I vini del Giro d’Italia 2014 — 20. etappe: Maniago — Monte Zoncolan

Giro_2014_NE20Så ble det som ven­tet: Et brudd med ufar­li­ge ryt­te­re fikk gå inn, med rundt 15 minut­ter på hoved­fel­tet, hvor de som har ambi­sjo­ner om sam­men­lagt­sei­er satt.

I dag skal ryt­ter­ne ut i bakke­tem­po. Det kun­ne være fris­ten­de å si at de skal ut på en liten him­mel­fart. Her kan det fort bli tids­for­skjel­ler, så mye kan end­re seg her. Jeg vet ikke nok om hvil­ke ryt­te­re som er ster­kest i den­ne spe­si­el­le disi­pli­nen, så jeg vil ikke spe­ku­le­re i hvem som er nær­mest til å vin­ne dette.

Vi har kom­met fram til  20. etap­pe og nest­sis­te etap­pe, som går fra Maniago til Mon­te Zon­co­lan. Mot slut­ten av et ritt som Giro d’I­ta­lia ang­rer jeg all­tid litt på at jeg hol­der meg to dager foran syk­lis­te­ne, som gjør at jeg i blog­gen ikke hen­ger med syk­lis­te­ne helt til mål. Jeg vil si at på den­ne etap­pen skal det hele avgjøres.

Årets Grand Fina­le er på den­ne etap­pen, opp til Mon­te Zon­co­lan. Skjønt ordent­lig fina­le er det nok ikke når det gjen­står enda en etap­pe. Her er det en strek­ning på ca 5 km med en gjen­nom­snitt­lig stig­ning på 14,9%, og på det brat­tes­te er det 20 og 22% stig­ning. Jeg skul­le hatt en meget lavt giret syk­kel for i det hele tatt å kom­me opp en så bratt bakke.

G12_Template_plan_soprVi er i Fri­uli — Vene­zia Giuli. Nav­net på pro­vin­sen er for­vir­ren­de, ikke minst for­di Vene­zia ikke lig­ger her, men i Vene­to. Nav­net Vene­zia hen­ger igjen fra Den vene­ti­anske repub­lik­kens tid. Den delen som lå i Fri­uli fikk nav­net Vene­zia-Giulia, etter Juli­us Cæa­sar. Den delen som lå i Vene­to ble kalt Vene­zia-Euganea og delen i Tren­tino ble kalt Vene­zia-Tri­den­ti­na. Fri­uli, som vi for kort­hets skyld kan kal­le regio­nen, er en inter­es­sant vin­re­gion. Det pro­du­se­res mye rødvin, men regio­nen er først og fremst en hvitvinsregion.

I føl­ge boken Vino Ita­li­ano er Fri­uli det områ­det som ledet an i utvik­lin­gen av kva­li­tets­hvit­vin i Ita­lia. Igjen kan vi min­ne om at Ita­lia er et ungt land, som fei­rer sitt 150-års­ju­bi­le­um i år. Fri­uli er nær Øster­rike. Det var et rekrea­sjons­om­råde for Øste­riksk adel og kon­ge­lige, og var også en leve­ran­dør av vin til dis­se gans­ke kres­ne kun­dene. Fri­uli ble der­for tid­lig en pro­du­sent av kva­li­tets­vin. Områ­det er også sterk påvir­ket fra Frank­rike, og det dyr­kes gans­ke mye “frans­ke” druer.

Dagens etap­pe star­ter gans­ke langt nord i vin­re­gio­nen. Høye fjell egner seg ikke til vin­pro­duk­sjon. Så vi star­ter i grense­om­rå­det for vin­pro­duk­sjon og beve­ger oss raskt ut av det. Vi er i vin­om­rå­det Fri­uli Gra­ve. Det er stort. De øst­li­ge områ­det beskri­ves som mer inter­es­sant enn det vest­lige. Vi er i nord, omtrent midt mel­lom øst og vest. Jeg må inn­rømme at jeg ikke vet så mye om den loka­le vin­pro­duk­sjo­nen. Vi kom­mer til mer inter­es­san­te deler av Fri­uli i morgen.

harabanNår vi kom­mer inn i fjel­le­ne prø­ver jeg å lete etter øl der det ikke er vin. Så mye har jeg ikke klart å fin­ne. Jeg fant et bryg­ge­ri som heter Fog­lie d’Er­ba. Det lig­ger i byen For­ni di Sopra, et styk­ke syd for Sel­la Raz­zo, den sis­te klas­si­fi­ser­te stig­nin­gen før ryt­ter­ne skal ned i dalen for å gi seg i kast med stig­nin­gen opp til Mon­te Zocolan.

babelJeg har bare fun­net infor­ma­sjon om det­te bryg­ge­ri­et på ita­li­ensk, hvil­ket vil si at jeg ikke har fun­net stort som jeg kan nyt­tig­gjø­re meg. Siden de synes å ha bil­der av fug­ler på sine eti­ket­ter, lur­te jeg et øye­blikk på om nav­net Fog­lie kun­ne være det sam­me som vårt “fugl”. Vi er tross alt i et områ­de av Ita­lia som er sterkt påvir­ket av tysk/østeriksk kul­tur, og det tys­ke ordet Vogel er det sam­me som vårt fugl. Men slik ser det ikke ut til å være. Det er, så langt jeg klar­te å fin­ne ut, et eller annet slags blad, og er vel mer beslek­tet med det frans­ke feuil­le.

Så mye mer drik­ke klar­te jeg ikke å fin­ne langs den­ne etappen.

I vini del Giro d’Italia 2014

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email