Veiene i Bjørvika — en planleggingsskandale

Nei, jeg ten­ker ikke på bilis­te­ne som har stått en time eller så eks­tra i kø. De var advart og bur­de ha holdt seg borte. Noe av pro­ble­met er at bilis­te­ne har fått alt for mye plass i Bjør­vi­ka. Man har brukt noen mil­li­ar­der på tun­nel til bilis­te­ne. Få dem ned i de sorte hul­le­ne, og la over­fla­ten være for­be­holdt folk.

Jeg har langt mer sym­pa­ti med de som satt i bus­ser som sto fast i tra­fik­ken. Koll­lek­tiv­tra­fik­ken er alt for lite pio­ri­tert i tra­fik­ken. Fle­re kol­lek­tiv­felt, bile­ne ut av trikke­skin­ne­ne og el-bile­ne ut av kollektivfeltene!

Det som vir­ke­lig er en skan­da­le er at man i 2014 kan fin­ne på å byg­ge et helt nytt vei­an­legg på et sted hvor det er masse­vis av plass, uten å leg­ge ordent­lig til ret­te for syk­lis­ter. Det er slik at man får håpe de som had­de det over­ord­ne­de ansva­ret for det­te pro­sjek­tet har hatt ansvar for sitt sis­te pro­sjekt. Hoder som ten­ker så gam­mel­dags er ubru­ke­li­ge. De bør pen­sjo­ne­res eller tas ut av virk­som­het på annen måte, uan­sett fysisk alder.

Førs­te gang jeg så på pla­ne­ne for Bjør­vi­ka kon­klu­der­te jeg med at man her plan­la en ny syk­k­els­kan­da­le. Det vi nå ser, viser at jeg had­de rett.

Jeg star­ter med å gå kna­pt tre år til­ba­ke i tid. 28. august 2011 var det “åpen dag” i Bjør­vi­ka. Blant annet skul­le Sta­tens veg­ve­sen infor­me­re om tra­fikk­løs­nin­ger. Jeg gikk til Sta­tens veg­ve­sens brak­ke, hvor tre infor­ma­sjons­men­nes­ker skul­le for­tel­le om vei­løs­nin­ge­ne. Jeg spur­te hvor­dan syk­kel­løs­nin­ge­ne vil­le bli. Ingen kun­ne si noe som helst om hva som var plan­lagt. Det­te skrev jeg i min kom­men­tar etter den dagen:

Det sier mye om Veg­ve­se­net og dets prio­ri­te­rin­ger, og det som sies er ikke bra. Det er fort­satt et Sta­tens bil­veg­ve­sen. Syk­kel tas fort­satt ikke seriøst. Det bør være like selv­sagt med kon­krete pla­ner for syk­kel som for annen tra­fikk. Syk­kel­veier må plan­leg­ges som en inte­grert del av tra­fikk­løs­nin­gen som tas med helt fra start. Det kan ikke være noe man slen­ger på til slutt.”

Og jeg avslut­tet med den­ne konklusjonen:

Veg­ve­se­net har fort­satt langt igjen før de vir­ke­lig tar syk­kel på alvor. Alle deres pro­sjek­ter må føl­ges nøye. Vi kan ikke tro på at de selv fin­ner fram til gode sykkelløsninger.”

En av de som skul­le infor­me­re fikk min epost­adres­se, og lovet at de skul­le sen­de mer infor­ma­sjon. Jeg hør­te ald­ri noe mer. Et par måne­der etter­på send­te jeg en fore­spør­sel på epost. Den ble sendt både til hoved­adres­sen firmapost-ost@vegvesen.no og direk­te til den som i føl­ge Veg­ve­sen­tes nett­si­der er pro­sjekt­le­der for Bjør­vika ; svein.roed@vegvesen.no.  Jeg fikk ald­ri noe svar på det heller.

