I vini del Giro d’Italia 2014 — 2. etappe: There’s Whiskey in the Jar

2. etap­pe star­ter i Bel­fast, tar en run­de nord­over, for å ven­de til­ba­ke til  Bel­fast. Igjen star­ter de i Tita­nic Quar­ter. Etap­pen er gans­ke flat. Det er to fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­ger. Men de kom­mer nep­pe til å ska­pe noen avstan­der, så her blir det nok en massespurt.

G12_Template_plan_soprJeg har ikke klart å fin­ne man­ge inter­es­san­te bryg­ge­ri­er i den delen av Nord-Irland som de skal gjen­nom i dag. Men etap­pen snur til­ba­ke mot Bel­fast i byen Bush­mills, Her fin­ner vi Old Bush­mills Dis­tille­ry, en kjent pro­du­sent av irsk whiskey. Old Bush­mills Dis­tille­ry som hev­der å være ver­dens elds­te lisen­sier­te destil­le­ri. De ble lisen­siert i 1608, og jeg kjen­ner ikke til at noen har utford­ret deres sta­tus som det elds­te av sitt slag. Men det var destil­le­ri her før det ble lisen­siert. Det er doku­men­tert at det fan­tes destil­le­ri her i alle fall på slut­ten av 1400-tallet.

Det er lan­ging, alt­så mat­for­sy­ning til ryt­ter­ne omtrent i Bush­mills. Men jeg tvi­ler på at det er noe av den loka­le whiskey­en i de pose­ne ryt­ter­ne får.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 2. etap­pe: There’s Whiskey in the Jar