Stenging av veier

Byrå­det, med bysty­rets til­slut­ning har ved­tatt å sten­ge Finn­marks­gt mel­lom Sofien­berggt og Sørligt/Økernveien. Jeg er til­hen­ger av til dels dras­tis­ke til­tak for å redu­se­re bil­tra­fik­ken i byen. Det bør være et poli­tisk mål å redu­se­re bil­tra­fik­ken, og man tren­ger kla­re mar­ke­rin­ger av at bruk av pri­vat­bil i byen er uøns­ket. Jeg er helt enig med Guri Mel­by at bilis­te­ne ikke skal stå øverst på noen prio­ri­te­rings­lis­te — slik de i prak­sis gjør så alt for ofte. Der­for liker jeg at byrå­det våger å utford­re så man­ge bilis­ter. At Carl I Hagen raser og mener det er gal­skap, er i seg selv et tegn på at man har gjort noe riktig.

At kjøre­for­bu­det ikke respek­te­res, er ingen stor over­ras­kel­se. Det er sik­kert man­ge av de som kjø­rer her, som kla­ger på syk­lis­ter og sier at de “ald­ri” føl­ger tra­fikk­reg­le­ne. Jeg syk­let en tur hit Kris­ti him­mel­farts­dag for å se på for­hol­de­ne. Det var en etter­mid­dag med gene­relt lite tra­fikk. Men det av et stort mang­fold av “bus­ser i rute” den­ne dagen. Det vir­ker dess­uten som om en del el-bilis­ter har pro­ble­mer med å for­stå at de ikke er fri­tatt for alle kjøre­for­bud. En el-motor er også en motor, og en el-bil er motor­kjøre­tøy. En vei som er stengt for motor­kjøre­tøy­er, med unn­tak for “Buss i rute”, even­tu­elt unn­tak for “Buss og taxi” er ikke et kol­lek­tiv­felt, og ikke til­latt for el-biler.

WIMG_0049_DxOOver­ras­ken­de man­ge var vel­dig opp­tatt av å snak­ke i mobil­te­le­fon, og da er det vel uri­me­lig å kre­ve at de sam­ti­dig skal være opp­merk­som på skil­ter, og i alle fall ikke respek­te­re dis­se skiltene.

WIMG_0063_DxODet er ingen grunn til å for­sø­ke å få god flyt i bil­tra­fik­ken — det fører bare til at fle­re vel­ger bil. Det er helt greit at bilis­te­ne sit­ter i den køen de selv ska­per og er en del av, og ser på oss and­re som syk­ler for­bi. Men en helt bil­fri by tror jeg like­vel ikke på.

Den så ofte kri­ti­ser­te ombyg­gin­gen av Carl Ber­ners plass har ført til at bil­tra­fik­ken over den­ne plas­sen har blitt redu­sert med 30–40%, i føl­ge Trans­port­øko­no­misk insti­tutt. Vi får ofte høre at stru­ping av vei­er fører til at tra­fik­ken øker and­re ste­der. Det­te har ikke skjedd ved Carl Ber­nes plass. Ombyg­gin­gen har tvert imot vir­ket tra­fikk­dem­pen­de også på and­re gater i områ­det. Det er selv­føl­ge­lig kaos i begyn­nel­sen, før det syn­ker inn hos bilis­te­ne at vei­en er stengt eller frem­kom­me­lig­he­ten har blitt dår­li­ge­re. Man må ha is i magen og ven­te noen måne­der før man ser effek­ten av til­ta­ket. I mel­lom­ti­den får man bare si til bilis­te­ne: La det kø, la det kø, la det kø!

Jeg får også under­stre­ke at jeg ikke er noen eks­pert på tra­fikk­plan­leg­ging. Så det­te er syn­sing fra en ama­tør. Skul­le jeg ha stengt noen gater, vil­le ikke Finn­marks­gt vært mitt første­valg. Men poli­ti­ker­ne har behov for å vise at de mener alvor med Tøy­en-løf­te­ne etter at det ble ved­tatt å leg­ge Munch-muse­et til Bjør­vi­ka. Når poli­ti­ker­ne har behov for å demon­stre­re handle­kraft, blir det lett kost­bar, men ikke nød­ven­dig­vis sær­lig virk­nings­full symbolpolitikk.

