I vini del Giro d’Italia 2014 — 4. etappe: — Giovinazzo — Bari

Ryt­ter­ne er fort­satt i Irland. De skal i dag gå løs på tred­je etap­pe som tar dem inn i repub­lik­ken Irland til Dub­lin. Det var vel ingen stor over­ras­kel­se at lag­tem­po byr på dra­ma­tikk og gir tids­for­skjel­ler. Men det er synd når uhell skal få slik betyd­ning som det fikk for Gar­min Sharp. Det var hel­ler ingen stor over­ar­s­kel­se at Oreca Gree­nEd­ge vant, slik de gjor­de på lag­tem­po­en i Nice i Tour de Fran­ce 2013. Man skal ha trent på å få laget til å fun­ge­re som et lag­tempo­lag. Ikke alle lag prio­ri­te­rer det like mye.

At det ble et spurt­opp­gjør på and­re etap­pe var ingen over­ras­kel­se, ei hel­ler at Mar­cel Kit­tel vis­te seg som den ras­kes­te på opp­lø­pet. Også på dagens etap­pe kan det bli et spurt­opp­gjør, om ikke vin­den skul­le split­te fel­tet før de kom­mer så langt. Etter dagens etap­pe skal ryt­ter­ne ha sin førs­te hviledag.

Vi har lagt hvile­da­gen bak oss og har for­flyt­tet oss fra Irland til Ita­lia. Den fjer­de etap­pen går omtrent langs Ita­lias akhillessene.

G12_Template_plan_soprVi er i regio­nen Pug­lia. Det­te er det områ­det i Ita­lia hvor det pro­du­se­res mest vin. Vi er langt syd og det er varmt, noe som også pre­ger vinen.

Vi kom­mer gans­ke raskt inn i områ­det Cas­tel del Mon­te. Det er navn etter slot­tet Cas­tel del Mon­te, som ble byg­get av Fre­de­rik II i 1240. Det er et åtte­kan­tet slott, og reg­nes som det mest inter­es­san­te av slot­te­ne som Fre­de­rik II byg­get. Hva det egent­lig har vært brukt til, er uklart. Cas­tel del Monet står på UNESCOs World Her­ita­ge List.

castel_del_monteJeg er vel ikke helt ale­ne om å hus­ke en hjem­me­tap­pet bulk­vin som ble solgt under nav­net Cas­tel del Mon­te. Den har nå for­svun­net ut av lis­te­ne, og de er vel ikke noe stort savn. Jeg had­de ikke sav­net den, før jeg nå skul­le sjek­ke om den fort­satt fan­tes. Jeg kan ikke hus­ke at jeg had­de noe begrep om hvor i Ita­lia den vinen kom fra, den gan­gen det var en aktu­ell rødvin.

Det pro­du­se­res hvit, rosé og rødvin i Cas­tel del Mon­te. Hvit­vi­nen og rosé­vi­nen er tem­me­lig uin­ter­es­sant. Vi bør hol­de oss til rødvinen.

Det har i de sene­re åre­ne blitt laget gode end­rue­vi­ner på dru­en Uva di Troia, som i den loka­le dia­lek­ten gans­ke enkelt betyr drue fra Tro­ja. Men den kom­mer nok ikke fra Homérs Tro­ja i Hel­las, skjønt den byen lig­ger i dagens Tyr­kia. Dru­en har navn etter en lands­by som heter Troia i den nord-vest­li­ge delen av Pug­lia. Det blir hev­det at det var gre­ker­ne som i sin tid had­de dru­en med seg, og at den da skul­le kom­me fra det his­to­ris­ke Tro­ja. Legen­den vil ha det til at det var gres­ke Dio­me­des, som besei­ret Tro­ja, som grunn­la lands­byen Troia.

En del pro­du­sen­ter skal ha valgt å skif­te navn på dru­en til Nero de Troia, visst­nok inspi­rert av den suk­sess man har hatt på Sici­lia med viner laget på dru­en Nero d’A­vo­la.

