I vini del Giro d’Italia 2014 — 5. etappe: Vanskelig å finne vin i fotbuen

Gir0_2014_05xSEDet var vel ikke noen stor over­ras­kel­se at Mar­cel Kit­tel tok hjem gårs­da­gens etap­pe også. Edvald Boa­sson Hagen kjør­te sterkt og vis­te god form, med fint opp­trekk og greit resul­tat etter å ha vært inn­blan­det i en velt. Vi får håpe at Lars Petter Nord­haug, for anled­nin­gen i rol­len som side­kom­men­ta­tor hos Euro­sport, får rett i at Edvald kom­mer til å vin­ne etap­per sene­re i Giroen.

Ryt­ter­ne har hvile­dag i dag, mens sir­ku­set for­flyt­ter seg til Ita­lia. Vi er alle­re­de i Ita­lia, og har kom­met fram til 5. etap­pe, som går langs fot­buen, fra Tran­to til Vig­gia­no. Etap­pen er klas­si­fi­sert som “medi­um moun­tain”. Det er ingen har­de­re stig­nin­ger enn 3. og 4. kate­go­ri. Men etap­pen slut­ter på top­pen av en 4. kate­go­ri­stig­ning, så det­te blir nok ikke et opp­gjør mel­lom spurterne.

Giro 2015 5 etappeVi star­ter i Pug­lia, men vi beve­ger oss gans­ke raskt over til Basi­li­ca­ta. Star­ten er i Taran­to, et av de minst inter­es­san­te områ­de­ne i Pug­lia, sett i et vin­per­spek­tiv. Man får håpe at det står noe vin igjen fra for­ri­ge etappe.

Basi­li­ca­ta er ikke av de mest spen­nen­de vin­om­rå­de­ne i Ita­lia. Men også her skjer det for­bed­rin­ger. De viner som nev­nes kom­mer gjer­ne fra områ­det Vul­tu­re i det nord­re enden av Basi­li­ca­ta. Dit skal vi ikke i år, i alle fall skal ikke syklsi­te­ne dit. Det er dru­en Agli­a­ni­co som domi­ne­rer. De tre Basi­li­ca­ta-viner som fin­nes i Vin­mono­po­lets lis­ter kom­mer fra Vulture.

Den vik­tigs­te dru­en er Agli­a­ni­co. Det er drue som liker seg godt i områ­der med vul­kansk jord og kjø­li­ge net­ter. Det er en drue med høy syre og mar­ker­te tan­ni­ner. Den gir viner som kre­ver fat­lag­ring og som kan lag­res len­ge. Den kan gi meget gode viner, og det sies at Agli­a­ni­co kan side­stil­les med de to klas­sis­ke ita­li­ens­ke rødvins­dru­ene, San­giove­se og Neb­bio­lo.

1890142239I Gam­bero Ros­so Ita­lian Wines 2014 er fire viner fra Basa­li­cia­ta gitt tre glass. Det­te er viner fra Can­ti­ne del Nota­lo, Ele­na Fuc­ci, Pater­nos­ter og Ter­re deg­li Sve­vi.

Om de and­re DOC ‑områ­de­ne i Basi­li­ca­ta står det i Ita­li­ensk vin at dis­se fore­lø­pig ikke har gjort seg bemer­ket og at pro­duk­sjo­nen er beskje­den. Det må bli Agli­a­ni­co del Vul­tu­re til den­ne etap­pen, selv om vi da er i en annen del av pro­vin­sen enn der etap­pen går.

Det pro­du­se­res også mye IGT-klas­si­fi­sert vin i Basi­li­ca­ta, og det er bare et enes­te IGT-områ­de som omfat­ter hele Basi­li­ca­ta. Innen­for den­ne klas­si­fi­se­rin­gen er det stor varia­sjon og det bru­kes et stort antall drue­sor­ter. Jeg går ikke inn på detal­jer her.

Når vi sit­ter på lang avstand og ser på vin fra Ita­lia, så leter vi etter noen av høyde­punk­te­ne. Ikke all vin rei­ser godt, ver­ken fysisk eller men­talt. Vi har vel alle opp­levd at en ferie­vin som var him­melsk der og da, blir en stor skuf­fel­se om vi får tak i den sam­me vinen hjem­me. Det er i alle fall to lær­dom­mer å trek­ke av det­te. Det ene er at vi ikke skal lete etter de enk­le ferie­vi­ne­ne når ferien er over og vi er til­ba­ke i Nor­ge. Det annet er at vi kan leg­ge vinsnob­be­ri­et igjen hjem­me når vi er er i et vin­pro­du­se­ren­de område.

Når vi leter etter de bes­te vine­ne fra et områ­de, da leter vi ikke etter det som er typisk for områ­det. Res­tau­rant Mae­emo er ikke på noen måte typisk for nors­ke res­tau­ran­ter. Øl fra Nøg­ne Ø og and­re kom­pro­miss­løse entu­si­ast­bryg­ge­ri­er er ikke typis­ke for norsk ølpro­duk­sjon. Det typis­ke nors­ke ølet er en gans­ke kje­de­lig indu­stri­pils. Men at det ikke er et vel­dig spen­nen­de øl, betyr ikke at det ikke kan sma­ke godt med en kald pils.

Den enk­le loka­le vinen går utmer­ket til den loka­le maten. Er du på en enkel ita­li­ensk res­tau­rant, så spis den loka­le maten med lokal vin til, uten å bry deg om vink­las­si­fisei­rn­ger. Det sma­ker stort sett utmer­ket. Men få også med noen god­bi­ter om du først er der de lages.

I vini del Giro d’Italia 2014

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email