Agderposten — en sykkelfiendtlig tulleavis

For ikke len­ge siden had­de Agder­pos­ten et sær­de­les tåpe­lig opp­slag om hvor dyre syk­ler folk har. I dag bekref­ter Agder­pos­ten at de er en tulle­avis som er opp­tatt av bil og mot syk­lis­ter. Eller kan­skje bekref­ter de bare at de har dår­li­ge jour­na­lis­ter. Eller kan­skje bekref­ter de at de er en syk­kel­fiendt­lig tulle­avis OG at de har dår­li­ge journalister.

De omta­ler en kol­li­sjon mel­lom en bilist og to syk­lis­ter (de skri­ver bil, slik jour­na­lis­ter plei­er å gjø­re. Men jeg reg­ner med at det var en fører i den bilen. Ved å fjer­ne bilis­ten fra hen­del­sen, fjer­ne de også ansva­ret fra bilis­ten. Språk er makt!). Slik inn­le­der de omtalen:

Mel­din­gen gikk ut på at to syk­lis­ter ble lig­gen­de i vei­ba­nen, etter kol­li­sjo­nen og at hen­del­sen skjed­de på Ris­ør­vei­en i krys­set ved avkjø­rin­gen mot Åmland.”

Con­ti­nue read­ing Agder­pos­ten — en syk­kel­fiendt­lig tulle­avis

I vini del Giro d’Italia 2014 — 9. etappe: Lugo — Sestola

Gir0_2014_09xN1Syk­kel er en risiko­sport. Velt er en del av gamet. Men jeg liker ikke sli­ke sce­ner vi fikk se i går, hvor ryt­te­re ble ska­det og måt­te bry­te. Noen gan­ger er man hel­dig og slip­per unne velt, and­re gan­ger slip­per man å bli inn­blan­det, men blir hind­ret bak kao­set som opp­står. Men å plas­se­re seg rik­tig er en del av det hele. Cadel Evans had­de klo­ke­lig plas­sert seg foran i fel­tet, og ble der­med ikke hind­ret av velt len­ger bak — og tok ver­di­full tid på sine sammenlagtkonkurrenter.

Vi skal fram til 9. etap­pe, som star­ter i Lugo og ender i Sestola.

T09_Sestola_plan_printVi er nå i Eimi­la-Romag­na. Det  er en del av Po-slet­ten, og et av Ita­lias bes­te og vik­tigs­te land­bruks­om­rå­der. Den bes­te vinen pro­du­se­res i kar­rig jord og litt vans­ke­li­ge kli­ma­tis­ke for­hold. I gode lan­bruks­om­rå­der blir det gjer­ne stort volum, men ikke sto­re viner. Dess­uten bru­ke gjer­ne den gode jor­den til å dyr­ke annet enn vin. Vin­pro­duk­sjo­nen i områ­det har vært pre­get av at man har vært mer opp­tatt av kvan­ti­tet enn av kvalitet.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 9. etap­pe: Lugo — Sesto­la