Veiene i Bjørvika — en planleggingsskandale

Nei, jeg tenker ikke på bilistene som har stått en time eller så ekstra i kø. De var advart og burde ha holdt seg borte. Noe av problemet er at bilistene har fått alt for mye plass i Bjørvika. Man har brukt noen milliarder på tunnel til bilistene. Få dem ned i de sorte hullene, og la overflaten være forbeholdt folk.

Jeg har langt mer sympati med de som satt i busser som sto fast i trafikken. Kolllektivtrafikken er alt for lite pioritert i trafikken. Flere kollektivfelt, bilene ut av trikkeskinnene og el-bilene ut av kollektivfeltene!

Det som virkelig er en skandale er at man i 2014 kan finne på å bygge et helt nytt veianlegg på et sted hvor det er massevis av plass, uten å legge ordentlig til rette for syklister. Det er slik at man får håpe de som hadde det overordnede ansvaret for dette prosjektet har hatt ansvar for sitt siste prosjekt. Hoder som tenker så gammeldags er ubrukelige. De bør pensjoneres eller tas ut av virksomhet på annen måte, uansett fysisk alder.

Første gang jeg så på planene for Bjørvika konkluderte jeg med at man her planla en ny sykkelskandale. Det vi nå ser, viser at jeg hadde rett.

Jeg starter med å gå knapt tre år tilbake i tid. 28. august 2011 var det “åpen dag” i Bjørvika. Blant annet skulle Statens vegvesen informere om trafikkløsninger. Jeg gikk til Statens vegvesens brakke, hvor tre informasjonsmennesker skulle fortelle om veiløsningene. Jeg spurte hvordan sykkelløsningene ville bli. Ingen kunne si noe som helst om hva som var planlagt. Dette skrev jeg i min kommentar etter den dagen:

“Det sier mye om Veg­ve­se­net og dets prio­ri­te­rin­ger, og det som sies er ikke bra. Det er fort­satt et Sta­tens bil­veg­ve­sen. Syk­kel tas fort­satt ikke seriøst. Det bør være like selv­sagt med kon­krete pla­ner for syk­kel som for annen tra­fikk. Syk­kel­veier må plan­leg­ges som en inte­grert del av tra­fikk­løs­nin­gen som tas med helt fra start. Det kan ikke være noe man slen­ger på til slutt.”

Og jeg avsluttet med denne konklusjonen:

“Veg­ve­se­net har fort­satt langt igjen før de vir­ke­lig tar syk­kel på alvor. Alle deres pro­sjek­ter må føl­ges nøye. Vi kan ikke tro på at de selv fin­ner fram til gode sykkelløsninger.”

En av de som skulle informere fikk min epostadresse, og lovet at de skulle sende mer informasjon. Jeg hørte aldri noe mer. Et par måneder etterpå sendte jeg en forespørsel på epost. Den ble sendt både til hoved­adres­sen firmapost-ost@vegvesen.no og direkte til den som i følge Veg­ve­sen­tes nett­si­der er pro­sjekt­le­der for Bjør­vika ; svein.roed@vegvesen.no.  Jeg fikk aldri noe svar på det heller.

Syklistenes landsforening avd Oslo har hatt noen møter med Statens vegvesen om Bjørvika. Om jeg husker rett, sa de på det siste møtet i slutten av mars, at sykkelfelt skulle være på plass den dagen Dronning Eufemias gate skulle åpne i mai. Så skal det åpnes noe mer i juni. Rød asfalt kommer ikke før i 2015.

Det stusselige som man har klart å finne plass til for syklister i planene, men som man ikke evner å gjennomføre, er sykkelfelt med bredde på 1,5 meter! Dessuten avbrytes de hele tiden av bussholdeplasser. 1,5 meter — det er alt for smalt. Her burde det vært minst 2,5 meter, fysisk adskilt fra kjørefeltet og ført utenom bussholdeplasser. Det hadde ikke vært noe vanskelig om man hadde villet og tatt syklister på alvor. Men Bjørvika er nok et eksempel på at Statens vegvesen ikke tar syklister på alvor, og at de ikke vil, heller ikke der det er enkelt å få det til.

Hva ser vi: Ikke noe sykkelfelt var merket opp da gaten åpnet. Det er satt opp skilt, men de er stort sett pakket inn i plast. Hva har kortsluttet i hodene til de som har funnet på dette? Skal bilistene få tid til å venne seg til at det ikke er syklister i veien, før man merker opp sykkelfelt? Det er så dumt at det er tragisk. Selvsagt skal slikt være merket opp fra åpningsdagen. Det er bare å finne fram malingen og dra ut for å merke opp veien, Statens vegvesen. Det er ingen grunn til å vente til juni!

