Gratulerer med dagen, Dagfinn Høybråten: Ti år med røykfrie serveringssteder

I dag er det ti år siden vi ende­lig kun­ne pus­te rela­tivt fritt på ser­ve­rings­ste­der. Fra 1. juni 2004 ble tobakkska­de­lo­vens krav om røyk­frie loka­ler også gjort gjel­den­de for serveringssteder.

Det var mye bråk og spe­tak­kel. Ser­ve­rings­bran­sjen vis­te en røren­de omsorg for røy­ker­ne, og trod­de at alle gjes­te­ne vil­le for­svin­ne med røy­ken. Hvis for­ret­nings­ide­en var å dri­ve røyke­rom med ser­ve­ring, da fikk man selv­sagt et pro­blem da man ikke len­ger kun­ne fort­set­te med det. Ser­ve­rings­bran­sjen klar­te ikke å se at sta­dig fær­re røyk­te, at røy­king var i ferd med å bli et lav­inn­tekts- og lav­sta­tus­fe­no­men — nep­pe de som leg­ger igjen mest pen­ger på res­tau­ran­ter. At det var gans­ke man­ge som syn­tes besøk i røyk­fyl­te loka­ler ikke fris­tet, at man ikke syn­tes det var noe tri­ve­lig når man måt­te ta en dusj og hen­ge klær­ne luf­ting etter besø­ket for å få ut noe av røykstanken.

Som all­tid: De som ikke hen­ger med når ram­me­be­tin­gel­se­ne og mar­ke­det end­res, de dør. Det er kapi­ta­lis­mens bru­ta­le lov. Man­ge dår­lig drev­ne ste­der som ikke had­de hengt med i utvik­lin­gen, gikk duk­ken — og det var belei­lig å skyl­de på “røyke­lo­ven”.

Nor­ge var tid­li­ge med å gjø­re ser­ve­rings­ste­der røyk­frie. Men det var et typisk norsk skip­per­tak, som ikke har blitt fulgt opp vide­re. Ser­ve­rings­bran­sjen har fort­satt røren­de omsorg for røy­ke­re. De lager røyke­telt uten­for som gjør at de som ikke røy­ker ald­ri fris­tes til å gå inn på ste­det når man må pas­se­re det­te. Selv går jeg ald­ri inn et slikt sted. Det fin­nes nok av and­re ste­der. Det bru­kes mye ener­gi og slip­pes ut mye CO2 for å var­me fros­ne sje­ler som sit­ter ute for å til­freds­stil­le sin stoffavhengighet.

Nå øns­ker Ast­ma- og allergi­for­bun­det og Kreft­for­enin­gen røyke­for­bud også på ute­ser­ve­rin­ger. Hvis ser­ve­rings­bran­sjen had­de vist noen inter­es­se for å leg­ge til ret­te for ikke-røy­ke­re, had­de det nep­pe blitt noe spørs­mål. Det bur­de være en selv­føl­ge at det er røyk­frie bord på utser­ve­rin­ger. Det er ikke noe tri­ve­lig å få en røyk­sky fra nabo­bor­det. Hel­dig­vis vil en del ser­ve­rings­ste­der prø­ve det ut.

For man­ge av oss er hoved­po­en­get ikke å nek­te folk å røy­ke. Hvis voks­ne folk vil øde­leg­ge helsen sin på den­ne måten, så får de vel gjø­re det da. Men det må være full­gode til­bud til alle som vil ha det røyk­fritt. Det er det ikke så len­ge man kan røy­ke på ute­ser­ve­rin­ger. Kra­vet bør i det mins­te være at man skal ha et røyk­fritt til­bud som er minst like godt som det man til­byr røykerne.

Det bur­de også være en selv­føl­ge at jern­bane­per­ron­ger, buss­holde­plas­ser m.m. er røyk­frie. Det er ikke vans­ke­lig for Jern­bane­ver­ket på sta­sjons­om­rå­der å få det til, hvis de er inter­es­sert. Det bur­de være helt unød­ven­dig. Det bare et spørs­mål om ele­men­tær folk­skikk: Selv­føl­ge­lig røy­ker man ikke der folk står tett sam­men! Vans­ke­li­ge­re er det ikke.

I til­legg til at røy­king ikke skal sje­ne­re and­re, er det vik­tig å fjer­ne rekrut­te­rings­are­na­ene for folk begyn­ner å røy­ke. Der­for var det på høy tid at sko­le­ne ble gjort røyk­frie. Det bur­de selv­sagt ha vært gjort for minst ti år siden. Men bed­re sent enn ald­ri. Tobakks­bran­sjen er en kynisk draps­bran­sje. De for­sø­ker kynisk å få fle­re hek­tet på deres gift. De prø­ver å rekrut­te­re unge. Og nå er det sær­lig i utvik­lings­land tobakks­bran­sjen sat­ser hardt for å dre­pe flere.

I dag har bilis­te­ne over­tatt røy­ker­nes rol­le, med mye av den sam­me argu­men­ta­sjo­nen. Røy­ker­ne men­te at det nær­mest var en “men­neske­rett”, eller i alle fall en grunn­leg­gen­de fri­het at de skul­le kun­ne røy­ke over alt. Røy­king var til­latt der det ikke uttryk­ke­lig var for­budt. Bilis­te­ne ser det på sam­me måte som en grunn­leg­gen­de ret­tig­het at de skal kun­ne kjø­re, og ikke minst par­ke­re over alt. At det er til sje­nan­se og fare for and­re, vil man ikke høre på. Skjønt bil er også nyt­tig, i mot­set­ning til røy­ken — det er en vesent­lig forskjell.

Men akku­rat som det har blitt slik at man kun for lov til å røy­ke der det uttryk­ke­lig er til­latt, vil det nok også bli slik at par­ke­ring bare er til­latt der det er klart mer­ket at par­ke­ring er til­latt. Men det vil nok ta noe tid ennå — skal vi gjet­te på at det vil gå ti år til? Sta­dig fle­re områ­der blir bil­frie, og ingen øns­ker bile­ne til­ba­ke der man har fårt dem bort, f.eks. Råd­hus­plas­sen og i Karl Johans gt mel­lom Eger­tor­get og Jern­bane­tor­get. I sports- og fri­luft­slan­det Nor­ge har man for len­ge siden bestemt at motor­ferd­sel i utmark ikke er til­latt. Men man vil nok også i Nor­ge for­stå at bilen hel­ler ikke har noen sen­tral plass i byene.

Han­delstan­den har tatt ser­ve­rings­bran­sjens rol­le, og kla­ger over at det vil bli død og for­der­vel­se om par­ke­rings­plas­ser for­svin­ner. De vet ikke, men har gjen­tatt det­te så man­ge gan­ger at man­ge tar det for en sanne­het — litt har de lært av Goeb­bels. Men akku­rat som det vis­te seg at omset­nin­gen i ser­ve­rings­bran­sjen økte da man fikk luf­tet ut røy­ken, har det vist seg at omset­nin­gen øker når man fjer­ner par­ke­ring i gate­ne og hel­ler leg­ger til ret­te for syk­lis­ter. Men han­delstan­den synes å ha lærings­pro­ble­mer til­sva­ren­de serveringsbransjen.

Print Friendly, PDF & Email