Stenging av veier

Byrådet, med bystyrets tilslutning har vedtatt å stenge Finnmarksgt mellom Sofienberggt og Sørligt/Økernveien. Jeg er tilhenger av til dels drastiske tiltak for å redusere biltrafikken i byen. Det bør være et politisk mål å redusere biltrafikken, og man trenger klare markeringer av at bruk av privatbil i byen er uønsket. Jeg er helt enig med Guri Melby at bilistene ikke skal stå øverst på noen prioriteringsliste — slik de i praksis gjør så alt for ofte. Derfor liker jeg at byrådet våger å utfordre så mange bilister. At Carl I Hagen raser og mener det er galskap, er i seg selv et tegn på at man har gjort noe riktig.

At kjøreforbudet ikke respekteres, er ingen stor overraskelse. Det er sikkert mange av de som kjører her, som klager på syklister og sier at de “aldri” følger trafikkreglene. Jeg syklet en tur hit Kristi himmelfartsdag for å se på forholdene. Det var en ettermiddag med generelt lite trafikk. Men det av et stort mangfold av “busser i rute” denne dagen. Det virker dessuten som om en del el-bilister har problemer med å forstå at de ikke er fritatt for alle kjøreforbud. En el-motor er også en motor, og en el-bil er motorkjøretøy. En vei som er stengt for motorkjøretøyer, med unntak for “Buss i rute”, eventuelt unntak for “Buss og taxi” er ikke et kollektivfelt, og ikke tillatt for el-biler.

WIMG_0049_DxOOverraskende mange var veldig opptatt av å snakke i mobiltelefon, og da er det vel urimelig å kreve at de samtidig skal være oppmerksom på skilter, og i alle fall ikke respektere disse skiltene.

WIMG_0063_DxODet er ingen grunn til å forsøke å få god flyt i biltrafikken — det fører bare til at flere velger bil. Det er helt greit at bilistene sitter i den køen de selv skaper og er en del av, og ser på oss andre som sykler forbi. Men en helt bilfri by tror jeg likevel ikke på.

Den så ofte kritiserte ombyggingen av Carl Berners plass har ført til at biltrafikken over denne plassen har blitt redusert med 30-40%, i følge Transportøkonomisk institutt. Vi får ofte høre at struping av veier fører til at trafikken øker andre steder. Dette har ikke skjedd ved Carl Bernes plass. Ombyggingen har tvert imot virket trafikkdempende også på andre gater i området. Det er selvfølgelig kaos i begynnelsen, før det synker inn hos bilistene at veien er stengt eller fremkommeligheten har blitt dårligere. Man må ha is i magen og vente noen måneder før man ser effekten av tiltaket. I mellomtiden får man bare si til bilistene: La det kø, la det kø, la det kø!

Jeg får også understreke at jeg ikke er noen ekspert på trafikkplanlegging. Så dette er synsing fra en amatør. Skulle jeg ha stengt noen gater, ville ikke Finnmarksgt vært mitt førstevalg. Men politikerne har behov for å vise at de mener alvor med Tøyen-løftene etter at det ble vedtatt å legge Munch-museet til Bjørvika. Når politikerne har behov for å demonstrere handlekraft, blir det lett kostbar, men ikke nødvendigvis særlig virkningsfull symbolpolitikk.

Som et overordnet plangrep ønsker jeg at byen i størst mulig grad skal stenges for gjennomkjøring med bil. Det skal være mulig å komme til med bil. Men de som kjører inn skal ikke komme gjennom. De må ut omtrent samme vei som de kom inn. Mange byer har dette som en overordnet løsning. Men om vi aksepterer at vi må leve med bilen i en del år til, også i byen, så må det finnes noen veier hvor det også er mulig å komme fram med bil — selv om man ikke behøver å komme fort fram. Det er utmerket om det går fortere med kollektivtransport og sykkel, enn med bil. Så igjen: Man skal ikke være redd for noen køer av privatbilister.

Oslo har E18 og tre ringveier som gjennomkjøringsveier. I tillegg kan det være en slags stjerne av veier inn mot sentrum. Men disse veiene bør være regulert slik at om du kommer inn til sentrum, da må du ut omtrent samme vei som du kom inn. At man tillater gjennomkøring i Rådhusgt og over Fridtjof Nansens plass, og at det er gjennomkjøring fra Hausmannsgt gjennom Møllergt og Kongens gate til Rådhusgt og eventuelt videre til E18, er ødeleggende for byen.