WIMG_0096_DxOUva di Troia kan ha gans­ke kraf­ti­ge tan­ni­ner, som gjø­re at den ofte bru­kes i blan­din­ger med and­re dru­er. Den enes­te Cas­tel del Mon­te vinen på Vin­mono­po­let, Rupìcolo Cas­tel del Mon­te 2010, er laget med 70% Mon­te­pul­cia­no og 30% Uva de Troia. Den mest kjen­te vinen fra Cas­tel del Mon­te, Il Fal­cone fra pro­du­sen­ten Rivera har 70% Uva di Troia og 30% Mon­te­pul­cia­no. Rivera pro­du­se­rer også Puer Apu­lia, laget på 100% Uva di Troia. Den­ne omta­les som den bes­te vinen laget på den­ne druen.

Den ita­li­ens­ke ving­uid­en Gam­bero Ros­so Ita­lian Wines 2014 til­de­ler ett, to eller tre glass til de bes­te vine­ne, med tre glass som det bes­te. De har til­delt tre glass blant annet til en Cas­tel del Mon­te fra Tor­re­ven­to.

Uva-di_TroiaVin­mono­po­let har noen viner laget på 100% Uva di Troia, for de som vil kjen­ne hva den­ne dru­en kan gi. Det­te er:

Den dru­en som i alle fall jeg først og fremst for­bin­der med Pug­lia, er Pri­miti­vo. Pri­mitivo er den sam­me dru­en som i Cali­for­nia kal­les Zin­fan­del. Jeg har moret meg over at den dru­en som frem­står som Cali­for­nias stolt­het, i Ita­lia kal­les Pri­mitivo. Men det betyr ikke at dru­en er pri­mi­tiv, det betyr at det er en drue som mod­nes tid­lig, ofte så tid­lig som i august.

Kjerne­om­rå­det, i alle fall opp­rin­nel­ses­om­rå­det for Pri­miti­vo lig­ger litt syd-vest for dagens etap­pe, i områ­det Gio­ia del Col­le. I “Ita­li­ensk vin” skri­ver for­fat­ter­ne at man her har vært litt for opp­tatt av kvan­ti­tet og for lite opp­tatt av kva­li­tet. Men Gam­bero Ros­so Ita­lian Wines 2014 har til­delt tre glass til pri­mitivo­fi­ner fra pro­du­sen­te­ne Pol­va­ne­ra, Plan­ta­mu­ria og Chiaro­mon­te fra det­te området.

WIMG_0095Vi kan avslut­te med et par des­sert­vi­ner. Den førs­te er Mos­cato di Tra­ni, som er en søt hvit­vin laget på muscat-druer.

Til slutt en rød des­sert­vin, laget på dru­enWIMG_0109 Ale­a­tico di Pug­lia. Den­ne kan, som den enes­te vinen, pro­du­se­res i hele Pug­lia. Men det pro­du­se­res ikke mye av den. Etter at Gio­ia del Col­le og Salice Salen­tino har fått egne ale­a­ti­co­vi­ner innen­for sine klas­si­fi­se­rin­ger, har pro­duk­sjo­nen av Ale­a­tico di Pug­lia blitt for­svin­nende liten. Den jeg kjøp­te da jeg var i områ­det, var en fra Salice Salen­tino.  Cas­tel del Mon­tes San­ta Lucia skal være den bes­te ver­sjo­nen i føl­ge Ita­li­ensk vin. I Pasti­nis Elogio alla Len­tezza skal også være god, i føl­ge sam­me kil­de. Vin­mono­po­let had­de en slik vin fra Pug­lia sist jeg sjek­ket. Vårt valg ble en Can­dido fra Salice Salen­tino.

Igjen leg­ger jeg inn  litt rekla­me når vi er i det­te områ­det. Min søs­ter og svo­ger har et hus i den idyl­liske gam­le­byen i Mono­poli, ca en mil syd-øst for dagens mål­by. Når ikke de selv eller fami­lien er der, lei­er de det ut. Du kan fin­ne mer infor­ma­sjon om Mono­poli og huset på monopoli.no. Mer opp­lys­nin­ger om leie fin­ner du her.

I vini del Giro d’Italia 2014

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email