Bilkjøring i sykkelfelt — en oppfølging

Det kommer stadig flere observasjoner av bilister som kjøre i sykkelveien lags Frognerstranden. Som jeg tidligere har skrevet, påstår de gjerne at de har en eller annen dispensasjon. Noen har også møtt bilister som har vist fram noe de påstår er en dispensjasjon.

La oss starte med det elementære. Om skilt 522 gang og syk­kel­vei, står det i skilt­for­skrif­ten:

Skil­tet angir veg som er anlagt for gående og syk­lende. Skil­tet angir dess­uten at tra­fikk­reg­le­nes bestem­mel­ser om bruk av slik veg gjelder.”

I tra­fikk­reg­lene § 4 nr 1 står det:

Andre kjø­rende enn syk­lende må ikke bruke syk­kel­veg eller sykkelfelt.”

Sagt på en annen måte: Det er ikke lov å kjøre bil på syk­kel­vei. Biler har like lite å gjøre på en syk­kel­vei som syk­ler på en motorvei.

Det kan settes opp underskilt, som i begrenset grad gir tillatelse til å kjøre f.eks. til eiendommene langs sykkelveien. Et slikt skilt finner vi blant annet på Sollerud, ved gang- og sykkelveien i retning Oslo.

[mappress mapid=”67″]

WIMG_6882_DxOWGS_veiskilt SollerudI det man passerer den siste eiendommen som har innkjøring fra GS-veien, kommer et nytt skilt som viser gang- og sykkelvei, denne gangen uten underskilt. Så forbi dette skiltet er det uansett ikke lov å kjøre med motorkjøretøy.

Vi kan mislike denne reguleringen, og at veiene er så dårlig tilrettelagt at man må tillate bilkjøring i gang- og sykkelveier. Men det er vanskelig å kreve at hus som har stått der lenge skal bli helt avskåret fra vei hvor det er lov å kjøre med bil.

Fare_biler_i_veienNår man kommer motsatt vei, burde det selvsagt stå et skilt omtrent som mitt selvdesignede skilt til venstre, som selvfølgelig ikke finnes blant norske skilt. De som utformer skilt i Norge ser verden fra et bilsete. De tenker på at andre kanskje kan utgjøre fare for bilister. Noen ganger har de også innsett at bilisten kan utgjøre en fare for andre, slik det finnes fareskilt som varsler bilister om fotgjengerfelt, om at det kan være syklsiter i veien, osv. Men at bilene i seg selv kan representere en fare, og at det kan være et poeng å varsle fotgjengere og syklister om at kan kan risikere å møte biler der det i utgangspunktet ikke skulle vært slike, det har ikke falt Vegdirektoratets skiltmakere inn.

Like ille er det er gang- og sykkelvei opphører, slik at man ganske overraskende befinner seg på en vei som er åpen for vanlig ferdesel og parkering, til tross for at den til forveksling ligner en gang- og sykkelvei, som her langs Trondheimsveien ved Kaldbakken.

[mappress mapid=”68″]

Vegvesenets prinsipp er at man ikke skilter for syklister. For de som bestemmer er syklister annenrangs trafikkanter, og man kan ikke ødelegge en eller annen veiestetikk med å sette opp skilt som først og fremst er til nytte for fotgjengere og syklister. De ansvarlige i Vegdirektoratet foretrekker at syklister og fotgjengere skades og drepes, fremfor å skilte for å varsle dem om fare.

Der denne gang- og sykkelveien møter og kommer inn på det som skal vise seg å være en vei åpen for allminnelig ferdsel, da burde det selvsagt ha vært skiltet at gang- og sykkelvei opphører, sammen med et skilt som varsler fare for biler. Men noen “kloke” hoder i Vegdirektoratet har snakket sammen rundt kaffemaskinen, og konkludert med at slik skilt trengs ikke. Det er ren, ubegrunnet synsing og helt useriøs “saksbehandling”. Hvem forstår at når man kommer ned i bunnen av denne lille bakken, da er det ikke lenger gang- og sykkelvei?

