Sykkelskandalen i Bjørvika forverres. Gjør noe nå!

Fra en syk­lists syns­punkt er Bjør­vi­ka en plan­lagt skan­da­le, og nå ser den ut til å bli ver­re enn fryk­tet. I dag kan vi lese i Oslo­by: “Syk­lis­ter er uøns­ket i Oslos nye parade­gate”. Etter en beskri­vel­se av for­hol­de­ne, kan vi lese:

Det skal males opp syk­kel­felt på beg­ge sider av parade­ga­ten, men syk­lis­te­ne må ven­te enda en stund før for­hol­de­ne leg­ges til rette.”

Men det blir verre:

Tra­fik­ken i Dron­ning Eufe­mia har ikke satt seg ennå, bilis­te­ne har ikke lært seg det nye kjøre­møns­te­ret og opp­fø­rer seg ufor­ut­sig­bart. Der­med blir det såpass uover­sikt­lig at vi ikke øns­ker syk­lis­ter der, for­kla­rer Eystein Hans­sen i Sta­tens veg­ve­sen i en e‑post til Syk­lis­te­nes Lands­for­ening (SLF).

Hva slags tanke­gang er det­te, Eystein Hans­sen? Vi får jevn­lig høre fra Oslo­po­li­ti­ke­re at man i Oslo prio­ri­te­rer tra­fikk slik: Fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter, kol­lek­tiv­trans­port, vare­trans­port og så biler. Bjør­vi­ka er en klar illust­ra­sjon som viser: Dere lyver, dere lyver, dere lyver! Hvis dere vir­ke­lig mener det dere sier, da blir Dron­ning Eufe­mias gate øye­blik­ke­lig stengt for biler.

Bilis­ter skal lære seg et kjøre­møns­ter uten syk­lis­ter, og når bilis­te­ne har ven­net seg til at de har hele vei­en for seg selv, uten syk­lis­ter, da skal man mer­ke opp for syk­lis­ter? Hva slags idio­ti er det­te, Eystein Hans­sen? Og hvor­for set­te av mas­se plass til bilis­ter i det hele tatt? Hvor­for slip­pe til bilis­ter før det har blitt flyt i kol­lek­tiv­tra­fik­ken og sykkeltrafikken?

Det kom­mer fle­re skrud­de ide­er fra Sta­tens (bil)vegvesen:

Hvis vi mer­ker opp et syk­kel­felt vil det gi syk­lis­te­ne en trygg­hets­fø­lel­se de dess­ver­re ikke bør ha sam­ti­dig med inn­kjø­rin­gen av nye tra­fikk­mønst­re i Dron­ning Eufe­mias gate, skri­ver Hanssen.”

Det­te er rent slud­der. Noen alt for sma­le syk­kel­felt gir ingen form for trygg­hets­fø­lel­se for syk­lis­ter. Den plan­lag­te løs­nin­gen, med to alt for sma­le syk­kel­felt som sta­dig avbry­tes av buss­holde­plas­ser er alt for dår­lig. Det er en del av skan­da­len. Jeg skul­le gjer­ne visst hvem som kom med den håp­løse tan­ken at i en vei med total bred­de på 43 meter er det rime­lig å set­te av 15 meter til for­tau, mas­se til bil, tre meter til syk­lis­ter og mye mer til trær og mas­se til bilis­ter. Det enes­te aksep­tab­le er en sam­men­hen­gen­de syk­kel­vei, mini­mum fem meter bred. Det er mas­se plass, det er bare noen blikk­bok­s­ho­der som ikke evner å prio­ri­te­re. Det­te er syk­lis­te­nes E18. Er det ingen i Sta­tens veg­ve­sen og Oslo kom­mu­ne som synes det­te er sær­de­les pin­lig, og som nå bøy­er hodet i skam? Dere har ikke noe å være stol­te av. Hvem av de ansvar­li­ge våger å for­sva­re de prio­ri­te­rin­ger som er gjort? Når kom­mer poli­ti­ker­ne på banen?

De som har hatt ansva­ret for det­te bør fra­tas alt ansvar for sli­ke pro­sjek­ter. De kan hel­ler luke i midt­ra­bat­ter eller noe til­sva­ren­de hvor de ikke kan gjø­re ska­de av betydning.

I papir­ut­ga­ven av Aften­pos­ten står det mer. Her er det en tek­nisk bygge­le­der Ian Mar­key som også uttal­ser seg.  Kan­skje han er en av de som bør set­tes til å luke midtrabatter?

Syk­lis­te­ne vil tro­lig få en ny alter­na­tiv rute når tra­fik­ken leg­ges om igjen om en måned. Når syk­lis­te­ne slip­per til i Dron­ning Eufe­mias gate, er ikke bestemt.”

Han fort­set­ter:

Hvis vi åpner for syk­lis­te­ne i juni, blir det bare til­rette­lagt en kort strek­ning. Vi vur­de­rer å ven­te med til­rette­leg­gin­gen for syk­ler til okto­ber eller novem­ber, sier Markey.”