WIMG_0647_DxONoe av veimerkingen er direkte farlig, og er preget av at de som har tenkt den ut — i den grad man kan mistenke dem for å ha tenkt — utelukkende har tenkt på biler. I vestgående retning blir det plutselig to kjørefelt for trafikk som skal svinge opp Nylandsveien, som begge skjærer inn foran det sykkelfeltet som vi får tro kommer er. Har Statens vegvesen som mål å drepe flere syklister, når man kan lage slike trafikkfarlige løsninger? Når regner dere med å få første offer? Dette står til stryk. Gjør dette om umiddelbart! Selvsagt skal det være trygge løsninger for syklister i nye veier, det skal ikke lages dødsfeller!

WIMG_0658_DxOSlik beskriver Statens vegvesen Dronning Eurfmias gt i prosjektbeskrivelsen:

“Dronning Eufemias gate blir den nye hovedgaten gjennom Bjørvika; en 43,2 meter bred og 700 meter lang aveny som vil inneholde trikketrasé, kjørefelt, kollektivfelt og sykkelfelt i begge retninger samt to fortau. Sistnevnte blir 9,5 meter brede på nordsiden (solsiden) og 6,2 meter på sørsiden.”

43,2 meter bred! Man planlegger fortau på henholdsvis 9,5 og 6,2 meters bredde. Det er 15,7 meter fortau, og så klarer man bare å avsette til sammen tre meter til syklister? Det holder ikke. Det er pinlig og skammelig, og en hån mot Oslos syklister, Statens vegvesen!

I Områdeplan for Oslo S fra 2010  kan vi lese følgende på s. 77:

Kon­sept for gatestruktur

Deler av gate­net­tet i områ­det er gitt en utfor­ming på bilens pre­mis­ser. Omfor­ming av gatene­ til byga­terpå kol­lek­tiv­tra­fik­kens, syk­lis­te­nes og fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser anses som sen­tralt for å utvikle områ­det. Sær­lig er det vik­tig å bygge ned motor­vei­struk­tu­rene på Nylands­vei­e­n og å gi Bis­kop Gun­ne­rus’ gate, Schwei­gaards gate og Lakke­gata en utfor­ming som invi­te­rer til opp­hold, ferd­sel til­fots og på sykkel.”

Den gangen innså man at det ikke var behov for en motorveilignende vei mellom Tøyenparken og Operaen. Slik ser det ut i fine planer og festtaler. Når det kommer til praktisk politikk vinner bilen igjen. Det er ingen tilrettelegging for syklister i Nylandsveien, og man har fortatt prioritert en motorveilignende vei mellom Tøyenparken og Operaen. Det var visst viktig å opprettholde motorveistrukturen her likevel. Det er i seg selv en skandale i skandalen. Vi får trøste oss med at syklister har lov til å bruke kollektivfelt, og legge oss der!

WIMG_0657_DxO

I siviliserte land er planlegging for syklister en integrert del av slike prosjekter helt fra start. Slik har det ikke vært her. I Reguleringsplan for Bispevika Nord og Sør , Trafikale konsekvenser, får vi med klare ord at slik tenker man ikke i Oslo. Her står det på s. 30:

“Gang-og sykkeltrafikkstrømmene har liten betydning for utforming av gatenettet.Tradisjonelle fortau med fri gangbredde 2,5 –3 meter vil være tilstrekkelig kapasitetsmessigfor å avvikle gangtrafikken”

Sagt på en annen måte: Når man legger de grunnleggende planene tenkes det kun bil, bil, bil og bil. Syklister og fotgjengere bryr vi også ikke noe om. Resultatet av dette ser vi i Bjørvika. At syklister ikke er langt fremme i bevisstheten i Plan- og bygningsetaten, er ganske tydelig i deres informasjonsblad ByplanOslo. Det er ikke mye man ser til syklister eller planer for syklister der.

Veien gjennom Bjørvika er syklistenes E18. Det er skammelig at Statens vegvesen fortsatt ikke har fått på plass en sykkelvei fra Aker Brygge til Bjørvika, som på papiret har vært topprioritert i mange år. Og man fortsetter skandalen i Bjørvika.

Det er åpenbart at man gjennom Bjørvika skulle ha laget Oslos første sykkelekspressvei. Fysisk adskilt fra annen trafikk, og (minst) fem meter bred. Det er plass om man vil, men Statens vegvesen vil åpenbart ikke lage gode løsninger for syklister.

Det er dyrt og dumt å gjøre slik dere har gjort her, Statens vegvesen. Det dere har laget er ikke fremtidsrettet. Det blir mye dyrere å måtte bygge dette om senere, enn å lage det ordentlig fra start.

De som har ansvaret for dette prosjektet har ikke noe å feire. De bør bøye seg i skam over å ha skulset bort en god mulighet. De har laget  et skrikende eksempel på hvordan det ikke skal gjøre.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.