Som et over­ord­net plan­grep øns­ker jeg at byen i størst mulig grad skal sten­ges for gjen­nom­kjø­ring med bil. Det skal være mulig å kom­me til med bil. Men de som kjø­rer inn skal ikke kom­me gjen­nom. De må ut omtrent sam­me vei som de kom inn. Man­ge byer har det­te som en over­ord­net løs­ning. Men om vi aksep­te­rer at vi må leve med bilen i en del år til, også i byen, så må det fin­nes noen vei­er hvor det også er mulig å kom­me fram med bil — selv om man ikke behø­ver å kom­me fort fram. Det er utmer­ket om det går for­te­re med kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel, enn med bil. Så igjen: Man skal ikke være redd for noen køer av privatbilister.

Oslo har E18 og tre ring­vei­er som gjen­nom­kjø­rings­vei­er. I til­legg kan det være en slags stjer­ne av vei­er inn mot sen­trum. Men dis­se vei­ene bør være regu­lert slik at om du kom­mer inn til sen­trum, da må du ut omtrent sam­me vei som du kom inn. At man til­la­ter gjen­nom­kø­ring i Råd­hus­gt og over Frid­tjof Nan­sens plass, og at det er gjen­nom­kjø­ring fra Haus­manns­gt gjen­nom Møl­lergt og Kon­gens gate til Råd­hus­gt og even­tu­elt vide­re til E18, er øde­leg­gen­de for byen.

Jeg ser ikke noe godt alter­na­tiv til ring­vei­er i en by som Oslo. Pro­ble­met med å sten­ge Finn­marks­gt er at man da sten­ger en av dis­se ring­vei­ene. Å lage en ny len­ke i Ring 2 som erstat­nings for Finn­marks­gt er ikke et fris­ten­de alter­na­tiv. Hvis det blir noe av å byg­ge lokk over vei­en, så kan det bli en god løs­ning for alle par­ter. Kan­skje kan vei­en gra­ves ned, slik at lok­ket ikke blir alt for høyt. Det er vel ingen over­ras­kel­se at jeg mener til­rette­leg­gin­gen for syk­lis­ter også bør bli bed­re enn den er i dag.

Om vi hol­der oss i Tøyen­om­rå­det vil­le jeg ha valgt å stru­pe and­re gater. Jeg vel­ger med hen­sikt ordet stru­pe, ikke sten­ge. Det er gjen­nom­gangs­tra­fik­ken som må bort, ikke nød­ven­dig­vis lokal­tra­fik­ken. Jens Bjel­kes gt kan med for­del strupes.

WIMG_0080_DxOSelv om man i debat­ten om Munch-muse­et kun­ne få inn­trykk av at det var stor avstand mel­lom Bjør­vi­ka og Tøy­en, er det ikke det. Bjør­vi­ka har stor betyd­ning for det som skjer på Tøy­en. Tra­fikk­løs­nin­gen, eller man­gel på sådan i Bjør­vi­ka, har ring­virk­nin­ger bl.a. til Tøyen.

Dagens regu­le­ring i Bjør­vi­ka sen­der alt for man­ge biler inn Nylands­vei­en og Vahls gt, og vide­re Jens Bjel­kes gt mot Finn­marks­gt  og Økern­vei­en.  Det er langt mer menings­løst at bil­tra­fik­ken går her enn at den går i Finnmarksgt.

Hvor­dan det­te bør regu­le­res i prak­sis, har jeg ikke noe kon­kret svar på. Men en laby­rint av enveis­kjø­rin­ger som gjør ruten ueg­net til gjen­nom­kjø­ring kan fun­ge­re godt, slik det ellers er gjort på Tøyen/Grønland. Selv­sagt gjen­nom­ført slik at enveis­kjø­ring ikke gjel­der for syk­lis­ter. Det for­ut­set­ter at Kold­stadgt, Sigurds gt og Hagegt regu­le­res slik at ikke den ruten kan tas i bruk til gjennomkjøring.

