Sykkelskandalen i Bjørvika forverres. Gjør noe nå!

Fra en syklists synspunkt er Bjørvika en planlagt skandale, og nå ser den ut til å bli verre enn fryktet. I dag kan vi lese i Osloby: “Syklister er uønsket i Oslos nye paradegate”. Etter en beskrivelse av forholdene, kan vi lese:

“Det skal males opp sykkelfelt på begge sider av paradegaten, men syklistene må vente enda en stund før forholdene legges til rette.”

Men det blir verre:

Trafikken i Dronning Eufemia har ikke satt seg ennå, bilistene har ikke lært seg det nye kjøremønsteret og oppfører seg uforutsigbart. Dermed blir det såpass uoversiktlig at vi ikke ønsker syklister der, forklarer Eystein Hanssen i Statens vegvesen i en e-post til Syklistenes Landsforening (SLF).

Hva slags tankegang er dette, Eystein Hanssen? Vi får jevnlig høre fra Oslopolitikere at man i Oslo prioriterer trafikk slik: Fotgjengere, syklister, kollektivtransport, varetransport og så biler. Bjørvika er en klar illustrasjon som viser: Dere lyver, dere lyver, dere lyver! Hvis dere virkelig mener det dere sier, da blir Dronning Eufemias gate øyeblikkelig stengt for biler.

Bilister skal lære seg et kjøremønster uten syklister, og når bilistene har vennet seg til at de har hele veien for seg selv, uten syklister, da skal man merke opp for syklister? Hva slags idioti er dette, Eystein Hanssen? Og hvorfor sette av masse plass til bilister i det hele tatt? Hvorfor slippe til bilister før det har blitt flyt i kollektivtrafikken og sykkeltrafikken?

Det kommer flere skrudde ideer fra Statens (bil)vegvesen:

“Hvis vi merker opp et sykkelfelt vil det gi syklistene en trygghetsfølelse de dessverre ikke bør ha samtidig med innkjøringen av nye trafikkmønstre i Dronning Eufemias gate, skriver Hanssen.”

Dette er rent sludder. Noen alt for smale sykkelfelt gir ingen form for trygghetsfølelse for syklister. Den planlagte løsningen, med to alt for smale sykkelfelt som stadig avbrytes av bussholdeplasser er alt for dårlig. Det er en del av skandalen. Jeg skulle gjerne visst hvem som kom med den håpløse tanken at i en vei med total bredde på 43 meter er det rimelig å sette av 15 meter til fortau, masse til bil, tre meter til syklister og mye mer til trær og masse til bilister. Det eneste akseptable er en sammenhengende sykkelvei, minimum fem meter bred. Det er masse plass, det er bare noen blikkbokshoder som ikke evner å prioritere. Dette er syklistenes E18. Er det ingen i Statens vegvesen og Oslo kommune som synes dette er særdeles pinlig, og som nå bøyer hodet i skam? Dere har ikke noe å være stolte av. Hvem av de ansvarlige våger å forsvare de prioriteringer som er gjort? Når kommer politikerne på banen?

De som har hatt ansvaret for dette bør fratas alt ansvar for slike prosjekter. De kan heller luke i midtrabatter eller noe tilsvarende hvor de ikke kan gjøre skade av betydning.

I papirutgaven av Aftenposten står det mer. Her er det en teknisk byggeleder Ian Markey som også uttalser seg.  Kanskje han er en av de som bør settes til å luke midtrabatter?

“Syklistene vil trolig få en ny alternativ rute når trafikken legges om igjen om en måned. Når syklistene slipper til i Dronning Eufemias gate, er ikke bestemt.”

Han fortsetter:

“Hvis vi åpner for syklistene i juni, blir det bare tilrettelagt en kort strekning. Vi vurderer å vente med tilretteleggingen for sykler til oktober eller november, sier Markey.”

Hvem i helvete har bestemt dette? En eller annen tilfeldig byggelder? Skal man vente med å legge til rette for syklister til sykkelsesongen for de fleste er på hell, slik at bilistene også kan få en hel vinter til å venne seg til at de har Dronning Eufemias gate nesten for seg selv, nesten uten syklister?