Jeg ser ikke noe godt alternativ til ringveier i en by som Oslo. Problemet med å stenge Finnmarksgt er at man da stenger en av disse ringveiene. Å lage en ny lenke i Ring 2 som erstatnings for Finnmarksgt er ikke et fristende alternativ. Hvis det blir noe av å bygge lokk over veien, så kan det bli en god løsning for alle parter. Kanskje kan veien graves ned, slik at lokket ikke blir alt for høyt. Det er vel ingen overraskelse at jeg mener tilretteleggingen for syklister også bør bli bedre enn den er i dag.

Om vi holder oss i Tøyenområdet ville jeg ha valgt å strupe andre gater. Jeg velger med hensikt ordet strupe, ikke stenge. Det er gjennomgangstrafikken som må bort, ikke nødvendigvis lokaltrafikken. Jens Bjelkes gt kan med fordel strupes.

WIMG_0080_DxOSelv om man i debatten om Munch-museet kunne få inntrykk av at det var stor avstand mellom Bjørvika og Tøyen, er det ikke det. Bjørvika har stor betydning for det som skjer på Tøyen. Trafikkløsningen, eller mangel på sådan i Bjørvika, har ringvirkninger bl.a. til Tøyen.

Dagens regulering i Bjørvika sender alt for mange biler inn Nylandsveien og Vahls gt, og videre Jens Bjelkes gt mot Finnmarksgt  og Økernveien.  Det er langt mer meningsløst at biltrafikken går her enn at den går i Finnmarksgt.

Hvordan dette bør reguleres i praksis, har jeg ikke noe konkret svar på. Men en labyrint av enveiskjøringer som gjør ruten uegnet til gjennomkjøring kan fungere godt, slik det ellers er gjort på Tøyen/Grønland. Selvsagt gjennomført slik at enveiskjøring ikke gjelder for syklister. Det forutsetter at Koldstadgt, Sigurds gt og Hagegt reguleres slik at ikke den ruten kan tas i bruk til gjennomkjøring.

Jeg ville også ha valgt å strupe Sars gt fremfor å stenge Finnmarksgt. Gjør man det, har man i praksis også fjernet det meste av trafikken fra Lakkegt, som også bør gjøres. Det er ingen god idé og sende trafikken mot det stedet der man er i ferd med å ferdigstille en skole.

WIMG_0083_DxOI dag ligger de motorveilignende gatene Nylandsveien, Vahls gt og Lakkegt som en ganske bastant barriere mellom Tøyen/Grønland (er ikke sikker på hvor grensen mellom disse to går) og Akerselven med tilliggende herligheter. Fjerner man trafikken, åpner man opp et stort grøntområde som i dag er tilnærmet ubrukelig, og som kanskje derfor blir brukt på måter som er lite ønskelig. Da jeg passerte området var det to politibiler der, som ikke akkurat er et godt tegn, og det så ut som om noen personer ble innbrakt av politiet — uten at jeg gjorde noe nærmere forsøk på å finne ut hva som foregikk.

WIMG_0035_DxOÅpner man opp dette vil det dessuten gi god forbindelse til turveier langs Akerselven. Struper man denne veien, har man også i praksis fjernet mye av trafikken fra Bjørvika.

I dag er området innenfor Vahls gt, Lakkegt, Nylandsveien og Jens Bjelkes gt en øy isolert av trafikkerte veier, omtrent som Akershus var den gang biltrafikken gikk rundt Vippetangen og gjennom Rådhusgt. Skal man kunne vitalisere dette området, må gjennomgangstrafikken bort.

I dag er det ingen god sykkelforbindelse fra Bjørvika eller Oslo S-området mot Tøyen. Det er langt viktigere å få på plass dette enn å ha en motorveilignende forbindelse mellom Operaen og Botanisk hage. Det vil også gi mulighet for sykkelforbindelse mellom Grünerløkka og Tøyen, og videre ned mot Bjørvika.

Aksepterer man at ett sted skal biltrafikken gå, ser jeg ikke mange gode alternativer til Finnmarksgt, med eller uten lokk. Trafikken som skal i retning Carl Berners plass m.m. bør etter min mening ledes gjennom St Halvards gt, Strømsveien og Finnmarksgt. Jeg skjønner godt at de som bor langs disse vil være motstandere av dette, men da blir det lett NIMBY-politikk. Av alle onder fremstår dette etter mitt skjønn som den minste.

En slik løsning vil også få fram det meningsløse i Nordenga bro, om dette ikke først og fremst gjøres til en bro for busser som skal til og fra Bussterminalen. Da kan Nylandsveien tilrettelegges for fotgjengere og syklister.

Et annet tilknytningspunkt til Ring 2 er Helsfyr og Grenseveien. Med den planlagte boligutbyggingen på Ensjø, er Ensjøveien ikke noe godt alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.