I vini del Giro d’Italia 2014 — 14. etappe: Agliè — Oropa

Gir0_2014_14xN1Det ble ikke noe ordent­lig Edvald-show på den­ne etap­pen hel­ler. I dag skal ryt­ter­ne ut på en tempo­etap­pe, som nor­malt til­si­er at Cadel Evans vil stram­me gre­pet om den rosa ledertrøyen.

Vi har kom­met til 14. etap­pe, som går fra Agliè til Oro­pa. På den­ne etap­pen set­ter ryt­ter­ne kur­sen mot fjel­le­ne. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 14. etap­pe: Agliè — Oro­pa

I vini del Giro d’Italia 2014 — 13. etappe: Fossano — Rivarolo Canavese

Gir0_2014_13xN1Edvald Boa­sson Hagen vis­te igjen styr­ke, selv om det hel­ler ikke den­ne gan­gen holdt helt til mål. Jeg synes at pro­fi­len på avslut­nin­gen av den etap­pen de skal syk­le i dag kan min­ne om 17. etap­pe i Tour de Fran­ce 2011. For å gjen­opp­li­ve gode syk­kel­min­ner, ta en titt på det­te opp­ta­ket med high­light fra den etap­pen. Du behø­ver ikke se alle 45 minut­te­ne. For å få med det mes­te av moroa, gå fram til ca 18 minut­ter, og se derfra.

https://www.youtube.com/watch?v=Sm-TNhnSWxo

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 13. etap­pe: Fos­sa­no — Rivarolo Canave­se

I vini del Giro d’Italia 2014 — 12. etappe: Barbaresco — Barolo

Gir0_2014_12xN1Ryt­ter­ne er for­hå­pent­lig­vis kla­re til å ta fatt på nye etap­per etter hvile­da­gen. Mens ryt­ter­ne skal ut på en tem­me­lig flat etap­pe har vi kom­met til en tempoetappe.

12. etap­pe er en tempo­etap­pe fra Bar­ba­res­co til Barolo.

G12_Template_plan_soprJeg har kom­met med en bekla­gel­se over at årets Giro går uten­om Tosca­na. Men det ret­tes litt opp her, men en tempo­etap­pe fra Barolo til Bar­ba­res­co. Rent vin­mes­sig er det­te årets kongeetappe!

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 12. etap­pe: Bar­ba­res­co — Barolo

I vini del Giro d’Italia 2014 — 11. etappe: Collecchio — Savona

Gir0_2014_11xN1Det kan se ut som om Cadel Evans begyn­ner å få omtrent så mye kon­troll som man kan ha når det gjen­står 12 etap­per. Ryt­ter­ne skal i dag ha en vel­for­tjent hvile­dag. Det blir nok også en vel­for­tjent hvile­dag for Euro­sports Arild Erik­sen, som har kom­men­tert både Giro d’I­ta­lia og Tour of California.

Vi har kom­met fram til 11. etap­pe, som går fra Col­lecchio til Savona.

G12_Template_plan_soprPå den­ne etap­pen for­la­ter vi Emi­lia-Romag­na og set­ter kur­sen for Liguria. Vi har nevnt Col­li di Par­ma før, og den­ne gan­gen krys­ser etap­pen områ­det. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 11. etap­pe: Col­lecchio — Savona

I vini del Giro d’Italia 2014 — 10. etappe: Modena — Salsomaggiore Terme

Gir0_2014_10xN1Edvald Boa­sson Hagen for­søk­te å dra i gang et tog på sin fød­sels­dag, 17. mai. Desver­re holdt det ikke helt til mål. Men moro å se at han for­sø­ker. Cadel Evans fikk den rosa trøy­en og det spørs vel om han gir den fra seg igjen nå. Og det må ha vært sær­de­les surt for Pier­re Roland å bli tatt igjen 250 før mål.

Det er man­ge som leg­ger ut bil­der fra etap­pe­ne i giro­en og and­re sto­re syk­kel­ritt. Gra­ham Wat­son er en av ver­dens bes­te syk­kel­fo­to­gra­fer. Han plei­er å leg­ge ut bil­der på sitt nett­sted. Her er hans bil­der fra gårs­da­gens etap­pe.

Vi har kom­met til den etap­pen ryt­ter­ne skal ut på etter hvile­da­gen. 10. etap­pe går fra Mode­na til Sals­o­mag­giore Ter­me.

