Nordenga bro

Nord­en­ga bro ble åpnet i 2011. Det er en av de få bro­ene som krys­ser spor­om­rå­de­ne på Oslo S hvor det er en form for til­rette­leg­ging for syklister.

Den var fer­dig for bilis­ter, men i bes­te fall halv­fer­dig for syk­lis­ter da den ble åpnet. Det er et av alt for man­ge eksemp­ler på at Sta­tens veg­ve­sen viser stor omsorg for bilis­ter, men gir blaf­fen i syklister.

Gang- og syk­kel­de­len er en gang- og syk­kel­vei. Bro­en ble åpnet da det var åpen dag i Bjør­vi­ka i 2011. Jeg uttryk­te den gang stor skuf­fel­se over Sta­tens veg­ve­sen, og ikke noe av det som har skjedd i Bjør­vi­ka har bidratt til å ret­te opp det inn­tryk­ket. Tvert imot. Det­te skrev jeg om Nord­en­ga bro den gangen:

Jeg prøve­syk­let også den nye Nord­enga bro. Jeg spur­te de som skul­le inn­for­mere og del­te ut bro­syj­rer om det skul­le være sepa­rate syk­kel­felt og for­tau. Ingen kun­ne sva­re. På sjø­si­den er vegløs­nin­gene ikke fer­dige. Påsyk­lingsam­pene, som er lagt som hår­nå­ler for at de ikke skal bli for brat­te, var i sma­leste laget. Her blir det vans­ke­lig å få adskilt syk­kel­felt og for­tau, noe som bør være en selv­følge for sli­ke pro­sjek­ter. Blan­det gang– og syk­kel­vei er noe som bare fun­ge­rer i hodet på folk som selv ikke syk­ler. Selve bru­spen­net var bre­dere, så der bør det være mulig. Men på siden mot Schwei­gaards­gate så vi igjen Veg­ve­se­nets prio­ri­te­rin­ger: Det var laget nye bil­ve­ger for tra­fikk over bro­en, men syk­kel­veien bare for­svant i intet på den siden.”

I dag mål­te jeg bred­den på gang- og syk­kel­bro­en. 5,77 m vis­te min måling. Det bør være bredt nok til å lage syk­kel­vei med fortau.

WIMG_0184_DxOEr den ikke bred nok, er det bare å gå i gang med å plan­leg­ge ombyg­gin­gen. Det hol­der ikke at man i det 21. århund­re lager blan­det gang- og syk­kel­vei på et sted som det­te. Det er skan­da­løst dår­lig. Gjør det ordent­lig, og gjør det ordent­lig nå!

Kom­mer man inn den nye gang- og syk­kel­vei­en (ja, nett­opp: Gang- og syk­kel­vei igjen, jeg skal kom­me til­ba­ke til den) langs Kong Haa­kon 5. gate, må man krys­se et fot­gjen­ger­felt for å kom­me opp på bro­en. Ingen til­rette­leg­ging for å kom­me seg over for syklister.

WIMG_0177_DxOMen verst er det på nord­si­den. Slik så det ut i 2011. Kom man ned her, hav­net man på en smal stri­pe, med en bygge­plass på siden.

SIMG_5594_DxOKom­mer man fra den­ne siden og skal opp på bro­en, er det helt håp­løst. Slik var det i 2011:

SIMG_5593_DxOI dag ser det slik ut. Fort­satt må man syk­le ulov­lig mot enveis­kjø­ring om man skal opp på og over bro­en. Og for å kom­me til det­te punk­tet har man ikke annet valg enn å syk­le på for­tau­et. Det er bare en bekref­tel­se på at Sta­tens veg­ve­sen ikke har behand­let syk­lis­ter seriøst den­ne gan­gen heller.

WIMG_0190_DxODet er selv­sagt til­rette­lagt for bilis­ter. For dem har det vært til­rette­lagt siden åpnin­gen i 2011. Men for syk­lis­ter er det kna­pt gjort en dritt de sis­te tre åre­ne. Skan­da­le er bare fornavnet.

Det er nå mulig å kom­me gjen­nom Pla­tous gt. Men skal man opp på bro­en blir man møtt av en 10 cm høy for­taus­kant, uten noen form for ned­sen­king. Gå og fiks det­te, Sta­tens veg­ve­sen. Og gjør det med en gang, aller helst for noen år siden.

WIMG_0199_DxODet er slikt som det­te som gjør at dere ofte, og med ret­te omta­les som Sta­tens bil­veg­ve­sen, og som gjør at vi som syk­ler har null til­lit til dere. Noen i Veg­ve­se­net bur­de være drit­flaue, og bare skam­me seg til det­te og alle de and­re fei­le­ne i Bjør­vi­ka er ret­tet opp.

Ta dere sam­men, Sta­tens veg­ve­sen. Bilis­te­ne har alle­re­de fått alt for mye i Bjør­vi­ka. Gi faen i dem, steng gjer­ne vei­en for dem, slik dere gjør uten å blun­ke (og uten å skil­te) for syk­lis­ter, og rett opp alle syk­kel­tab­be­ne. Ta plass fra bilis­te­ne for å få det til, også på nord­si­den av Nord­en­ga bro. De har fått alt for mye plass som det er.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email