Sykkelskandalen i Bjørvika forverres. Gjør noe nå!

Fra en syk­lists syns­punkt er Bjør­vi­ka en plan­lagt skan­da­le, og nå ser den ut til å bli ver­re enn fryk­tet. I dag kan vi lese i Oslo­by: “Syk­lis­ter er uøns­ket i Oslos nye parade­gate”. Etter en beskri­vel­se av for­hol­de­ne, kan vi lese:

Det skal males opp syk­kel­felt på beg­ge sider av parade­ga­ten, men syk­lis­te­ne må ven­te enda en stund før for­hol­de­ne leg­ges til rette.”

Men det blir verre:

Tra­fik­ken i Dron­ning Eufe­mia har ikke satt seg ennå, bilis­te­ne har ikke lært seg det nye kjøre­møns­te­ret og opp­fø­rer seg ufor­ut­sig­bart. Der­med blir det såpass uover­sikt­lig at vi ikke øns­ker syk­lis­ter der, for­kla­rer Eystein Hans­sen i Sta­tens veg­ve­sen i en e‑post til Syk­lis­te­nes Lands­for­ening (SLF).

Hva slags tanke­gang er det­te, Eystein Hans­sen? Vi får jevn­lig høre fra Oslo­po­li­ti­ke­re at man i Oslo prio­ri­te­rer tra­fikk slik: Fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter, kol­lek­tiv­trans­port, vare­trans­port og så biler. Bjør­vi­ka er en klar illust­ra­sjon som viser: Dere lyver, dere lyver, dere lyver! Hvis dere vir­ke­lig mener det dere sier, da blir Dron­ning Eufe­mias gate øye­blik­ke­lig stengt for biler.

Con­ti­nue read­ing Syk­k­els­kan­da­len i Bjør­vi­ka for­ver­res. Gjør noe nå!