Syk­lis­te­nes lands­for­ening avd Oslo har hatt noen møter med Sta­tens veg­ve­sen om Bjør­vi­ka. Om jeg hus­ker rett, sa de på det sis­te møtet i slut­ten av mars, at syk­kel­felt skul­le være på plass den dagen Dron­ning Eufe­mias gate skul­le åpne i mai. Så skal det åpnes noe mer i juni. Rød asfalt kom­mer ikke før i 2015.

Det stus­se­li­ge som man har klart å fin­ne plass til for syk­lis­ter i pla­ne­ne, men som man ikke evner å gjen­nom­føre, er syk­kel­felt med bred­de på 1,5 meter! Dess­uten avbry­tes de hele tiden av buss­holde­plas­ser. 1,5 meter — det er alt for smalt. Her bur­de det vært minst 2,5 meter, fysisk adskilt fra kjøre­fel­tet og ført uten­om buss­holde­plas­ser. Det had­de ikke vært noe vans­ke­lig om man had­de vil­let og tatt syk­lis­ter på alvor. Men Bjør­vi­ka er nok et eksem­pel på at Sta­tens veg­ve­sen ikke tar syk­lis­ter på alvor, og at de ikke vil, hel­ler ikke der det er enkelt å få det til.

Hva ser vi: Ikke noe syk­kel­felt var mer­ket opp da gaten åpnet. Det er satt opp skilt, men de er stort sett pak­ket inn i plast. Hva har kort­slut­tet i hode­ne til de som har fun­net på det­te? Skal bilis­te­ne få tid til å ven­ne seg til at det ikke er syk­lis­ter i vei­en, før man mer­ker opp syk­kel­felt? Det er så dumt at det er tra­gisk. Selv­sagt skal slikt være mer­ket opp fra åpnings­da­gen. Det er bare å fin­ne fram malin­gen og dra ut for å mer­ke opp vei­en, Sta­tens veg­ve­sen. Det er ingen grunn til å ven­te til juni!

WIMG_0647_DxONoe av vei­mer­kin­gen er direk­te far­lig, og er pre­get av at de som har tenkt den ut — i den grad man kan mis­ten­ke dem for å ha tenkt — ute­luk­ken­de har tenkt på biler. I vest­gå­en­de ret­ning blir det plut­se­lig to kjøre­felt for tra­fikk som skal svin­ge opp Nylands­vei­en, som beg­ge skjæ­rer inn foran det syk­kel­fel­tet som vi får tro kom­mer er. Har Sta­tens veg­ve­sen som mål å dre­pe fle­re syk­lis­ter, når man kan lage sli­ke tra­fikk­far­li­ge løs­nin­ger? Når reg­ner dere med å få førs­te offer? Det­te står til stryk. Gjør det­te om umid­del­bart! Selv­sagt skal det være tryg­ge løs­nin­ger for syk­lis­ter i nye vei­er, det skal ikke lages dødsfeller!

WIMG_0658_DxOSlik beskri­ver Sta­tens veg­ve­sen Dron­ning Eurf­mias gt i prosjektbeskrivelsen:

Dron­ning Eufe­mias gate blir den nye hoved­ga­ten gjen­nom Bjør­vi­ka; en 43,2 meter bred og 700 meter lang ave­ny som vil inne­hol­de trikke­tra­sé, kjøre­felt, kol­lek­tiv­felt og syk­kel­felt i beg­ge ret­nin­ger samt to for­tau. Sist­nevn­te blir 9,5 meter bre­de på nord­si­den (sol­si­den) og 6,2 meter på sørsiden.”

43,2 meter bred! Man plan­leg­ger for­tau på hen­holds­vis 9,5 og 6,2 meters bred­de. Det er 15,7 meter for­tau, og så kla­rer man bare å avset­te til sam­men tre meter til syk­lis­ter? Det hol­der ikke. Det er pin­lig og skam­me­lig, og en hån mot Oslos syk­lis­ter, Sta­tens vegvesen!

