Bilkjøring i sykkelfelt — en oppfølging

Det kom­mer sta­dig fle­re obser­va­sjo­ner av bilis­ter som kjø­re i syk­kel­vei­en lags Frog­ner­stran­den. Som jeg tid­li­ge­re har skre­vet, påstår de gjer­ne at de har en eller annen dis­pen­sa­sjon. Noen har også møtt bilis­ter som har vist fram noe de påstår er en dis­pen­sja­sjon.

La oss star­te med det ele­men­tæ­re. Om skilt 522 gang og syk­kel­vei, står det i skilt­for­skrif­ten:

Skil­tet angir veg som er anlagt for gåen­de og syk­lende. Skil­tet angir dess­uten at tra­fikk­reg­le­nes bestem­mel­ser om bruk av slik veg gjelder.”

I tra­fikk­reg­lene § 4 nr 1 står det:

And­re kjø­rende enn syk­lende må ikke bru­ke syk­kel­veg eller sykkelfelt.”

Sagt på en annen måte: Det er ikke lov å kjø­re bil på syk­kel­vei. Biler har like lite å gjø­re på en syk­kel­vei som syk­ler på en motorvei.

Det kan set­tes opp under­skilt, som i begren­set grad gir til­la­tel­se til å kjø­re f.eks. til eien­dom­me­ne langs syk­kel­vei­en. Et slikt skilt fin­ner vi blant annet på Sol­le­rud, ved gang- og syk­kel­vei­en i ret­ning Oslo.

WIMG_6882_DxOWGS_veiskilt SollerudI det man pas­se­rer den sis­te eien­dom­men som har inn­kjø­ring fra GS-vei­en, kom­mer et nytt skilt som viser gang- og syk­kel­vei, den­ne gan­gen uten under­skilt. Så for­bi det­te skil­tet er det uan­sett ikke lov å kjø­re med motorkjøretøy.

Vi kan mis­li­ke den­ne regu­le­rin­gen, og at vei­ene er så dår­lig til­rette­lagt at man må til­la­te bil­kjø­ring i gang- og syk­kel­vei­er. Men det er vans­ke­lig å kre­ve at hus som har stått der len­ge skal bli helt avskå­ret fra vei hvor det er lov å kjø­re med bil.

Fare_biler_i_veienNår man kom­mer mot­satt vei, bur­de det selv­sagt stå et skilt omtrent som mitt selv­de­sig­ne­de skilt til venst­re, som selv­føl­ge­lig ikke fin­nes blant nors­ke skilt. De som utfor­mer skilt i Nor­ge ser ver­den fra et bil­sete. De ten­ker på at and­re kan­skje kan utgjø­re fare for bilis­ter. Noen gan­ger har de også inn­sett at bilis­ten kan utgjø­re en fare for and­re, slik det fin­nes fare­skilt som vars­ler bilis­ter om fot­gjen­ger­felt, om at det kan være syklsi­ter i vei­en, osv. Men at bile­ne i seg selv kan repre­sen­te­re en fare, og at det kan være et poeng å vars­le fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter om at kan kan risi­ke­re å møte biler der det i utgangs­punk­tet ikke skul­le vært sli­ke, det har ikke falt Veg­di­rek­to­ra­tets skilt­ma­ke­re inn.

Like ille er det er gang- og syk­kel­vei opp­hø­rer, slik at man gans­ke over­ras­ken­de befin­ner seg på en vei som er åpen for van­lig fer­de­sel og par­ke­ring, til tross for at den til for­veks­ling lig­ner en gang- og syk­kel­vei, som her langs Trond­heims­vei­en ved Kaldbakken.

Veg­ve­se­nets prin­sipp er at man ikke skil­ter for syk­lis­ter. For de som bestem­mer er syk­lis­ter annen­rangs tra­fikkan­ter, og man kan ikke øde­leg­ge en eller annen vei­es­te­tikk med å set­te opp skilt som først og fremst er til nyt­te for fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter. De ansvar­li­ge i Veg­di­rek­to­ra­tet fore­trek­ker at syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re ska­des og dre­pes, frem­for å skil­te for å vars­le dem om fare.

Der den­ne gang- og syk­kel­vei­en møter og kom­mer inn på det som skal vise seg å være en vei åpen for all­min­ne­lig ferd­sel, da bur­de det selv­sagt ha vært skil­tet at gang- og syk­kel­vei opp­hø­rer, sam­men med et skilt som vars­ler fare for biler. Men noen “klo­ke” hoder i Veg­di­rek­to­ra­tet har snak­ket sam­men rundt kaffe­ma­ski­nen, og kon­klu­dert med at slik skilt trengs ikke. Det er ren, ube­grun­net syn­sing og helt use­riøs “saks­be­hand­ling”. Hvem for­står at når man kom­mer ned i bun­nen av den­ne lil­le bak­ken, da er det ikke len­ger gang- og sykkelvei?

WIMG_7270_DxOKom­mer man inn fra høy­re i bun­nen av bak­ken, møter man den­ne skil­tin­gen, som ikke sier noe om noen gang- og sykkelvei.

