Merkelig trafikkjus på Senja

Avisen Nordlys har følgende overskrift: “Syklist påkjørt og sendt til sykehus. Så kom boten på 3000 kroner”. Vedkommende hadde syklet over et fotgjengerfelt og blitt påkjørt av en bil. Nå vet jeg at man ikke alltid skal ta pressens gjengivelser for god fisk. Men jeg tar likevel med det som politiadvokat Marie Lygre ved Lenvik lensmannskontor skal ha gitt som grunn for bøtleggingen:

“Politiadvokat Marie Lygre ved Lenvik lensmannskontor er for sin del ikke i tvil om at det er riktig å bøtelegge syklisten, med henvisning til paragrafen om uaktsomhet i Vegtrafikkloven.

– Mange tenker at det er bilisten som har ansvaret uansett når ulykker skjer i et gangfelt, men slik er det ikke. Du skal ikke sykle i gangfeltet hvis det kommer bil. Gangfeltet er til gunst for fotgjenger, ikke syklist, sier hun.

– Er det likevel ikke litt rart at han som blir påkjørt og skadd får bot, og ikke bilføreren?

– Det var jo syklistens ansvar. Hvis jeg tekster på mobilen, kjører utfor veien og drukner i ei elv, så er det mitt ansvar. Men for bilføreren kom syklisten uventet inn i trafikkbildet, sier Lygre.

Hun sier syklisten også risikerer at boten nå blir høyere enn 3.000 kroner når saken går til retten, og at det også kan bli saksomkostninger å betale.”

Veitrafikkloven § 3 gjelder selvsagt også for syklister. Den lyder:

“Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.”

Det er lov å sykle over et fotgjengerfelt, det følger uttrykkelig av trafikkreglene § 18 nr 3, som lyder:

“Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. “

Men hvis man sykler over et fotgjengerfelt, sa er man kjørende.  Det betyr at trafikkreglene § 9 nr 2 annet ledd ikke kommer til anvendelse. Denne lyder:

“Ved gangfelt hvor trafikken ikke reguleres av politi eller ved trafikklyssignal, har kjørende vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller er på veg ut i det”

Vikeplikten gjelder bare overfor gående. Går man av sykkelen og leier den over, da er man gående og bilister har vikeplikt. Hvis man sykler over er man kjørende og bilister har ikke vikeplikt.

Men at bilisten ikke har vikeplikt betyr ikke at de har påkjørsrett. Bestemmelsen i trafikkreglene § 13 nr 1 gjelder fortsatt. Denne lyder:

1. Kjørende må kunne stanse på den vegstrekning som den kjørende har oversikt over, og foran enhver påregnelig hindring.

Det er ingen holdepunkter for å si noe om bilistens fart, eller antyde at han skal ha kjørt for fort eller uaktsomt på andre måter. Så når avisen antyder at det er rart at bilisten ikke får bot, så er det ikke noe at det avisen skriver som tilsier at bilisten skal bøtelegges.

Men det er vanskelig å se at det kan være grunnlag for å bøtelegge syklisten i denne saken. Her blir politiadvokat Marie Lygres uttalelser ganske merkelige. Bilisten hadde ikke vikeplikt, og det kan godt hende at syklisten opptrådte uaktsomt da han syklet over fotgjengerfeltet uten å se seg godt nok for.  Men hvordan politiadvokat Marie Lygre kan mene at dette gir grunnlag for bøteleggelse etter veitrafikkloven § 3, er for meg en gåte. Mange trafikkulykker skjer fordi en av partene ikke overholder sin vikeplikt. Jeg kan ikke huske å ha sett at en bilist som ikke ser seg godt nok til høyre i det han kjører inn i et kryss og så kolliderer med en annen bilist som kommer fra høyre, blir bøtelagt for å ha opptrådt uaktsomt.

Saken bekrefter inntrykket av et gjennomgående sykkelfiendtlig politi. Den står i grell kontrast til denne saken, hvor en ulykke helt åpenbart skyldtes at bilisten ikke overholdt vikeplikten, men hvor politiet likevel sier:

“Det kommer til å bli opprettet sak, slik rutinen er når det er personskade, men førerkortet til sjåføren er ikke beslaglagt. Man skal være aktpågivende når man kjører bil, men i dette tilfellet anser vi det ikke for å være bilførerens feil. “

Jeg har omtalt denne saken her.

Politiadvokat Marie Lygre ser ut til å ville ta opp kampen med denne saken om å stå for den mest meningsløse og sykkelfiendtlige bøteleggingen i Norge. Skjønt det skal vel godt gjøres å utkonkurrere en sak hvor politiet ville bøtelegge syklisten etter at han var påkjørt av en bil som brøt sin vikeplikt ved å svinge til venstre foran møtende syklist.

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.