I vini del Giro d’Italia 2014 — 21. etappe: Finale — Gemona del Friuli — Trieste

Giro_2014_NE21Årets avslut­ning kan min­ne om den typis­ke Tour de Fran­ce avslut­nin­gen: En flat etap­pe som avslut­tes med et antall run­der inne i byen, den­ne gang i Tries­te. Sam­men­lagt­stil­lin­gen vil i prak­sis være avgjort. Bare uhell vil kun­ne føre til end­rin­ger her. Kan­skje vil det fort­satt være kamp om poeng­trøy­en, det kom­mer an på hvil­ke spur­te­re som har kom­met seg over alle fjel­le­ne. Og det vil selv­føl­ge­lig være kamp om etappeseieren.

21. og sis­te etap­pe går fra Gemo­na del Fri­uli til Trieste.

G12_Template_plan_soprVi er fort­satt i områ­det Fri­uli-Vene­zia Giulia. Men nå skal vi hol­de oss i den øst­li­ge og mest inter­es­san­te delen av det­te områ­det. Vi star­ter litt nord for den klas­si­fi­ser­te vinen, men det tar ikke lang tid før vi kan fin­ne noe å drikke.

Det førs­te vin­om­rå­det vi kom­mer inn i er Col­li Ori­en­ta­li del Fri­uli. Nav­net betyr Fri­ulis øst­li­ge bak­ker. I det­te områ­det pro­du­se­res det mer rødvin enn hvit­vin. Det er ti hvi­te og ti røde klas­si­fi­ser­te end­rue­vi­ner, i til­legg til rød og hvit, samt en søt vin med fle­re drue­sor­ter. Den domi­ne­ren­de røde dru­en er mer­lot. Den vik­tigs­te hvite/grønne dru­en er fri­ula­no. Tid­li­ge­re ble den kalt tocai fri­ula­no, men EU har bestemt at det fra og med 2007 man bare i Ungarn kan bru­ke nav­net tocai. Ellers dyr­kes mye pinot gri­gio, sau­vig­non blanc og char­don­nay.

De loka­le dru­ene begyn­ner også å bli mer popu­læ­re, sær­lig gjel­der det de hvi­te ribol­la gial­la, ver­duz­zo fri­uli­a­no og pico­lit, samt de røde refosco og schiopp­etti­no. Jeg liker tenden­sen til å utvik­le vin på loka­le dru­er. Det blir mer inter­es­sant når man får fram den loka­le egen­art, enn om man bare hol­der seg til de “inter­na­sjo­na­le” dru­ene som dyr­kes så man­ge ste­der — i alle fall så len­ge man kla­rer å få fram et godt resul­tat med lokalt særpreg.

På dagens etap­pe kan vi egent­lig begyn­ne med des­ser­ten, eller i alle fall med å fin­ne den vinen vi skal spa­re til des­ser­ten. Helt i nord-vest lig­ger Raman­dolo. Her har man pro­du­sert søte viner på ver­duz­zo fri­ula­no siden antik­ken. Det er to hoved­ty­per: Ama­bi­le og passi­to. Ama­bi­le er en halv­tørr vin, og som så man­ge halv­tør­re viner fal­ler den litt mel­lom to sto­ler. Vi vil helst ha tør­re viner. Men til salt og/eller kryd­ret mat, kan halv­tør­re viner fun­ge­re. Passi­to er en søt des­sert­vin. Dru­ene høs­tes sent og tør­kes på sær­li­ge tørkeloft.

Pico­lit reg­nes som en vans­ke­lig drue som gir lav avkast­ning. Det har vært laget søt vin av den­ne dru­en i fle­re hund­re år. Men det gikk ned­over med pro­duk­sjo­nen i 70-åre­ne, da man var mest opp­tatt av volum og kva­li­tet. Hel­dig­vis har den for­ny­e­de inter­es­se for lokal egen­art, og for søte dess­vert­vi­ner, gjort at gode pro­du­sen­ter igjen har sat­set på denne.

