I vini del Giro d’Italia 2014 — 20. etappe: Maniago – Monte Zoncolan

Giro_2014_NE20Så ble det som ventet: Et brudd med ufarlige ryttere fikk gå inn, med rundt 15 minutter på hovedfeltet, hvor de som har ambisjoner om sammenlagtseier satt.

I dag skal rytterne ut i bakketempo. Det kunne være fristende å si at de skal ut på en liten himmelfart. Her kan det fort bli tidsforskjeller, så mye kan endre seg her. Jeg vet ikke nok om hvilke ryttere som er sterkest i denne spesielle disiplinen, så jeg vil ikke spekulere i hvem som er nærmest til å vinne dette.

Vi har kommet fram til  20. etappe og nestsiste etappe, som går fra Maniago til Monte Zoncolan. Mot slutten av et ritt som Giro d’Italia angrer jeg alltid litt på at jeg holder meg to dager foran syklistene, som gjør at jeg i bloggen ikke henger med syklistene helt til mål. Jeg vil si at på denne etappen skal det hele avgjøres.

Årets Grand Finale er på denne etappen, opp til Monte Zoncolan. Skjønt ordentlig finale er det nok ikke når det gjenstår enda en etappe. Her er det en strekning på ca 5 km med en gjennomsnittlig stigning på 14,9%, og på det bratteste er det 20 og 22% stigning. Jeg skulle hatt en meget lavt giret sykkel for i det hele tatt å komme opp en så bratt bakke.

G12_Template_plan_soprVi er i Friuli — Venezia Giuli. Navnet på provinsen er forvirrende, ikke minst fordi Venezia ikke ligger her, men i Veneto. Nav­net Vene­zia hen­ger igjen fra Den vene­ti­anske repub­lik­kens tid. Den delen som lå i Fri­uli fikk nav­net Venezia-Giulia, etter Julius Cæa­sar. Den delen som lå i Veneto ble kalt Venezia-Euganea og delen i Tren­tino ble kalt Venezia-Tridentina. Fri­uli, som vi for kort­hets skyld kan kalle regio­nen, er en inter­es­sant vin­re­gion. Det pro­du­se­res mye rødvin, men regio­nen er først og fremst en hvitvinsregion.

I følge boken Vino Ita­li­ano er Fri­uli det områ­det som ledet an i utvik­lin­gen av kva­li­tets­hvit­vin i Ita­lia. Igjen kan vi minne om at Ita­lia er et ungt land, som fei­rer sitt 150-årsjubileum i år. Fri­uli er nær Øster­rike. Det var et rekrea­sjons­om­råde for Øste­riksk adel og kon­ge­lige, og var også en leve­ran­dør av vin til disse ganske kresne kun­dene. Fri­uli ble der­for tid­lig en pro­du­sent av kva­li­tets­vin. Områ­det er også sterk påvir­ket fra Frank­rike, og det dyr­kes ganske mye “franske” druer.

Dagens etappe star­ter ganske langt nord i vin­re­gio­nen. Høye fjell egner seg ikke til vin­pro­duk­sjon. Så vi star­ter i grense­om­rå­det for vin­pro­duk­sjon og beve­ger oss raskt ut av det. Vi er i vin­om­rå­det Fri­uli Grave. Det er stort. De østlige områ­det beskri­ves som mer inter­es­sant enn det vest­lige. Vi er i nord, omtrent midt mel­lom øst og vest. Jeg må inn­rømme at jeg ikke vet så mye om den lokale vinproduksjonen. Vi kommer til mer interessante deler av Friuli i morgen.

harabanNår vi kommer inn i fjellene prøver jeg å lete etter øl der det ikke er vin. Så mye har jeg ikke klart å finne. Jeg fant et bryggeri som heter Foglie d’Erba. Det ligger i byen Forni di Sopra, et stykke syd for Sella Razzo, den siste klassifiserte stigningen før rytterne skal ned i dalen for å gi seg i kast med stigningen opp til Monte Zocolan.

babelJeg har bare funnet informasjon om dette bryggeriet på italiensk, hvilket vil si at jeg ikke har funnet stort som jeg kan nyttiggjøre meg. Siden de synes å ha bilder av fugler på sine etiketter, lurte jeg et øyeblikk på om navnet Foglie kunne være det samme som vårt “fugl”. Vi er tross alt i et område av Italia som er sterkt påvirket av tysk/østeriksk kultur, og det tyske ordet Vogel er det samme som vårt fugl. Men slik ser det ikke ut til å være. Det er, så langt jeg klarte å finne ut, et eller annet slags blad, og er vel mer beslektet med det franske feuille.

Så mye mer drikke klarte jeg ikke å finne langs denne etappen.

I vini del Giro d’Italia 2014

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.