Nordenga bro

Nord­en­ga bro ble åpnet i 2011. Det er en av de få bro­ene som krys­ser spor­om­rå­de­ne på Oslo S hvor det er en form for til­rette­leg­ging for syklister.

Den var fer­dig for bilis­ter, men i bes­te fall halv­fer­dig for syk­lis­ter da den ble åpnet. Det er et av alt for man­ge eksemp­ler på at Sta­tens veg­ve­sen viser stor omsorg for bilis­ter, men gir blaf­fen i syklister.

Gang- og syk­kel­de­len er en gang- og syk­kel­vei. Bro­en ble åpnet da det var åpen dag i Bjør­vi­ka i 2011. Jeg uttryk­te den gang stor skuf­fel­se over Sta­tens veg­ve­sen, og ikke noe av det som har skjedd i Bjør­vi­ka har bidratt til å ret­te opp det inn­tryk­ket. Tvert imot. Det­te skrev jeg om Nord­en­ga bro den gan­gen: Con­ti­nue read­ing Nord­en­ga bro

Merkelig trafikkjus på Senja

Avi­sen Nord­lys har føl­gen­de over­skrift: “Syk­list påkjørt og sendt til syke­hus. Så kom boten på 3000 kro­ner”. Ved­kom­men­de had­de syk­let over et fot­gjen­ger­felt og blitt påkjørt av en bil. Nå vet jeg at man ikke all­tid skal ta pres­sens gjen­gi­vel­ser for god fisk. Men jeg tar like­vel med det som politi­ad­vo­kat Marie Lygre ved Len­vik lens­manns­kon­tor skal ha gitt som grunn for bøtleggingen:

Politi­ad­vo­kat Marie Lygre ved Len­vik lens­manns­kon­tor er for sin del ikke i tvil om at det er rik­tig å bøte­leg­ge syk­lis­ten, med hen­vis­ning til para­gra­fen om uakt­som­het i Vegtrafikkloven.

Con­ti­nue read­ing Mer­ke­lig tra­fikk­jus på Sen­ja