Jeg vil­le også ha valgt å stru­pe Sars gt frem­for å sten­ge Finn­marks­gt. Gjør man det, har man i prak­sis også fjer­net det mes­te av tra­fik­ken fra Lakkegt, som også bør gjø­res. Det er ingen god idé og sen­de tra­fik­ken mot det ste­det der man er i ferd med å fer­dig­stil­le en skole.

WIMG_0083_DxOI dag lig­ger de motor­vei­lig­nen­de gate­ne Nylands­vei­en, Vahls gt og Lakkegt som en gans­ke bas­tant bar­rie­re mel­lom Tøyen/Grønland (er ikke sik­ker på hvor gren­sen mel­lom dis­se to går) og Akers­el­ven med til­lig­gen­de her­lig­he­ter. Fjer­ner man tra­fik­ken, åpner man opp et stort grønt­om­rå­de som i dag er til­nær­met ubru­ke­lig, og som kan­skje der­for blir brukt på måter som er lite øns­ke­lig. Da jeg pas­ser­te områ­det var det to politi­bi­ler der, som ikke akku­rat er et godt tegn, og det så ut som om noen per­soner ble inn­brakt av poli­ti­et — uten at jeg gjor­de noe nær­me­re for­søk på å fin­ne ut hva som foregikk.

WIMG_0035_DxOÅpner man opp det­te vil det dess­uten gi god for­bin­del­se til tur­vei­er langs Akers­el­ven. Stru­per man den­ne vei­en, har man også i prak­sis fjer­net mye av tra­fik­ken fra Bjørvika.

I dag er områ­det innen­for Vahls gt, Lakkegt, Nylands­vei­en og Jens Bjel­kes gt en øy iso­lert av tra­fik­ker­te vei­er, omtrent som Akers­hus var den gang bil­tra­fik­ken gikk rundt Vippe­tan­gen og gjen­nom Råd­hus­gt. Skal man kun­ne vita­li­se­re det­te områ­det, må gjen­nom­gangs­tra­fik­ken bort.

I dag er det ingen god syk­kel­for­bin­del­se fra Bjør­vi­ka eller Oslo S‑området mot Tøy­en. Det er langt vik­ti­ge­re å få på plass det­te enn å ha en motor­vei­lig­nen­de for­bin­del­se mel­lom Ope­ra­en og Bota­nisk hage. Det vil også gi mulig­het for syk­kel­for­bin­del­se mel­lom Grü­ner­løk­ka og Tøy­en, og vide­re ned mot Bjørvika.

Aksep­te­rer man at ett sted skal bil­tra­fik­ken gå, ser jeg ikke man­ge gode alter­na­ti­ver til Finn­marks­gt, med eller uten lokk. Tra­fik­ken som skal i ret­ning Carl Ber­ners plass m.m. bør etter min mening ledes gjen­nom St Hal­vards gt, Strøms­vei­en og Finn­marks­gt. Jeg skjøn­ner godt at de som bor langs dis­se vil være mot­stan­de­re av det­te, men da blir det lett NIM­BY-poli­tikk. Av alle onder frem­står det­te etter mitt skjønn som den minste.

En slik løs­ning vil også få fram det menings­løse i Nord­en­ga bro, om det­te ikke først og fremst gjø­res til en bro for bus­ser som skal til og fra Buss­ter­mi­na­len. Da kan Nylands­vei­en til­rette­leg­ges for fot­gjen­ge­re og syklister.

Et annet til­knyt­nings­punkt til Ring 2 er Hels­fyr og Grense­vei­en. Med den plan­lag­te bolig­ut­byg­gin­gen på Ensjø, er Ensjø­vei­en ikke noe godt alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email