I vini del Giro d’Italia 2014 — 8. etappe: Foligno — Montecopiolo

Giro_2014_08xSVEdvald Boa­sson Hagen lå godt an mot slut­ten i går. Men det holdt desver­re ikke helt til mål. Uan­sett: God inn­sats. I føl­ge procycyling.no mener Edvald Boa­sson Hagen at den etap­pen de skal syk­le i dag pas­ser ham vel så godt. Det er lov å håpe at han lyk­kes i dag.

Men vi skal fram til 8. etap­pe, som star­ter i Folig­no, der 7. etap­pe går i mål, og ender i Mon­te­co­piolo. Det blir den førs­te etap­pen hvor klat­rer­ne kan vise seg fram.

G12_Template_plan_soprUt fra et vin­mes­sig syns­punkt er jeg ikke vel­dig glad for hvor­dan man har lagt den­ne etap­pen. Den star­ter i Umbria og avslut­ter i Mar­che. Nå er ikke det så galt i seg selv. Men med den­ne og de nes­te etap­pe­ne har arran­gø­ren klart å leg­ge giro­en i en bue øst og nord for Tosca­na.  Det betyr at vi ikke er inn­om et av Ita­lias vik­tigs­te vin­om­rå­der den­ne gan­gen. Vi får håpe at de kom­pen­se­rer for det i 2015.

Vi star­ter i Monte­fal­co, som ble omtalt i går. Vi gjen­tar ikke noe om den. Kur­sen set­tes så mot Assi­si. Det­te er byen som tig­ger­mun­ken Frans kom fra. Men vi hol­der oss til vinen. I “Ita­li­ensk vin” frem­he­ves pro­du­sen­ten Spor­to­let­ti, som blant annet lager en ros­so av San­giove­se og Mer­lot.

Syk­lis­te­ne fort­set­ter inn i Mar­che. Men etap­pen hol­der seg oppe i Appen­ni­ne­ne. Her møter ryt­ter­ne første­ka­te­gori­fjell for førs­te gang. Men som vi skal mer­ke mer i sene­re etap­per: Det er vans­ke­li­ge å fin­ne inter­es­sant i vin i fjellene.

Det­te er etap­pen som skal syk­les på 17. mai, og da kan vi se oss om etter en 17.-maivin, litt uav­hen­gig av hvor syk­lis­te­ne befin­ner seg. Ita­lia har fle­re bob­ler å by på enn Proseco. Vi tar en avstik­ker til Lom­bar­dia, og hen­ter en flas­ke Fran­ciacor­ta, som er Ita­lias bes­te mus­se­ren­de vin.

I vini del Giro d’Italia 2014

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email