denne operasjonsleder Atle B. von Obstfelder virkelig at det ikke er bilistens feil når denne ikke forsikrer seg om at det er trygt å rygge ut, slik trafikkreglene uttrykkelig sier han skal gjøre, og så bryter en soleklar vikeplikt? Mener du det, da er du ikke kvalifisert for den jobben du har, operasjonsleder Atle B. von Obstfelder, og bør snarest sette til andre oppgaver hvor du ikke kan gjøre slik skade som her.

Jeg har ikke helt oversikt over terskelen for førerkortbeslag. Men når en person opptrer som i denne saken og forårsaker personskade, da mener jeg det er ganske åpenbart at førerkortet bør beslaglegges. Føreren bør også bøtlegges/tiltales for brudd på vegtrafikkloven § 3.

Det påhviler i første omgang politimester Arne Hammersmark å ta tak i problemet og rydde opp i egne rekker. Dessverre er ikke Gudbrandsdal politidistrikt alene om å opptre slik, så det bør løftes opp til Politidirektoratet og/eller Justisdepartementet. Det er fullstendig uakseptabelt at politiet opptrer på denne måten. Kanskje må man også se på utdanningen ved Politihøgskolen, for å hindre at fremtidige polititjenestemenn legger seg til slike holdninger som de involverte her har gitt uttrykk for.

<edit> 14. mai 2014 fikk jeg følgende kommentar på epost fra politioverbetjent Jørgen Berg ved Gudbrandsdal politidistrikt. Et problem med politiet er at de som regel ikke svarer, og da er dialog umulig. Derfor setter jeg stor pris på å få svar denne gangen. Her er hans svar,  gjengitt med hans tillatelse:

“Takk for en informativ og klargjørende mail om nevnte trafikksak.

Det er selvfølgelig slik som du sier veldig klare regler i Vegtrafikkloven som gir myke trafikanter et høyere vern enn andre. Samtidig som billister, og spesielt ved rygging og vikepliktsforhold, gis et særskilt aktsomhetsansvar.

I denne anledning har jeg konferert med operasjonsleder Atle Obstfelder, som for øvrig er en meget erfaren og dyktig kollega, om uttalelsene til media.

Opplysningene gitt til media var i all hovedsak at politipatruljen på stedet opprettet en rapport om vegtrafikkuhell hvor sjåfør av bilen har status som mistenkt. Det ble ikke vurdert dithen  at grunnlaget for førerkortbeslag var tilstede utifra den straksetterforskningen som ble foretatt på stedet av politipatruljen.

Politisaken vil nå gå den ordinære veien til etterforskningsavdelingen på Lillehammer politistasjon og deretter en påtalemessig avgjørelse hos politijurist. Der vil bl.a. grunnlaget for eventuelt førerkortbeslag eller krav om inndragning av førerkortet for en periode vil bli gjenstand for vurdering. Eventuelt vil retten som siste instans vurdere skyld og eventuell inndragning.

Det er dessverre slik at alt som står i media ikke nødvendigvis gir det hele og fulle bildet av en sak. Noen ganger gis til og med enkelte saker en journalistisk vinkling for å gjøre en ting mer “salgbar” eller “spennende”. Dette er forhold som ligger utenfor politiets myndighetsområde og styres av redaktørens “Vær varsom-plakat”.

Innspillet ditt vil bli med videre for å gjøre oss bedre.”</edit>

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.