G12_Template_plan_soprVi er fort­satt på Po-slet­ten og i Emi­lia-Romag­na. Vinen her­fra er ikke den mest spen­nen­de Ita­lia kan by på. Men det er et spen­nen­de områ­de på så man­ge måter, og det man­ge and­re god­bi­ter vi får herfra.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 10. etap­pe: Mode­na — Sals­o­mag­giore Ter­me

Agderposten — en sykkelfiendtlig tulleavis

For ikke len­ge siden had­de Agder­pos­ten et sær­de­les tåpe­lig opp­slag om hvor dyre syk­ler folk har. I dag bekref­ter Agder­pos­ten at de er en tulle­avis som er opp­tatt av bil og mot syk­lis­ter. Eller kan­skje bekref­ter de bare at de har dår­li­ge jour­na­lis­ter. Eller kan­skje bekref­ter de at de er en syk­kel­fiendt­lig tulle­avis OG at de har dår­li­ge journalister.

De omta­ler en kol­li­sjon mel­lom en bilist og to syk­lis­ter (de skri­ver bil, slik jour­na­lis­ter plei­er å gjø­re. Men jeg reg­ner med at det var en fører i den bilen. Ved å fjer­ne bilis­ten fra hen­del­sen, fjer­ne de også ansva­ret fra bilis­ten. Språk er makt!). Slik inn­le­der de omtalen:

Mel­din­gen gikk ut på at to syk­lis­ter ble lig­gen­de i vei­ba­nen, etter kol­li­sjo­nen og at hen­del­sen skjed­de på Ris­ør­vei­en i krys­set ved avkjø­rin­gen mot Åmland.”

Con­ti­nue read­ing Agder­pos­ten — en syk­kel­fiendt­lig tulle­avis

I vini del Giro d’Italia 2014 — 9. etappe: Lugo — Sestola

Gir0_2014_09xN1Syk­kel er en risiko­sport. Velt er en del av gamet. Men jeg liker ikke sli­ke sce­ner vi fikk se i går, hvor ryt­te­re ble ska­det og måt­te bry­te. Noen gan­ger er man hel­dig og slip­per unne velt, and­re gan­ger slip­per man å bli inn­blan­det, men blir hind­ret bak kao­set som opp­står. Men å plas­se­re seg rik­tig er en del av det hele. Cadel Evans had­de klo­ke­lig plas­sert seg foran i fel­tet, og ble der­med ikke hind­ret av velt len­ger bak — og tok ver­di­full tid på sine sammenlagtkonkurrenter.

Vi skal fram til 9. etap­pe, som star­ter i Lugo og ender i Sestola.

T09_Sestola_plan_printVi er nå i Eimi­la-Romag­na. Det  er en del av Po-slet­ten, og et av Ita­lias bes­te og vik­tigs­te land­bruks­om­rå­der. Den bes­te vinen pro­du­se­res i kar­rig jord og litt vans­ke­li­ge kli­ma­tis­ke for­hold. I gode lan­bruks­om­rå­der blir det gjer­ne stort volum, men ikke sto­re viner. Dess­uten bru­ke gjer­ne den gode jor­den til å dyr­ke annet enn vin. Vin­pro­duk­sjo­nen i områ­det har vært pre­get av at man har vært mer opp­tatt av kvan­ti­tet enn av kvalitet.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 9. etap­pe: Lugo — Sesto­la

I vini del Giro d’Italia 2014 — 8. etappe: Foligno — Montecopiolo

Giro_2014_08xSVEdvald Boa­sson Hagen lå godt an mot slut­ten i går. Men det holdt desver­re ikke helt til mål. Uan­sett: God inn­sats. I føl­ge procycyling.no mener Edvald Boa­sson Hagen at den etap­pen de skal syk­le i dag pas­ser ham vel så godt. Det er lov å håpe at han lyk­kes i dag.

Men vi skal fram til 8. etap­pe, som star­ter i Folig­no, der 7. etap­pe går i mål, og ender i Mon­te­co­piolo. Det blir den førs­te etap­pen hvor klat­rer­ne kan vise seg fram.