WIMG_7268_DxO

Når man kom­mer opp­over Trond­heims­vei­en, har de ansvar­li­ge skilt­myn­dige­ter basert seg på at syk­lis­ter har rønt­gen­syn. Man skal kun­ne se gjen­nom skilt som man bare ser bak­si­den av, og for­stå at når det på dis­se skil­te­ne står gang- og syk­kel­vei i den ret­nin­gen man kom­mer fra, da har gang- og syk­kel­vei­en opp­hørt i den dele­ne av vei­en man kom­mer inn på — en strek­ning som til for­veks­ling lig­ner en gang- og sykkelvei.

WIMG_7263_DxO

Løs­nin­gen man har valgt ved Sollerud/Frantzbråten er tross alt bed­re. Med skil­tet dis­pen­sa­sjon til å kjø­re til eiene­dom­me­ne, er det fort­satt ikke lov å par­ke­re i gang- og syk­kel­vei­en, slik det i prak­sis er ved Kaldbakken.

WSIMG_3696_DxOMen til­ba­ke til Frog­ner­stran­den. Her er det ikke noe under­skilt. Det er skil­tin­gen i vei­en som gjel­der, og som alle tra­fikkan­ter må for­hol­de seg til. En eller annen papir­lapp som noen har i bilen, betyr ingen ting og gir ikke til­la­tel­se til å kjø­re en meter når det ikke er skil­tet at slik kjø­ring er tillatt.

Noen kjøre­tøy kan gis dis­pen­sa­sjon fra tra­fikk­reg­le­ne. Det­te føl­ger av veg­tra­fikk­lo­ven § 11.

Slik dis­pen­sa­sjon er gitt i tra­fikk­reg­le­ne § 2 nr. 4, som lyder:

4. Når det er nød­ven­dig eller til vesent­lig let­te i tje­nes­ten, eller for opp­læ­ring til slik tje­nes­te, kan det som er fast­satt i eller i med­hold av veg­tra­fikk­lo­ven §§ 4–9, fra­vi­kes av
a)    fører av utrykningskjøretøy,
b)    fører av annet kjøre­tøy i poli­ti­ets tjeneste,
c)    fører av kjøre­tøy som nyt­tes til veg­ar­beid eller lik­nen­de arbeid på eller ved veg, i region­veg­kon­to­rets kon­troll­tje­nes­te eller offent­lig par­ke­rings­kon­troll­tje­nes­te. Like­vel skal slik fører all­tid over­hol­de reg­le­ne i veg­tra­fikk­lo­ven § 6 (farts­reg­ler) og i tra­fikk­reg­le­ne § 13 (kjøre­far­ten). Det sam­me gjel­der bestem­mel­ser om trafikklyssignal.”

Som enhver som kan lese kan se: Det står ikke noe om kjø­ring til båtplasser.

Skilt­for­skrif­ten § 28 lyder:

§ 28.Myndighet for tra­fikk­re­gu­le­ren­de skilt
1. For offent­lig og pri­vat veg i kom­mu­ne­ne Oslo, Ber­gen, Trond­heim, Stav­an­ger, Kris­tian­sand og Tromsø kan poli­ti­et tref­fe ved­tak om å set­te opp eller å ta ned
a)    for­buds­skilt og påbuds­skilt unn­tatt skilt som omfat­tes av bestem­mel­se­ne i § 26 og § 27,
b)    skil­te­ne 508 «Kol­lek­tiv­felt», 509 «Sam­bruks­felt», 510 «Slutt på kol­lek­tiv­felt», 511 «Slutt på sam­bruks­felt», 512 «Holde­plass for buss», 513 «Holde­plass for spor­vogn», 514 «Holde­plass for dro­sje», 518 «Gang­veg», 520 «Syk­kel­veg», 521 «Syk­kel­felt», 522 «Gang- og syk­kel­veg», 526 «Enveg­skjø­ring», 548 «Gågate», 550 «Slutt på gågate» og 552 «Par­ke­ring», og
c)    even­tu­el­le under­skilt til disse.”

Nå mener jeg det er uhel­dig at poli­ti­et har skilt­myn­dig­het i Oslo, og håper at de snart mis­ter den. Men enn så len­ge har de den. Det betyr at om noen skal kun­ne gi dis­pen­sa­sjon ved å set­te opp under­skilt under skil­tet for gang- og syk­kel­vei, er det poli­ti­et, ikke Friluftsetaten.

Skul­le noen vise fram en “dis­pen­sa­sjon” fra Fri­lufts­eta­ten, og det skul­le vise seg at den­ne er “ekte” i den for­stand at den fak­tisk er utstedt av Fri­lufts­eta­ten, så er den uan­sett ugyl­dig for­di ver­ken Fri­lufts­eta­ten eller noen annen kom­mu­nal etat har hjem­mel til å dis­pen­se­re på det­te området.

Jeg har sendt en fore­spør­sel til Bymiljø­eta­ten, som det som en gang var Fri­lufts­eta­ten synes å sor­te­re under i dag, og spurt om det stem­mer at de har gitt sli­ke dis­pen­sa­sjon. Og om de har gjort det, hva slags hjem­mel de mener å ha til å kun­ne gjø­re det. Så får vi se hva de sva­rer — om de svarer.

[SLF]

 

Print Friendly, PDF & Email