I vini del Giro d’Italia 2014 — 12. etappe: Barbaresco — Barolo

Gir0_2014_12xN1Ryt­ter­ne er for­hå­pent­lig­vis kla­re til å ta fatt på nye etap­per etter hvile­da­gen. Mens ryt­ter­ne skal ut på en tem­me­lig flat etap­pe har vi kom­met til en tempoetappe.

12. etap­pe er en tempo­etap­pe fra Bar­ba­res­co til Barolo.

G12_Template_plan_soprJeg har kom­met med en bekla­gel­se over at årets Giro går uten­om Tosca­na. Men det ret­tes litt opp her, men en tempo­etap­pe fra Barolo til Bar­ba­res­co. Rent vin­mes­sig er det­te årets kongeetappe!

Arran­gø­ren av Giro d’I­ta­lia plei­er å offent­lig­gjø­re kar­te­ne over de enkel­te etap­per sam­ti­dig som nes­te års ritt offent­lig­gjø­res i okto­ber. Etap­pe­ne for Tour de Fran­ce offent­lig­gjø­res mye sene­re. Fort­satt er ikke kar­te­ne over etap­pe­ne i årets Tour offent­lig­gjort, men det har kom­met tabel­ler som viser hvil­ke ste­der man skal inn­om — så det er mulig å fin­ne ut omtrent hvor etap­pe­ne skal gå. For meg er det frust­re­ren­de. Siden okto­ber har jeg hatt over­sikt over start- og mål­byer, men ikke hvil­ke ste­der de skal inn­om under­veis, ut over det man kan se på over­sikts­kar­tet over hele touren. Der­for må plan­leg­ging og valg av viner til Tour de Fran­ce ofte star­te gans­ke sent. Til Giro d’I­ta­lia kan jeg star­te i okto­ber året før — for­ut­satt at man ikke end­rer etap­pen. Det har man gjort med 12. etap­pe. Det var fak­tisk litt til­fel­dig at jeg opp­da­get at det kar­tet jeg had­de lagt inn etter offent­lig­gjø­rin­gen i okto­ber, ikke len­ger stem­te med det som lig­ger ut på Giro d’I­ta­lias nett­si­der. Så her måt­te ting gjø­res litt om. Men start- og mål­by­ene er de sam­me: Bar­ba­res­co og Barolo.

Vi er i Pie­mon­te, som betyr foten av fjel­let. Det er Ita­lias og en av ver­dens leden­de vin­re­gio­ner. Jeg skal ikke krang­le med Tosca­na og Vene­to-entu­si­as­ter, men mye bed­re enn det­te — det fin­ner vi ikke, i alle fall ikke i Ita­lia. Det er hjem­ste­det for man­ge av Ita­lias sto­re viner.

Nav­ne­ne kan være litt for­vir­ren­de. Bar­ba­res­co er nav­net på et vin­dis­trikt, en kom­mu­ne innen­for det­te vin­dis­trik­tet, en lands­by i den­ne kom­mu­nen (dagens start­by), og en vin fra det­te dis­trik­tet. Bar­ba­resco er ikke stort. Det er ca 700 hek­tar klas­si­fi­sert områ­de. Det er omtrent det dob­belte av Bygd­øy. Nå snak­ker vi rik­tig­nok om hek­tar vin­mark, og ikke tota­l­area­let i Bar­ba­resco. Men vin­mar­kene til­sva­rer omtrent det dob­belte av Bygd­øy. Like­vel er områ­det delt mel­lom fire kom­mu­ner. Det er 440 pro­du­sen­ter, i betyd­nin­gen de som dyr­ker dru­er. Det er ikke nød­ven­dig­vis alle som pro­du­se­rer vin selv.

Tar vi med et stør­re områ­de, blir det Langhe, som omfat­ter både Bar­ba­res­co, Barolo og en del mer.

8884990416Den som vil ha detal­jer om vin­om­rå­dene i Langhe kan for­sø­ke å anskaf­fe “A Wine Atlas of the Langhe”. Jeg sier for­sø­ke å anskaf­fe. Boken har vært utsolgt i noen år. Hel­dig­vis kjøp­te jeg den mens den ennå var i van­lig salg. Den ser ut til å være gans­ke etter­trak­tet i brukt­mar­ke­det. Ama­zon UK kan til­by den fra £228 og opp­over, og så mye synes i alle fall ikke jeg at boken er verdt. Til å kal­les et vinat­las synes jeg også at den bur­de hatt bed­re kart enn den fak­tisk har.

9788275475136Men vi behø­ver ikke dra over Nord­sjø­en etter vin(litteratur). Boken “Pie­mon­te” av Merete Bø og Ole Mar­tin Alf­sen dek­ker områ­det på en utmer­ket måte, og sik­kert mer enn detal­jert nok for de fleste.

Men til­ba­ke til vinen. Bar­ba­res­co (og Barolo) lages på dru­en Neb­bio­lo, som visst­nok er avle­det av ordet for tåke: Neb­bio. Neb­bio­lo er en gans­ke liten blå drue, med gans­ke tykt skall. Den mod­ner sent, noe som gjør neb­bio­lo­dyr­ker­ne utsatt for mye vær. Den reg­nes for en vans­ke­lig drue å dyr­ke, og den gir best vin når den dyr­kes 250–300 over havet, gjer­ne i syd­vend­te skrå­nin­ger. Det er en vin med kraf­tig syre og mar­ker­te tan­ni­ner. Det gir viner som tåler å lag­res, og som bør lag­res. Viner laget av Neb­bio­lo har gjer­ne en duft av blant annet kirse­bær, plom­mer, fio­ler, kan­skje litt tjæ­re og lakris.

