Bilkjøring i sykkelfelt — en oppfølging

Det kom­mer sta­dig fle­re obser­va­sjo­ner av bilis­ter som kjø­re i syk­kel­vei­en lags Frog­ner­stran­den. Som jeg tid­li­ge­re har skre­vet, påstår de gjer­ne at de har en eller annen dis­pen­sa­sjon. Noen har også møtt bilis­ter som har vist fram noe de påstår er en dis­pen­sja­sjon.

La oss star­te med det ele­men­tæ­re. Om skilt 522 gang og syk­kel­vei, står det i skilt­for­skrif­ten:

Skil­tet angir veg som er anlagt for gåen­de og syk­lende. Skil­tet angir dess­uten at tra­fikk­reg­le­nes bestem­mel­ser om bruk av slik veg gjelder.”

I tra­fikk­reg­lene § 4 nr 1 står det:

And­re kjø­rende enn syk­lende må ikke bru­ke syk­kel­veg eller sykkelfelt.”

Sagt på en annen måte: Det er ikke lov å kjø­re bil på syk­kel­vei. Biler har like lite å gjø­re på en syk­kel­vei som syk­ler på en motorvei.

Con­ti­nue read­ing Bil­kjø­ring i syk­kel­felt — en opp­føl­ging

I vini del Giro d’Italia 2014 — 18. etappe Belluno — Rif. Panarotta (Valsugana)

Giro_2014_NE18På hvile­da­gen har det ikke skjedd noe spen­nen­de som jeg har fått med med. Taylor Phin­ny har bruk­ket benet og mis­ter Tour de Fran­ce. Men han del­tar ikke i giro­en, så det er ikke akku­rat noen giro­ny­het. Nå bærer det inn i fjel­let igjen.

Ryt­ter­ne skal løs på førs­te mons­ter­etap­pe som blant annet skal ta dem over Pas­so del­la Stel­vio. Vi har også lagt bak oss en flat tap­pe, og har kom­met til nok en fjell­e­tap­pe. 18. etap­pe går fra Bell­uno til Rif. Pan­a­rot­ta (Val­su­ga­na).

Giro_2014_18Vi star­ter i Vene­to og skal igjen inn i Tren­ti­no — Alto Adi­ge. Men vi er stort sett så langt nord og høyt oppe i fjel­le­ne, så her blir det vans­ke­lig å fin­ne fin.

Etter start går etap­pen opp til Pas­so San Pelle­gri­no. Jeg for­bin­der San Pelle­grino med vann, ikke vin. Men til tross for nav­net, det er ikke her­fra mine­ral­van­net San Pelle­grino kom­mer. Det pro­du­se­res i San Pelle­gri­no Ter­me, ved Bergamo. Man bør all­tid drik­ke rike­lig med vann ved siden av vinen. Man sluk­ker tørs­ten med vann og drik­ker vin for sma­kens skyld. I utgangs­punk­tet synes det er menings­løst å drik­ke impor­tert vann i Nor­ge. Men San Pelle­gri­no, som er et natur­lig kull­syre­hol­dig mine­ral­vann med rela­tivt lite kull­syre, er blant de impor­ter­te mine­ral­vann det kan være verdt å kjøpe.

Når det ikke er vin å fin­ne i sli­ke områ­der, får vi gå ut etter øl. Men også her må jeg kon­sta­te­re at det er lite å hen­te — i alle fall har ikke jeg klart å fin­ne noen bryg­ge­ri­er det er verdt å skri­ve om i det­te området.

Mot mål kom­mer vi inn igjen i Tren­ti­no, men da får jeg bare vise til­ba­ke til det jeg skrev i går. Vinen har nok ikke end­ret seg stor siden det.

I vini del Giro d’Italia 2014

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.