G12_Template_plan_soprUt fra et vin­mes­sig syns­punkt er jeg ikke vel­dig glad for hvor­dan man har lagt den­ne etap­pen. Den star­ter i Umbria og avslut­ter i Mar­che. Nå er ikke det så galt i seg selv. Men med den­ne og de nes­te etap­pe­ne har arran­gø­ren klart å leg­ge giro­en i en bue øst og nord for Tosca­na.  Det betyr at vi ikke er inn­om et av Ita­lias vik­tigs­te vin­om­rå­der den­ne gan­gen. Vi får håpe at de kom­pen­se­rer for det i 2015.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 8. etap­pe: Folig­no — Mon­te­co­piolo

Veiene i Bjørvika — en planleggingsskandale

Nei, jeg ten­ker ikke på bilis­te­ne som har stått en time eller så eks­tra i kø. De var advart og bur­de ha holdt seg borte. Noe av pro­ble­met er at bilis­te­ne har fått alt for mye plass i Bjør­vi­ka. Man har brukt noen mil­li­ar­der på tun­nel til bilis­te­ne. Få dem ned i de sorte hul­le­ne, og la over­fla­ten være for­be­holdt folk.

Jeg har langt mer sym­pa­ti med de som satt i bus­ser som sto fast i tra­fik­ken. Koll­lek­tiv­tra­fik­ken er alt for lite pio­ri­tert i tra­fik­ken. Fle­re kol­lek­tiv­felt, bile­ne ut av trikke­skin­ne­ne og el-bile­ne ut av kollektivfeltene!

Det som vir­ke­lig er en skan­da­le er at man i 2014 kan fin­ne på å byg­ge et helt nytt vei­an­legg på et sted hvor det er masse­vis av plass, uten å leg­ge ordent­lig til ret­te for syk­lis­ter. Det er slik at man får håpe de som had­de det over­ord­ne­de ansva­ret for det­te pro­sjek­tet har hatt ansvar for sitt sis­te pro­sjekt. Hoder som ten­ker så gam­mel­dags er ubru­ke­li­ge. De bør pen­sjo­ne­res eller tas ut av virk­som­het på annen måte, uan­sett fysisk alder.

Con­ti­nue read­ing Vei­ene i Bjør­vi­ka — en plan­leg­gings­skan­da­le

Fornuftig dom fra Agder lagmannsrett etter sykkelulykke

Som noen vil hus­ke, avsa Ned­re Tele­mark ting­rett en absurd dom tid­li­ge­re i år, etter en syk­kel­ulyk­ke. Hel­dig­vis ble dom­men anket, og Agder lag­manns­rett har nå avsagt en dom hvor bil­fø­re­ren ble dømt. Dom­men er til­gjen­ge­lig her.

Bil­fø­re­ren var til­talt for følgende:

I Straffe­lo­ven § 237
for ved uakt­som­het å ha ska­det en annen på lege­me eller hel­bred, og legems­be­ska­di­gel­sen had­de til­føl­ge syk­dom eller arbeids­udyk­tig­het som var­te over 2 uker.

Grunn­lag:
Tirs­dag 26. juni 2012 ca kl 1630 i Odins gate i Ski­en, som fører av per­son­bil X med til­hen­ger, idet han sving­te inn mot høy­re, over et syk­kel­felt og inn på en gang- og syk­kel­veg, ikke var til­strek­ke­lig akt­på­gi­ven­de og var­som under kjø­rin­gen og ble ikke opp­merk­som på syk­list A, som kom syk­len­de i syk­kel­fel­tet, med den føl­ge at A traff til­hen­ge­ren og ble dratt fle­re meter under den­ne. Sam­men­stø­tet før­te til at A ble påført ska­de i form av hud- og ben­av­slip­nin­ger på høy­re ankel, over­fla­tis­ke sår bak­til på høy­re side av bryst­kas­sen og i høy­re flan­ke. Hun var inn­lagt på syke­hus i til­sam­men 13 dager og måt­te gjen­nom­gå ope­ra­sjon i form av hud­trans­plan­ta­sjon i høy­re ankel. Hun var 100% syk­meldt til 31.08.12 og i varie­ren­de grad del­vis syk­meldt til 18.11.12.

II Veg­tra­fikk­lo­ven § 31 førs­te ledd jf § 3
hvor­et­ter enhver skal fer­des hen­syns­fullt og være akt­på­gi­ven­de og var­som så det ikke kan opp­stå fare eller vol­des ska­de og slik at annen tra­fikk ikke unø­dig blir hind­ret eller forstyrret.

Grunn­lag:
Til tid og på sted som nevnt i post I, som fører av den der nevn­te bil med til­hen­ger, for­holdt han seg som beskre­vet der, med den føl­ge at det opp­sto per­son­ska­der på syklisten.”

Con­ti­nue read­ing For­nuf­tig dom fra Agder lag­manns­rett etter syk­kel­ulyk­ke