Man kan lett bli litt lurt når man sma­ker en Neb­bio­lo-basert vin. Det er gjer­ne gans­ke lys, og da får man gjer­ne for­vent­nin­ger om en rela­tivt lett vin. Men det får man ikke.

Det sies gjer­ne at Barolo er kon­gen av Pie­mon­te, mens Bar­ba­res­co er dron­nin­gen. Det er også van­lig å si at Barolo er gans­ke mas­ku­lin i sti­len, Bar­ba­res­co mer feminin.

Bar­ba­res­co-viner fra kom­mu­nen Bar­ba­res­co, hvor dagens etap­pe star­ter, har gjer­ne hatt høy­est pre­sti­sje. En av de mest kjen­te pro­du­sen­te­ne i Bar­ba­res­co er Gaja. Ange­lo Gaja er også en av de mar­ker­te pro­du­sen­te­ne i Bar­ba­res­co. Han har all­tid vært vil­lig til å eks­pe­ri­men­te­re, og har blant annet plan­tet både Caber­net Sau­vig­non og Car­don­nay. De har laget en vin på Caber­net Sau­vig­non som het “Dar­magi”, som betyr “synd” på ita­li­ensk, og skal være det faren sa da Ange­lo Gaja plan­tet den­ne dru­en. Jeg kjøp­te den for en del år siden, og hus­ker den som en utmer­ket vin — selv om jeg ikke hus­ker detal­jer. I dag mener han at Neb­bio­lo gir den bes­te vinen i det­te områ­det. Han skal ha sagt det­te om Caber­net Sau­vig­non og Neb­bio­lo, her sitert etter “Pie­mon­te” av Merete Bø og Ole Mar­tin Alf­sen:

Folk spør all­tid om hva jeg synes er for­skjel­len på caber­net sau­vig­non og neb­bio­lo. For meg er det John Way­ne og Mar­cel­lo Mas­tro­an­ni. John er domi­ne­ren­de og flott, enkel å for­stå og man blir lett fan — men han er kje­de­lig i leng­den. Mar­cel­lo sit­ter i hjør­net, er iro­nisk og sar­kas­tisk, en luk­ket bok. Han bely­ser kvin­ne­ne ved siden av seg, domi­ne­rer ald­ri. Det er for meg essen­sen i for­skjel­len på de to druene.”

Det er man­ge utmer­ke­de pro­du­sen­ter av Bar­ba­res­co, og jeg kun­ne ha skre­vet vel­dig mye mer. Men jeg vil nev­ne coope­ra­ti­vet Produtt­ori del Bar­ba­res­co, som i “Ita­li­ensk vin” karak­te­ri­se­res som et møns­ter­ko­ope­ra­tiv. Jeg har druk­ket en del utmer­ket Bar­ba­res­co herfra.

Ryt­ter­ne set­ter kur­sen mot syd, mot kom­mu­nen Tre­sio. Det vil føre for langt å nev­ne alle gode pro­du­sen­ter, så jeg får bare hen­vi­se til Gam­bero Ros­so Ita­lian Wines 2014.

Litt etter å ha pas­sert lands­byen Treiso er vi ute av Bar­ba­res­co. Vi er her i det geo­gra­fisk sett langt mer omfat­ten­de vin­dis­trik­tet Langhe. Noen av de mer inter­es­san­te vine­ne her­fra, kan ha klas­si­fi­ka­sjo­nen Langhe Ros­so, alt­så en rødvin fra Langhe. Regel­ver­ket er gjer­ne stren­ge­re for klas­si­fi­ka­sjo­ner høy­ere opp i hie­rar­ki­et, slik at det er mer rom for å eks­pe­ri­men­tee med and­re drue­sor­ter, blan­din­ger m.m., om man hol­der seg i en lave­re klassifisering.

Vi er inn­om and­re vin­om­rå­der også, bl.a Alba. Men vi får la det­te lig­ge, og set­te kur­sen for Barolo. Barolo er en kraf­tig vin som kan vir­ke vold­som. Det er ikke den mest lett­drik­ke­li­ge vinen, så det er ikke alle som liker den. Men den vin­ner ved nær­me­re bekjentskap.

Om jeg kla­rer å sam­men­lig­ne vin­kart og giro­kart rik­tig, kom­mer vi først inn i kom­mu­nen Cas­tig­lione Fal­let­to. Vine­ne her­fra er ofte kraf­ti­ge og bru­ker lang tid på å mod­ne. I “Ita­li­ensk vin” frem­he­ves pro­du­sen­te­ne Aze­lia, Bro­via, Caca­lot­to, Paolo Sca­vi­no, Ter­re del Barolo og Viet­ti fra den­ne kommunen.

Vi kom­mer så inn i Barolo, som er det his­to­ris­ke kjerne­om­rå­det for Barolo. Huset Mar­che­si di Barolo er elds­te pro­du­sent, men leve­rer ikke så høy kva­li­tet i dag.

Pie­mon­te kan by på mye mer vin enn det­te. Men etter en kort og inn­holds­rik etap­pe lar vi de lig­ge til en annen gang.

I vini del Giro d’Italia 2014

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email