WIMG_7270_DxOKommer man inn fra høyre i bunnen av bakken, møter man denne skiltingen, som ikke sier noe om noen gang- og sykkelvei.

WIMG_7268_DxO

Når man kommer oppover Trondheimsveien, har de ansvarlige skiltmyndigeter basert seg på at syklister har røntgensyn. Man skal kunne se gjennom skilt som man bare ser baksiden av, og forstå at når det på disse skiltene står gang- og sykkelvei i den retningen man kommer fra, da har gang- og sykkelveien opphørt i den delene av veien man kommer inn på — en strekning som til forveksling ligner en gang- og sykkelvei.

WIMG_7263_DxO

Løsningen man har valgt ved Sollerud/Frantzbråten er tross alt bedre. Med skiltet dispensasjon til å kjøre til eienedommene, er det fortsatt ikke lov å parkere i gang- og sykkelveien, slik det i praksis er ved Kaldbakken.

WSIMG_3696_DxOMen tilbake til Frognerstranden. Her er det ikke noe underskilt. Det er skiltingen i veien som gjelder, og som alle trafikkanter må forholde seg til. En eller annen papirlapp som noen har i bilen, betyr ingen ting og gir ikke tillatelse til å kjøre en meter når det ikke er skiltet at slik kjøring er tillatt.

Noen kjøretøy kan gis dispensasjon fra trafikkreglene. Dette følger av vegtrafikkloven § 11.

Slik dispensasjon er gitt i trafikkreglene § 2 nr. 4, som lyder:

“4. Når det er nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten, eller for opplæring til slik tjeneste, kan det som er fastsatt i eller i medhold av vegtrafikkloven §§ 4-9, fravikes av
a)    fører av utrykningskjøretøy,
b)    fører av annet kjøretøy i politiets tjeneste,
c)    fører av kjøretøy som nyttes til vegarbeid eller liknende arbeid på eller ved veg, i regionvegkontorets kontrolltjeneste eller offentlig parkeringskontrolltjeneste. Likevel skal slik fører alltid overholde reglene i vegtrafikkloven § 6 (fartsregler) og i trafikkreglene § 13 (kjørefarten). Det samme gjelder bestemmelser om trafikklyssignal.”

Som enhver som kan lese kan se: Det står ikke noe om kjøring til båtplasser.

Skiltforskriften § 28 lyder:

§ 28.Myndighet for trafikkregulerende skilt
1. For offentlig og privat veg i kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø kan politiet treffe vedtak om å sette opp eller å ta ned
a)    forbudsskilt og påbudsskilt unntatt skilt som omfattes av bestemmelsene i § 26 og § 27,
b)    skiltene 508 «Kollektivfelt», 509 «Sambruksfelt», 510 «Slutt på kollektivfelt», 511 «Slutt på sambruksfelt», 512 «Holdeplass for buss», 513 «Holdeplass for sporvogn», 514 «Holdeplass for drosje», 518 «Gangveg», 520 «Sykkelveg», 521 «Sykkelfelt», 522 «Gang- og sykkelveg», 526 «Envegskjøring», 548 «Gågate», 550 «Slutt på gågate» og 552 «Parkering», og
c)    eventuelle underskilt til disse.”

Nå mener jeg det er uheldig at politiet har skiltmyndighet i Oslo, og håper at de snart mister den. Men enn så lenge har de den. Det betyr at om noen skal kunne gi dispensasjon ved å sette opp underskilt under skiltet for gang- og sykkelvei, er det politiet, ikke Friluftsetaten.

Skulle noen vise fram en “dispensasjon” fra Friluftsetaten, og det skulle vise seg at denne er “ekte” i den forstand at den faktisk er utstedt av Friluftsetaten, så er den uansett ugyldig fordi verken Friluftsetaten eller noen annen kommunal etat har hjemmel til å dispensere på dette området.

Jeg har sendt en forespørsel til Bymiljøetaten, som det som en gang var Friluftsetaten synes å sortere under i dag, og spurt om det stemmer at de har gitt slike dispensasjon. Og om de har gjort det, hva slags hjemmel de mener å ha til å kunne gjøre det. Så får vi se hva de svarer — om de svarer.

[SLF]