I vini del Giro d’Italia 2014 — 7. etappe: Frosinone — Foligno

Gir0_2014_07xSVDen førs­te etap­pen på ita­li­ensk jord ble en spe­si­ell og gans­ke uin­ter­es­sant affæ­re, i og med at den ble del­vis nøy­tra­li­sert. Nå fikk vi på sis­te run­de se at det kun­ne bli svært glatt.

Jeg mer­ket meg kom­men­ta­ren fra sam­men­lagt­le­der Michael Matt­hews rett etter mål­gang: I Irland reg­ner det bestan­dig. Så ble det litt mer­ke­lig det han sa, men poen­get syn­tes å være at i Syd-Ita­lia, hvor det van­lig­vis ikke reg­ner så ofte, kan vei­ene bli vel­dig glat­te når reg­net først kom­mer — sann­syn­lig­vis for­di det lig­ger så mye støv og for­urens­nin­ger på vei­en som ikke har blitt vas­ket bort av tid­li­ge­re regn. Ellers var det synd at Mar­cel Kit­tel valg­te å stå av. Men er man syk så er det ikke så mye å gjø­re med det.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 7. etap­pe: Fro­si­none — Folig­no

I vini del Giro d’Italia 2014 — 6. etappe: Sassano — Montecassino

Gir0_2014_06xSVI dag har Giro­en kom­met hjem, og ryt­ter­ne skal ut på sin førs­te etap­pe i Ita­lia. Vi lig­ger som van­lig et par dager foran rytterne.

6. etap­pe går fra Sas­sa­no til Mon­tecas­si­no. Vi er nå langs skinn­leg­gen, om vi hol­der oss til støvel/fotbildet av Italia.

Giro 2014 06 Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 6. etap­pe: Sas­sa­no — Mon­tecas­si­no

Sykkel er billig!

En av de man­ge menings­løse ankla­ge­ne som jevn­lig ret­tes mot syk­lis­ter er at man har så dyre syk­ler.  Et av de mer tåpe­li­ge eksemp­ler sto i Agder­pos­ten nylig med over­skrif­ten “Tril­ler man­ge mil­lio­ner på vei­en”.

Dess­ver­re er Agder­pos­ten en av avi­se­ne som har inn­ført håp­løse beta­lings­ord­nin­ger, så jeg får ikke opp artik­ke­len igjen. (Jeg har ikke noe imot at vi må beta­le. Men jeg leser en artik­kel i Agder­pos­ten og en rek­ke and­re aviser en gang i blant, og det er helt uak­tu­elt å teg­ne abon­ne­ment på alle de avi­se­ne som av og til har en artik­kel jeg er inter­es­sert i å lese — og som and­re hen­vi­ser til. Få på plass bru­ker­venn­li­ge løs­nin­ger, så kan jeg sik­kert beta­le et par kro­ner til Agder­pos­ten også.)

Agder­pos­ten har gjort den gans­ke menings­løse øvel­sen å bereg­ne pri­sen på de syk­le­ne del­ta­ker­ne bruk­te under rit­tet “Buk­ke­ne Bru­se”. Det de ikke har bereg­net, er f.eks. pri­sen på de bile­ne del­ta­ker­ne bruk­te for å kjø­re fram og til­ba­ke til Grim­stad. De som ytrer seg om at folk har dyre syk­ler, kjø­rer etter all sann­syn­lig­het bil selv — som vir­ke­lig er dyrt.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel er bil­lig!

I vini del Giro d’Italia 2014 — 5. etappe: Vanskelig å finne vin i fotbuen

Gir0_2014_05xSEDet var vel ikke noen stor over­ras­kel­se at Mar­cel Kit­tel tok hjem gårs­da­gens etap­pe også. Edvald Boa­sson Hagen kjør­te sterkt og vis­te god form, med fint opp­trekk og greit resul­tat etter å ha vært inn­blan­det i en velt. Vi får håpe at Lars Petter Nord­haug, for anled­nin­gen i rol­len som side­kom­men­ta­tor hos Euro­sport, får rett i at Edvald kom­mer til å vin­ne etap­per sene­re i Giroen.

