Agderposten — en sykkelfiendtlig tulleavis

For ikke len­ge siden had­de Agder­pos­ten et sær­de­les tåpe­lig opp­slag om hvor dyre syk­ler folk har. I dag bekref­ter Agder­pos­ten at de er en tulle­avis som er opp­tatt av bil og mot syk­lis­ter. Eller kan­skje bekref­ter de bare at de har dår­li­ge jour­na­lis­ter. Eller kan­skje bekref­ter de at de er en syk­kel­fiendt­lig tulle­avis OG at de har dår­li­ge journalister.

De omta­ler en kol­li­sjon mel­lom en bilist og to syk­lis­ter (de skri­ver bil, slik jour­na­lis­ter plei­er å gjø­re. Men jeg reg­ner med at det var en fører i den bilen. Ved å fjer­ne bilis­ten fra hen­del­sen, fjer­ne de også ansva­ret fra bilis­ten. Språk er makt!). Slik inn­le­der de omtalen:

Mel­din­gen gikk ut på at to syk­lis­ter ble lig­gen­de i vei­ba­nen, etter kol­li­sjo­nen og at hen­del­sen skjed­de på Ris­ør­vei­en i krys­set ved avkjø­rin­gen mot Åmland.”

Den loka­le avi­sen kla­rer visst ikke engang å angi ste­det rik­tig. Iføl­ge kar­te­ne heter vei­en Krags gt, ikke Ris­ør­vei­en, hvil­ket gjor­de det litt vans­ke­lig å loka­li­se­re hendelsen.

Men det er i den fort­sat­te beskri­vel­sen at det­te går vir­ke­lig galt. Agder­pos­ten skriver:

Bilen sto stil­le i krys­set da hen­del­sen inn­traff. Det kom en gjeng syk­lis­ter i full fart ned­over i krys­sen­de gate. Bilen brå­stop­pet, sier poli­ti på ste­det Vegard Peder­sen til Agder­pos­tens fotograf.

Han for­kla­rer at bilen, som kom kjø­ren­de ut fra Åmland-avkjø­rin­gen mot Vidde­fjell og skul­le ut på Ris­ør­vei­en, ble møtt av en gjeng syk­lis­ter som kom ned­over på Ris­ør­vei­en — i full fart. Den ene kjør­te inn i bilen, mens den and­re gjor­de en unna­ma­nø­ver og datt rett i asfal­ten. Han som traff asfal­ten er har­dets ska­det og frak­tet bort i luft­am­bu­lan­se, mens den and­re er tatt med i ambu­lan­se. Beg­ge frak­tes til Arendal.”

Nei, Agder­pos­ten. Syk­lis­te­ne kom ikke ned krys­sen­de gate. Syk­lis­te­ne kom på en vei med for­kjørs­rett. Men jour­na­lis­ter i Agder­pos­ten vet kan­skje ikke hva det betyr? Det betyr at bilis­ten had­de vike­plikt, og den vike­plik­ten gjel­der selv­sagt også over­for syk­lis­ter. Hol­der vi oss til Goog­le Stre­et View, ser det slik ut der bilis­ten kjør­te inn på veien:

Sykkelulykk_RisørVikeplikt_risørDen røde tre­kan­ten på stol­pen til høy­re for vei­en er ikke bare til pynt. Det­te kal­les et tra­fikk­skilt, og når tre­kan­ten har spis­sen ned, da betyr det vike­plikt. Og det betyr vike­plikt for all tra­fikk på den vei­en man kom­mer inn på. Men slikt er kan­skje litt vans­ke­lig å for­stå for jour­na­lis­ter i Agder­pos­ten? Til­syne­la­ten­de også for poli­ti­et, hvis poli­ti­ets utta­lel­ser er noen­lun­de kor­rekt gjen­gitt. Men at poli­ti­et hel­ler ikke behers­ker tra­fikk­reg­le­ne, er hel­ler ikke noe nytt.

Å omta­le for­kjørs­vei­en som “krys­sen­de gate” er i bes­te fall misvisende.

ble møtt av en gjeng syk­lis­ter i full fart ned­over” — hva for slags tul­le­te og het­sen­de påstand er det­te, Agder­pos­ten? De syk­let på en for­kjørs­vei med farts­gren­se 70 km/t. Full fart? Hva mener dere? Over 70 km/t? Bilis­ten ble ikke møtt av dem. Han kjør­te ut på en for­kjørs­vei foran dem.

Det er ikke så ofte jeg frem­he­ver Dag­bla­det på en posi­tiv måte. Men de kla­rer i alle fall å få fram det vesent­li­ge her:

” Iføl­ge vit­ner skal per­son­bi­len ha brutt vike­plik­ten. Syk­lis­ten som var først i føl­get har for­klart at han sving­te unna, mens de to skad­de kom like bak ham. Enten kjør­te de inn i bilen, eller svingt unna bilen og pådratt seg ska­der på den måten, sier Storaker.

Poli­ti­et har beslag­lagt fører­kor­tet til føre­ren av per­son­bi­len.

Hel­ler ikke at fører­kor­tet ble beslag­lagt, slik det bør bli i en situa­sjon som den­ne, har Agder­pos­ten klart å få fram.

Desver­re er ikke Agder­pos­ten ale­ne. Det er gans­ke typisk at ulyk­ker omta­les på den­ne måten, gjer­ne med poli­ti­et som kil­de (skjønt Dag­bla­det har visst bed­re politi­kil­der enn Agder­pos­ten, også i Risør).

Når en bilist kjø­rer så uakt­somt som her, og det fører til per­son­ska­de, bør bilis­ten til­ta­les og straf­fes. Den nylig avsag­te dom­men i Agder lag­manns­rett, etter en ulyk­ke i Ski­en, set­ter en stan­dard i så måte.

Agder­pos­ten har med sin omta­le føyd spott til ska­de ved å omta­le syk­lis­te­ne på en måte som gir inn­trykk av at de opp­tråd­te uakt­somt. Agder­pos­ten bør omgå­en­de sen­de sto­re bloms­ter­bu­ket­ter til de skad­de syk­lis­te­ne med en bekla­gel­se, og kom­me med kor­rek­sjon og bekla­gel­se i avisen.

Men Agder­pos­ten er sik­kert like selv­rett­fer­di­ge som pres­sen plei­er å være, og ikke vil­li­ge til å inn­røm­me at de har gjort en dår­lig jobb og har gitt et helt feil­ak­tig bil­de av hendelsen.

Print Friendly, PDF & Email