Vi kom­mer så over i Col­lio Gorizia­no. Kli­ma­et påvir­kes både av kal­de vin­der fra fjel­le­ne i nord, og fra fra det tem­pe­re­ren­de Adria­ter­ha­vet. De bes­te dru­ene dyr­kes 100–250 meter over havet. Blant de klas­si­fi­ser­te vine­ne er det 12 hvi­te og fem røde end­rue­vi­ner, samt en bian­co og en ros­so. Av hvi­te dru­er dyr­kes mest pniot gri­gio, sau­vig­non blanc og fri­ula­no. Fri­ula­no er regio­nens mest loka­le og bes­te drue­sort. Man­ge av de bes­te vine­ne er blan­dings­vi­ner som sel­ges som Col­lio Bian­co DOC.

Av røde dru­er dyr­kes mest caber­net sau­vig­non og caber­net franc.

Litt len­ger syd fla­ter land­ska­pet ut, og vi kom­mer inn i Fri­uli Ison­zo DOC. Det mes­te av den vinen som dyr­kes her, kon­su­me­res lokalt. Man ven­ter på at noen vir­ke­lig skal utnyt­te det poten­sia­let man­ge mener det er i det­te området.

Områ­det ned mot Tries­te er en gans­ke smal sri­pe mel­lom Slo­ve­nia og Adria­ter­ha­vet.  Vi har noen gan­ger vært inne på at Ita­lia  er et ungt land. Tries­te er et salgs vei­kryss eller møte­punkt mel­lom latinsk, sla­visk og gre­ma­nis­tisk kul­tur. Og da er det vel ingen stor over­ras­kel­se at det har vært en del kon­flik­ter. Etter and­re ver­dens­krig ble Tries­te etab­lert som en selv­sten­dig bystat. Den ble delt i to soner, hvor­av den ene (sone A) ble styrt av de alli­er­tes mili­tær­sty­re. Den and­re sonen (sone B) ble styrt av Jugo­sla­via. I 1954 ble sone A en del av Ita­lia. Først i 1975 ble gren­sen mel­lom Ita­lia og Jugo­sla­via fast­lagt, i en trak­tat som også regu­le­rer mino­ri­te­ters for­hold i områ­det. Det er den­ne gren­sen fra 1975 som nå er gren­sen mel­lom Ita­lia og Slovenia.

Vin­om­rå­det her heter Carso. Det er tre loka­le drue­sor­ter. To hvi­te, mal­va­sia istra­i­na og vit­ovs­ka, samt den røde ter­ra­no.  Vine­ne fra det­te områ­det er ikke den mest inter­es­sant fra regio­nen. Hent hel­ler vin litt len­ger nord. Men drikk lokalt om du er i området.

Om det blir noe å fei­re ved årets giro­av­slut­ning, så bør val­get etter min mening fort­satt bli en Fran­ciacor­ta. Det er ita­lie­ne­ren for de sto­re anledninger.

Det­te var sis­te vin­kom­men­tar til Giro d’I­ta­lia for i år. Men i begyn­nel­sen av juli er vil til­ba­ke for Les vins du Tour de Fran­ce 2014. Også Tour de Fran­ce har lagt star­ten til De bri­tis­ke øyer, nær­me­re bestemt til Eng­land. Så det blir først tre dager med engelsk øl, og litt engelsk vin. Først på fjer­de etap­pe for­flyt­ter touren seg til kon­ti­nen­tet. Både fjer­de og fem­te etap­pe går mest i Frank­ri­ke og litt i Bel­gia, så her blir det også mest øl. Først på sjet­te etap­pe blir det vin som domi­ne­rer, og da åpner det med et smell, med mål­gang i champagne­ho­ved­sta­den Reims. Vi tas­tes i juli.

I vini del Giro d’Italia 2014

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email