Ryt­ter­ne har hvile­dag i dag, mens sir­ku­set for­flyt­ter seg til Ita­lia. Vi er alle­re­de i Ita­lia, og har kom­met fram til 5. etap­pe, som går langs fot­buen, fra Tran­to til Vig­gia­no. Etap­pen er klas­si­fi­sert som “medi­um moun­tain”. Det er ingen har­de­re stig­nin­ger enn 3. og 4. kate­go­ri. Men etap­pen slut­ter på top­pen av en 4. kate­go­ri­stig­ning, så det­te blir nok ikke et opp­gjør mel­lom spurterne.

Giro 2015 5 etappe Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 5. etap­pe: Vans­ke­lig å fin­ne vin i fot­buen

I vini del Giro d’Italia 2014 — 4. etappe: — Giovinazzo — Bari

Ryt­ter­ne er fort­satt i Irland. De skal i dag gå løs på tred­je etap­pe som tar dem inn i repub­lik­ken Irland til Dub­lin. Det var vel ingen stor over­ras­kel­se at lag­tem­po byr på dra­ma­tikk og gir tids­for­skjel­ler. Men det er synd når uhell skal få slik betyd­ning som det fikk for Gar­min Sharp. Det var hel­ler ingen stor over­ar­s­kel­se at Oreca Gree­nEd­ge vant, slik de gjor­de på lag­tem­po­en i Nice i Tour de Fran­ce 2013. Man skal ha trent på å få laget til å fun­ge­re som et lag­tempo­lag. Ikke alle lag prio­ri­te­rer det like mye.

At det ble et spurt­opp­gjør på and­re etap­pe var ingen over­ras­kel­se, ei hel­ler at Mar­cel Kit­tel vis­te seg som den ras­kes­te på opp­lø­pet. Også på dagens etap­pe kan det bli et spurt­opp­gjør, om ikke vin­den skul­le split­te fel­tet før de kom­mer så langt. Etter dagens etap­pe skal ryt­ter­ne ha sin førs­te hviledag.

Vi har lagt hvile­da­gen bak oss og har for­flyt­tet oss fra Irland til Ita­lia. Den fjer­de etap­pen går omtrent langs Ita­lias akhillessene.

G12_Template_plan_soprVi er i regio­nen Pug­lia. Det­te er det områ­det i Ita­lia hvor det pro­du­se­res mest vin. Vi er langt syd og det er varmt, noe som også pre­ger vinen.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 4. etap­pe: — Gio­vi­naz­zo — Bari

I vini del Giro d’Italia 2014 — 3. etappe: Rocky Road to Dublin

I dag star­ter det også for syk­lis­te­ne, med lag­tem­po i Bel­fast. Vi hol­der oss som van­lig litt foran, slik at de som vil sik­re seg godt drik­ke før rit­tet, skal ha litt tid til å bunkre.

3. etap­pe går fra Nord-Irland og inn i repub­lik­ken Irland. 3. etap­pe går fra Armagh til Dub­lin. Det er også en flat etap­pe, med to fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­ger gans­ke tidlig.

G12_Template_plan_soprI dag skal vi over gren­sen til repub­lik­ken Irland, med mål­gang i Dublin.

Armagh er den byen hvor Irlands apos­tel, Saint Pat­rick skal ha vært bis­kop. Saint Pat­rick­’s day fei­res hvert år 17. mars. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 3. etap­pe: Rocky Road to Dub­lin

I vini del Giro d’Italia 2014 — 2. etappe: There’s Whiskey in the Jar

2. etap­pe star­ter i Bel­fast, tar en run­de nord­over, for å ven­de til­ba­ke til  Bel­fast. Igjen star­ter de i Tita­nic Quar­ter. Etap­pen er gans­ke flat. Det er to fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­ger. Men de kom­mer nep­pe til å ska­pe noen avstan­der, så her blir det nok en massespurt.

G12_Template_plan_soprJeg har ikke klart å fin­ne man­ge inter­es­san­te bryg­ge­ri­er i den delen av Nord-Irland som de skal gjen­nom i dag. Men etap­pen snur til­ba­ke mot Bel­fast i byen Bush­mills, Her fin­ner vi Old Bush­mills Dis­tille­ry, en kjent pro­du­sent av irsk whiskey. Old Bush­mills Dis­tille­ry som hev­der å være ver­dens elds­te lisen­sier­te destil­le­ri. De ble lisen­siert i 1608, og jeg kjen­ner ikke til at noen har utford­ret deres sta­tus som det elds­te av sitt slag. Men det var destil­le­ri her før det ble lisen­siert. Det er doku­men­tert at det fan­tes destil­le­ri her i alle fall på slut­ten av 1400-tallet.