Hvem i hel­ve­te har bestemt det­te? En eller annen til­fel­dig byg­gel­der? Skal man ven­te med å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter til syk­kel­ses­on­gen for de fles­te er på hell, slik at bilis­te­ne også kan få en hel vin­ter til å ven­ne seg til at de har Dron­ning Eufe­mias gate nes­ten for seg selv, nes­ten uten syklister?

Det­te kom­mer i til­legg til at man har laget en 3,7 meter bred gang- og syk­kel­vei langs Haa­kon 5. gate. Gang- og syk­kel­vei i 2014? Lider de ansvar­li­ge av total lærings­ve­gring? Har de ikke for­stått at kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei er en ubru­ke­lig bas­tard som bare ska­per kon­flik­ter? Dess­uten er 3,7 meter alt for smalt.

Vi kan også ta med Lang­kaia. Man har fun­net plass til anslags­vis 10 meter bre­de (jeg har ikke målt) bre­de gress-rabat­ter mel­lom gang­vei og for­tau, eller hva det er. Men det er alt for sma­le syk­kel­felt i vei­en for syk­lis­ter. Syk­lis­ter har ikke blitt prio­ri­tert, og har måt­tet nøye seg med de smu­le­ne som ble igjen her også.

Nord­en­ga bro, den enes­te syk­kel­for­bin­del­sen over spor­om­rå­de­ne kan bli stengt på ube­stemt tid. Dess­uten fin­nes det ingen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter på nord­si­den, så den er i prak­sis ubru­ke­lig uan­sett. Kom­mer man fra nord­si­den må man syk­le ulov­lig for i det hele tatt å kom­me opp på bro­en.  Og det er ingen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter i Nylands­vei­en. Her har man helt glemt Område­plan for Oslo S fra 2010. Slik går det gjer­ne. Til­rette­leg­ging for syk­lis­ter “glem­mes” når man kom­mer til gjen­nom­fø­rin­gen, slik man har løpt fra de i utgangs­punk­tet beskjed­ne pla­ner det var i Bjørvika.

WIMG_0657_DxOKon­klu­sjo­nen må bli: Stopp hele Bjør­vi­ka-pro­sjek­tet. Steng gate­ne for alt annet enn syk­lis­ter og kol­lek­tiv­trans­port. Ikke slipp bilis­te­ne til før kol­lek­tiv- og syk­kel­tra­fik­ken har satt seg. Ta hele pro­sjek­tet til­ba­ke til tegne­bret­tet, og lag ordent­li­ge syk­kel­løs­nin­ger. Det inklu­de­rer også syk­kel­vei i Nylands­vei­en. La det bli kol­lek­tiv­felt, skil­tet med skil­tet “For­budt for motor­kjkøre­tøy­er” med under­skilt “gjel­der ikke buss”, for å hol­de Tesla­fol­ket borte fra veien.

Bjør­vi­ka er kron­ek­sem­pel på hvor­dan det ikke skal plan­leg­ges. Det er en skan­da­le at man ikke har plan­lagt ordent­li­ge syk­kel­løs­nin­ger fra dag 1 i det­te pro­sjek­tet. Syk­kel­løs­nin­ger blir gar­ni­tyr som man prø­ver å leg­ge på til slutt, når alle and­re har fått sitt — om det er tid igjen.

Som syk­lis­ter vet vi at vi ikke kan ha noen til­lit til Plan- og byg­nings­eta­ten i Oslo, som har ansvar for regu­le­rin­ge­ne. De sier gjer­ne at syk­lis­ter er vik­tig. Men i det som leg­ges fram av pla­ner er syk­lis­ter gans­ke kon­se­kvent “glemt”. Vi kan hel­ler ikke ha til­lit til Sta­tens veg­ve­sen — der­fra kom­mer det stort sett tom­me løf­ter om “gode for­hold for syk­lis­ter”, uten kon­kre­ti­se­ring før det er alt for sent, og da ender det gjer­ne med alt for sma­le syk­kel­felt eller kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei. Eller kan­skje ikke noe i det hele tatt. Det ble også lovet gode for­hold for syk­lis­ter da man byg­get om Carl Ber­ners plass.

Spørs­må­let til de ansvar­li­ge i Oslo, byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land, byråd Bård Fol­ke Fred­rik­sen og byråd Guri Mel­by er om dere vir­ke­lig er for­nøyd med resul­ta­tet? Hvis dere er for­nøyd med det­te, da er det vel bare å kon­klu­de­re med at vi ikke kan ha til­lit til noen av dere. Hvis dere ikke synes det­te er aksep­ta­belt, hva vil dere da gjø­re med det?

Skal man kun­ne lære noe av sine feil, er førs­te vil­kår at man erkjen­ner fei­le­ne. Der­for er det på høy tid at ansvar­li­ge poli­ti­ke­re og ansvar­li­ge topp­by­rå­kra­ter kom­mer på banen og viser at de evner å lære og ta ordent­lig selv­kri­tikk. Skan­da­len må ret­tes opp, og det må sik­res at sli­ke skan­da­ler ikke skjer igjen. Det sis­te opp­når vi ikke når poli­ti­ker­ne og de øvers­te ansvar­li­ge bare sit­ter rolig å ser på.

Man­ge hoder bør rul­le etter Bjørvika-skandalen.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email