I vini del Giro d’Italia 2014 — 1. etappe: Rytterne flykter fra det synkende skipet

Giro d’I­ta­lia har i år lagt star­ten til Bel­fast i Nord-Irland. 1. etap­pe er en 21,7 km lang lag­tem­po som går inne i byen.

Jeg synes lag­tem­po er mor­somt. Når lag­tem­po er førs­te etap­pe, blir det kamp mel­lom lage­ne ikke bare om å vin­ne etap­pen, men også for å få de gje­ve trøy­ene dagen etter. Bes­te ryt­ter på bes­te lag star­ter and­re etap­pe med den rosa leder­trøy­en. Jeg hus­ker ikke rang­ord­ning mel­lom klatre­trøye og poeng­trøye, men det vil nok være noen fra vin­ner­la­get i lag­tem­po som bærer dis­se også. Den kan fort bli bety­de­li­ge tids­dif­fe­ran­ser på lag­tem­po, og det er ikke sik­kert at noen kla­rer å tet­te luke­ne fram til de med sta­tus­trøy­er før man kom­mer inn i etap­per som skil­ler mer mel­lom rytterne.

G12_Template_plan_sopr Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 1. etap­pe: Ryt­ter­ne flyk­ter fra det syn­ken­de ski­pet