I Område­plan for Oslo S fra 2010  kan vi lese føl­gen­de på s. 77:

Kon­sept for gatestruktur

Deler av gate­net­tet i områ­det er gitt en utfor­ming på bilens pre­mis­ser. Omfor­ming av gatene­ til byga­terpå kol­lek­tiv­tra­fik­kens, syk­lis­te­nes og fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser anses som sen­tralt for å utvik­le områ­det. Sær­lig er det vik­tig å byg­ge ned motor­vei­struk­tu­rene på Nylands­vei­e­n og å gi Bis­kop Gun­ne­rus’ gate, Schwei­gaards gate og Lakke­gata en utfor­ming som invi­te­rer til opp­hold, ferd­sel til­fots og på sykkel.”

Den gan­gen inn­så man at det ikke var behov for en motor­vei­lig­nen­de vei mel­lom Tøyen­par­ken og Ope­ra­en. Slik ser det ut i fine pla­ner og fest­ta­ler. Når det kom­mer til prak­tisk poli­tikk vin­ner bilen igjen. Det er ingen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter i Nylands­vei­en, og man har for­tatt prio­ri­tert en motor­vei­lig­nen­de vei mel­lom Tøyen­par­ken og Ope­ra­en. Det var visst vik­tig å opp­rett­hol­de motor­vei­struk­tu­ren her like­vel. Det er i seg selv en skan­da­le i skan­da­len. Vi får trøs­te oss med at syk­lis­ter har lov til å bru­ke kol­lek­tiv­felt, og leg­ge oss der!

WIMG_0657_DxO

I sivi­li­ser­te land er plan­leg­ging for syk­lis­ter en inte­grert del av sli­ke pro­sjek­ter helt fra start. Slik har det ikke vært her. I Regu­le­rings­plan for Bispe­vi­ka Nord og Sør , Tra­fi­ka­le kon­se­kven­ser, får vi med kla­re ord at slik ten­ker man ikke i Oslo. Her står det på s. 30:

Gang-og syk­kel­tra­fikk­strøm­me­ne har liten betyd­ning for utfor­ming av gatenettet.Tradisjonelle for­tau med fri gang­bred­de 2,5 –3 meter vil være til­strek­ke­lig kapa­si­tets­mes­sig­for å avvik­le gangtrafikken”

Sagt på en annen måte: Når man leg­ger de grunn­leg­gen­de pla­ne­ne ten­kes det kun bil, bil, bil og bil. Syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re bryr vi også ikke noe om. Resul­ta­tet av det­te ser vi i Bjør­vi­ka. At syk­lis­ter ikke er langt frem­me i bevisst­he­ten i Plan- og byg­nings­eta­ten, er gans­ke tyde­lig i deres infor­ma­sjons­blad Bypla­nOslo. Det er ikke mye man ser til syk­lis­ter eller pla­ner for syk­lis­ter der.

Vei­en gjen­nom Bjør­vi­ka er syk­lis­te­nes E18. Det er skam­me­lig at Sta­tens veg­ve­sen fort­satt ikke har fått på plass en syk­kel­vei fra Aker Bryg­ge til Bjør­vi­ka, som på papi­ret har vært topprio­ri­tert i man­ge år. Og man fort­set­ter skan­da­len i Bjørvika.

Det er åpen­bart at man gjen­nom Bjør­vi­ka skul­le ha laget Oslos førs­te syk­kel­eks­press­vei. Fysisk adskilt fra annen tra­fikk, og (minst) fem meter bred. Det er plass om man vil, men Sta­tens veg­ve­sen vil åpen­bart ikke lage gode løs­nin­ger for syklister.

Det er dyrt og dumt å gjø­re slik dere har gjort her, Sta­tens veg­ve­sen. Det dere har laget er ikke frem­tids­ret­tet. Det blir mye dyre­re å måt­te byg­ge det­te om sene­re, enn å lage det ordent­lig fra start.

De som har ansva­ret for det­te pro­sjek­tet har ikke noe å fei­re. De bør bøye seg i skam over å ha skul­set bort en god mulig­het. De har laget  et skri­ken­de eksem­pel på hvor­dan det ikke skal gjøre.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email