Sykkel er billig!

En av de man­ge menings­løse ankla­ge­ne som jevn­lig ret­tes mot syk­lis­ter er at man har så dyre syk­ler.  Et av de mer tåpe­li­ge eksemp­ler sto i Agder­pos­ten nylig med over­skrif­ten “Tril­ler man­ge mil­lio­ner på vei­en”.

Dess­ver­re er Agder­pos­ten en av avi­se­ne som har inn­ført håp­løse beta­lings­ord­nin­ger, så jeg får ikke opp artik­ke­len igjen. (Jeg har ikke noe imot at vi må beta­le. Men jeg leser en artik­kel i Agder­pos­ten og en rek­ke and­re aviser en gang i blant, og det er helt uak­tu­elt å teg­ne abon­ne­ment på alle de avi­se­ne som av og til har en artik­kel jeg er inter­es­sert i å lese — og som and­re hen­vi­ser til. Få på plass bru­ker­venn­li­ge løs­nin­ger, så kan jeg sik­kert beta­le et par kro­ner til Agder­pos­ten også.)

Agder­pos­ten har gjort den gans­ke menings­løse øvel­sen å bereg­ne pri­sen på de syk­le­ne del­ta­ker­ne bruk­te under rit­tet “Buk­ke­ne Bru­se”. Det de ikke har bereg­net, er f.eks. pri­sen på de bile­ne del­ta­ker­ne bruk­te for å kjø­re fram og til­ba­ke til Grim­stad. De som ytrer seg om at folk har dyre syk­ler, kjø­rer etter all sann­syn­lig­het bil selv — som vir­ke­lig er dyrt.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel er bil­lig!

I vini del Giro d’Italia 2014 — 5. etappe: Vanskelig å finne vin i fotbuen

Gir0_2014_05xSEDet var vel ikke noen stor over­ras­kel­se at Mar­cel Kit­tel tok hjem gårs­da­gens etap­pe også. Edvald Boa­sson Hagen kjør­te sterkt og vis­te god form, med fint opp­trekk og greit resul­tat etter å ha vært inn­blan­det i en velt. Vi får håpe at Lars Petter Nord­haug, for anled­nin­gen i rol­len som side­kom­men­ta­tor hos Euro­sport, får rett i at Edvald kom­mer til å vin­ne etap­per sene­re i Giroen.

Ryt­ter­ne har hvile­dag i dag, mens sir­ku­set for­flyt­ter seg til Ita­lia. Vi er alle­re­de i Ita­lia, og har kom­met fram til 5. etap­pe, som går langs fot­buen, fra Tran­to til Vig­gia­no. Etap­pen er klas­si­fi­sert som “medi­um moun­tain”. Det er ingen har­de­re stig­nin­ger enn 3. og 4. kate­go­ri. Men etap­pen slut­ter på top­pen av en 4. kate­go­ri­stig­ning, så det­te blir nok ikke et opp­gjør mel­lom spurterne.

Giro 2015 5 etappe Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 5. etap­pe: Vans­ke­lig å fin­ne vin i fot­buen