I vini del Giro d’Italia 2014 — 19. etappe: Bassano del Grappa — Cima Grappa (Crespano del Grappa) (ITT)

Giro_2014_NE19Så ble det som ven­tet dår­lig vær og dra­ma­tikk, og dess­uten en del rot på gårs­da­gens etap­pe. Det er ikke bra hvis feil­ak­ti­ge beskje­der får betydning.

Den etap­pen ryt­ter­ne skal ut på i dag, 17. etap­pe, er gans­ke flat. Den star­ter ca 650 moh, og mål er 4–500 meter lave­re. Så her går det mest ned­over. Det er tre fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­ger, men de byr nok ikke på noen utford­rin­ger. Kan­skje blir det en masse­spurt, men etap­pen er såpass kupert at et brudd uten far­li­ge kan­di­da­ter bør han en viss sjans til å gå inn. De som kjem­per om sam­men­lagt­sei­e­ren vil nok helst at det­te skal bli en slags resti­tu­sjons­etap­pe etter gårs­da­gen, og før det de har i ven­te. Jeg had­de egent­lig tenkt at det­te bur­de være en etap­pe som kun­ne pas­se for Edvald Boa­sson Hagen. Men nå som han er ute av rit­tet, er ikke det mer å ten­ke på.

19. etap­pe er en tempo­etap­pe fra  Bassa­no del Grap­pa til Cima Grap­pa (Cre­spa­no del Grap­pa). Det er en bakke­tem­po. Den er 19,2 km lang, har 8% stig­ning i gjen­nom­snitt og maks 14%. Alle med ambi­sjo­ner i sam­men­dra­get må prø­ve å vin­ne tid, eller i alle fall ikke tape for mye tid her. Så er det vel noen fjell­gei­ter som har ambi­sjo­ner om etappe­sei­er. For alle and­re er det et spørs­mål om å kom­me opp innen­for tids­gren­sen, uten å bru­ke alt for mye krefter.

Det var en lig­nen­de etap­pe i fjor (18. etap­pe). Jeg mer­ket meg at de bes­te da had­de en gjen­nom­snitts­fart på 26–27 km/t. Selv er jeg gans­ke for­nøyd om jeg kla­rer å hol­de en slik gjen­nom­snitts­fart på flat mark.T19_Grappa_planVi er i Vene­to, men fort­satt i den sam­me delen av Vene­to som mål­gan­gen på 17. etap­pe. Det vil være Prosecco og Pia­ve som er dagens vin, og da viser jeg bare til det jeg skrev om dis­se til 17. etap­pe.

Men når vi er i et områ­de som heter Grap­pa, da må vi ta med litt Grap­pa, selv om den ikke er knyt­tet til noe bestemt sted. Grap­pa er en type brenne­vin som lages i de fles­te områ­der hvor det pro­du­se­res vin. Den lages på det som er igjen når man har pres­set dru­ene: Stil­ker, kjer­ner, skall m.m. Her er en con­tai­ner med det som kun­ne vært råstoff til Grap­pa. Skjønt det kun­ne det streng tatt ikke, for det­te bil­det er fra Mas Bru­gui­ere, Pic Saint Loup i Lan­gue­doc i Syd-Frank­ri­ke. I Frank­ri­ke kal­ler man den­ne typen brenne­vin for Marc.

WIMG_8911_DxOJeg vet ikke om de lager Marc hos Mas Bru­gui­ere. Jeg har i alle fall ikke sett noen sli­ke pro­duk­ter fra dem. Det er nok bare en liten del av det­te som går til brenne­vins­pro­duk­sjon. Det mes­te bru­kes til dyre­for og gjødsel.

Sma­ken kan variere etter hva slags dru­er den er laget på. Men stort sett er den gans­ke rå i sma­ken. Grap­pa har blitt gans­ke popu­lært, og jeg sit­ter med et inn­trykk av at man­ge synes det er mer macho å drik­ke Grap­pa enn annet drue­brenne­vin. Grap­pa er en bed­kyt­tet beteg­nel­se i Euro­pa. For å kun­ne kal­les Grap­pa må det være

  1. Laget i Ita­lia, den ita­li­ensk­ta­len­de delen av Sveits eller San Marino.
  2. Laget på res­te­ne etter vinproduksjon.
  3. Gjæ­ring og destil­la­sjon må være basert på dis­se res­te­ne etter vin­pro­duk­sjo­nen, det er ikke til­latt å til­set­te vann.

Som sagt lages den­ne type brenne­vin i alle vin­pro­du­se­ren­de land, men de må kal­le det noe annet enn Grap­pa. Som nevnt kal­ler man det Marc i Frank­ri­ke, Oru­jo i Spa­nia og Raki eller noe til­sva­ren­de i fle­re land i Bal­kan. Men Raki bru­kes også om and­re typer brennevin.

Jeg må inn­røm­me at Grap­pa ikke er min favo­ritt. Skal jeg ha et drue­brenne­vin fore­trek­ker jeg Cog­nac eller Armag­nac. Men jeg drik­ker uan­sett så lite brenne­vin at det bare blir beskjed­ne mengder.

I vini del Giro d’Italia 2014

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email