Det er lan­ging, alt­så mat­for­sy­ning til ryt­ter­ne omtrent i Bush­mills. Men jeg tvi­ler på at det er noe av den loka­le whiskey­en i de pose­ne ryt­ter­ne får.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 2. etap­pe: There’s Whiskey in the Jar

I vini del Giro d’Italia 2014 — 1. etappe: Rytterne flykter fra det synkende skipet

Giro d’I­ta­lia har i år lagt star­ten til Bel­fast i Nord-Irland. 1. etap­pe er en 21,7 km lang lag­tem­po som går inne i byen.

Jeg synes lag­tem­po er mor­somt. Når lag­tem­po er førs­te etap­pe, blir det kamp mel­lom lage­ne ikke bare om å vin­ne etap­pen, men også for å få de gje­ve trøy­ene dagen etter. Bes­te ryt­ter på bes­te lag star­ter and­re etap­pe med den rosa leder­trøy­en. Jeg hus­ker ikke rang­ord­ning mel­lom klatre­trøye og poeng­trøye, men det vil nok være noen fra vin­ner­la­get i lag­tem­po som bærer dis­se også. Den kan fort bli bety­de­li­ge tids­dif­fe­ran­ser på lag­tem­po, og det er ikke sik­kert at noen kla­rer å tet­te luke­ne fram til de med sta­tus­trøy­er før man kom­mer inn i etap­per som skil­ler mer mel­lom rytterne.

G12_Template_plan_sopr Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — 1. etap­pe: Ryt­ter­ne flyk­ter fra det syn­ken­de ski­pet

I vini del Giro d’Italia 2014 — Innledning

Så er vi igjen kla­re for Giro d’I­ta­lia. Star­ten er den­ne gan­gen i Bel­fast i Nord-Irland. Ryt­ter­ne skal være to dager i Nord-Irland, før de krys­ser gren­sen til repub­lik­ken Irland og ender i Dub­lin. Det er laget et eget nett­sted for de tre førs­te etap­pe­ne i Irland.

Det er nes­ten pin­lig å inn­røm­me, men jeg har ald­ri vært i Irland, ver­ken i Nord-Irland eller i repub­lik­ken Irland. Jeg har len­ge håpet på at det skul­le duk­ke opp en pas­sen­de kon­fe­ran­se i Irland som jeg kun­ne rei­se til, eller et annet godt påskudd for å dra. Men det blir vel til at jeg må dra for­di jeg har lyst til å dra dit (også for å høre irsk musikk), og rei­se som turist. Hel­dig­vis blir en god del av det de pro­du­se­rer av drikke­va­rer eks­por­tert, så jeg har smakt en del av det like­vel. Først på fjer­de etap­pe, etter en hvile­dag, for­flyt­ter giro­en seg til Italia.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2014 — Inn­led­ning

Politiet frikjenner bilist i ulykke og feilinformerer — igjen!

Utgangs­punk­tet den­ne gan­gen er en sak fra Lil­le­ham­mer, refe­rert i avi­sen Gud­brands­dø­len 30. april 2014, med overskrift

Kvinne til sykehus etter påkjørsel

med under­tit­tel:

Syk­list kjør­te inn i bil på Smestad.

Hen­del­ses­for­øpet beskri­ves slik:

En bil som ryg­get ut av en gara­sje i Simon Dar­res veg i Lil­le­ham­mer fikk brått en kvin­ne­lig syk­list i 50-åre­ne i siden man­dag ettermiddag.

- Ambu­lan­se og poli­ti ble sendt til ste­det. Kvin­nen had­de falt av syk­ke­len og kla­get over smer­ter i nak­ken, så hun ble kjørt til Lil­le­ham­mer syke­hus for en sjekk, for­tel­ler ope­ra­sjons­le­der Atle B. von Obst­fel­der ved Gud­brands­dal politidistrikt.”

Jeg er ikke lokalk­jent på Lil­le­ham­mer, men her ser vi  i alle fall hvor Simon Dar­res veg er, selv om jeg ikke vet hvor i gaten ulyk­ken skjedde.

Con­ti­nue read­ing Poli­ti­et fri­kjen­ner bilist i ulyk­ke og feil­in­for­me­rer — igjen!