Stenging av veier

Byrå­det, med bysty­rets til­slut­ning har ved­tatt å sten­ge Finn­marks­gt mel­lom Sofien­berggt og Sørligt/Økernveien. Jeg er til­hen­ger av til dels dras­tis­ke til­tak for å redu­se­re bil­tra­fik­ken i byen. Det bør være et poli­tisk mål å redu­se­re bil­tra­fik­ken, og man tren­ger kla­re mar­ke­rin­ger av at bruk av pri­vat­bil i byen er uøns­ket. Jeg er helt enig med Guri Mel­by at bilis­te­ne ikke skal stå øverst på noen prio­ri­te­rings­lis­te — slik de i prak­sis gjør så alt for ofte. Der­for liker jeg at byrå­det våger å utford­re så man­ge bilis­ter. At Carl I Hagen raser og mener det er gal­skap, er i seg selv et tegn på at man har gjort noe riktig.

At kjøre­for­bu­det ikke respek­te­res, er ingen stor over­ras­kel­se. Det er sik­kert man­ge av de som kjø­rer her, som kla­ger på syk­lis­ter og sier at de “ald­ri” føl­ger tra­fikk­reg­le­ne. Jeg syk­let en tur hit Kris­ti him­mel­farts­dag for å se på for­hol­de­ne. Det var en etter­mid­dag med gene­relt lite tra­fikk. Men det av et stort mang­fold av “bus­ser i rute” den­ne dagen. Det vir­ker dess­uten som om en del el-bilis­ter har pro­ble­mer med å for­stå at de ikke er fri­tatt for alle kjøre­for­bud. En el-motor er også en motor, og en el-bil er motor­kjøre­tøy. En vei som er stengt for motor­kjøre­tøy­er, med unn­tak for “Buss i rute”, even­tu­elt unn­tak for “Buss og taxi” er ikke et kol­lek­tiv­felt, og ikke til­latt for el-biler.

WIMG_0049_DxO Con­ti­nue read­ing Sten­ging av vei­er