Nordenga bro

Nordenga bro ble åpnet i 2011. Det er en av de få broene som krysser sporområdene på Oslo S hvor det er en form for tilrettelegging for syklister.

Den var ferdig for bilister, men i beste fall halvferdig for syklister da den ble åpnet. Det er et av alt for mange eksempler på at Statens vegvesen viser stor omsorg for bilister, men gir blaffen i syklister.

Gang- og sykkeldelen er en gang- og sykkelvei. Broen ble åpnet da det var åpen dag i Bjørvika i 2011. Jeg uttrykte den gang stor skuffelse over Statens vegvesen, og ikke noe av det som har skjedd i Bjørvika har bidratt til å rette opp det inntrykket. Tvert imot. Dette skrev jeg om Nordenga bro den gangen:

“Jeg prøve­syk­let også den nye Nord­enga bro. Jeg spurte de som skulle inn­for­mere og delte ut bro­syj­rer om det skulle være sepa­rate syk­kel­felt og for­tau. Ingen kunne svare. På sjø­si­den er vegløs­nin­gene ikke fer­dige. Påsyk­lingsam­pene, som er lagt som hår­nå­ler for at de ikke skal bli for bratte, var i sma­leste laget. Her blir det vans­ke­lig å få adskilt syk­kel­felt og for­tau, noe som bør være en selv­følge for slike pro­sjek­ter. Blan­det gang– og syk­kel­vei er noe som bare fun­ge­rer i hodet på folk som selv ikke syk­ler. Selve bru­spen­net var bre­dere, så der bør det være mulig. Men på siden mot Schwei­gaards­gate så vi igjen Veg­ve­se­nets prio­ri­te­rin­ger: Det var laget nye bil­ve­ger for tra­fikk over broen, men syk­kel­veien bare for­svant i intet på den siden.”

I dag målte jeg bredden på gang- og sykkelbroen. 5,77 m viste min måling. Det bør være bredt nok til å lage sykkelvei med fortau.

WIMG_0184_DxOEr den ikke bred nok, er det bare å gå i gang med å planlegge ombyggingen. Det holder ikke at man i det 21. århundre lager blandet gang- og sykkelvei på et sted som dette. Det er skandaløst dårlig. Gjør det ordentlig, og gjør det ordentlig nå!

Kommer man inn den nye gang- og sykkelveien (ja, nettopp: Gang- og sykkelvei igjen, jeg skal komme tilbake til den) langs Kong Haakon 5. gate, må man krysse et fotgjengerfelt for å komme opp på broen. Ingen tilrettelegging for å komme seg over for syklister.

WIMG_0177_DxOMen verst er det på nordsiden. Slik så det ut i 2011. Kom man ned her, havnet man på en smal stripe, med en byggeplass på siden.

SIMG_5594_DxOKommer man fra denne siden og skal opp på broen, er det helt håpløst. Slik var det i 2011:

SIMG_5593_DxOI dag ser det slik ut. Fortsatt må man sykle ulovlig mot enveiskjøring om man skal opp på og over broen. Og for å komme til dette punktet har man ikke annet valg enn å sykle på fortauet. Det er bare en bekreftelse på at Statens vegvesen ikke har behandlet syklister seriøst denne gangen heller.

WIMG_0190_DxODet er selvsagt tilrettelagt for bilister. For dem har det vært tilrettelagt siden åpningen i 2011. Men for syklister er det knapt gjort en dritt de siste tre årene. Skandale er bare fornavnet.

Det er nå mulig å komme gjennom Platous gt. Men skal man opp på broen blir man møtt av en 10 cm høy fortauskant, uten noen form for nedsenking. Gå og fiks dette, Statens vegvesen. Og gjør det med en gang, aller helst for noen år siden.

WIMG_0199_DxODet er slikt som dette som gjør at dere ofte, og med rette omtales som Statens bilvegvesen, og som gjør at vi som sykler har null tillit til dere. Noen i Vegvesenet burde være dritflaue, og bare skamme seg til dette og alle de andre feilene i Bjørvika er rettet opp.

Ta dere sammen, Statens vegvesen. Bilistene har allerede fått alt for mye i Bjørvika. Gi faen i dem, steng gjerne veien for dem, slik dere gjør uten å blunke (og uten å skilte) for syklister, og rett opp alle sykkeltabbene. Ta plass fra bilistene for å få det til, også på nordsiden av Nordenga bro. De har fått alt for mye plass som det er.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.