Dette kommer i tillegg til at man har laget en 3,7 meter bred gang- og sykkelvei langs Haakon 5. gate. Gang- og sykkelvei i 2014? Lider de ansvarlige av total læringsvegring? Har de ikke forstått at kombinert gang- og sykkelvei er en ubrukelig bastard som bare skaper konflikter? Dessuten er 3,7 meter alt for smalt.

Vi kan også ta med Langkaia. Man har funnet plass til anslagsvis 10 meter brede (jeg har ikke målt) brede gress-rabatter mellom gangvei og fortau, eller hva det er. Men det er alt for smale sykkelfelt i veien for syklister. Syklister har ikke blitt prioritert, og har måttet nøye seg med de smulene som ble igjen her også.

Nordenga bro, den eneste sykkelforbindelsen over sporområdene kan bli stengt på ubestemt tid. Dessuten finnes det ingen tilrettelegging for syklister på nordsiden, så den er i praksis ubrukelig uansett. Kommer man fra nordsiden må man sykle ulovlig for i det hele tatt å komme opp på broen.  Og det er ingen tilrettelegging for syklister i Nylandsveien. Her har man helt glemt Områdeplan for Oslo S fra 2010. Slik går det gjerne. Tilrettelegging for syklister “glemmes” når man kommer til gjennomføringen, slik man har løpt fra de i utgangspunktet beskjedne planer det var i Bjørvika.

WIMG_0657_DxOKonklusjonen må bli: Stopp hele Bjørvika-prosjektet. Steng gatene for alt annet enn syklister og kollektivtransport. Ikke slipp bilistene til før kollektiv- og sykkeltrafikken har satt seg. Ta hele prosjektet tilbake til tegnebrettet, og lag ordentlige sykkelløsninger. Det inkluderer også sykkelvei i Nylandsveien. La det bli kollektivfelt, skiltet med skiltet “Forbudt for motorkjkøretøyer” med underskilt “gjelder ikke buss”, for å holde Teslafolket borte fra veien.

Bjørvika er kroneksempel på hvordan det ikke skal planlegges. Det er en skandale at man ikke har planlagt ordentlige sykkelløsninger fra dag 1 i dette prosjektet. Sykkelløsninger blir garnityr som man prøver å legge på til slutt, når alle andre har fått sitt — om det er tid igjen.

Som syklister vet vi at vi ikke kan ha noen tillit til Plan- og bygningsetaten i Oslo, som har ansvar for reguleringene. De sier gjerne at syklister er viktig. Men i det som legges fram av planer er syklister ganske konsekvent “glemt”. Vi kan heller ikke ha tillit til Statens vegvesen – derfra kommer det stort sett tomme løfter om “gode forhold for syklister”, uten konkretisering før det er alt for sent, og da ender det gjerne med alt for smale sykkelfelt eller kombinert gang- og sykkelvei. Eller kanskje ikke noe i det hele tatt. Det ble også lovet gode forhold for syklister da man bygget om Carl Berners plass.

Spørsmålet til de ansvarlige i Oslo, byrådsleder Stian Berger Røsland, byråd Bård Folke Fredriksen og byråd Guri Melby er om dere virkelig er fornøyd med resultatet? Hvis dere er fornøyd med dette, da er det vel bare å konkludere med at vi ikke kan ha tillit til noen av dere. Hvis dere ikke synes dette er akseptabelt, hva vil dere da gjøre med det?

Skal man kunne lære noe av sine feil, er første vilkår at man erkjenner feilene. Derfor er det på høy tid at ansvarlige politikere og ansvarlige toppbyråkrater kommer på banen og viser at de evner å lære og ta ordentlig selvkritikk. Skandalen må rettes opp, og det må sikres at slike skandaler ikke skjer igjen. Det siste oppnår vi ikke når politikerne og de øverste ansvarlige bare sitter rolig å ser på.

Mange hoder bør rulle etter Bjørvika-skandalen.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.