I vini del Giro d’Italia 2014 — 21. etappe: Finale — Gemona del Friuli — Trieste

Giro_2014_NE21Årets avslut­ning kan min­ne om den typis­ke Tour de Fran­ce avslut­nin­gen: En flat etap­pe som avslut­tes med et antall run­der inne i byen, den­ne gang i Tries­te. Sam­men­lagt­stil­lin­gen vil i prak­sis være avgjort. Bare uhell vil kun­ne føre til end­rin­ger her. Kan­skje vil det fort­satt være kamp om poeng­trøy­en, det kom­mer an på hvil­ke spur­te­re som har kom­met seg over alle fjel­le­ne. Og det vil selv­føl­ge­lig være kamp om etappeseieren.

21. og sis­te etap­pe går fra Gemo­na del Fri­uli til Trieste.

G12_Template_plan_soprVi er fort­satt i områ­det Fri­uli-Vene­zia Giulia. Men nå skal vi hol­de oss i den øst­li­ge og mest inter­es­san­te delen av det­te områ­det. Vi star­ter litt nord for den klas­si­fi­ser­te vinen, men det tar ikke lang tid før vi kan fin­ne noe å drikke.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 21. etap­pe: Fina­le — Gemo­na del Fri­uli — Tries­te