I vini del Giro d’Italia 2014 — 6. etappe: Sassano — Montecassino

Gir0_2014_06xSVI dag har Giro­en kom­met hjem, og ryt­ter­ne skal ut på sin førs­te etap­pe i Ita­lia. Vi lig­ger som van­lig et par dager foran rytterne.

6. etap­pe går fra Sas­sa­no til Mon­tecas­si­no. Vi er nå langs skinn­leg­gen, om vi hol­der oss til støvel/fotbildet av Italia.

Giro 2014 06Vi er nå i områ­det Cam­pa­nia. Jeg site­rer føl­gen­de fra inn­led­nin­gen til kapit­te­let om Cam­pa­nia i Ita­li­ensk vin:

Cam­pa­nia er sam­men med Sici­lia den p.t. mest spen­nen­de av de syd­ita­li­ens­ke regio­ne­ne. Siden begyn­nel­sen av 1990-åre­ne har det i Cam­pa­nia strøm­met på med glim­ren­de viner. Meget sym­pto­ma­tisk er regio­nen også den enes­te på det syd­ita­li­ens­ke fast­land som kan brys­te seg av DOCG-viner. På tross av de alle­re­de man­ge gode viner er pon­te­sia­let frem­de­les enormt.”

Nå kan man begyn­ne å lure på hvor­dan mafia­ens gift­dum­ping i områ­det her påvir­ket vinen. Vi bør vel ikke bli over­ras­ket om det en dag kom­mer mel­din­ger om at også vin­pro­duk­sjo­nen er ska­de­li­den­de. Men fore­lø­pig har jeg ikke hørt noe om det­te. Kan­skje vil vin­pro­duk­sjo­nen ha for­del av at den gode vinen dyr­kes oppe i skrå­nin­ge­ne, og at gif­ten dum­pes der det er enkelt å dum­pe den.

Vi star­ter syd i regio­nen. Det er ikke all­tid så lett å få de uli­ke kar­te­ne til å stem­me over­ens. Men star­ten er, så langt jeg kan se, i vin­om­rå­det Cas­tel San Loren­zo. Det­te beskri­ves i Ita­li­ensk vin som en øy litt inne i lan­det hvor det pro­du­se­res syv viner på “ikke-cam­pa­nis­ke” drue­sor­ter. Så mye mer enn det­te, vet jeg ikke om vine­ne herfra.

Her­fra set­ter vi kur­sen mot Saler­no, hvor vi er inn­om vin­om­rå­det Cos­ta d’Amal­fi. På vei­en vide­re snei­er vi inn­om Avel­li­no, som er et inter­es­sant områ­de. Vi er egent­lig ikke ordent­lig inn­om Avel­li­no i år. I områ­det lager man den utmer­ke­de hvit­vi­nen Fiano di Avel­li­no, som har navn på typisk ita­li­ensk vis: Drue + sted, alt­så vin laget på dru­en Fiano i Avel­li­no. I “Ita­li­ensk vin” sies den å være den bes­te hvit­vi­nen fra det syd­ita­li­ens­ke fast­land. Det er en hvit­vin som bør lig­ge et år eller to på flas­ke før den drikkes.

En annen utmer­ket hvit­vin er Greco di Tufo, alt­så en hvin laget på dru­en greco i Tufo. Det­te er en utme­ket matvin.

Ende­lig må vi ta med rødvi­nen Tau­ra­si. Taur­sai lages på dru­en Agli­a­ni­co, som vi var inn­om til 5. etap­pe. Det er en drue med høy syre og mar­ker­te tan­ni­ner, og det er en vin som kan og bør lag­res. Tau­ra­si omta­les til tider som “Syd-Ita­lias Barolo”. Vin­mono­po­let har har årgan­ger fra 2004 til 2009 i salg nå.

I nord fin­ner vi Caser­ta­pro­vin­sen, hvor man lager utmer­ke­de viner på Agli­a­ni­co, Falang­hi­na og Pri­miti­vo.

Dagens etap­pe ender i Lazio. Vin­mes­sig er ikke det den mest spen­nen­de regio­nen. Uan­sett kom­mer vi til­ba­ke til den i morgen.

<edit> Jeg tar med den­ne sup­ple­ren­de kom­men­ta­ren på Twit­ter fra Jo Bren­den:

Feu­di di San Gre­go­rio og Mast­ro­be­rardi­no er to sto­re, men gode pro­du­sen­ter i det­te områ­det. Må før el siden ta en tur “Isch­ia”.” </edit>

Benedictine_01_08Mål­gan­gen er i Mon­tecas­si­no. Her er det et stort klos­ter, etab­lert av St. Bene­dict. Det var her Bene­dic­ti­ner­or­de­ne­ne ble stif­tet. Da må vi også nev­ne urte­li­kø­ren D.O.M Béné­dic­ti­ne. Men den har lite med det­te ste­det å gjø­re. Den ble, i alle fall i den form den sel­ges i dag, laget av den frans­ke for­ret­nings­man­nen Alex­and­re Legrand fra Fécamp i Nor­man­die i Frank­ri­ke. Han hev­det å ha fun­net en gam­mel opp­skrift i en bok i fami­li­ens biblio­tek, som skul­le stam­me fra et bene­dic­ti­ner­klos­ter som var der før den frans­ke revo­lu­sjo­nen. Men han skal visst ha fun­net på opp­skrif­ten selv, sam­men med en lokal apoteker.

I vini del Giro d’Italia 2014

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email