Merkelig trafikkjus på Senja

Avi­sen Nord­lys har føl­gen­de over­skrift: “Syk­list påkjørt og sendt til syke­hus. Så kom boten på 3000 kro­ner”. Ved­kom­men­de had­de syk­let over et fot­gjen­ger­felt og blitt påkjørt av en bil. Nå vet jeg at man ikke all­tid skal ta pres­sens gjen­gi­vel­ser for god fisk. Men jeg tar like­vel med det som politi­ad­vo­kat Marie Lygre ved Len­vik lens­manns­kon­tor skal ha gitt som grunn for bøtleggingen:

Politi­ad­vo­kat Marie Lygre ved Len­vik lens­manns­kon­tor er for sin del ikke i tvil om at det er rik­tig å bøte­leg­ge syk­lis­ten, med hen­vis­ning til para­gra­fen om uakt­som­het i Vegtrafikkloven.

– Man­ge ten­ker at det er bilis­ten som har ansva­ret uan­sett når ulyk­ker skjer i et gang­felt, men slik er det ikke. Du skal ikke syk­le i gang­fel­tet hvis det kom­mer bil. Gang­fel­tet er til gunst for fot­gjen­ger, ikke syk­list, sier hun.

- Er det like­vel ikke litt rart at han som blir påkjørt og skadd får bot, og ikke bilføreren?

– Det var jo syk­lis­tens ansvar. Hvis jeg teks­ter på mobi­len, kjø­rer utfor vei­en og druk­ner i ei elv, så er det mitt ansvar. Men for bil­fø­re­ren kom syk­lis­ten uven­tet inn i tra­fikk­bil­det, sier Lygre.

Hun sier syk­lis­ten også risi­ke­rer at boten nå blir høy­ere enn 3.000 kro­ner når saken går til ret­ten, og at det også kan bli saks­om­kost­nin­ger å betale.”

Vei­tra­fikk­lo­ven § 3 gjel­der selv­sagt også for syk­lis­ter. Den lyder:

Enhver skal fer­des hen­syns­fullt og være akt­på­gi­ven­de og var­som så det ikke kan opp­stå fare eller vol­des ska­de og slik at annen tra­fikk ikke unø­dig blir hind­ret eller forstyrret.”

Det er lov å syk­le over et fot­gjen­ger­felt, det føl­ger uttryk­ke­lig av tra­fikk­reg­le­ne § 18 nr 3, som lyder:

Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gående. ”

Men hvis man syk­ler over et fot­gjen­ger­felt, sa er man kjø­ren­de.  Det betyr at tra­fikk­reg­le­ne § 9 nr 2 annet ledd ikke kom­mer til anven­del­se. Den­ne lyder:

Ved gang­felt hvor tra­fik­ken ikke regu­le­res av poli­ti eller ved tra­fikk­lys­sig­nal, har kjø­ren­de vike­plikt for gåen­de som befin­ner seg i gang­fel­tet eller er på veg ut i det”

Vike­plik­ten gjel­der bare over­for gåen­de. Går man av syk­ke­len og lei­er den over, da er man gåen­de og bilis­ter har vike­plikt. Hvis man syk­ler over er man kjø­ren­de og bilis­ter har ikke vikeplikt.

Men at bilis­ten ikke har vike­plikt betyr ikke at de har påkjørs­rett. Bestem­mel­sen i tra­fikk­reg­le­ne § 13 nr 1 gjel­der fort­satt. Den­ne lyder:

1. Kjø­ren­de må kun­ne stan­se på den veg­strek­ning som den kjø­ren­de har over­sikt over, og foran enhver påreg­ne­lig hind­ring.

Det er ingen holde­punk­ter for å si noe om bilis­tens fart, eller anty­de at han skal ha kjørt for fort eller uakt­somt på and­re måter. Så når avi­sen anty­der at det er rart at bilis­ten ikke får bot, så er det ikke noe at det avi­sen skri­ver som til­si­er at bilis­ten skal bøtelegges.

Men det er vans­ke­lig å se at det kan være grunn­lag for å bøte­leg­ge syk­lis­ten i den­ne saken. Her blir politi­ad­vo­kat Marie Lygres utta­lel­ser gans­ke mer­ke­li­ge. Bilis­ten had­de ikke vike­plikt, og det kan godt hen­de at syk­lis­ten opp­tråd­te uakt­somt da han syk­let over fot­gjen­ger­fel­tet uten å se seg godt nok for.  Men hvor­dan politi­ad­vo­kat Marie Lygre kan mene at det­te gir grunn­lag for bøte­leg­gel­se etter vei­tra­fikk­lo­ven § 3, er for meg en gåte. Man­ge tra­fikk­ulyk­ker skjer for­di en av par­te­ne ikke over­hol­der sin vike­plikt. Jeg kan ikke hus­ke å ha sett at en bilist som ikke ser seg godt nok til høy­re i det han kjø­rer inn i et kryss og så kol­li­de­rer med en annen bilist som kom­mer fra høy­re, blir bøte­lagt for å ha opp­trådt uaktsomt.

Saken bekref­ter inn­tryk­ket av et gjen­nom­gå­en­de syk­kel­fiendt­lig poli­ti. Den står i grell kon­trast til den­ne saken, hvor en ulyk­ke helt åpen­bart skyld­tes at bilis­ten ikke over­holdt vike­plik­ten, men hvor poli­ti­et like­vel sier:

Det kom­mer til å bli opp­ret­tet sak, slik ruti­nen er når det er per­son­ska­de, men fører­kor­tet til sjå­fø­ren er ikke beslag­lagt. Man skal være akt­på­gi­ven­de når man kjø­rer bil, men i det­te til­fel­let anser vi det ikke for å være bil­fø­re­rens feil. ”

Jeg har omtalt den­ne saken her.

Politi­ad­vo­kat Marie Lygre ser ut til å vil­le ta opp kam­pen med den­ne saken om å stå for den mest menings­løse og syk­kel­fiendt­li­ge bøte­leg­gin­gen i Nor­ge. Skjønt det skal vel godt gjø­res å utkon­kur­re­re en sak hvor poli­ti­et vil­le bøte­leg­ge syk­lis­ten etter at han var påkjørt av en bil som brøt sin vike­plikt ved å svin­ge til venst­re foran møten­de syklist.

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email